?ига ?емпионов У?Ф??ига ?емпионов-2021/22. ??новной ?а?нд. ?ен? 2. LIVE!?ига ?емпионов У?Ф???иго?ий ?ванов: «Хо?е??? в?й?и в ?ли?н?й ?а?нд ? пе?вого ме??а»?ига ?емпионов У?Ф?Фед?? ?илип?в: «?бол?вал?ники «У?аган?» ???е ?о??ий г?аве?? команди»?о???гали??о???гали?-2021/22. ????ие гол? 4-го ???аФ??зал в ми?е?ака? може? возглави?? ?бо?н?? ??ана?ол??аЭк???акла?а-2021/22. Т?? 7. ?обедн?е гол? ?ак?има ?а???ка и ?и?али? ?оле?ника?о??и??и?илл ?ем?ков: «Т?е??е ме??о н?жно занима?? железно, а можно и в??е»Чемпиона? ми?а?е?е?и из ???г?з??ана ???дин ??к?ев ???ановил ?еко?д ?емпиона?ов ми?а?о??и???нол?д ?на?б: «? не?о??о?в?ем?? пе?еезде в ??нде?лиг? ни???? не жале?»Сбо?на? Ук?аин???ина ??би??ка: «?б??на Ф?нл?нд?? на ???н??? Lviv Freedom Cup-2020 ? за?аз п?иблизно на ?ом? ?амом? ??вн?»?ела??????ем?е?-лига-2021/22. Т?? 6. ??е?ка ??? и победна? ?е?и? ?ЧСбо?на? Ук?аин??лег Шай?анов: «У ???н? в на? ?па?инги з ??пан???, на по?а?к? л??ого ??з? Шве????» ??али???али?-2021/22. Т?? 5. «?ад??» ?вели?ивае? о???вСбо?на? Ук?аин?Юл?? Фо???к: «??д?аз? п??л? ??нал?ного ?ви??ка до к?н?? не пов??или, ?о змогли здоб??и ом???ний ?ез?л??а?»?ига ?емпионов У?Ф?«У?аган» ? ??бк? У?Ф? 2011/12: ?к ?е б?ло?е?ва? лига ?е??а л?га 2021/22. ?она C??д. 2 ???. «?????????????У?» ? «SkyUp» поки без в??а??е?ва? лига ?е??а л?га 2021/22. ?она ?а??д. 2 ???. «??ба??» зазнав д??го? по?азки по?п?л?Эк???а-лигаParimatch ?к???а-л?га 2021/22. 8 ???. «??одек??м» об?г?ав «У?аган» ? наблизив?? до л?де??в?о??и??лек?анд? ?опов: «?? ?ве?ен? в ?вои? ?ила?»??пани???пани?-2021/22. ????ие гол?, комбина?ии и ?ейв? 3-го ???а

?ела????. 17 ???. С?ва?ка в «У????е» и ?е?-??ик ???ема ?о??

? ?ен??ал?ном ма??е ???а ???, п?оиг??ва? к 10-й мин??е 0:3, в и?оге ?п???ил побед? над «С?оли?ей» за две мин??? до кон?а ма??а

?

С?????Ц?ТЫ? ТУ?
??????-??ТУ (?ин?к) ??????С??-900 (?о?и?ов) ??1:4 (1:2)
?ин?к. 16 ?ев?ал?. Спо??ивно-оздо?ови?ел?н?й комплек? «?оли?е?ник». ?а?ало в 14.00. 70 з?и?елей.
С?д?и:??.??о?о?ов (?ин?к), ?.?авл??? (??одно).
?н?пек?о?:??.?ев?енко (?ин?к).
?инамо-??ТУ:?Т?о?имови?; ?а?к?н ???а?а?а? ????иви?кий ???е?л??ко; ??н?енко ???.Семен?к ?????иков ??Ш??ко; ???алкин. ?апа?н?е: ???бови? (в?.) (к), Ю?еви?.
?о?и?ов-900:???окопе? (к); ?анилейко ???вдокимов ???едове? ??С.?айд?к; ???е??а? ???иле?кий ???и?к?н ????енок; ?а?га??н. ?апа?н?е: ?авидови? (в?.), ?о?ал?.
???и:?1:0 ????иви?кий (5, па? ???а?а?а?). 1:1 ???и?к?н (12, па? ???а?га??н). 1:2 ???вдокимов (13, па? ???анилейко). 1:3 ???иле?кий (27, ?о ???а?ного). 1:4 ??С.?айд?к (40).
??ед?п?еждение:?Ш??ко (20, заде?жка ?опе?ника ??ками).
Фол?:?4 ??0, 3 ??4.
????ие иг?оки ма??а:??и?к?н, С.?айд?к, Т?о?имови?.

