Чемпиона? ми?а?ики Те: «Я ?дела? в?е возможное, ??об? ?ика?дин?о ?е?ал домой ? золо?ой медал?? ???акой иг?ок не должен закан?ива?? ка??е?? без побед? на ?емпиона?е ми?а»??пани?Се??ио ?о?ано: «?огда ? пол??ил ??авм?, ?о под?мал, ??о по?а закан?ива??»?ела??????ем?е?-лига-2021/22. Т?? 3. LIVE!Чемпиона? ми?аСан?и ?а?иле: «?? о?ен? ве?им в ?еб? и ? наде???, ??о ?можем по?адова?? ??ген?ин?»Чемпиона? ми?а?ика?дин?о: «?ез ?омнени?, ??о главн?й ?инал в моей жизни и ка??е?е»Эк???а-лигаParimatch ?к???а-л?га 2021/22. Т?? 5. LIVE!Эк???а-лига?го? ?о???к: «??о?е??йн? ка??�єр? ? не заве???вав й о??к?? на нов? п?опози???»Эк???а-лига???ал?й ?ай??? ??новий г?аве?? «Viva Cup»Чемпиона? ми?а??ан п?е?енд?е? на п?оведение Ч?-2024Эк???а-лига???е?лав ?ожем?ка: «? Ук?аине но?мал?н?е ден?ги пла??? ?ол?ко в ??е? кл?ба?»Чемпиона? ми?а?иколай ?ванов: «?ака в?жал из команд? мак?им?м и даже бол??е»Эк???а-лига?ак?им ?и?винов: «? Че?ии в?егда пили пиво ??дл? ни? ??о как вода»Юно?е?кий ???зал?изна?или?? пе?емож?? С?пе?к?бк? Ук?а?ни U-11, U-13 ? U-15Чемпиона? ми?а??бок ?в???-2021. ?о???гал?? на?олодж??????, м??? ?аза???ан? зак?н??????? ?озби?им ?е??ем?аза???анЧом? по???бно пов?и?и?? ? каза???ан??в п?ед??авникам ?к?а?н??кого ???зал??Юно?е?кий ???зал???ал?й ?дегов: «?г?ова п?ак?ика г?ав??в ? Parimatch ?к???а-л?з? ? надважливо? дл? загал?но? ?ко??? г?и зб??но?»Ф?ан?и?Се?гей ?одалин?кий: «Т?лон» пози?иони??е? ?еб? как пол?л?би?ел??ка? команда, но по ??овн? о?ганиза?ии дел може? ??авни???? ?о «С?оли?ей»Эк???а-лигаParimatch ?к???а-л?га 2021/22. Т?? 5: анон?Чемпиона? ми?а?мо??йна п?омова ??ене?а ?о???гал?? пе?ед ове??аймом ? 1/4 ??нал? ?емп?она?? ?в???Эк???а-лига???ал?й ?адеви?: «У мене б?в неп?о??ий пе??од, але ? не п?ипин?в в??и?и в ?ебе»

???е?лав ?ожем?ка: «? Ук?аине но?мал?н?е ден?ги пла??? ?ол?ко в ??е? кл?ба?»

Ук?аин?кий легионе? пол??кого «?жега» ???е?лава ?ожем?ка ??о ?емпиона?е ?ол??и, за?пла?а? в ?к?аин?ки? кл?ба?, ??авка? и ?амом неп?и??ном момен?е в ?воей ка??е?е

