??пани??ле?анд?е и Умбе??о пе?еби?а???? в ??пани??ол??а??к?о? ???ин г?а?име за пол???кий «??С Шл?он??к»?аза???ан?ик?о? Та??ило возглавил «У??-?инамо» (??одно)?о???гали?Фаби? Се?или? и Т??г? ??и?? ве?н?ли?? в «??аг?»Т??ни????бок ?од?на-2021. ?ен? 1. LIVE!Т??ни????бок ?од?на-2021: «У?аган» змага?име???? двома «кобм?нованими» ?кладами??азили??а?кин?о? Шав?е? об??вил ?о??ав ?бо?ной ??азилии на Ч?-2020 (21)Че?и???азил??? покида?? «Х??дим»Чемпиона? ми?аСбо?на? ?о??ии на?ала подго?овк? к ?емпиона?? ми?аФ??зал в ми?еТоп-25 п?е?енден?ов на звание иг?ока года в ми?е??пани???пани?-2020/21. ????ие гол? «?еван?е» и «?жимби ?а??а?ена»Ф??зал в ми?е?о?ем? ???зал не ?вл?е??? олимпий?ким видом ?по??а??ен?кий ???зал8-11 авг???а в ?иеве ?о??ои??? межд?на?одн?й ???ни? «Estrellas Cup»Эк???а-лига?нд?е ??оканело: «Э?а команда об?зана побежда?? во в?е? ?о?евновани??»Т??ни????бок ?од?на-2021. ??ев???ен?кий ???зал«?еона? - Униве??и?е? ??агоманова» п?ед??авил дв?? нови?ков?ела????У?и?а пе?е?оди? в «С?оли??»Чемпиона? ?в?оп?С?али изве??н? под?обно??и же?еб?евки о?бо?о?ного ?а?нда ???? U19?е??кий ???зал??д??мки за??данн? ?ом??е?? ?ЮФ ?ФУ: С?пе?к?бок Ук?а?ни ? забо?она на вкиданн? м?�яч�?за ?ен?? майдан?ик? п?д ?а? ?да??в в?д во????ол??аС?о?ож?к и ?е?кови? ??из «д??волов» в «д?акон?»

У?и?а пе?е?оди? в «С?оли??»

? новом ?езоне ? команд? ?ми??и? ?амеко б?де? ??ков??аженн?й б?азил??кий ак?ен?

?ил?е?ме У?и?а ??27-ле?ний б?азил??кий винге?, пе?е?оди? из кл?ба LNF «Ум?а?ама».

У?и?а ?одил?? в Ум?а?аме. ? LNF в????пал за команд? ?одного го?ода ? 2016 года, за?ем за «??а?ап?ав?», «Фо? ?а?а?а?а?». ? 2019 года ??ал ?емпионом ??а?а ?а?ана. С 2020 года ?нова иг?ал в «Ум?а?аме». ??его в LNF 72 иг?? и 13 голов.


?апомним, ??о по окон?ании ?езона мин?кий кл?б покин?ли в?е ?к?аин?кие легионе??, а У?и?а????же ??е?ий б?азиле?, пополнив?ий?«С?оли??» в меж?езон?е. ?акан?не кл?б об??вил о подпи?ании Эдима?а и ?а?бозин?и.

???о?ник???
?Ф??«С?оли?а»

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.