?аза???ан«?ай?а?» ??облада?ел? ??бка ?аза???ана-2021??пани???пани?-2021/22. Т?? 2. ?ене?и? Тома?а ??а?ов?киЧемпиона? ми?аС?ан??лав ?он?а?енко: «Чемп?он?в не ??д???, але н? в одн?й з п'??и о??анн?? ?го? ?о???гал?? не вигл?дала ?ил?н??е ?вого ??пе?ника»?о??и?Се?гей ??ев: «?ов?й ?езон пол??и??? ин?е?е?нее п?ед?д??его»?ела??????ем?е?-лига-2021/22. Т?? 5. LIVE!?е?ва? лига ?олодими? ??иник: «?а безл?дний о????в вз?в би Я?о?лава ?и??ка ??ловив би мен? ?иб? ? ?п?вав»Чемпиона? ми?а?апа?ной в?а?а?? ?бо?ной ?аза???ана на Ч? в ?и?ве пол??ил полмиллиона п?изов???е?ва? лига ?егел?, ?ак?м, Чебе??к, Семен?енко, Сал?анов ? ?о?ено ??г?ав?? «SkyUp»?е?ва? лига ?е??а л?га 2021/2022. ??ед??авленн? ??а?ник?в зони «С??д»?аза???анС?ал изве??ен календа?? ?емпиона?а ?аза???ана ?езона-2021/22Эк???а-лигаParimatch ?к???а-л?га 2021/22. 7 ???. LIVE!?е?ва? лига ?е??а л?га 2021/22. «??ба??» (????к) ??«???С ?не?г??-2» (??в?в). ?нон??е?ва? лига ?нд??й Фед?к: «?и не ??о?мо на м????, нам вдало?? домови?и?? п?о ?п?вп?а?? з ???ал??м ?аг??ком»??али???али?-2021/22. Т?? 1-2. С ме??а в ка??е?Сбо?на? Ук?аин??лег Шай?анов: «?а??? з ?о???гал??? б?ли д?же ?н?о?ма?ивними»Эк???а-лигаParimatch ?к???а-л?га 2021/22. Т?? 7: анон?Ф??зал в ми?еУзбеки??ан-2021/22. Т?? 1. «?окомо?ив» иде? без по?е???аза???ан?ги?а: «Я е?е не наиг?ал??!»Сбо?на? Ук?аин???но?а зб??на Ук?а?ни зазнала по?азки в?д ?о???гал?? ? пов?о?н?й кон??ол?н?й з???????Сбо?на? Ук?аин??нна Ш?л?га: «?о???бно п?одемон????ва?и ?а?ак?е? й не бо??и?? ??пе?ника»

Parimatch ?к???а-л?га 2021/22. 4 ???. «?не?г??» ?кин?ли з ве??ини, ?ол?н?к в?д?ива????? в?д конк??ен??в

???л? 4 ???? Parimatch ?к???а-л?ги «У?аган» ?а «Х?Т» зам?нили «?не?г??» наго?? ???н??но? ?абли??


18 ве?е?н?
?
«Х?Т» (?и?в) ?� «Viva Cup» (Ха?к?в)? 5:2 (1:1)
12:00. м.??и?в, С? ЦС? ?СУ
??б???и:?
?лек?анд? ??ла?енко (Че?н?г?в), ?олодими? ?з??а (??вне),??ми??о ?а?ка?в (?и?в)
Х?ономе??и??:??олодими? Шеве? (?и?в)??br/> Спо??е??га? а?б???аж?:??лег ?ванов (?н?п?о)?
?елега?:??ален?ин ?ак?ла?(??ова?и)

?оли: С.???ба (8, 40), ?.??к (22, 29), ?.???е? (36) ???.?онда? (7), Т.?ибак (24)
«Х?Т»: ?.С?????кий ???еб?д?, ??к, ???ба (?), С??ий ?????в?нов, Школ?ний, Че?н?в??кий, ?ед??, ??би?, ???е?
?оловний ??ене? ???.??к?�яненк�?br/> «Viva Cup»: ?и?о?ни?енко (?оложий, 21) ???ибак, ?в??нн?ков, ?онда?, ?анко ???а?ил??в, ?о?пан, Со?ок?н, ?ала?ник, ?м??в??кий
?оловний ??ене? ???.?е?адзе

У ма??? 4-го ???? Parimatch ?к???а-л?ги 2021/2022 на? «Х?Т» здоб?в вдома пе?емог? на ?а?к?в??ким «Viva Cup» 5-2, ? ?азом з «У?аганом» л?ди??? ? ???н??н?й ?абли??.