?е?ва? ?а??? бол??ого ин?е?в?? ? ?к?-иг?оком ?Т?, «Ти?ана», «?а?динала-?ивне» ???е?лавом ?ожем?кой, в ко?о?ой?он ?а??каз?вае? о ?емпиона?е ?ол??и, за?пла?а? в ?к?аин?ки? кл?ба?, ??авка? и ?амом неп?и??ном момен?е в ?воей ка??е?е
?
???е?лав ?ожем?ка ??один из ?ам?? бе?комп?оми??н?? ?к?аин?ки? ???зали??ов, ко?о??й ?? ??ого ?езона ??би??? в ?емпиона?е ?ол??е. ? о?к?овенном ин?е?в?? «Ф??зал? Ук?аин?» «??олб» «?жега» ?а??казал о ?ом, по?ем? не ?о?ел возв?а?а???? в о?е?е??венн?й ?емпиона?, а ?акже:
?
- за??он?л ?ем? денег и за?пла? и в ?к?аин?ки? кл?ба?;
- об???нил, по?ем? о?ве?гае? л?б?е ва?иан?? ? иг?ами на ??авка? ? ??а??ием ?вои? ма??ей;
- п?изнал?? о ?амом неп?и??ном момен?е, ко?о??й ?л??ил?? в его ка??е?е;
- ?дивил?? ве?ам, ко?о??е п?ои??од?? в молдав?ком ???зале;
- в?помнил, как иг?ал за ?емпиона ?а?вии в ев?ок?бка?, а з?и?ели во в?ем? ма??ей к??или ?ига?е?? п??мо в зале;
- ?а??казал п?о ?во? жизн? в ?ела???и, где п?езиден? кл?ба заполн?л ванн? м??ом и п?и?одил к нем? домой без ?п?о?а ? б???лкой водки.
?

«??ли б? ? не на?ел ва?иан? ? ?ол??ей, ?о ?а??ма??ивал б? ва?иан?? ? д??гими за??бежн?ми ???анами. ??ли б? и ?ам не пол??ило??, ?о п?о??о закон?ил б? и на?ал занима???? ?ем-?о д??гим. ?г?а?? в 32 года за копейки не виж? ?м??ла»

?
???ак дела в ?ол??е? ??воил?? ?же?
???а, в?е ок, ?па?ибо. Хо?о?ий кл?б, е??? в?е ??лови? дл? ??ени?овок и дл? но?мал?ной жизни. ?ожно полно???? ?кон?ен??и?ова???? на ???зале, и не о ?ем не д?ма?? бол??е.
?
??? пол??кий ?емпиона? как ?ебе?
??Я ??г?ал пока не ?о в?еми е?е командами, но е?ли ??авнива?? ? Ук?аиной, ?о на? ?емпиона? ?ил?нее и п?о?е??ионал?нее. ??ма?, ??о пол??кие кл?б? из пе?вой п??е?ки где-?о на ??овне ? ?к?аин?кими. ? Эк???акла?е иг?ае? 16 команд, в?е ??б????, б????? и ?ме?? иг?а??. ?о?и везде е??? ?о?о?ие легионе??: б?азил???, и?пан??, по???гал???, ?еб??а из ??м?нии и ?ол?мбии. ?оне?но, на?и? ?к?аин?ки? па?анов ?оже не мало.
?
????ли ли ? ?еб? ва?иан?? п?одолжи?? ка??е?? в каком-ниб?д? ?к?аин?ком кл?бе?
????ли, но ? не ?о?ел.
?
???о?ем??
???о?ом? ??о мне не ин?е?е?но иг?а?? за копейки и без ???ни?н?? зада?. ? Ук?аине но?мал?н?е ден?ги пла??? ?ол?ко в «??одек?име», в «У?агане» и в Х?Те. Э?и же кл?б? ??ав?? зада?? в?й?и в ?инал и в?иг?а?? его. ??е о??ал?н?е ва?иан?? мен? не о?обо ин?е?е????.

