??пани???пани?-2021/22. ????ие гол?, комбина?ии и ?ейв? 5-го ???а?ига ?емпионов У?Ф?Се?гей Ско?ови?: «Явн?е ?аво?и?? ??«Спо??инг» и «?а??а»??али???али?-2021/22. Т?? 7. ?обедна? ?ек?нда «?ад?и»?ол??аЭк???акла?а-2021/22. Т?? 9. «????» в??оди? на пе?вое ме??о?аза???анСе?ик ?аманк?лов: «?? ? ?има?ем в?егда ?о?ели ?або?а?? вме??е и п?ино?и?? пол?з? каза???ан?ком? ???зал?»??пани?Феде ??дал? визна?ив?? з? ?пи?ком г?ав??в на ма??? п?о?и Ук?а?ни?е?ва? лига Я?о?лав ?и??ко зали?ив «in.IT»??пани???пани?-2021/22. Т?? 5. ?о?под??во го??ей и не?а?? «Са?аго??»??бок Ук?аин?Parimatch ??бок Ук?а?ни 2021/22. С?а??ов? ма??? д??гого попе?едн?ого ?а?нд?. ?ез?л??а?и, огл?ди, в?део?е?е?ан?«Чо?не мо?е» ??волода? ??бка Ук?а?ни (45+)-2021Юно?е?кий ???зал???ал?й ?дегов: «?а?мо ??и кад?ов? в??а?и пе?ед ма??ами з ?о???гал???»Эк???а-лигаParimatch ?к???а-л?га 2021/22. 10 ???. «С?ми» п?д??г?????? до «?е?едн?к?в» ?ела??????ем?е?-лига-2021/22. Т?? 8. LIVE!?о??и?С?пе?лига-2021/22. Т?? 4. LIVE!?ига ?емпионов У?Ф???новний ?а?нд ??ги ?емп?он?в У?Ф?-2020/21: ?к?а?н??кий ?л?дЭк???а-лига?ФФ? «С?ми» поп?о?ав?? з ???ланом ????ого?Эк???а-лига«Х?Т» ??«?а?динал ??вне??анда??». ???о??? п?о?и??о?н???вов?иконком ?Ф?: на???пного в?кенд? ?озпо?не???? ?емп?она? ???го? л?ги?о???гали??о???гали?-2021/22. ????ие гол? 5-го ???а?е?е?ан???бок Ук?а?ни з ???зал? ?е?ед ве?е?ан?в 45+, 55+, 65+. ?ен? 3. LIVE!

?лек?анд? ?опов: «?? ?ве?ен? в ?вои? ?ила?»

??езиден? "Т?мени" ?лек?анд? ?опов ??о го?овно??и ?иби??кого коллек?ива к в????плени? в ?иге ?емпионов У?Ф?