??дзна?имо, ?о го??? п?о??гом г?и п?одемон????вали ?м?ливий ?а аг?е?ивний ???зал, ? в?дк?или ?а??нок на ??ом?й ?вилин?. ?ми??о ?онда? вдало з?г?ав на пе?е?опленн? ? п?обив п?д дал?н? ???йк? во??? ?лек?анд?а С?????кого (в?дзна?имо, ?о по?кодженн? ? мин?лом? по?динк? п?о?и «У?агана» зазнав ?ак?им ?и?енко, ?кий ?азом ?з ??е??ом ?о?г?ном п?оп??кав ?? г??). ??о?е, ??оли?н? в?д?г?али?? за ?вилин?. ???л? ?да?? Я?о?лава ?еб?д? здо?ово на добиванн? з?г?ав Се?г?й ???ба ??1:1.

Цей ?а??нок п?о??имав?? до пе?е?ви, ?о?а ?а?к?в?�ян�?па?? ?аз?в п?оба?или на? за?и??, ма??и заб?йн? момен?и дл? вз???? во???.

? од?аз? по пе?е?в? на?? вий?ли впе?ед ???вген С??ий п?обив, голк?пе? го??ей в?дбив м?�я�?пе?ед ?обо?, а ?вген ??к в?азив ??л?. ??о?е, надал? помилив?? ? на? во?о?а?. ???л? не д?же ?ил?ного ?да?? ?в??нн?кова по ?ен??? С?????кий не з?м?в за??к??ва?и м?�я�? ? кап??ан «Viva Cup» Та?а? ?ибак з??вн?в ?а??нок ??2:2.

? о?? ? ?е?един? д??го? половини ки?ни п?овели д?же важливий гол. ???л? ?оз?г?а?? к??ового ?по?а?к? п?обивав С??ий, по??м ???ба, а ? п?д??мк? ??к пе?еп?авив м?�я�?? ???к?, о?о?мив?и д?бл? ??3:2!

?а ?е??? ?а?к?в??ко? команди вона не здавала??, ? ??кала ?во? момен?и, п?о?е на 36-?й ?вилин? ?ика?ний м?�я�?забив ?лек?анд? ???е?. ??н зд?й?нив ?лаломний п?о??д л?вим ?лангом ? п?обив повз во?о?а?? го??ей ???лана ?оложи?!

??ав?? «Viva Cup» пе?е?одили на г?? з п?�яти�?пол?овим г?ав?ем (?к ? на?а команда на о??анн?й ?вилин?), а за де???? ?ек?нд до ??нал?но? ?и?ени Се?г?й ???ба по??лив з? ?во?? половини ? по?ожн? во?о?а ? в??ановив о??а?о?ний ?а??нок ??5:2 на ко?и??? «Х?Та».

У ???н??н?й ?абли?? «Х?Т» наб?ав 8 о?ок ? ?азом з «У?аганом» л?ди??? в ?ег?л??ном? ?емп?она??. ?а?аз? в ?к???а-л?з? на???па? па?за на м?жна?одн? ма??? (Ук?а?на з?г?а? 25 ? 26 ве?е?н? в ??м?н?? два кон??ол?н? по?динки), а на???пний ма?? ??оли?н? п?овед??? 2 жов?н? на ви?зд? п?о?и ?мел?ни??кого «Сокола».

