Сбо?на? Ук?аин?? пе??ом? ?ова?и??ком? ма??? ??м?н?? здоб?ва? вол?ов? пе?емог? над Ук?а?но?Сбо?на? Ук?аин?Това?и??к? ма???. ??м?н?? ??Ук?а?на. LIVE!Чемпиона? ми?а?обин?о: «?? ?делаем в?е, ??об? в?иг?а?? ??о?ей»Ф?ан?и??жамел? ???н ????ене? ?бо?ной Ф?ан?ииЧемпиона? ми?а?�Кубо�??в???-2021. ?ен? 12: ??ан, ?о???гал?? ?а ??пан?? заве?????? ?пи?ок ?ве?????нал????вСбо?на? Ук?аин?Я?о?лав ?еб?д?: «Хо??в ?оз?м??и ?во? майб??н? до заве??енн? ?езон?, а «У?аган» п?опон?вав по?а?и пе?егово?и ??л?ки п??л?»Чемпиона? ми?аХо ?ан ?: «Я пообе?ал ?ебе, ??о в?йд? на нов?й, более в??окий ??овен?»Чемпиона? ми?а?а?иа? ??к?йк?: «У на? е??? ме??а ???нова ??г?а?? в?е ?ем? ма??ей»?ела??????ем?е?-лига-2021/22. Т?? 2. LIVE!Чемпиона? ми?а???жан ?о?кеев: «Сбо?на? показала как ?аз ?о? ??овен?, ко?о?ого и ждали о? ?аза???ана»?ол??аСава ???ай п?одовжив ка??�єр? в пол???ком? «???н?к?»Ф?ан?и??а?ека покидае? «?о?ин?иан?» и пе?еби?ае??? во Ф?ан?и?Чемпиона? ми?а?�Кубо�??в???-2021. ?ен? 11: ??ген?ина, ??азил?? ?а ?аза???ан ви?од??? ? ?ве?????налЧемпиона? ми?а?ака: «?нали, ??о ? на? е??? ??а ?ила»?ен?кий ???зал«?еона?-Униве??и?е? ??агоманова» ве?н?л?? к названи? «??д??а?-??У»Эк???а-лигаParimatch ?к???а-л?га 2021/22. 4 ???. С?а?и??и?н? показники ?????ол??а«?ед ???гонз» (?нев?) ??облада?ел? С?пе?к?бка ?ол??и-2021Чемпиона? ми?а??бок ?в???-2021. ?ен? 10: ?а?окко впе??е в ???о??? ви?оди?? в 1/4 ??нал?, а ??�єтна�??ад?? ?ез?л??а???и?ва?лек?анд? ?аниленко о?олив ли?ов??кий «??к?нгай»Чемпиона? ми?а?еозин?о: «?а? главн?й ?опе?ник ????ген?ина»

?але??й ?ег?анов: «?и ?оз?м??мо, ?о нам по???бно з?оби?и, ?об по??апи?и на ?в?о-2022 з пе??ого м????»

?оловний ??ене? Ф? «?не?г??» ? ??ене? зб??но? Ук?а?ни п?о п?дго?овк? до квал???ка??? на ?в?о-2022 ?а новий ?о?ма? в?дбо??.?


?��?/span>Ско?о ??а???? в?дб?? на ?в?о-2022. ???н??? ??пе?ник?в.
?��?/span>?и??ан??? ?��?/span>6 ма???в, новий ?о?ма?, г?а?мо вдома ? на ви?зд?. ?ажливо, ?к ми ?п?авимо?? з ???ма «вал?зними» момен?ами, ?ким б?де нала???ванн? ? ?оз?м?нн? ?ого ??о навп?о?и ?ебе. ?о ??пе?ник?в ??еба п?д?оди?и з поваго?. ?а??? з Хо?ва???? б?д??? визна?ал?ними п?и в??й поваз? до ?ан?? ?а ?лбан??. ?ле до???оково ??и о?ки з ?ими командами ? ?в?й ак?ив запи??ва?и не ??еба, бо можна попла?и?и??. Т?еба ?в?й?и п?авил?но ? в?дб??ковий ?икл.? ? ?

