Ф??зал в ми?е?в?о-2022. ???па ?: п?ед??авленн? ??а?ник?вЧемпиона? ?в?оп??в?о-2022. ??ев?? ма??ей ??ед?: Се?би? - ?о???гали?, ?иде?ланд? - Ук?аина?ен?кий ???залУк?а?на ????пан?? (ж?нки). Това?и??кий ма?? 2. LIVE!Чемпиона? ?в?оп?????-2022 ?об??венн?ми глазами, или заме?ки из ?олландииЧемпиона? ?в?оп???гла? ??нио?: «?ез ?омнени? ??м? ?делаем в?е возможное»?е?ва? лига ?н?он ?н?оненко ? ?лади?лав ?аве??аний п?и?днали?? до «SkyUp»Чемпиона? ?в?оп??н?он Соколов: «?адова???? некогда ??кон?ен??и????? на ма??а?»Чемпиона? ?в?оп??в?о-2022. ???па ?. Т?? 1. ??де?ланди ??Ук?а?на. ?нон??аза???ан?ги?а: «Я ?о?? и по?ле ка??е?? зде?? жи??»??о?а? лигаЯ?о?лав ?к?енов: «?ак?им?м в л?би?ел?? за ме??? за?або?ал 74 ?????и г?ивен»Ф??зал в ми?е?изна?или?? пе?емож?? Futsalplanet Awards 2021: ?лег Шай?анов ? ж?но?а зб??на Ук?а?ни ???о??? ? ?в???Чемпиона? ?в?оп??в?о-2022. ??де?ланди ??Ук?а?на. ?е?едма??ева п?е?кон?е?ен???: ?лек?анд? ?о?енко, ?е??о Шо???ма??пани???но?а зб??на Ук?а?ни зазнала бол??о? по?азки в?д ??пан?? ? пе??ом? ?ова?и??ком? ма???Чемпиона? ?в?оп?Cбо?на? Ук?аин? в ?инал?ной ?а??и ?емпиона?ов ?в?оп? по ???зал?Ф??зал в ми?е?�Клеминь�? «?аде??? однажд? пол??и?? п?едложение поиг?а?? в ?аза???ане»Чемпиона? ?в?оп?С??п?л?не Спо?? покаже ??? ма??? ?в?о-2022Чемпиона? ?в?оп??а??имилиано ?елла??е: «?аза???ан ??без??ловн?й ?аво?и? на?ей г??пп? и п?е?енден? на ?и??л ?емпиона ?в?оп?»Чемпиона? ?в?оп??ико ?а??и?: «?ногие иг?оки ?бо?ной ?аза???ана ???опов?е»?ела????«С?оли?а» подпи?ала б?азил??а ?а?е??а?ела?????лек?анд? Че?ник: «Че??? и по??до?но??? важнее денег»

«Я?ко» – пе?еможе?? «Odessa Open Cup-2021». Weekend

??опон??мо ва??й ?ваз? огл?д в??? най??кав??и? под?й по?динк?в закл??ного ?г?ового дн? «Odessa Open Cup-2021». Weekend

??бок ??е??иж? ?

?о?о??ба ? ??ом? ???н??? ?озпо?ала?? з п?о?и??о?нн? м?ж ки?в??кими «KIA Sport» ?а «?ай??айзен ?анк». ?о?динок г??пи ? м?ж ?ими командами заве??ив?? безапел???йно? пе?емого? «ав?омоб?л????в»???5:0. Ц?ого ?аз? м?н?мал?ний ?а??нок ? з??????? збе??гав?? до ?ам???н?ко? к?н??вки, але, з?е??о?, «KIA Sport» ви?вив?? ?ил?н??им.

У ви???ал?ном? ма??? ?ей колек?ив з?й?ов?? з «Ю??ннова????», ?ка по???пила?? ? п?в??нал? ?е??о? л?ги. ?ол? ??о?е? знов? ви????вала?? на о??анн?? ?ек?нда? по?динк?, але на ?ей ?аз пе?емога в?екла ?аме в?д «ав?омоб?л????в».

1/2 ??нал?.?«KIA Sport» (?и?в) ??«?ай??айзен ?анк» (?и?в) ??3:0 (1:0)
?оли:??лади?лав Шибе??кий (6, 28), ?лади?лав ?ам?�ятни�?(27)

Ф?нал.?«Ю??ннова???» (?и?в) ??«KIA Sport» (?и?в) ??2:0 (0:0)
?оли:??лади?лав ?ов?ков (27), ?вген ?ел?ников (28)
?опе?едженн?:????ал?й С??а?н?к (28 ??«KIA Sport»)

?е??а л?га ?