?ми??и? ?амеко дома ?азг?омил «Щ??ин». ?ени? ?азной забил гол и о?дал голев?? пе?еда??, е?е один гол на ??е?? Се?ге? ?ал??ко, а л???им из на?и? б?л ?ак?им ?и?винов, о?о?мив?ий «д?бл?» и попав?ий в ??ойк? л???и? иг?оков в???е?и. ?ени? ??мен?к п?оп??кал ма?? из-за ди?квали?ика?ии.
?
?о?ле ??ой побед? и ни??ей «С?оли??» ?Ч подн?л?? на ?е?ве???? ???о?к? в ???ни?ной ?абли?е.
?
?Ч (?омел?) ??ЩУЧ?? (Щ??ин) ??8:0 (4:0)
?омел?. 16 ?ев?ал?. Униве??ал?н?й зал иг?ов?? видов ?по??а «?окомо?ив». ?а?ало в 14.00. 150 з?и?елей.
С?д?и:??.??би?кий, С.Ти?онови? (оба ???ин?к).
?н?пек?о?:??.?овалев?кий (?огилев).
?Ч:?С??емилов;
?и?винов ???олб ???азак ???а?иков; ?ал??ко ?????ков ???нд?иев?кий (к) ???азной; ??д?и?кий, ?е?еми?ин, Че?н?к, Фал?ко. ?апа?ной: ??зин (в?.).
Щ??ин:???ди (30. Цивин?кий); Сви??ов (к) ??С?епан?к ???.?н?? ???о??нов; ?.?и?иллов ???овгел? ???и?кел? ??????ко; ?.?и?иллов, ?айго?.
???и:?1:0 ???азак (2, па? ???а?иков). 2:0 ??
?азной (4, па? ?????ков). 3:0 ???олб (7). 4:0 ???нд?иев?кий (8, па? ?????ков). 5:0 ?????ков (24, па? ???нд?иев?кий). 6:0 ???и?винов (26, па? ???а?иков). 7:0 ???ал??ко (38, па? ???азной). 8:0 ???и?винов (39, па? ???е?еми?ин).
??ед?п?еждени?:??азак (14, г??ба? иг?а) ??????ко (17, не?по??ивное поведение), ?.?и?иллов (20, ?м??ленна? иг?а ??кой).
Фол?:?5 ??4, 4 ??2.
????ие иг?оки ма??а:????ков,
?и?винов, ?олб.
??а??авник «?Ч» ?ми??ий ?амеко п?окоммен?и?овал ?ез?л??а? ?азг?омной побед? над «Щ??ином».?

???ми??ий ?иколаеви?, позд?авл?ем ?а? и команд? ? победой. Такой ?азг?омн?й ??е? в ма??е ????о ?ез?л??а? мин?в?его по?ажени? или же ??о-?о из «д??гой ?е?ии»??
???лагода?? за позд?авлени?. ?е?, ? ?ак не д?ма?. ??о??о иг?али как положено. ?емножко в??одим ?же из пике (?мее???), в?одим в ?або??.?

?а мой взгл?д, ??е? мог б??? к?да бол??е, е?ли б? ? не на?ал ?о?и?ова?? ?о??ав, дал в?ем поиг?а??, ?о?ел по?мо??е?? молодеж? на ?оне в???ей лиги. ?дин??венное, ? ?еб??ам ?же ?казал в пе?е??ве, ??о они под??покоили?? по?ле ?е???е? заби???, ??о мне о?ен? не пон?авило??.?