?же?ело - ?ев ?ал??ко, п?е?-?л?жба Ф? «Х?Т»??
?
?
«?не?г??» (??в?в) ?� «�?�аган» (?вано-Ф?анк?в??к)? 0:4 (0:1)
13:00. м.???в?в, «?о?ко-??ена»
??б???и:?
?вген ?инн?к (?де?а), ?лек?анд? ?ла?ов (Че?н?в??),??олодими? ?ол?з?к (??в?в)
Х?ономе??и??:?Я?о?лав С?о?ож?к (??в?в)??br/> Спо??е??га? а?б???аж?:??еннад?й ?о?а (?и?в)
?елега?:??лена ?е?е?ин??ка (??в?в)

?оли: ?о?доба (14), ?бак?ин (26), ?адеви? (33), Швед (40).
"?не?г??": ?о?ики?ка ????з?, ?ог??, ?еле?, Ц?лик, ??н?о, ?овал???к, Те???в, ?емене??, ?егендзеви?, ?а??к, ?а??ин?к, ?ва?н?й ???ой?ови?.
"У?аган": ?ол?ок (??йван, 40) ???ик. ??и?ина, ?адеви?, ?о?доба, Фа?ен?к, ?овал?, Ше?еме?а, ?бак?ин, Швед, ?н???ак, ?а?еви? ???еванд?в??кий.
?опе?едженн?: ?ва?н?й (27) ???о?доба (23).

??в?в??к? ене?ге?ики по???пили?? ?вано-??анк?в??ком? "У?аган?" ? ма??? 4 ???? Parimatch ?к???а-л?ги з ?а??нком 0:4. "?елено-б?л?" ??во?или до?и?? бага?о момен??в дл? вз???? во???, однак жоден з ни? не вдало?? ?еал?з?ва?и.

?агалом по?динок п?о?одив ? ??вн?й бо?о??б?, ??пе?ники ??кали можливо??? в?дк?и?и ?а??нок. ??о?е голк?пе?и, Я?о?лав ?о?ики?ка ?а ?оман ?ол?ок, д??ли над?йно. Також в одн?й ?з а?ак "У?аган?" ???ем Фа?ен?к вл??ив ? попе?е?к?. Тож до?и?? довго на ?абло ?в??или?? "н?л?".

?а 14 ?вилин? ?вано-??анк?в??м вдало?? вий?и впе?ед. ?оман ?о?доба вл??ним ?да?ом заве??ив ?оз?г?а? ??анда???.

?ол додав ак?ивно??? ? г?? обо? команд, "зелено-б?л?" мали ?ан?и в?д?г?а?и??, ?ак ?амо ? го??? могли зб?л??и?и ?во? пе?еваг?. ??е ж до пе?е?ви ?а??нок б?л??е не зм?нив??.

???л? в?дпо?инк? ене?ге?ики п?одовж?вали а?ак?ва?и, однак ?во?? нагодо? знов? ?ко?и??али?? "д?акони". ?а 26 ?вилин? п??л? к??ового в?дзна?ив?? ?ани?л ?бак?ин.

??в?в?�ян�?не змен??вали об????ли во??? ??пе?ник?в, в одном? з момен??в "У?аган" в????вала ???йка п??л? ?да?? Та?а?а ??з?, в ?н?и? еп?зода? ?во? команд? ви???ав голк?пе? ?оман ?ол?ок.

? на 33 ?вилин? ?и??а??? дл? "?не?г??" ?е б?л??е ??кладнила??: ???ал?й ?адеви? ?еал?з?вав ви??д ?ам на ?ам.

?д?аз? ж ?але??й ?ег?анов вз?в ?айм-а??, п??л? ?кого ене?ге?ики п??ли впе?ед з п?�яти�?пол?овим. Ц? ??нк??? в б?л??о??? ?а?? викон?вав ?нд??й Ц?лик, ?акож ? во?о?а???к?й ???бол?? ви?одив ?го? ?а??ин?к.

"?елено-б?л?" п?и?и?ли ??пе?ник?в до во???, ?оман ?ол?ок в????вав го??ей п??л? ?да?? з близ?ко? в?д??ан? в?д ?нд??? Ц?лика, п??л? по????л? Ю??? ?ог??а м?�я�?п?оле??в по??? з? ???йко?.

