Сбо?на? Ук?аин?? пе??ом? ?ова?и??ком? ма??? ??м?н?? здоб?ва? вол?ов? пе?емог? над Ук?а?но?Сбо?на? Ук?аин?Това?и??к? ма???. ??м?н?? ??Ук?а?на. LIVE!Чемпиона? ми?а?обин?о: «?? ?делаем в?е, ??об? в?иг?а?? ??о?ей»Ф?ан?и??жамел? ???н ????ене? ?бо?ной Ф?ан?ииЧемпиона? ми?а?�Кубо�??в???-2021. ?ен? 12: ??ан, ?о???гал?? ?а ??пан?? заве?????? ?пи?ок ?ве?????нал????вСбо?на? Ук?аин?Я?о?лав ?еб?д?: «Хо??в ?оз?м??и ?во? майб??н? до заве??енн? ?езон?, а «У?аган» п?опон?вав по?а?и пе?егово?и ??л?ки п??л?»Чемпиона? ми?аХо ?ан ?: «Я пообе?ал ?ебе, ??о в?йд? на нов?й, более в??окий ??овен?»Чемпиона? ми?а?а?иа? ??к?йк?: «У на? е??? ме??а ???нова ??г?а?? в?е ?ем? ма??ей»?ела??????ем?е?-лига-2021/22. Т?? 2. LIVE!Чемпиона? ми?а???жан ?о?кеев: «Сбо?на? показала как ?аз ?о? ??овен?, ко?о?ого и ждали о? ?аза???ана»?ол??аСава ???ай п?одовжив ка??�єр? в пол???ком? «???н?к?»Ф?ан?и??а?ека покидае? «?о?ин?иан?» и пе?еби?ае??? во Ф?ан?и?Чемпиона? ми?а?�Кубо�??в???-2021. ?ен? 11: ??ген?ина, ??азил?? ?а ?аза???ан ви?од??? ? ?ве?????налЧемпиона? ми?а?ака: «?нали, ??о ? на? е??? ??а ?ила»?ен?кий ???зал«?еона?-Униве??и?е? ??агоманова» ве?н?л?? к названи? «??д??а?-??У»Эк???а-лигаParimatch ?к???а-л?га 2021/22. 4 ???. С?а?и??и?н? показники ?????ол??а«?ед ???гонз» (?нев?) ??облада?ел? С?пе?к?бка ?ол??и-2021Чемпиона? ми?а??бок ?в???-2021. ?ен? 10: ?а?окко впе??е в ???о??? ви?оди?? в 1/4 ??нал?, а ??�єтна�??ад?? ?ез?л??а???и?ва?лек?анд? ?аниленко о?олив ли?ов??кий «??к?нгай»Чемпиона? ми?а?еозин?о: «?а? главн?й ?опе?ник ????ген?ина»

?го? ?о?кви?ов: «?е мож? ?каза?и, ?о зб??на Ук?а?ни г?а? погано»

?а?л?жений май??е? ?по??? ? ???зал?ний ??ене? ?го? ?о?кви?ов ?озпов?в ?во? ба?енн? г?и на??онал?но? зб??но?, а ?акож под?лив?? д?мко? п?о о??анн? под?? ? в???изн?ном? ???зал?


?ида?ний ?к?а?н??кий ???зал???, за?л?жений май??е? ?по??? ?го? ?о?кви?ов ?озпов?в ж??нал???? Kamp-Sport ?во? ба?енн? ?клад? на??онал?но? зб??но?, а ?аме ?ом? ва??о зап?о??ва?и б?л??е г?ав??в з ?емп?она?? Ук?а?ни, не п?и?овав ?во?? ?аво?и??в ? бо?о??б? за пе?емог? ? ?емп?она?? ?к???а-л?ги, згадав о??анн? ба?ал?? ? ??бк? Ук?а?ни, а ?акож ?е, ?к ?ам г?ав на п?о?е??йном? ??вн?. ?о ?лова, на ма??а? ?го?? ?о?кви?ова п?д?о??ало не одне покол?нн? ?епе???н?? п?о?е??йни? г?ав??в, ?ом? ?го? ?вгенови? ?к н???о ?н?ий може по??вн??и мин?ле ?а ?епе???н?.