У на? ?ей?а? ?або?а на ?еабили?а?и? по?ле до??а?о?но болезненного по?ажени? о? «???». ?о??ом? ?? ?еп??а?и?, ко?о??? м? ???а?или, ?мазав в?е впе?а?ление о на? одним ма??ем, ее по к??пи?ам ?епе?? н?жно ?оби?а?? и во???анавлива??.
?
???о?ник ???Ч в ?к
?
«??ани?» дома ????пил «?о?ожник?». ?дин??венн?й «?к?аин?кий» гол в ма??е на ??е??
?нд?е? Ч?днова, ?ладими? ????ок и Се?гей ?одд?бн?й в п?о?околе ма??а не о?ме?или??.
?
?????Т (?ика?еви?и) ?????????? (?ин?к) ??5:7 (1:2)
?ика?еви?и. 16 ?ев?ал?. ?во?е? к?л????? «??ани?». ?а?ало в 14.00. 120 з?и?елей.
С?д?и:??.Шеп??нов (?ин?к), ?.???зд (?огой?к).
?н?пек?о?:??.?ал?ко (?ин?к).
??ани?:??ай?ан (32. ???аков?кий); Халимон?ик (к) ??
????ок ??Ти?ков ???.Семен?к; ?и?н?к ??Ч?днов ??Цви?ко ???одд?бн?й; Юн?и?. ?апа?ной: Шабан.
?о?ожник:?Ще?ба?ен?; Сла??ин ????ен??к ????наев ???.?айд?к; ?а???ин ???ва?ко ??Умпи?ови? ??Сква??ев?кий. ?апа?н?е: Швайба (в?.) (к), Ю?ага.
???и:?0:1 ??Сква??ев?кий (5). 0:2 ????ен??к (13). 1:2 ??Халимон?ик (17). 1:3 ????ен??к (24). 2:3 ??
Ч?днов (27). 2:4 ????наев (29). 2:5 ??Сква??ев?кий (29). 2:6 ??Сла??ин (32). 2:7 ??Сла??ин (33). 3:7 ??Цви?ко (33). 4:7 ??Сла??ин (35, в ?вои во?о?а). 5:7 ??Юн?и? (35).
?е?еализованн?й пенал??и:?Сква??ев?кий (36, в?а?а??).
Удаление:??.Семен?к (36, ?м??ленна? иг?а ??кой ???ол по?ледней надежд?).
Фол?:?1 ??3, 2 ??3.
????ие иг?оки ма??а:?Сква??ев?кий, Сла??ин, Ти?ков.
?
«?и?ен» к??пно об?г?ал «??е??».
?ми??ий ?ванов забил дважд? и попал в ??ойк? ла??еа?ов в???е?и, е?е один гол на ??е?? ?нд?е? Че?ниенко. ?вгений ?ел?ник из «??е??а» пол??ил п?ед?п?еждение, ?ми??ий ?ло?ко, ?лек?анд? ?е??инин и Ю?ий Ямилов в п?о?околе ма??а не о?ме?или??, ?ак?им ???енко и ?ики?а ?ожейко о??али?? в запа?е.

??ТЭ? (???а) ?????СТ (??е??) ??9:1 (4:1)
???а. 16 ?ев?ал?. Спо??комплек? «?лимпие?» (?илиал ?едовой а?ен?). ?а?ало в 15.00. 290 з?и?елей.
С?д?и:??.?ейкало, ?.?данови? (оба ???ин?к).
?н?пек?о?:??.?иле?кий (?ин?к).
?и??н:??о?оз (к);
?.?ло?ко ???е??ов ?????аков ???ел?й; Че?ниенко ??Силивон?ик ????ди?кин ???ванов; ?оманов, Шведко, ?ов?кий. ?апа?н?е: ???енко (в?.), ?ожейко.
??е??:??ой?иков;
?е??инин ??Ямилов ???о?и??к (к) ???ел?ник; ??за?еви? ???а?а?ев ???нд?еев ??????; ??ип?к, Тозонов.
???и:?1:0 ?????аков (2). 2:0 ??
?ванов (3). 3:0 ?????аков (10). 3:1 ????за?еви? (17). 4:1 ????ди?кин (17). 5:1 ???ванов (25). 6:1 ???ел?й (26). 7:1 ??Че?ниенко (32). 8:1 ?????аков (33). 9:1 ???о?и??к (38, в ?вои во?о?а).
??ед?п?еждение:?
?ел?ник (14, ???в пе??пек?ивной а?аки).
Фол?:?4 ??4, 1 ??4.
????ие иг?оки ма??а:????аков,
?ванов, ?о?оз.

