Эк???а-лига?и?айло ?ол?н?к ??найк?а?ий г?аве?? ли??опада ? Parimatch ?к???а-л?з? 2021/2022??бок Ук?аин?Parimatch ??бок Ук?а?ни 2021/22. Т?е??й попе?едн?й е?ап. С?а??ов? ма???. ?ез?л??а?и, огл?ди, в?део?ига ?емпионов У?Ф????но Та??и: «??дем в?иг??ва?? ?иг? ?емпионов!»?ига ?емпионов У?Ф??ига ?емпионов-2021/22. Эли?н?й ?а?нд. ?ен? 5. ? Финале ?е???е? ??«Т?мен?» и «Спо??инг»Эк???а-лигаParimatch ?к???а-л?га 2021/22. 14 ???. «Х?Т» здоб?ва? ?во? найб?л??? пе?емог? ? ви?ом? див?з?он???пани???пани?-2021/22. ????ие гол?, комбина?ии и ?ейв? 9-го ???а??пани???пани?-2021/22. Т?? 9. ?е?ва? победа «?ан?ана?е?а»?ига ?емпионов У?Ф??иколай ?ванов: «? ма??е ? «?ай?а?ом» многое ?е?и? п?и?ологи?»??азили??оао ?а?ло? ?а?боза ??кандида? на звание л???его ??ене?а ??азилии-2021??ем?е?-лига-2021/22. Т?? 11. LIVE!?ига ?емпионов У?Ф??ига ?емпионов-2021/22. Эли?н?й ?а?нд. ?ен? 4. «?а??а» и «?ен?ика» ??в Финале ?е???е??ига ?емпионов У?Ф???га ?емп?он?в 2021/22. «У?аган» зак?н??? ???н?? по?азко? в?д ?го???кого «Халада??»?ига ?емпионов У?Ф??а?ека: «?алко, ??о не ?дало?? победи?? «?ай?а?»?ига ?емпионов У?Ф???га ?емп?он?в 2021/22. ??ед??авленн? ??пе?ника: «Халада?» (Уго??ина)?ига ?емпионов У?Ф???га ?емп?он?в 2021/22. «У?аган» (Ук?а?на) ??«Халада?» (Уго??ина). ?нон??ига ?емпионов У?Ф??ига ?емпионов-2021/22. Эли?н?й ?а?нд. ?ен? 3. ?е?во??епка «?ай?а?а»?ига ?емпионов У?Ф?Ю?ий ?аб?ко: «Я п?о??о в?бивал м???��?/a>?ига ?емпионов У?Ф??ени? ?б??ев: «?б?амови?? дали ка??о?к? ни за ??о»?ига ?емпионов У?Ф??ван ?илованов: «??п?авили ?и??а?и? по?ле пе?е??ва»??бок Ук?аин?Parimatch ??бок Ук?а?ни 2021/22. INTER (?оне??к) ???а???он (??в?в). ?нон?

?го?? ?о???к: «??и??но на?ина?? ?езон ? побед»

Уже на ?лед???ей неделе ма??ем за С?пе?к?бок Ук?аин? о?и?иал?но о?к?ое??? ???зал?н?й ?езон 2017/2018!
Ф? «Х?Т» п?одолжае? подго?овк? к ??а??? в новом ?езоне в ?е?д?н?ке на ??ади?ионном ??ебно-??ени?ово?ном ?бо?е. ?апи?ан на?ей команд? ?го?? ?о???к ?а??казал о победе в п?ед?езонном ???ни?е «??бок ??бе?на?о?а» в ?апо?ож?е, подго?овке к ма??? за С?пе?к?бок п?о?ив «??од?к?има» и нови?ка? команд?.
???го??, на?и позд?авлени? команде ? пе?в?м ??о?еем ?езона!
??Спа?ибо ог?омное ?апо?ож?? и о?ганиза?о?ам за ?епл?й п?ием и п?ек?а?но п?оведенн?й ???ни?! ? ??и? ??е? ма??а? на? ??ене? наиг??вал ?азн?е ?о?е?ани? ?е?ве?ок, и кажда? иг?а давала ?лег? ??к??ненко пи?? дл? ?азм??лений.
? пе?вой иг?е м? дей??вовали немного ?кованно, да и ?опе?ник б?л ?о?о?ий ??«Ти?ан-?а??». ?ни ?же п?овели не?кол?ко ма??ей до ??ого, а ? на? ??о б?ла ??а??ова? иг?а ?езона. Хо?? и ?ова?и?е?ка? в???е?а, но в? видели ??бо??ба б?ла, как б?д?о ?же ?емпиона? иде?. ??ло ??желова?о, но м? ?п?авили?? ? ??им и победили.
?о в?о?ой иг?е п?о?ив «Юни-?амана» вна?але б?ло ?оже неп?о??о, но по?ом иг?а давала?? полег?е, когда ? на? ?же на?ало?? ??о-?о пол??а????.
?? а в ??е??ей иг?е, ?е??но гово??, ?казала?? ???ало???, да и «????» на???оили?? на ма?? п?о?ив на? здо?ово, пл?? ??иб?н? и? гнали впе?ед, они б?ли заведенн?е, за??женн?е, ?ак ??о ??и?а?, ??о ни??? закономе?на.
Тем не менее, м? победили на ??ом ???ни?е, и коне?но, п?и??но на?ина?? ?езон ? побед, п???? ??о и ?ова?и?е?кий к?бок б?л, но нам ??о да?? пози?ивн?й имп?л?? и ?ве?енно??? в ?вои? ?ила?. ?? ? ?о?о?им на???оением го?овим?? к С?пе?к?бк? Ук?аин? п?о?ив «??од?к?има», вед? дл? на? о?ен? важно в?иг?а?? пе?в?й ??о?ей ?езона, и м? возлагаем бол??ие надежд? на ??о? ма??.