? понедел?ник ви?е-?емпион ?о??ии «Т?мен?» о?п?ави??? в ?илан, а о???да ??в к??о??н?й го?од ?имини дл? ??а??и? в г??пповом ???ни?е о?новного ?а?нда ?иги ?емпионов У?Ф?. ??о?ой в??од команд? на в???ий ев?опей?кий кл?бн?й ??овен? и ??ал ?емой ?азгово?а ? п?езиден?ом ?Ф? «Т?мен?» ?лек?анд?ом ?опов?м.
?
??/strong> ?ак на???оение в коллек?иве пе?ед в???плением в ев?окампани??
???а???оение боевое, как и полагае???, в на?але ?езона иг?оки наби?а?? ?о?м?, к ма??ам ?иги ?емпионов, д?ма?, она ? на? б?де? л???е, ?ем в по?ледни? ма??а? ?емпиона?а.
?
??/strong> ?а??и «Т?мени» во 2-м ???е ? «?овой гене?а?ией» о??авили неоп?еделенное впе?а?ление: ? одной ??о?он?, де???? заби??? м??ей о?ен? непло?о, но во?ем? п?оп??енн????/strong>
????многова?о. ?о ?лед?е? ??е???, ??о в ??и? ма??а? ??авила?? зада?а задей??вова?? в?е? иг?оков, ??об?, во-пе?в??, в?е наби?али иг?ов?? ?о?м?, а во-в?о???, пон???, к?о на ??о ?по?обен в данн?й момен?, на кого можно о?обенно положи???? в ??алии. ?ного в?емени давали молод?м, о???да и неко?о??е п?облем? в обо?оне.
?
??/strong> ? п?ед?д??ем закл??и?ел?ном ???ни?е ?иги ?емпионов «Т?мен?» в????пала в ?ил?но о?лабленном ?о??аве по п?и?ине ??авм и болезней. ? ?ей?а? как-?о ??евожно: ? «?овой гене?а?ией» не иг?ал ?а???ев, в пе?вом ма??е ?н?о?кин, во в?о?ом ???но Та??и??/strong>
??У ???но Та??и небол??а? ??авма, да и ??о его п?ове????, возможно??и б?азил??а в?ем изве??н?. ?а???ев ??ени??е??? по индивид?ал?ной п?ог?амме, к и?ал??н?ким ба?али?м б?де? го?ов. ?а ??о? ?аз ? на? в обойме в?е, едем в полном ?о??аве.
?
??/strong> ?? в к???е как дела ? ва?и? ?опе?ников по г??ппе о?новного ?а?нда?
???оне?но. «?ай?а?» ????о ?ак?и?е?ки ?бо?на? ?аза???ана, ко?о?а? ??пе?но ??г?ала на недавнем ?емпиона?е ми?а. ?лмаа?ин?? ???аво?и?? на?ей г??пп?. ? ?о??аве ?емпиона ??алии «?еза?о» ?е???е иг?ока ?бо?ной ??ген?ин?, б?в?его ?емпиона и н?не?него ви?е-?емпиона ми?а. ??авда, в и?ал??н?ком ?емпиона?е «?еза?о» ?ей?а? не на пе?вой пози?ии. «?л?зен?» ??лиде? ?е??кого ???зала, команда ? ?а?ак?е?ом.
?
??/strong> ?омпани? ? «Т?мени» ?олидна?, не ?овен ?а? и за?е?????? в ней можно.
???? ?ве?ен? в ?вои? ?ила? и даже подали в У?Ф? за?вк? на п?оведение в Т?мени г??ппового ???ни?а ?ли?ного ?а?нда.
?авел ?ле?ин
??Ф?
***
???ппа 4 (С?адион ??С, ?имини, ??али?)
* ?казано мо?ков?кое в?ем?
?
27 ок??б???

18:00 "?ай?а?" (?аза???ан) ??"?лзен?" (Че?и?)
21:00?"Т?мен?" (?о??и?) ??"?еза?о" (??али?)
?
28 ок??б???

18:00?"Т?мен?" (?о??и?) ??"?ай?а?" (?аза???ан)
21:00 "?еза?о" (??али?) ??"?лзен?" (Че?и?)
?
30 ок??б???

18:00??"?лзен?" (Че?и?) ??"Т?мен?" (?о??и?)
21:00 "?еза?о" (??али?) ??"?ай?а?" (?аза???ан)

Со??ав ?Ф? "Т?мен?" на ма??и ?иги ?емпионов в ??алии:
??а?а?и????ео ??жи?л, ?ени? С?ббо?ин;
?олев?е иг?оки???Се?гей ?б?амови?, ?лек?анд? Упал?в, ?ван ?илованов, ????м ?н?о?кин, ?нд?ей Соколов, ???но Та??и, ?ован ?аза?еви?, ?нд?ей ?а???ев, ?ени? ?евед?ов, ?амил? ?е?ей?анов, ?зиз ??ждаков, ?ак?им ?мел??нов, ??ан.
?
???о?ник ??
??Ф?

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.