?��?/span>Фо?ма? ??кавий???
?��?/span>?и йдемо на новий ??вен?, ?е б?де ??каво. ?же нема? дома?н?о? команди, в?? в ??вни? ?мова?. Як не к???и, але дома завжди п?о????е г?а?и.?

?��?/span>Чи команда вже зна? меди?ний п?о?окол п?д ?а? ?и? ма???в??
?��?/span>Цим займа????? меди?ний ко?п??. ?на?, ?о за?вк? б?демо ?оби?и на два ?па?ен? ма??? ?��?/span>18 г?ав??в. ? запа? г?ав??в, ?об ? ?аз? ?ого можна б?ло зам?ни?и. ??обимо ?е???ванн? ? ?од? визна?имо ??о б?а?име ??а??? ? ма???.?

?��?/span>?а??? з ?олдово? ?ак?и?но б?ли п?дго?овко? до ?лбан?? ?а ?ан??. ?а?к?л?ки команди ??ож? за ??илем г?и??
?��?/span>?и п?дби?али не за ?ипов????. Це б?в ?о??-мажо?ний момен?, бо ма?? з ?ан??? пе?ене?ли. Том? оби?али ??пе?ника, ?кий м?г п?и??а?и ?а з?г?а?и. ??е б?ло го?ово до о????йно? г?и, ?ом? доб?е, ?о знай?ли ??пе?ника дл? ?ого, ?об ?е ?аз пе?ев??и?и г?ав??в ? з?оз?м??и ??о в ?ком? ??ан?.?

Там б?ли момен?и, ?к? ми ?о?емо поба?и?и ? в о????йни? ?г?а?. ? ?е, ?о ?о?емо ба?и?и б?л??е. ?ам ??жко да????? пози??йн? а?аки ? нам важко г?а?и з команди, ?о ?ид??? в за?и???. ???гий ма?? нам вдав?? к?а?е, бо б?ло ?оз?м?нн?, ?о ??еба ?оби?и ?з пози??йно? обо?оно?.? ?
? ?
?��?/span>?ев?�ят�?м?????в зб??на не зби?ала??, а по??м од?аз? ?о?и?и ма???. Чи вдало?? в?днови?и зв?�язк�?? ?е?в??ка?? Також на майдан?ик? з?�являлис�??е?в??ки, де г?ав?? б?ли з ?о?и??о? ??зни? кл?б?в.?
?��?/span>? на? по ???? нова?ками ?мовно можна назва?и ??л?ки ??з? ? ?еле?а. Том? ?аки? наг?аван?, ?об згада?и зв?�язк�? не ??еба б?ло. ??ди ???зал?н? ? до?в?д?ен?, ?ом? велико? п?облеми не б?ло. ??е ?обило?? п?авил?но ? ?видко. ?ав??? па?за не дала?? взнаки. Чо?и?и л?дини з ??зни? кл?б?в ???е дода?кова можлив???? подиви?и?? на ?о?? нове. ?л? п?иклад? зв?�язк�??ед??-??з?, ?к? в д??гом ма??? в?д??ли один одного ? забили голи. Це дода?кова оп??? ?а ?н?о?ма??? дл? ??ене???кого ??аб?.?

??/span>?Як ?ам зал ? пок?и??? в ?апо??жж??
??/span>?Т?л?ки опле?ки. ?ай ?оже в??м ?аки? зал?в ?а пок?и???. ??е на найви?ом? ??вн?. ??е на 12+.?

?��?/span>Хо?ва?и ? ?ей?инг? ви?е на дв? пози???, але на?к?л?ки велика ??зни?? м?ж командами?
?��?/span>?о ма???в з ними ??еба п?авил?но п?д?й?и. ?и з ?о?ва?ами г?али ? вони нам з?оз?м?л?. ? ????? поваго?, але ?е не ??азил?? ? не ??пан??. ?и ?оз?м??мо, ?о нам по???бно з?оби?и ?об по??апи?и на ?емп?она? з пе??ого м????.? ? ?

С?ан??лав ?ез??ко

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.