У ??нал? на пе?емож?? па?и «Ю??ннова???» ??«?н?п?омед» вже ?екав ??оли?ний «?лоб?? ?анк». ?оманда ???ал?? ?ам???а вже вд??ге з?й?ла?? ? двобо? з ?е??он??ми ? вд??ге по???пила??. ??дпов?дно, «??и??и» в?дп?авили?? до ??нал? ??бка п?е??иж?.

«?едики» ?а «банк??и» видали ?п?авжн?й ??иле?. 28-ми ?вилин дл? визна?енн? ?ил?н??о? командам не ви??а?ило. Тож, п??л? н??и?? 1:1 по?динок пе?ей?ов ? ?е??? пенал???. ??л?? вл??ними ви?вили?? ?е??он??, ?к? й заб?али ??о?ей до ?вого волод?нн?.

1/2 ??нал?.?«Ю??ннова???» (?и?в) ??«?н?п?омед» (Хе??он) ??0:2 (0:1)
?оли:??оман ???е?ев??кий (3), Ю??й ????имови? (23)

Ф?нал.?«?лоб?? ?анк» (?и?в) ??«?н?п?омед» (Хе??он) ??1:1 (1:1). ?енал??? ??4:2
?оли:??нд??й ?оплев??ев (11) ???лег ?езк?овний (14)

?и?а л?га ?

У ?и??й л?з? ? б?онзов? наго?оди ? впевненом? ??ил? здоб?в ??оли?ний «?н?а?е?». ?и?ни ?е ? пе??ом? ?айм? в?дп?авили ??и голи ? волод?нн? ?во?? земл?к?в, на ?о «а?м?й??» в?дпов?ли ли?е одним вз????м во??? п?д зав??? з???????.

У ??нал? ??? «?овал???ка» п?о?и??о?ли май???и камбек?в ??«????». ???м, ??ого ?аз? п?доп??н? ???ал?? Ши?ова на???пили на ?? ?ам? г?абл?, ?о й ??н? ??пе?ники ? попе?едн?? ма??а?. Ще до дев?�ято�??вилини «??и??и» повели з ??зни?е? ? два голи, але вида?ний д??гий ?айм в?д «б?д?вел?ник?в» дозволив ?м зд?й?ни?и видови?ний камбек ?а заб?а?и «золо?о» до ?вого волод?нн?.

?а?? за 3-?? м???е.?«?н?а?е?» (?и?в) ??«??м??» (?и?в) ??3:1 (3:0)
?оли:??лек?анд? С??ко (3), ?ван ?ел?ник (10), ?вген ?но?нко (13) ???нд??й У??именко (27)
?опе?едженн?:??лек?анд? ??ка??к (11 ??«??м??»)

Ф?нал.?????«?овал???ка» (?и?в) ??«????» (?и?в) ??3:2 (1:2)
?оли:??о??и?лав ?о?оз (15, 27), ?лади?лав ?а???ник (24) ???о??и?лав Са?ок (7), ?го? Ши?ов (9)
?опе?едженн?:??го? Се?едн?й (19) ??Се?г?й ??бок?н? (4), ?лек??й Син??ик (14), ?лек?анд? ?ол???к (28)

??бок п?е??иж?. Ф?нал

У ма??? за ??бок п?е??иж? з?й?ли?? команди, ?к? ? г??па? ? ?а ? по??ли п?�ят�?м????. ??е??о?, «Linevich Group» здоб?в ?во? ?дин? пе?емог? в о??анн?й з??????? г??пового е?ап?, а вже ? на???пном? ма??? ??п?н??м вдало?? ?? п?одовжи?и.

?а по?а?к? д??гого ?айм? ?ан?ко вив?в п?доп??ни? ?нд??? ?аза?ова впе?ед. ??зн??е ???н? зак??пив пе?еваг? ?во?? команди. ?и?ни за допомого? г?и з п?�яти�?пол?овим в?д?г?али один м?�я�?завд?ки з??илл?м??ел?ника. ?днак, ??ого ви?вило?? недо??ан?м.

«?е?на» (?и?в) ??«Linevich?Group» (??п?н?) ??1:2 (0:0)
?оли:?Се?г?й ?ел?ник (27) ???лек?анд? ?ан?ко (15), ???ем ???н? (24)
?опе?едженн?:?Се?г?й ?ака?енко (27) ???ми??о ???не?ик (26), ???ем ???н? (26)

??бок л?ги. Ф?нал

Ц?кавий двоб?й гл?да?ам пода??вав ??нал ??бка л?ги. ?о?пода?? ???н??? ??м???ева «?ал?м??а», ?к? мали п?д??имк? ??иб?н, з??????али?? з? «SKIDKA», ко??а не?под?вано по??ла ли?е ?е?ве??е м???е.