Цен??ал?н?й ма?? ???а пол??ил?? о?ен? д?ама?и?н?м и з?ели?н?м. Хоз?ева в деб??е в?дали ?да?н?й о??езок, в пе?в?е 10 мин?? забив ??ижд? ???на?ала «д?бл?» о?о?мил б?азиле? ?е?о, ?ов?ем недавно пол??ив?ий вид на жи?ел???во в ?ела???и, а за?ем о?ли?ил?? ?иколай ??и??на.
?
?о??и, и до ?ого ?ег?л??но подкл??ав?ие к а?акам ?воего голкипе?а, полно???? пе?е?ли на иг?? в п??? полев??, в пе?вом ?айме забили ли?? однажд? ??по?ле заб?о?а
?ег???енко о? ?вои? во?о? ?ло?ко головой пе?еп?авил м?? в ?е?к?. ?о в?о?ом ?айме ?ло?ко забил е?е ?аз, ?оз?ева по?ле гола Ще?би?а внов? в??ли впе?ед, а за?ем ??? в ?е?ение ??е? мин?? ?азве?н?л ?од иг?? на 180 г?ад??ов ???на?ала Шамли замкн?л п?о???ел ? ?ланга, а за?ем гол-к?а?аве? забил ?а?веенко, ко?о??й ме??ов ? 12 нане? ?о?н?й ?да? в дал?н?? «дев??к?» ??4:5.
?
Тепе?? ?же на иг?? в п??? полев?? пе?е?ли «??оли?н?е», и за две мин??? до кон?а Чиби?ов по?ле пе?еда?и ?е?о ??авн?л ??е?, ? ?е??и ме??ов вогнав м?? под пе?екладин? ??5:5. ?оева? ни???, ко?о?а? в??д ли ?довле?во?ила обои? ?опе?ников.
?
????ими иг?оками ??ого ма??а ??али ?вежеи?пе?енн?й бело??? ?е?о (2+1), а ?акже на?и
?вгений ?ло?ко (2+0) и Ю?ий ?ег???енко (0+1). ???е?лав ??иго??ев забил гол и о?дал голев?? пе?еда??, ?ми??ий Шамли и ?иколай ??и??на запи?али на ?вой ??е? по гол? и п?ед?п?еждени?, ?и?аил ??и??на, ???ем ?оло???ин, ?вгений ?ога?ев и ?але?ий ??и?ове? в п?о?околе ма??а не о?ме?или??.