?годом ?е ?аз п?обивав ?нд??й Ц?лик ????анга вже вд??ге "з?г?ала" за ?вано-??анк?в??в. ?а?ма?ний ?да? ?лега ?егендзеви?а на л?н?й во??? голово? з?пинив ???лан Ше?еме?а, п??л? ??ого йом? нав??? знадобила?? допомога л?ка??в.

?к??м ??ого, небезпе?но п?обивав ?а??�я�??еле?, п?о????л?вав Та?а? ??з?, однак ? ?? еп?зоди не п?ине?ли ?ез?л??а??. ?а?ом???? на 40 ?вилин? ?аза? Швед вл??ив ? по?ожн? во?о?а го?пода??в ?а в??ановив о??а?о?ний ?а??нок ? ма???.

?же?ело - ??е??л?жба Ф? "?не?г??"

Че?гова ?е??? "ене?ге?и?ного" де?б? в?дб?ла?? на "?о?ко-??ен?" ? ??вов?. ? деб??? ма??? ??пе?ники обм?н?ли?? го???ими нагодами - голк?пе?и обо? команд п?одемон????вали май??е?н???? п??л? ?да??в ?иколи ??и?ини ?а ?ог??а. ?ал? ?н???а?ива пе?ей?ла до н?г го??ей, ?к? ?аз за ?азом ??во??вали небезпек? б?л? во??? л?в?в'?н. Швед дв??? з виг?дни? пози??й п?обив повз, ?да? ?о?доби по??гн?в ?о?ики?ка, а Фа?ен?к по??жним по????лом ?????он?в попе?е?к?. ??е ж на 14-?й ?вилин? "д?акони" вий?ли впе?ед. ?о?доба на зама?? п?иб?ав за?и?ника ? нев?дпо?но п?обив ? нижн?й к?? - 0:1. ?о ?е??? го?пода??в, команда ?але??? ?ег?анова пом?ала в?д?г?ава?и?? - ?еле?, ?ог?? ? ??з? опин?ли?? на в????? а?аки, ?а ??и?? в?д неп?и?мно??ей го??ей ????вав ?ол?ок. ?а м?н?мал?но? пе?еваги "У?аган?" ??пе?ники п??ли в?дпо?ива?и.

???га половина з??????? ?озпо?ала?? з випад?в "?не?г??". ? знов? на пе??ий план вий?ла во?о?а???ка май??е?н???? кап??ана "д?акон?в" п??л? по????л?в ?еле?а з? ???а?ного ?а Ц?лика лед? не з ?ен??? майдан?ика. ??дпов?д? го??ей ви?вила?? ?ез?л??а?ивно?. ?бак?ин голово? замкн?в пода?? п??л? ?оз?г?а?? к??ового - 0:2. ?л? ?ани?ла ?ей гол ??ав пе??им ? новом? ?езон? Parimatch ?к???а-л?ги. ?ал? на па?ке?? ?о?ко-??ени г?а п?о?одила на з??????ни? к???а?. ? найб?л?? го???ими б?ли нагоди ? "ене?ге?ик?в" ?егендзеви?а ?а ?еле?а, ?кий вл??ив ? ???йк?, ?од? ?к ? "д?акон?в" ?иколи ??и?ина ?а Шведа.

?а 33-?й ?вилин? го??? забили в??е??. ?адеви?, вий?ов?и в??-на-в?? з голк?пе?ом, елеган?но пе?екин?в о??анн?ого - 0:3. ?айже од?аз? ?але??й ?ег?анов пе?ей?ов на г?? з п'??им пол?овим. ?ив?ден??в ?е го?пода??м не п?ине?ло, а Швед на заве??ал?н?й ?вилин? ма??? ?да?ом ? по?ожн? во?о?а в??ановив пе?еможн? 0:4 на ко?и??? "д?акон?в".

?ал? ? Parimatch ?к???а-л?з? на???па? дво?ижнева па?за, а ?в?й на???пний по?динок "У?аган" п?оведе ? п'??ни??, 1-го жов?н?, коли вдома п?ийма?име "?? Т?ейдинг" з ?икола?вки. ?о?а?ок г?и о 16:00.