?��?strong>?го?? ?вгенови??, ?озпо?н?мо з га???ого: на?к?л?ки впевнено?, на ва?? д?мк?, б?ла пе?емога зб??но? Ук?а?ни ? ма??? з ?ан?????
?� Хоті�?би за ?ей в?дзна?и?и г?ав??в «У?агана». ?они за?л?жили на виклик в зб??н? ? ??огодн? ?е довели. ?н?ими ?ловами, вони з?обили ?? г??. ??ма?, ??ене???кий ??аб зб??но? план?вав ?и? г?ав??в зал??и?и по ?од? по?динк? ? ?ей план ?п?а??вав. Хлоп?? з?м?ли пе?елама?и г?? ? за?л?жи?и ?да??. ? ?ан?й б?ли ?о?о?? момен?и. Ц? команда здив?вала ви?оким п?е?ингом. Сво?? ?амов?дда?е? ?а ?по??ивно? нагл???? ?нколи за??авл?ла помил??и?? зб??н? Ук?а?ни. ? загал?ном? ?ей ма?? дов?в, ?о ?ан?? ??команда ниж?а за ??внем, ан?ж Ук?а?на. Ще б ?о??в в?дзна?и?и, ?о ??огодн? в Ук?а?ни не п?а??вали ??анда??н? положенн?.

?� Наскільк�?вам ?мпон?? ??ил? г?и зб??но? Ук?а?ни ?а ?ез?л??а?и команди??
?� Н�?мож? ?каза?и, ?о команда г?а? погано. ? з Хо?ва????, ? з ?лбан??? ми вигл?дали непогано. Так, б?в п?овалений д??гий ?айм п?о?и ?о?ва??в, але ?каза?и, ?о зб??на г?а? погано, ? не мож?. ?ожливо, не ви??а?а? аг?е??? в обо?онни? д???. ? ???? ж Хо?ва???? ми зад??вали ак?ивний п?е?инг, але ?аме аг?е??? в ?и? д??? не ви??а?ало. Т?о?и див?? велика к?л?к???? л?дей з ?емп?она?? ??ло????, адже вважа?, ?о на? ?емп?она? ?ил?н??ий. ?ожливо, ?о??ли пе?ев??и?и ??, але ?оби?и ?е п?д ?а? в?дбо?? не ва??о. ?а мо? д?мк?, по???бно б?л??е л?дей зал??а?и з ?емп?она?? ?к?а?н??ко? ?к???а-л?ги.

?� �?зб??н? г?ав?? п?и?од??? з ??зни? кл?б?в, де ??ил? мож??? в?д???но в?д??зн??и??. Чи не пом??но нез?г?ано??? в д??? команди?
?� Навіт�?в межа? кл?б? мож??? виника?и певн? непо?оз?м?нн?, ?к?о зм?н?ва?и ?клад ?е?в??ок. У ма??а? зб??но?, можливо й б?ли м?н?мал?н? помилки вна?л?док нез?г?ано???, але ?ого?? ?акого, ?о впадало б ? в???, ? не мож? п?игада?и.

?� Перейдемо до вн?????н?? ба?ал?й: на?к?л?ки впевнено?, на ва?? д?мк?, б?ла пе?емога ?е??он??кого «??одек??ма» в ??бк? Ук?а?ни?
?� Н�?можна вважа?и пе?емог? «??одек??ма» в ??бк? аб?ол??но? ?а беззапе?е?но?: де?? по?а??ило з «У?аганом» в ?ве?????нал?, а ? ??нал? за ?а??нк? 1:1 ??о?и к?а?е г?ав «Х?Т». ?ожливо, ки?нам не ви??а?ило ?да??. Цей к?бок «??одек??м» заво?вав ?во?? наполеглив????. ?оманда ?же к?л?ка ?ок?в г?а? на ви?оком? ??вн? ? ?е не здоб?вала ??о?ей. Тепе? ?о???на пове?н?ла?? до команди обли???м.