??С?ала ли дл? ва? неожиданной победа «??од?к?има» в Эк???а-лиге в п?о?лом ?езоне?
??Я ??и?а?, ??о в п?о?лом ?езоне ?е???е команд?, ко?о??е иг?али в пол??инале ??«?окомо?ив», «Х?Т», «??од?к?им» и «Эне?ги?» б?ли ?авн?. ?о ?е??он?ка? команда за ??е? о?ганизованной обо?он?, за ??е? кла??ной иг?? в?а?а?ей за?л?женно ??ала пе?вой. Так ??о в?е по дел?.
???акие ?ил?н?е ??о?он? «??од?к?има»?
??Э?о боеви?а? команда, ? ?а?ак?е?ом, они нав?з?ва?? бо??б? по в?ей пло?адке. ?еб??а оп??н?е, поиг?ав?ие на в??оком ??овне, б????? д??г за д??га. ?л?? и? ??ене? ?го?? ?о?кви?ев г?амо?но под?каз?вае?. ??ен? ??жело в?к???? и? обо?он? ??е?ли п?оп??кае?? гол-два, ?о о?ен? ???дно о??г?а????.
? п?о?лом год? ? на? ? ними в?е иг?? боеви??е в??ли, дома м? и? 2:1 об?г?али, на в?езде 0:0 ??г?али. ?а и в ??бке Ук?аин? ??жел?е ма??и б?ли ? ними ??дома, ?о?? и 4:2 победили, но два гола б?квал?но на по?ледней мин??е м? забили. ? на в?езде п?оиг??вали 0:1, и Са?а ?о?ний??к два м??а забил, когда они в п??? полев?? иг?али. ?о??ом? го?овим?? к о?е?едной ??желой би?ве, нам н?жно б?а?? ??о?ей, а ?о надоело ?же в?о??ми б???. Хо?е??? подн??? ??о?ей над головой.
??Э?им ле?ом к на?ей команде п?и?оединили?? ?е???е нови?ка??/em>
???а ?амом деле, нови?ки ????о ?ол?ко на ?лова?. ?а ?амом деле в?е ?еб??а поиг?али на в???ем ??овне. ?ики?а Тменов и ?ен? Смоловик за ??бежом иг?али, ?ак?им ?и?винов в????пал в ?а??ков?ком «?окомо?иве», и ??о о многом гово?и?. ? ?ен? ??к ??изве??н?й ???боли?? дл? ??оли?н?? болел??иков. ??о??о нам н?жно е?е в?ем?, ??об? п?и?е?е???? д??г к д??г?, ??г?а????, най?и взаимопонимание на пло?адке. ? ? жела? ??им ?еб??ам ??об? они по?ко?ее влили?? в коллек?ив, ??а?али??, ?е?али, забивали и помогали на?ей команде. ?пе?еди о?ен? много ?або??. ? ?ей?а? ??? в ?е?д?н?ке на на?ем ??ади?ионном азов?ком ?бо?е м? ??иленно ведем подго?овк? к ??а??? ?езона, вед? ?же в ближай?ий в?о?ник, 12 ?ен??б?? о?и?иал?но о?к??вае??? ?езон 2017/2018, где м? ??г?аем за С?пе?к?бок п?о?ив дей??в???его ?емпиона «??од?к?има», и ? ?о?ел б? п?игла?и?? в?е? ??оли?н?? болел??иков подде?жа?? «Х?Т» в ??ой би?ве. ?а? кл?б о?ганизов?вае? ??ан??е? ав?об??ом дл? болел??иков в ??ова??, ин?о?ма?и? можно най?и на на?ем ?ай?е. ?одде?жка на?и? болел??иков ????о дополни?ел?н?й ??им?л дл? на? в ??ой неп?о??ой, но о?ен? ин?е?е?ной би?ве!
?ев ?ал??ко, п?е??-?л?жба Ф? «Х?Т»
Фо?о: п?е??-?л?жба ?Ф? «???? ?апо?ож?е»

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.