?же?ело - ??е??л?жба ?Ф? "У?аган"
??
«?? Т???????» (?икола?вка) ?� «Продек??м» (Хе??он)? 1:4
14:00. м.?С?в??одоне??к, ??одовий ?С
??б???и:?
?лек??й Фе?енко (Ха?к?в), ?лек?анд? ?ака?енко (?адоми?л?),????ем Федо???ев (С?в??одоне??к)??br/> Х?ономе??и??:?Юл?? ?м??в??ка (С?в??одоне??к)??br/> Спо??е??га? а?б???аж?:?Ю??й ?оложенко (Ха?к?в)?
?елега?:?Ю??й???ав?енко (С?в??одоне??к)

?оли: ?а?е?ин?н (36) ???о?оли?ин (6), ?ал?ков (12 ??ав?огол), С. ?о?пан (31), ?ики??к (40)
«?? Т?ейдинг»: ??аве?? ??Ск?б?енко, Шпига?, ?а?е?ин?н, ?ал?ков ???з?ба, ?и??авний, ?озговий, Сагайда?ний ??Ще?бак, ?н??к?н
«??одек??м»: Цип?н (Савенко, 21) ???. Со?ок?н, ?ва?и?, ?али?ко, ?о?оли?ин ???ла?д?н?о, ?ики??к, С. ?о?пан, ?е??алов ????ав?ов, ?а?в??кий, Шо???ма
?опе?едженн?: С. ?о?пан (13)
?
???е?емп?они Ук?а?ни п?и??али до Севе?одоне??ка з кад?овими в??а?ами. ?о-пе??е ??о??имав ??кодженн? ?о???н, ?е?ез ?о в?н не зможе допомог?и зб??н?й Ук?а?ни ? ?ова?и??ки? ма??а? з ??м?н???. Як ми пов?домл?ли, його ? ?клад? «?ин?о-жов?и?» зам?ни?? ???ба. ?к??м ?ого, не зм?г ?ми??о ?е?бен?ев ?оз?а?ов?ва?и ? на ??ло?е?к?в??, ?кий о??имав ?е?вон? ка??к? в ма??? з «?не?г???». Також не п?и??ав ?ан?ел? ?оза. Том?, ? ?е?в??ка? «мел?ник?в» ??али?? зм?ни. ? «канон??ного» ??а??ового ква??е?? ?е??он??в зали?ив?? ли?е ?ва?и?, а до н?ого п?и?днали?? ?о?оли?ин, ?али?ко ?а ?ми??о Со?ок?н, ?кий вив?в «??одек??м» на ?ей ма?? ? ?ко??? кап??ана. ?а?ом????, ? за?в?? на г?? вже б?в Шо???ма, ?кий в??иг з?г?а?и к?л?ка ?вилин нап?ик?н?? ма???.

?е об?й?ло?? без в??а? ? ? ?клад? го?пода??в майдан?ик?. ?е?? за в?е, мова йде п?о ?ванова, ?кий о??имав ?е?вон? ка??к? ? ??вном?. ?ле б?ли ? ??ан? «?? Т?ейдинга» ? пози?ивн? новини. ?ок?ема, пове?н?в?? ? ????й Ск?б?енко, а ?акож п?и?днав?? до команди ?н??к?н, ?кий ?ак?и?но деб???вав ? ?езон?. Так ?амо ?к ? деб???вав ? ??аве??, ?кий зам?нив ? во?о?а? «ене?ге?ик?в» ???ка.

