Эк???а-лига?нд?е ??оканело: «Э?а команда об?зана побежда?? во в?е? ?о?евновани??»Т??ни????бок ?од?на-2021. ??ев???ен?кий ???зал«?еона? - Униве??и?е? ??агоманова» п?ед??авил дв?? нови?ков?ела????У?и?а пе?е?оди? в «С?оли??»Чемпиона? ?в?оп?С?али изве??н? под?обно??и же?еб?евки о?бо?о?ного ?а?нда ???? U19?е??кий ???зал??д??мки за??данн? ?ом??е?? ?ЮФ ?ФУ: С?пе?к?бок Ук?а?ни ? забо?она на вкиданн? м?�яч�?за ?ен?? майдан?ик? п?д ?а? ?да??в в?д во????ол??аС?о?ож?к и ?е?кови? ??из «д??волов» в «д?акон?»?е?ва? лига ?ван Ск??ко ??головний ??ене? «Слав??и»Т??ни??«Я?ко» ??пе?еможе?? «Odessa Open Cup-2021». WeekendЭк???а-лига?го? Че?ненко: «??оби??о мен? ?о?омно, коли ми п?ийма?мо на?и? ??пе?ник?в ? пед?н?ве??и?е??, але ?н?и? ва??ан??в нема?»?ела????Эдима? ??нов?й иг?ок «С?оли??»??азили?«?агн??» ??облада?ел? ??бка ??азилии-2021?ма?о??«Odessa Open Cup-2021». Weekdays. ?гл?д ма???в д??гого ?г?ового дн?Эк???а-лига«Х?Т» заве??ив ??ен?вал?ний зб?? в Ужго?од???пани??игелин: «Я ?о?? ??в??вова?? ?еб? иг?оком, а не пен?ионе?ом»Эк???а-лига«?? Т???????» заве??ил пе?в?й ??ап подго?овки к Эк???а-лигеФ??зал в ми?еСбо?на? ??ана ??победи?ел? Continental Futsal Championship-2021?о??и??ван ?ел?ников: «?? б?дем п?иде?жива???? ?воей модели»?ол??а?и?алий ?и?ни?енко пе?е?оди? в «AZS UW DARKOMP Wilanów»?ела?????а?бозин?? ??иг?ок «С?оли??»

?лл? Те?ен???в – пе??ий нова?ок «У?аган?»

?е??им нова?ком "У?аган?" ? л??н? м?ж?езонн? ??ав 22-???ний ?н?ве??ал ?лл? Те?ен???в.?


22-???ний ?лл? Те?ен???в ???бол?н? ка?'??? ?озпо?инав ? ?ЮСШ "Слав?л?б" (м. Слов'?н??к). ?е??ий ??ене? - ??к?о? ??к?о?ови? ?о??бл?ов. У ???зал? за?и?ав кол?о?и ?а?к?в??кого "Viva Cup", ?азом з ?ким здоб?вав ?емп?он??ке званн? ?ма?о???ко? ???зал?но? л?ги Ук?а?ни (? ?езон? 2017/18 ?ок?в) ?а неодно?азово ??авав волода?ем ??бка Ф? "Ун?ве?". ?ин?ло??? команда пове?н?ла?? на п?о?е??йний ??вен?, ??а???вав?и ? Favbet ?к???а-л?з?, а ?лл? ??ав одним з л?де??в "?онол???-Viva Cup". ???ого ?н?ве??ал з?г?ав 21 по?динок, в ?ки? в?дзна?ив?? 11 заби?ими м'??ами ? ?азом з командо? з?м?в п?оби?и?? до п?в??нал? ??бка Ук?а?ни. ?к??м ?ого, ?лл? ? г?ав?ем зб??но? ?а?к?в??кого "Х?У ?м. ?а?аз?на", ?азом з ?ко? дв??? ??авав ?емп?оном Ук?а?ни ?е?ед ??? (2018 ?а 2021), а ?акож здоб?вав ???бло ?емп?она?? ?в?опи ?е?ед ???ден??в ? 2019-м? ?о??.

- ?а??ан? з "У?аганом" виник довол? не?под?вано - мен? за?еле?он?вав головний ??ене? ?ак?им ?и?айлови? ?авленко ? зап?опон?вав п?и?дна?и?? до його команди. ?ен? давно подоба????? "У?аган", ??? ?о?о?ий ??ене? ? ?ил?на команда, ?ож над п?опози???? довго не ?озд?м?вав. Ц?л? пе?ед ?обо? завжди ??авл? ви?ок? - добива?и?? мак?имал?ни? ?ез?л??а??в, ?озвива?и?? ?амом? ? допомага?и команд? пе?емага?и на в??? ??он?а?, - ?озпов?в новоб?ане??.

?о?о?ка дов?дка:
?лл? Те?ен???в (27.12.1998)
Чемп?он ?Ф?У (1): 2017/18
Чемп?он Ук?а?ни ?е?ед ??? (2): 2017/18, 2020/21
С??бний п?изе? ?емп?она?? ?в?опи ?е?ед ??? (1): 2019

?г?ова ка?'??а (???зал):
2017-20: "Viva Cup" Ха?к?в
2020-21: "?онол??-Viva Cup" Ха?к?в - 21 ма??, 11 гол?в, 4 попе?едженн?
? ??авн? 2021-го ?ок? - г?аве?? ?Ф? "У?аган"

?же?ело - ??е??л?жба ?Ф? "У?аган"

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.