?аза???анХади ??мади ??иг?ок «?ай?е?ека»?е?ва? лига ?ван Ск??ко: «Слав??а» ?о?е не п?о??о г?а?и ? Parimatch ?к???а-л?з?, а й ?ам ??ави?и пе?ед ?обо? ви?ок? ??л?»??о?а? лига?ми??ий ?ло?ко: «?е зна?, ??о ?о мной б?ло б? ?ей?а?, е?ли б? ? в?пивал, как в молодо??и»?о???гали??о???гали?-2021/22. ????ие гол? 11-го ???аСбо?на? Ук?аин??п?ил?днено ?клад ж?но?о? зб??но? Ук?а?ни на ?Т? в Ужго?од??ол??аЭк???акла?а-2021/22. Т?? 14. ?олева? ?е?и? ?ики?? ?ожейкоСбо?на? Ук?аин???д??мки 2021 ?ок? дл? ж?но?о? на??онал?но? зб??но? Ук?а?ни?ол??а?иколай ?ванов: «?? за?л?женно попали в Финал ?е???е?»??али???али?-2021/22. Т?? 11. ?ва ?азг?ома и ни?ейн?й ?инд?омЭк???а-лига?и?айло ?ол?н?к ??найк?а?ий г?аве?? ли??опада ? Parimatch ?к???а-л?з? 2021/2022??бок Ук?аин?Parimatch ??бок Ук?а?ни 2021/22. Т?е??й попе?едн?й е?ап. С?а??ов? ма???. ?ез?л??а?и, огл?ди, в?део?ига ?емпионов У?Ф????но Та??и: «??дем в?иг??ва?? ?иг? ?емпионов!»?ига ?емпионов У?Ф??ига ?емпионов-2021/22. Эли?н?й ?а?нд. ?ен? 5. ? Финале ?е???е? ??«Т?мен?» и «Спо??инг»Эк???а-лига?о?ало?? голо??ванн? за ??а??ов? ?е?в??ки ?а??? з??ок Parimatch-2021Эк???а-лигаParimatch ?к???а-л?га 2021/22. 14 ???. «Х?Т» здоб?ва? ?во? найб?л??? пе?емог? ? ви?ом? див?з?он???пани???пани?-2021/22. ????ие гол?, комбина?ии и ?ейв? 9-го ???а??пани???пани?-2021/22. Т?? 9. ?е?ва? победа «?ан?ана?е?а»?ига ?емпионов У?Ф??иколай ?ванов: «? ма??е ? «?ай?а?ом» многое ?е?и? п?и?ологи?»??азили??оао ?а?ло? ?а?боза ??кандида? на звание л???его ??ене?а ??азилии-2021??ем?е?-лига-2021/22. Т?? 11. LIVE!

?и?а л?га (ж?нки) 2021/22. 1 ???. ??д 10 ? ?к?омний «??д??а?-??У»

С?а???вав 28-й ?езон ?емп?она?? Ук?а?ни ? ви??й?л?з???е?ед ж?но?и? команд


???па 1

19?ли??опада

«Синел?никове» (Синел?никове) ?� «Багіра-?ЮСШ» (?иман) 0:10
12:00. м. С?ве???к, С?? «?олом???ик»
??б???и:
?Ю. ?м??в??ка, ?. Тонконог?(обидва ????ган??ка обл.)??
Спо??е??га? а?б???аж?:??. ?лад?н (??ган??ка обл.)
?оли:??а?е?ина ?и??о?анова, 6, ?на??а??? ?????енко, 9, Яна Че?енкова, 10, 26, ?а?е?ина ?ово?ова, 12, 25, 36, 39, ?л?га ?а?а?енко, 14, ??ина ?овал?ова, 34