??е??о?, незважа??и на ?? кад?ов? зм?ни, б?ло з?оз?м?ло, ?о ?? г?а п?о?оди?име на ?и? ?мова?, ?к? по??ави?? «??одек??м». Щоп?авда, б?ло видно, ?о «?? Т?ейдинг» не зби?ав?? г?а?и ли?е на обо?он?. ??о ?е ?в?д?или ?? момен?и, ?к? ??во??вали п?доп??н? ?лек?анд?а Х???ова. Так, ?и? момен??в б?ло не ?ак бага?о, ?к ??ого ?о??ло?? б «??ейде?ам», п?о?е в?е-?аки к?л?ка ?аз?в ? Сагайда?ний, ? ?з?ба, ? ?а?е?ин?н давали Цип?н? можлив???? п?о?ви?и ?ебе, ?о в?н ? ?обив. ?ле заби?и г?ав??м «?? Т?ейдинга» не вдавало??. Чого не ?каза?и п?о «??одек??м», ?кий ? пе??ом? ?айм? зм?н дв??? в?дзна?и?и?? ? во?о?а ??ав??. ? ?к?о в еп?зод? з пе??им голом ?о?оли?ин в?дг?кн?в?? на п?о????л з л?вого ?ланг?, ?о ? д??гом? момен?? ?ал?ков, ?ам ?ого не бажа??и, запи?ав на ?в?й ?а??нок ав?огол. «??одек??м» м?г забива?и ?е, але ? пе??ом? ?айм? «мел?ники» б?л??е не за?м???вали ??ав??. ?о ?ого ж, ?кладало?? в?аженн?, ?о ?е??он?? п??л? дво? заби?и? м?�ячі�???али п?о??о г?а?и за ?а??нком, ?ом? далеко не завжди вмикали мак?имал?н? обе??и.

Така ж ?ама ка??ина б?ла ? ? д??гом? ?айм?. Щоп?авда, ва??о в?дзна?и?и, ?о «?? Т?ейдинг», ?кий ? ??ом? по?динк? мав п?д??имк? вла?ни? вбол?вал?ник?в (?ак, ??одовий ?ала? ?по??? не б?в заповнений в?ен?, п?о?е б?ло к?л?ка де???к?в ?бол?вал?ник?в, ?к? подек??и г??но п?д??им?вали команд? з ?икола?вки. ???. Т.), намагав?? вип?авда?и ?? дов??? ?а подек?ди ??кав кл??? до во??? Савенка, ?кий ? д??г?й 20-?вилин?? за?и?ва во?о?а ?е??он??ко? команди. ??о?е, во?о?а «??одек??м?» зали?али?? недо?о?каними, а о?? ? во?о?а ??ав?? в ?е?един? д??гого ?айм? вле??в ??е??й м?�я�? Ц?ого ?аз? в?дзна?ив?? ?о?пан-??а??ий. ?о ????, ?ей гол ви???ив дол? з???????, ? ?епе? зали?ало?? в?дк?и?им ли?е одне пи?анн?: ?и зможе «?? Т?ейдинг» заби?и бодай би «гол п?е??иж?»? ??дпов?д? на ?е пи?анн? дав на 36-й ?вилин? ?а?е?ин?н, ?кий «?озмо?ив» ?авенка ?а пода??вав ?во?й команд? над?? на ?е, ?о ?е можна з?оби?и ?к??? ?н??иг?. ? дл? ??ого по???бно б?ло ?по?а?к? ?ко?о?и?и ?оз?ив до м?н?м?м?. Том?, ?лек?анд? Х???ов ви???ив ?изикн??и ?а п??и з п?�яти�?пол?овим. ??о?е, ?е обе?н?ло?? дл? «?? Т?ейдинг?» ?е?ве??им п?оп??еним голом, ?кий на о??анн?? ?ек?нда? з??????? забив ?ики??к. Тепе? вже ?о?но н??ки? пи?ан? ?к ?одо можливо? ?н??иги, ?ак ? ?одо п?д??мкового ?ез?л??а?? не зали?ило??. «??одек??м» ?пок?йно вив?з ??и о?ки з Севе?одоне??ка, ? ?? пе?емога ??о?и пок?а?ила на????й ?е??он??в п??л? по?азки ? ?и?в? ?а дома?н?о? н??и?? п?о?и «?не?г??».? ? ??

?же?ело - ???ем Т????ТЬ??, «5?5»
?


?