СТ???Ц? (?ин?к) ????? (?омел?) ??5:5 (3:1)
?ин?к. 17 ?ев?ал?. ?во?е? ?по??а «У????е». ?а?ало в 13.00. 1850 з?и?елей.
С?д?и:??.??н?еви? (?а?омка), ?.??иго??ев (?ин?к).
?н?пек?о?:?С.?и???ко (?ин?к).
С?оли?а:??ол?ков (28. Ч??илин); Чиби?ов ???аговик ??
?.??и??на ???.??и??на; ?л??ев?кий ??Ще?би? ???оавен???а ???е?о; ?о?бенко, Че?ник (к).
???:?
?ег???енко; ?оло???ин ???ога?ев ??Сел?к ???.?ло?ко; ?.??иго??ев ????б?ев ????и?ове? ??Че?нейко; Шамли, ?а?веенко. ?апа?н?е: ?ле?кеви? (в?.), ?е?езов?кий.
???и:?1:0 ???е?о (3, па? ??Ще?би?). 2:0 ???е?о (7). 3:0 ??
?.??и??на (9, па? ???л??ев?кий). 3:1 ???.??иго??ев (14, па? ????б?ев). 3:2 ???.?ло?ко (23, па? ???ег???енко). 3:3 ???.?ло?ко (28). 4:3 ??Ще?би? (30, па? ???л??ев?кий). 4:4 ??Шамли (34, па? ???.??иго??ев). 4:5 ???а?веенко (36). 5:5 ??Чиби?ов (38, па? ???е?о).
??ед?п?еждени?:?
?.??и??на (20, ?им?л??и? на???ени? п?авил иг??), Шамли (36, не?по??ивное поведение).
Фол?:?2 ??5, 1 ??3.
????ие иг?оки ма??а:??е?о, ?.?ло?ко, ?ег???енко.?
?лавн?й ??ене? «С?оли??» ?нд?ей Толма? б?л к?а?ок:
?
???п??? ?ове??или де??кие о?ибки. ?еп?о??и?ел?н?е о?ибки, из-за ко?о??? не в?иг??ваем о?е?едн?? иг??. ??ибки п?ежде в?его в обо?оне. ??ен? недоволен иг?ой в?а?а?ей. ??е, бол??е коммен?и?ова?? не?его.?
?иколай ??и??на не понимае?, по?ем? «С?оли?а» ?ак много п?оп??кае? в по?ледни? ма??а?:
?
??Ч?о ?егодн? п?оизо?ло??
??Т?жело ?ей?а? ?каза??, ??о ?л??ило??. ??жен ?азбо? иг??, ??об? о?ве?и?? на ??о? воп?о?.
?
???е?в?е ??и м??а ?а??лабили команд???
???аве?ное, ?ано пове?или в побед?. ?оже?, ?мо?ий не ?ва?ило.
?
???ного п?оп??каем в по?ледни? иг?а?. ? ?ем п?и?ина??
???ока ?ами не можем пон???.
?
???ез?л??а? ма??а ?а????оил??
????ен? ?а????оил: ? 3:0 о?п???или команд?. ????о?а по?ле иг??.
?
?г?ок «???» ?н?он ?а?веенко забил п???й м?? в во?о?а «С?оли??», а по?ле ма??а о?ве?ил на не?кол?ко воп?о?ов:
?
??Т? на?ал ма?? не в ??а??овом ?о??аве. ?о?ем???
??Т?ене??кое ?е?ение. У на? в команде в??ока? конк??ен?и?.
?
???ак о?ени?? ма????
???ожно ?каза??, ??о в пе?вом ?айме полно???? п?овалили план на иг??. ??оп???или ??и б?????? м??а. ?г?али ?комканно. ?до?ово, ??о п?о?вили ?а?ак?е?. С?мели ве?н????? в иг?? и даже повели. ? ?елом ??и?а?, ??о иг?а б?ла ?авна?.
?
??Т? забил к???ой м??. ?о?ем? не ??ал ?ближа???? ? в?а?а?ем, а ?да?ил издали??
???бводка ??не мо? ?ил?на? ??о?она. ?о??ом? п?обил, а не по?ел в об?г???. Уда?но попал. С?е?ение об??о??ел???в.
?
???ак ??ене? мен?л иг?? в пе?е??ве??
??Я в пе?е??ве ?азминал??, не по?ел в ?аздевалк?. ??ма?, ??ене? ??покоил команд?. ??жно б?ло, ??об? «С?оли?а» немного поо???ла. ?о?ом? ??о они в?дали ?о?о?ее на?ало. ? нам н?жно б?ло ?об?а???? и пойма?? ?во? иг??.
?
???ез?л??а? ????аивае???
???а. ?г?али ? п??м?м конк??ен?ом за ме??о в пе?вой ?е?ве?ке. ? не п?оиг?а?? в го???? ???о?о?ий ?ез?л??а?.?
?апи?ан «???» ???е?лав ??иго??ев ??о ма??е ?о «С?оли?ей», б?????? п?оп??енн?? м??а? и в?а?а?е-гон?ле:
?
???ак о?ени?? иг?? ?воей команд??
????ма?, и?ог закономе?ен. ?? полно???? п?овалили на?ало пе?вого ?айма. ??оп???или ??и м??а. ?о?ом немного ?об?али?? и в??овн?ли иг??. ? кон?е повели в ??е?е. ?о ?каза??, ??о м? за?л?живали побед?, не мог?. ?и??? ??закономе?н?й ?ез?л??а?.