?� Ч�?б?ли ? «Х?Та» ?ан?и пе?емог?и ? ??нал??
?� Та�? вважа?, ?о ?ез?л??а? 1:5 ??зов??м не по г??. ??е ви???ила ?ндив?д?ал?на май??е?н????: «??одек??м» ?во? ви?оди на во?о?а ?еал?з?вав, а о? г?ав?? «Х?Та» - н?.

?� «Продек??м» не без ?а??? п?ой?ов в 1/4 ??нал? «У?аган». Чи дивили?? ма??? ? Хе??он? ?а ?вано-Ф?анк?в??к??
?� Пер?ий, ? Хе??он? не ба?ив, а о? ма??-в?дпов?д? дивив??. Ф?анк?в??ка команда б?ла на по??док к?а?о?, але не п?ой?ла дал?. ?л? «??одек??м?» ?имало з?обив ?и?ило Цип?н, ?кий к?л?ка ?аз?в ?е?йозно ви???ив ?во?? па??не??в по команд?. ?е?емага? команда ? голк?пе?, ?ко? б важливо? не б?ла його ?ол? ? команд?.

?��?? ??бк? Ук?а?ни б?ало ??а??? ?имало ама?о???ки? команд, ?к? демон????вали ?о?о?? ?ез?л??а?и. Це гово?и?? п?о ?е, ?о ??зни?? м?ж п?о?е??йним ?а ама?о???ким ???залом п?ак?и?но нема??
?��?a href="../../blog/post/inter-peremozhec-amatorskoji-futzalnoji-ligi-ukrajini-2021">?а по?а?к? кв??н? ? ?апо??жж? в?дб?вав?? ??е?к?а?н??кий ??нал ?Ф?У, ?кий за?в?д?ив, ?о ??вен? ама?о???ки? команд ? до??а?н?о ви?оким. Це ?енден???, ?о ??н?? вже дек?л?ка ?ок?в ? вона доводи??, ?о командам ?к???а-л?ги по???бно ?е б?л??е додава?и ?а п?ог?е??ва?и. ??зни?? м?ж ними ?а ама?о???кими командами, ?о? ? ?, але не ?ака зна?на.

?� Др?га л?га Ук?а?ни за?аз ма? под?л на ?ег?онал?н? г??пи. Чи п?авил?ний ?акий п?д??д, на ва?? д?мк???
?� Др?го? л?ги ?к ?ако?, на?к?л?ки ? пам?�ята�? ? на? н?коли не б?ло. Це ???енн? ? д?же до??ойним. ?е мож? ?каза?и з?�явилос�?в?д н?ого б?л??е команд ?и н?, але ?н?е?е? ?о?но зб?л??ив??. ?на?, ?о ?имало гл?да??в п?и?одило в ????к? на ма???. У??апо??жж? ?е?ез ка?ан?ин ??о?и мен?е б?ло гл?да??в, але ?еж б?ли. ?л? поп?л??иза??? ???зал? ?е д?же п?авил?ний к?ок.

?� �??н?о? ??о?они ??ми зали?или?? без ?е??о? л?ги.
?� Ц�?пов?�язан�?з ???а?ними ?еал??ми. Як?о пе?ено???? ?емп?она?и ?в?опи, ?л?мп?й??к? ?г?и, ?о ми можемо каза?и п?о ?е??? л?г? Ук?а?ни? Це ?им?а?ове ?ви?е. ?оловне, аби ?? команди, ?о го??вали?? до ви???п?в ? ?е???й л?з?, вий?ли на ??а??, коли ?емп?она? ?озпо?не????.

?��?a href="../../blog/post/vidbulosya-zasidannya-vikonkomu-afu-start-pershoji-ligi-8-9-travnya">?е??а?? ?е??о? л?ги ?о???? з?оби?и в ??авн?.?
?� Я�?на мене, пе??? л?г? по???бно ?оз?г??ва?и, ?к ? ?к???а-л?г?, в два кола: вдома ?а на ви?зд?, ? в ?? ж ?е?м?ни, ?о г?а? ?к???а-л?га. ??оз?м?ло, ?о командам, ?к? н?де не г?али, по???бен б?в ???н??. ?ле ?и б?ла по??еба п?и??вн?ва?и ?? змаганн? до ?е??о? л?ги?

??не?? пе??о? ?а??ини

?же?ело ??/span>?Kamp-Sport

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.