?
21 ве?е?н?
?
?ФФ? «С?ми» (С?ми) ?� «Кардинал-??вне??анда??» (??вне)? 1:7 (1:4)
17:00. м.?С?ми, пала? ???ден???кого ?по??? С?м?У
??б???и:?
?н?он ?о?в (?апо??жж?), ?лек?анд? Сидо??к (??нни??),??нд??й Савел??в (С?ми)
Х?ономе??и??:??а??? ?и?лов??ка (С?ми)??br/> Спо??е??га? а?б???аж?:??лек??й ?ана??ко (Фа???в)?
?елега?:??ак?им ?ов?ков (С?ми)

"С?ми":??ал???а (?????ов, 13, ?ал???а, 21) - ?елен??кий, ???а?г?н?, ?еленкеви?, ?имоненко - ?????в, ?олков, ?г?мнов, ?е?а - ????ога, ?а??о?г??в, ?аго?ний, ?ла?енко.
?оловний ??ене?:??олодими? ?ладов.
"?а?динал ??вне??анда??":??ак?н??кий (???енко, 36) - ?ол?н?к, ?о?пини?, Фе??ко, Скиб?ик - ?алинов??кий, ????ок, ??ав??к, ?а?и? - ?овак, ?анк?а??й, ?а??иненко, Т????ай.
?оловний ??ене?:??лек?анд? ?онда?.
?оли:??елен??кий (20) - ?алинов??кий (4), ?ол?н?к (11, 31), ??ав??к (12), ????ок (15, 23), ?овак (35).
?опе?едженн?:????а?г?н? (28) - ?о?пини? (22), ??ав??к (28).

?а?? м?ж «С?мами» ?а «?а?диналом-??вне??анда??ом» замикав п?ог?ам? ?е?ве??ого ???? PARIMATCH ?к???а-л?ги. Цей по?динок не б?в з?г?аний ? базовий ден?, о?к?л?ки зал ?по??комплек?? С?м?У б?в зайн??ий ?н?ими за?одами. Том?, за обоп?л?но? згодо? б?ло ви???ено з?г?а?и ?? г?? 21 ве?е?н?.

?ле ?к?о гово?и?и п?о ?ам ма??, ?о його по?а?ок ?клав?? дл? го?пода??в майдан?ик? не найк?а?им ?ином, о?к?л?ки вже на 3-й ?вилин? ?алинов??кий в?дк?ив ?а??нок. Чи вплин?ло ?е вз???? на подал??ий пе?еб?г г?и? Ско???е за в?е ?ак, о?обливо на ?е, ?к надал? г?али ??м?ани, ко??? б?ли зм??ен? в?д?г?ава?и??. У ни? в а?а?? мало ?о ви?одило, ок??м ?ого, б?ло бага?о помилок п?и пе?е?од? в?д обо?они до а?аки. Щоп?авда, ??вн?ни не по?п??али ка?а?и за ?? помилки, ?о?а п?облеми ?е???ов? го??? ?аки ??во??вали. ?ле ?ак?и?но ??внен??ка команда ?в?домо в?ддавала ?н???а?ив? ?во?м в?зав?, ?об ма?и ?ан?и дл? кон??а?ак. ? ?? ?ак?ика ?п?а??вала, адже п??л? ?ого, ?к пе??ий ?айм вже п?ой?ов ?во? ?е?един?, ??вн?нам вдало?? о?ган?з?ва?и дв? ?ез?л??а?ивн? кон??а?аки, ?к? вдало заве??или ?ол?н?к ?а ??ав??к. Т?и кон??а?аки ????и голи. ??ажа??а ??а?и??ика в?д го??ей. ? на 15-й ?вилин? ?а??нок вже ??ав 0:4 п??л? ?ого, ?к ??ав??к ?ко?и??ав?? помилко? ?олкова ?а видав гол?ов? пе?еда?? на ????ка.

?о ?е??? ??м?ан, ва??о ?каза?и, ?о ? ни? ?еж б?ли момен?и, але ?? б?ло не ?ак бага?о. Х?ба ?о можна згада?и ?п?об? ?г?мнова ?еал?з?ва?и ???а?ний ?а «?ейв» ?ак?н??кого п??л? ??ого ?да??. ?ле п?д к?не?? пе??ого ?айм? ??м?анам в?е-?аки вжало?? заби?и. Це ?елен??кий кла?но п?обив з л?о??, ? ?ак?н??кий ??ого ?аз? б?в без?илий ?о?? з?оби?и з ?им ?да?ом. Цей гол пода??вав п?доп??ним Я?о?лава ???о??кого над?? на ?е, ?о вже ? д??гом? ?айм? можна б?де ?п?об?ва?и ?е ?ко?о?и?и ?во? в?д??аванн? в ?а??нк?.??