???м, кла? ?а до?в?д ки?н ви?вили?? б?л?? вагомо? за?вко? на пе?емог?. ??доп??н? ?лега Ш???а за п?д??мками пе??ого ?айм? здоб?ли пе?еваг? ? два голи, а ? д??гом? ли?е ?озвин?ли ??.

«?ал?м??а» (?де?а) ??«SKIDKA» (?и?в) ??2:5 (1:3)
?оли:??лек?анд? ??е?ко (8), ?вген Ч?мак (28) ????к?о? Цой (2, 14), ?вген?й Сак?в??кий (7), Ю??й Ще?и?? (26), ?ак?им ??д?не?? (28)

?е??а л?га. Ф?нал

?еймов??но? нап??го? в?дзна?ив?????нал ?е??о? л?ги. «INTER» ?по?а?к? по???пав?? ?во?м? ??пе?ник?, по??м вий?ов впе?ед, але за п?�ят�??ек?нд до заве??енн? з??????? м?�я�?знов? опинив?? ? во?о?а? команди ?лек?анд?а ?оле?никова.

Т?ене? доне??ан нав??? ?п?об?вав ?ебе в ?ко??? во?о?а?? ? ?е??? пенал??? ??в?дбив один ?е??име??овий. ???м, п?доп??н? Се?г?? ??паленка в?е одно ви?вили?? ?о?н??ими ?а вз?ли ?еван?и за по?азки в?д «INTER» на в?е?к?а?н??ком? ??вн?.

«INTER» (?оне??к) ??«Че?ка?иоблене?го» (Че?ка?и) ??2:2. ?енал??? ??5:6
?оли:?
?ак?им Солонина (13), ?ени? ?ланк (19) ???лек?анд? ?аков??кий (10, 28)
?опе?едженн?:???�ячесла�?Тка?енко (23 ??«Че?ка?иоблене?го»)

?и?а л?га. Ф?нал

«Manzana-2», ?о? на о??анн?? ?ек?нда? ? вип???ила з ??к пе?еп???к? до ??нал? С?пе?л?ги, але ки?ни п?одемон????вали ?в?й кла? ? ?и??й л?з?. ?ол С?епаненка до?и?? довго зали?ав?? ?диним ? з???????, але нап?ик?н?? по?динк??ки?ни забили ?е ??и??.

С?м?ани, ? ?во? ?е?г?, ??о?ки п?д?олодили г??ко?? по?азки двома голами Я?енка на 28-?й ?вилин?. Тим не мен?, дл? «Lex-VSK» ?акий ?ез?л??а? ??ав к?оком впе?ед ? по??вн?нн? з попе?едн?ми ???н??ами.

«Lex-VSK» (С?ми) ??«Manzana-2» (?и?в) ??2:4 (0:1)
?оли:?
?лек?анд? Я?енко (28, 28) ??Се?г?й С?епаненко (6, 27), ?ван ?е?ем?й??к (23), ?ак?им Чебе??к (25)

С?пе?л?га. Ф?нал

??нни?ани пе?ед ??нал?ним ма??ем зали?али?? ?дино? командо?, ?ка на ??ом? ???н??? не в??а?ала зал?кови? о?ок. ??е??о?. Св?й пе?еможний ?л?? команда ?вана ???енка п?одовжила й ? ??нал? С?пе??л?ги.

Хо? ? ??ом? по?динк? ?ез?л??а?ивним ?да?ом не в?дзна?ив?? ?а?ала??й, але ? ?клад? в?нни?ан знай?ли?? ?н?? ге?о?, ?к? в?дзна?или?? ???ома ?ез?л??а?ивним ?да?ами. ?к?емо в?дзна?имо й к?пе?а команди Я?о?лава ?о?ики?к?, ?кий деб???вав ? ?клад? команди й п?ов?в ??и ???и? по?динки. ?а?ом????, запо??ж?? не з?м?ли пов?о?и?и пе?еможний ?ез?л??а? дво???но? давнини.

«Я?ко» (??нни??) ??«?????????????У?» (?апо??жж?) ??3:0 (1:0)
?оли:?
?адим Че?нега (9), ?лади?лав Ще?бан? (25), Фел?к? ???анда (28)

?ом?на???

?айк?а?ий во?о?а?:
Я?о?лав ?о?ики?ка («Я?ко»)

?айк?а?ий г?аве??:
?ми??о ??овко («Manzana-2»)

MVP:
?лек?анд? ?а?жанов??кий («?????????????У?»)

?айк?а?ий бомба?ди?:
?лади?лав ?а?ала??й («Я?ко»)

Фо?о закл??ного ?г?ового дн? до???пн? за?по?иланн?м.

?же?ело ????е??л?жба ??о??а??? ???зал? Ук?а?ни
Фо?о: ?елл? ?ал?н?на

Т?ги:

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2022 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.