??Ч?о мен?ли по ?од? ма??а?
??? пе?е??ве ?об?али??, погово?или. ?б??дили, ?его не ?ва?ае? в иг?е, на ??о н?жно ?дела?? ак?ен?. ? п?ин?ипе, в?е ?дало??. ?аве?ное, нам н?жно б?ло на???ои???? л???е на иг??. ?а в?о?ой ?айм в??ли в д??гом на???ое ??о???да и ?ез?л??а?.

??Сегодн? мак?имал?но и?пол?зовали в?а?а??-гон?л?.
???? в?егда иг?аем на побед?. ?ак миним?м по?ледние ??и года нам важен ?ол?ко один ?ез?л??а? ????и о?ка. Соб??и? ма??а не ?ов?ем ????аивали, по??ом? ??а?али?? ?оздава?? п?еим??е??во впе?еди.
?
???о?ник ???Ф? «С?оли?а» в Ф?
?
«?ид?ел?ма?» вме??е ? «Те??и?о?ией» ????оили на??о??ий голевой ?ейе?ве?к, забив на двои? 16 голов. ?дин??венн?й ?к?аин?кий легионе?, п?ин?в?ий ??а??ие в ма??е,
???ем ?о??, запи?ал на ?вой ??е? ?е?-??ик, о?дал две голев?? пе?еда?и и попал в ??ойк? ла??еа?ов ма??а. ?вгений ?м??л? о??ал?? в запа?е, ?ак?им ?о?онин???а??и? в ма??е не п?инимал.
?
Т????Т???Я-???С???? (?ин?к) ?????С??Ь??Ш (?ида) ??5:11 (3:5)
?ин?к. 17 ?ев?ал?. Спо??комплек? ?????. ?а?ало в 16.30. 220 з?и?елей.
С?д?и:??.?ак??кий (?ин?кий ?-н), ?.?к?ли? (?одино).
?н?пек?о?:??.?ев?енко (?ин?к).
Те??и?о?и?-?ак?лайн:?Ф?ан?кеви? (Че???а ??на 10-ме??ов?е); ?ал?за ??Чи?ко (к) ??Шмаенков ??Ти?ко; ?ли?еев ??С??оква? ???б?зов ???опови?; ?ов?е?, ?елен?ов. ?апа?ной: ?апи??ле? (в?.).
?ид?ел?ма?:??оловнев; ?едела?вили ??
?о?? ??Тод?а ???игалко (к); ?он?а?ов ???о?? ???а?и??н ???одалин?кий; ?анд?а?ови?. ?апа?ной: ?м??л? (в?.).
???и:?0:1 ???он?а?ов (4, па? ???о??). 1:1 ???он?а?ов (4, в ?вои во?о?а, па? ???ли?еев). 1:2 ??
?о?? (8). 1:3 ???игалко (13, ?о ???а?ного). 2:3 ???б?зов (13, па? ???опови?). 3:3 ??Ти?ко (14, па? ??Чи?ко). 3:4 ???о?? (17, ? 10-ме??ового за ?ол п?о?ив ?игалко). 3:5 ???игалко (19, па? ???о??). 3:6 ??/span> ?о?? (23, па? ???игалко). 3:7 ???он?а?ов (24, па? ???одалин?кий). 4:7 ???ов?е? (26, па? ??С??оква?). 4:8 ???о?? (32, па? ???он?а?ов). 4:9 ???одалин?кий (34, па? ???он?а?ов). 4:10 ???о?? (37, п.в.). 4:11 ??Тод?а (37, п.в., па? ???о??). 5:11 ??Шмаенков (38, па? ??Чи?ко).
??ед?п?еждени?:??ал?за (12), С??оква? (13) (оба ??г??ба? иг?а), ?б?зов (14) ???о?? (17) (оба ??не?по??ивное поведение), ?он?а?ов (38, ???в пе??пек?ивной а?аки).
Фол?:?7 ??1, 3 ??5.?10-ме??ов?е:?0 ??2/1 (
?о??, ?о??).
????ие иг?оки ма??а:??он?а?ов,
?о??, ?игалко.
?
??е один ма?? 17-го ???а ?о??ои??? позже.
?
У??-?????? (??одно) ??Ц?? (Све?лого??к)
??одно. 20 ?ев?ал?. Спо??комплек? «?ик?о?и?» (?л. ?ага?ина, 18/1). ?а?ало в 19.00.
С?д?и:??ладими? ?кам?лков (?амене?), ?оман ?олодко (??е??).
?н?пек?о?:???кадий ?белев?кий (??одно).
?
Т??ни?на? ?абли?а:

? ?оманд? ? ? ? ? ? ?
1. ??? 16 13 2 1 87-35 41
2. ?ид?ел?ма? 16 13 1 2 76-37 40
3. ?и??н 16 12 3 1 83-38 39
4. 16 12 0 4 86-43 36
5. С?оли?а 16 10 5 1 87-33 35
6. ?о?ожник 16 8 2 6 59-50 26
7. ?о?и?ов-900 16 7 4 5 66-51 25
8. Ц?? 15 6 1 8 50-62 19
9. ???ана-?инамо 15 5 2 8 33-44 17
10. ??ани? 16 5 2 9 57-73 17
11. У??-?инамо 15 5 1 9 48-53 16
12. ?инамо-??ТУ 16 4 1 11 35-78 13
13. Щ??ин 15 2 2 11 31-71 8
14. ??е?? 16 2 2 12 22-77 8
15. Те??и?о?и?-?ак?лайн 16 0 0 16 36-111 0
?

?омба?ди??:

?г?ок ?оманда ?ол?
?ладими? ?игалко ?ид?ел?ма? 25
?вгений ?ога?ев ??? 23
?нд?ей Сква??ев?кий ?о?ожник 22
?ени? ??мен?к 15
?иколай ??и??на С?оли?а 13
?ван ?едове? ?о?и?ов-900 13
?вгений ?е?еми?ин 13
?лек?анд? ?ел?й ?и??н 12
?ми??ий ?ло?ко ?и??н 12
?нд?ей Ч?днов ??ани? 12
?ми??ий Шиманов?кий У??-?инамо 12
?н?он ???аков ?и??н 11
???лан ?аз?к С?оли?а 11
Се?гей ?ебедев Ц?? 11
?ак?им ?и?винов 11
?ики?а ?нд?иев?кий 10
?е?о С?оли?а 10
?и?аил ??и??на С?оли?а 10
?ладими? ????ок ??ани? 10
?ван Се?гиен? ?о?и?ов-900 10
???ем ?оло???ин ??? 9
?вгений ?ло?ко ??? 9
?ики?а ??иви?кий ?инамо-??ТУ 9
?он??ан?ин ???ков 9
?ладими? ?и?к?н ?о?и?ов-900 9
Се?гей ?одд?бн?й ??ани? 9
?нд?ей Че?ниенко ?и??н 9
?

??С?????Ц?ТЫ? ТУ?
23/24 ?ев?ал? (??ббо?а/во?к?е?ен?е)*?

???ана-?инамо ???ид?ел?ма?
??? ???инамо-??ТУ
??е?? ????ани?
Ц?? ???и??н
Щ??ин ??С?оли?а
?о?ожник ??Те??и?о?и?
?о?и?ов-900 ??У??-?инамо
*?а??и ? ??а??ием пол??инали??ов ??бка ??в ??ббо??

?о ма?е?иалам
mini.football.by

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.