19 ли??опада ??а???вав новий ?емп?она? Ук?а?ни з ???зал? ?е?ед ж?но?и? команд ?и?о? л?ги ?по??ивного ?езон? 2021/2022 ?ок?в, в ?ком? в??оме по?п?л? ви???па? зб??на команда ?оне??ко? обла??? ??«?аг??а»-?ЮСШ (м. ?иман).?
?
?агада?мо, ?о ? ?емп?она?? Ук?а?ни попе?едн?ого ?езон? «?аг??а»-?ЮСШ по??ла по?е?не ви?оке ?е?ве??е м???е. Ц?ого ?езон? змага????? ????над???? команд ?и?о? л?ги, ?к? за ?е?и?о??ал?ним п?ин?ипом ?озпод?лен? на ??и г??пи.?
?
У г??п? «?» ви???па??? п?�ят�?команд: «?аг??а»-?ЮСШ (м. ?иман), «Mezzo-?б??на Ха?к?в??ко? обла??? (м. Ха?к?в), ?Ф? «??гано?ка» (??ган??ка обла???), «?об?а» (м. ??лок??акине, ??ган??ка обла???), ?Ф? «Синел?никове» (?н?п?опе??ов??ка обла???).
?
У пе??ом? ???? в?дб?в?? ?диний ма?? команд г??пи «?»: ?Ф? «Синел?никове» (?н?п?опе??ов??ка обла???) ??«?аг??а»-?ЮСШ (м. ?иман). ? ?а??нком 10:0 пе?емог? ?в??к?вали лиман??к? «пан?е?о?ки», ?к? й о?олили ???н??н? ?абли?? ? г??п? (головний ??ене? ???лек?анд? ?езн?ков, ??ене?и ???лек?анд? Теленд?й, ?лек?анд? ?ав?и?ев). ?оли забивали: ?а?е?ина ?ово?ова ??4, Яна Че?енкова ??2, ?а?е?ина ?и??о?анова ??1, ?на??а??? ?????енко ??1, ?л?га ?а?а?енко ??1, ??ина ?овал?ова ??1.?
?
?а попе?едн?ом? е?ап? команди з?г?а??? ? два кола з ?оз?�їздам�? п??л? ?ого по дв? к?а?? команди з г??п ??во???? ??нал?н? ????к? команд, ?к? ? двоколовом? ???н??? ве??им??? бо?о??б? за званн? ?емп?онок к?а?ни.?
?
У на???пном? ???? «?аг??а»-?ЮСШ п?ийма?име команд? ?Ф? «??гано?ка» (??ган??ка обла???). ??а в?дб?де???? 4 г??дн? ? м???? С?ве???к на па?ке?? С?? «?олом???ик».

?же?ело - sportdonoda.gov.ua

???па 2

19?ли??опада

«??д??а?-??У» (?и?в) ?� «ДЮС�???-?б??на м. Хмел?ни??кого» (Хмел?ни??кий) 4:1
14:00. м. ?и?в, С? ??У
??б???и:
?Я. Ще?ба?енко, ?. Та?а?инов (обидва ??Че?н?г?в)??
Спо??е??га? а?б???аж?:??. ??з?менко (?и?в)
?оли:????а ???ел, 9, 12, 23, 25????а?ал?? Ч???кова, 40

21 ли??опада

«?овий ??в?в» (??в?в) ?� «Ладомир» (?олодими?-?олин??кий) 0:14
15:30. м. ??в?в, С??«?о?ко-??ена»
??б???и:
?Т. ?озак, ?. ??о???(обидва ????в?в??ка обл.)?
Х?ономе??и??:??. ??з?м?н?(??в?в)?
Спо??е??га? а?б???аж?:??.????ий (??в?в)
?оли:???к?о??? ???ин, 3, 5, 13, 25, 39, ?а?на Семк?в, 16, 38, ?на??а??? ??з?ми?, 23, 26, ?е?ев?зник, 26, 27, 39, ?е?он?ка ?о?ков??ка, 29, ?и?о?лава ?ева?, 35

???па 3

?а?? «??де? ???п» (Че?ка?и) ?� «Енерг??» (?и?в), ?о мав в?дб??и?? 19 ли??опада пе?ене?ено.

21 ли??опада

«Фен?к?» (??ова?и) ?� «Збірна Ха?к?в??ко? обла???-Те?ла» (Ха?к?в) 0:11
14:45. м. ??ова?и, С? ??УФ?
??б???и:
??. ??ин?, ?.??а??ков??кий (обидва ???и?в??ка обл.)?
Х?ономе??и??:??. ?а?ил??в (?и?в??ка обл.)?
Спо??е??га? а?б???аж?:??. Ф?олов (?и?в)?
?оли:?Со??? ??бан, 4, ?на??а??? ?ал?г?на, 5, 19, Та???? ?абенко, 8, 18, Х?и??ина ???оменко, 19, 28, 29, ?лизаве?а ??зне?ова, 28, ?лена ??дго?на, 31, 37
?опе?едженн?:??л?га ?ва?, 30 (Фен?к?)
Те?ла:?33. С?ебл?н (в?), 7. ??денко, 8. С?епаненко, 11. ?оваленко, 23. ?и?ко???/span> 66. ??з?бова (в?), 96. ???оменко, 14. ?абенко, 29. ??бан, 19. ??дго?на, 22. ?ал?г?на, 2. ??зне?ова.
?ол. ??ене?: ?лек?анд? ?оло????н

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.