??Т? иг?ал в «?а?динале». ?азве ??о пло?ой кл?б?
??Я не гово??, ??о он пло?ой. ?о мне неин?е?е?но бо?о???? за 5-е ме??о в ?абли?е. ?акой ?м??л ??о дела??, е?ли ? мен? ?же е??? б?онзова? медал? ?емпиона?а Ук?аин?? ?о??ом? в ?к?аин?ком ?емпиона?е мне не ?о?е??? бол??е ни за 5-е, ни за 4-е, ни даже за 3-е ме??о. Тол?ко победа. ?о ден?гам в «?а?динале» ?оже не ?ам?е ?о?о?ие ??лови?.
?
???л? ?еб? ден?ги ?ей?а? иг?а?? важн?? ?ол??
??Сей?а? да, по?ом? ??о ? ?же не молодой. ???? ?во? ?ем??, жена, дом, ?оди?ел?м надо помога??. ?л? молод?? ??«?а?динал» ?о?о?ий ва?иан?. Сам в?е понимае??. ?олод?м па?анам где-?о и ?оди?ели помог??, ? ни? не? ?воей ?ем?и, мог?? жи?? не?кол?ко ?еловек в одной комна?е. ? об?ем, за??а?? не ?опо??оавим?е ? по??ебно???ми ?е?, ком? за 30.
?
??Ч?о дл? ?еб? ?о?о?ие по ден?гам ??лови??
??Э?о за?пла?а, на ко?о??? можно но?мал?но жи??. ?е мен??е 1000 ев?о. ??о в ?к?аин?ком ???зале го?ов пла?и?? ?акие ден?ги к?оме Хе??она, ?вано-Ф?анков?ка и ?иева?
?
???акой же ?огда в??од? Т?е? кл?бов не ?ва?и? на в?е? иг?оков??/strong>
????ли б? ? не на?ел ва?иан? ? ?ол??ей, ?о ?а??ма??ивал б? ва?иан?? ? д??гими за??бежн?ми ???анами. ??ли б? и ?ам не пол??ило??, ?о п?о??о закон?ил б? и на?ал занима???? ?ем-?о д??гим.
?
???о най?и ?або?? на 1000 ев?о в Ук?аине не ?ак ?ж п?о??о??/strong>
???ави?и? о? ме??а. ? ?аком бол??омк го?оде, как ?неп?, ??о ?еал?но. ??егда можно на??и???? ?ем?-?о новом?. Сей?а? по?вл?е??? много нов?? ??е?, нап?авлений и возможно??ей, ко?о??? ?ан??е не б?ло.?

???оп???им, ?? на??ил?? ?ем?-?о новом?, но ?або?ае?? в о?и?е ? 9 до 18. ?оже?? ?еб? ?же п?ед??ави?? о?и?н?м планк?оном?
??Э?о не об?за?ел?но должна б??? ?або?а в о?и?е. ?о, коне?но, ? п?ив?к в?? жизн? за?аба??ва?? ???залом, ??о мо? л?бима? ?або?а, и ? б?д? ??а?а???? до по?леднего о??ава???? в ??ой ?еме. ?ади ??ого ? го?ов на о?ен? многое. ?о?ов в?й?и из л?бой зог? ком?о??а, го?ов е?а?? в д??гие ???ан?, го?ов на?оди???? вдали о? дома, ?ем?и, д??зей. ?о занима???? л?бим?м делом в 32 года за копейки не виж? ?м??ла. ?огда б?л молодой ??да. Я на??ол?ко л?бил в?е ??о дело, ??о ездил даже на ??ени?овки по 150 киломе??ов в ден?, иг?ал и бе?пла?но, и за ?имволи?е?кие ден?ги ??в?е ?ол?ко из-за л?бви к ?по???. ?о ?ей?а? ?же не ?о? воз?а??.
?

«?не п?едложили пе?ей?и в ?а??ков?кий «?окомо?ив». ??и ??ом даже ?аз?е?или ?амом? назва?? за?пла??, ко?о??? ? ?о?? пол??а??. Э?о б?ла ?казка. Сил?на? команда, ко?о?а? ??би??? за ?емпион??во и в ко?о?ой иг?а?? ?бо?ники, и не? ?инан?ов?? п?облем. ?о ?е?ез ме??? ??а ?казка закон?ила??, по?ом? ??о «?око» ?а??о?ми?овали. ??ло о?ен? ?ил?но обидно. Э?о б?л дл? мен? ?да? ниже по??а»

?
???ожно иг?а?? в ???зал и в Ук?аине на мален?к?? за?пла?? и п?и ??ом ?о?о?о за?аба??ва??. Я гово?? о ??авка? и иг?а? на кон?о????/strong>
???е?, ??о ?о?но не по моей ?а??и. Я никогда не занимал?? ?акими ве?ами.
?
??Т? ?о?е?? ?каза??, ??о в ?к?аин?ком ???зале ник?о не ?иди? на ?о?ализа?о?е?
???е?, по?ем? же? Я ??ого не гово?ил. Такое б?вае?. ??обенно на ?ова?и?е?ки? ???ни?а?, и в ма??а?, когда ником? ни?его не надо в ?абли?е. Сам заме?ал ?акое не ?аз.
?
???оже?? п?иве??и п?име???
???г?али м? п?ед?езонн?й ?ова?и?е?кий ма?? ? командой и ??жело в?иг?али ? ни? 2:1, а в ?емпиона?е об?г?али и? 11:3. ?не ??о показало?? о?ен? подоз?и?ел?но. Я не ??ве?жда?, ??о они ?давали иг?? или делали ее на кон?о??, но ?акой и?огов?й ??е??????анно как-?о легко зале?али м??и в и? во?о?а. ?о ? в?егда п?о?ив ?аки? ве?ей.