?ле д??гий ?айм ?еж не п?ин?? ??м?анам ?ки?о?? пози?ив?в. ?ав??? б?л??е ??нега?ив ? г?? ли?е по?ил?вав??. ??доп??н? Я?о?лава ???о??кого знов? п?оп???или ?видкий гол. Ц?ого ?аз? знов? з?г?ала зв?�язк�???ав??к ??????ок, ?ка дозволила ????к? о?о?ми?и д?бл? ? ??ом? ма???. Фак?и?но ?ей гол зн?в ??? ?н??иг? в ма???. Хо?а на??авник ??вн?н ?лек?анд? ?онда? не по?п??ав дава?и ?г?овий ?а? ?езе?в???ам, дов?????и його пе?еважно г?ав??м дво? о?новни? ?е?в??ок. ??и ??ом?, ??еба зазна?и?и, ?о незважа??и на ?е, ?а??нок вже б?в 1:5, ? го?пода??в майдан?ик? в?е-?аки б?ло к?л?ка непогани? момен??в дл? вз???? во??? ?ак?н??кого. ??о?е, голк?пе? «?а?динала-??вне??анда??а» не давав ?ан??в ан? ?г?мнов?, ан? ?елен??ком?, ан? ???а?г?н?. Щоп?авда, в одном? з еп?зод?в ? ?ак?н??кий нав??д ?и ви???ив би ?во? команд?, п?о?е його п?д???а??вав ?а?и?.

С?м?ани вже незадовго до еква?о?? д??гого ?айм? по?али п?дкл??а?и ?е?? в ?ко??? п?�ятог�?пол?ового. ??о?е, в?? ?под?ванн? п?доп??ни? Я?о?лава ???о??кого ?ко?о?и?и ?во? в?д??аванн? в ?а??нк? завд?ки ?оз?г?а?? зайвого г?ав?? з??йн?вав ?ол?н?к, ?кий на 31-й ?вилин? в?азив по?ожн? во?о?а ??м??ко? команди. ?а ??ом? можна б?ло би вже ? п?д??мов?ва?и ?ей ма?? п?о?е па?ад жа?ливи? помилок з бок? ??м?ан п?одовжив?? на 35-й ?вилин?, коли го?пода?? майдан?ик?, намага??и?? ?озпо?а?и ?во? ?е?гов? а?ак? вп?�ятьо�? помилили?? б?л? ?во?? ?по?ожн?ли? во???, ? ?им легко ?ко?и??ав?? ?овак ??1:7.

???л? ??ого ?лек?анд? ?онда? пом?н?в во?о?а??, вип???ив?и ???енка, а ??о?и згодом дав можлив???? ??о?и пог?а?и Т????а?, ?а??иненк? ?а ?анк?а???. ?ок?ема, ?а??иненко мав ?в?й момен?, п?о?е в?д???н???? до?в?д? ?е?йозни? по?динк?в завадила йом? ?ко?и??а?и?? ?во?? нагодо? належним ?ином. ?одно?а? ??м??к? ???зал???и незадовго до ??нал?но? ?и?ени могли зали?и?и о??анн? ?лово за ?обо?, п?о?е ??? вже ?во? во?о?а???к? май??е?н???? показав ???енко, ?кий збе??г дл? ?во?? команди п?д??мков? ?о?? в ????? м?�ячі�?

?же?ело - ???ем Т????ТЬ??, «5?5»?

?айк?а?? бомба?ди?и

1.) ?и?айло ?ол?н?к (?а?динал-??вне??анда??) ??6
2-4.) ???ем Фа?ен?к (У?аган) ??4
2-4.) Ю??й ?ог?? (?не?г??) ??4
2-4.) ???ал?й ?адеви? (У?аган) ??4

Т?ги:

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.