???о?ем?? Э?о вед? ?о?о?ий ?по?об за?або?а????/strong>
??Э?о не за?або?ок. ?онимае??, ?по?? ????о ?акое дело, он в?е ?авно накаже? за ??о. ???? ?акое пон??ие, как ка?ма. ? она, пове??, ???е??в?е?. ?? ??авм вед? ник?о не за???а?ован. ?де-?о оно п?ойде?, п?ока?и? па?? ?аз, но по?ом ?ак а?кне???, ??о по?е??е?? в ??и ?аза бол??е: и денег на ле?ение, и в?емени, и здо?ов??. Я ве??, ??о ??д?ба ?ама накаже? за ??о ?акой ??авмой, ??о п?иде??? по?ом е?е долго ле?и????.
?
??У ?еб? б?вал ?акой ?л??ай, ??об? ??д?ба или ка?ма, как ?? гово?и??, ?еб? же??ко ?да?ила?
???о ?а??и ??авм не?, но б?л в жизни ?акой момен?, когда мен? п?игла?или в ?а??ков?кий «?окомо?ив». ?не о?ен? н?авила?? ??а команда, н?авил?? и? ??ил?, ??ене?, ?о??ав ? ни? б?л кла??н?й. ? ?о в?ем? ? ме??ал за ни? иг?а??. ? во? в меж?езон?е мне позвонили и п?едложили к ним пе?ей?и. ??и ??ом даже ?аз?е?или ?амом? назва?? за?пла??, ко?о??? ? ?о?? пол??а??. Э?о б?ла ?казка. Сил?на? команда, ко?о?а? ??би??? за ?емпион??во и в ко?о?ой иг?а?? ?бо?ники, и не? ?инан?ов?? п?облем. ?о ?е?ез ме??? ??а ?казка закон?ила??, по?ом? ??о «?око» ?а??о?ми?овали. ?о? ?огда б?ло о?ен? ?ил?но обидно. Э?о б?л дл? мен? ?да? ниже по??а.
?
???е обидно ли ?ебе, ??о в ?аком бол??ом го?оде, как ?неп?, не? но?мал?ной ???зал?ной команд? ?о в?емен «?е?аниза?о?а»? ?ол??ае???, ??о ? 1997-го года в ?неп?е не? кл?ба ??овн? в??ки, а ??о ?же по??и 25 ле?! ?о?ем? ?ак?
??Я ?ам не ?аз зад?м?вал?? об ??ом. ?адно, ?иев, Ха??ков, ??вов ??бол??ие го?ода. ?о по?ем? ?вано-Ф?анков?к, ?овно, Хмел?ни?кий мог?? име?? ?вои команд?, а ?неп? ??не?? ?аже в ?ок?ов?ком, в ?еле, в ?неп?опе??ов?кой обла??и, на?ли?? жела??ие, к?о ?оздал ?о?о??? команд?. ?оже? б???, ме??н?е бизне?мен? не о?ен? л?б?? ???зал. ?ногие наде?ли??, ??о по пон??н?м п?и?инам, ? п?и?одом нового п?езиден?а ?и??а?и? помен?е???. ?о пока имеем, ??о имеем. ?ог? ?ебе ?каза??, ??о ? на? о?ен? ?ил?ное пе?вен??во го?ода. ?оманд? и иг?оки, ко?о??е иг?а?? ? на? на го?од, ?о?но не ?лабее ?е?, к?о иг?ае? в ?иеве или в ??вове. ??ли вз??? на?? ??абил?н?? ?еве?к?, ко?о?ой м? иг?али в ?емпиона?е ?неп?опе??ов?кой обла??и, м? ?покойно в?иг?аем ?емпиона? ?олдов?.
?
??одолжение ?лед?е???/em>

?е?едовал Се?гей ?е?един

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.