?ен?кий ???зал?и?а л?га (ж?нки) 2021/22. 6 ???. ?к?а-??ик ???ин, ?е?-??ик 15-???но? Че?н?к ? ?ез?л??а?ивний пенал??? Сагайда?но??е?ва? лига ?е??а л?га 2021/22. 8 ???. ?о 3:5, по 3:6 ??го?пода?? ? ?ол? же??вЧемпиона? ?в?оп?Сбо?на? ?иде?ландов на ????-2022: блоге?, ма?ке?олог, ??и?ел? ?кономики??/a>Чемпиона? ?в?оп??в?о-2022. ??ев?? ма??ей понедел?ника: ??али? - Словени?, Финл?нди? - ?аза???анЮно?е?кий ???зал?изна?ено ?клад ?на??ко? зб??но? Ук?а?ни (U-19) на ма??? п?о?и ??ло????Чемпиона? ?в?оп?????-2022. ?ен? 5: ?е?ва? победа Ук?аин?, в?о?ой ??пе? ?о???галии?ела??????ем?е?-лига-2021/22. Т?? 14. LIVE!Чемпиона? ?в?оп??и?айло ?ва?и?: «? ?ако? ?амов?ддан???? ? б?й??в??ким ?а?ак?е?ом ми можемо об?г?а?и ? по???гал???в»Чемпиона? ?в?оп?Я?о?лав ?еб?д?: «? по???гал???ми б?де важко, але ми докладемо в??? з??ил?, аби вий?и з г??пи»Чемпиона? ?в?оп??лек?анд? ?о?енко: «У на? б?ла ме?а ??? пе??? ?е?г? дове??и ?о?? ?амим ?об?, зали?и?и?? в пе?егона? на ?в?о»Че?ка????ан??л Чижик ?а ?лек??й ?ал??ик пе?ей?ли ? «Че?ка?иоблене?го»Чемпиона? ?в?оп??в?о-2022. Ук?а?на ?оз??о?ила Се?б??Чемпиона? ?в?оп????????н Ч??? в?днови?? ка??�єр? ? зб??н?й Словен??, ?об допомог?и команд? на ?в?о-2022Ф??зал в ми?е??но?а зб??на Шве??? оп?ил?днила ?клад на ма??? з Ук?а?но?Чемпиона? ?в?оп??на?олий ?ад?е?динов: «?н?о?кин в?егда г?озен на ??анда??а?»Чемпиона? ?в?оп??на?олий Смо??и?кий: «?олжн? б??? довол?н?, ??о о??ко?или ?о Словенией»Чемпиона? ?в?оп??в?о-2022. ??ев?? ма??ей во?к?е?ен??: Се?би? - Ук?аина, ?о???гали? - ?иде?ланд?Чемпиона? ?в?оп??в?о-2022. ???па ?. Т?? 2. Се?б?? ??Ук?а?на. ?нон?Чемпиона? ?в?оп?????-2022. ?ен? 4: Словаки? деб??и??е? ? к??пного по?ажени?, Хо?ва?и? ?ил?нее ?ол??и?ен?кий ???зал?ап??анка «?ег?он-Ун?ве??и?е??» Яна ?айда зали?а? команд?

Се?г?й ???ба: «?авданн? ?одо медалей н???о не в?дм?н?в»

??аве?? зб??но? Ук?а?ни з ???зал? Се?г?й ???ба ?озпов?в п?о п?дго?овк? команди до ви???п? на ?в?о-2022


Син?о-жов?? п?одовж???? п?дго?овк? до ??нал?ного ???н??? ?в?о-2022, ?кий ?озпо?не???? в ??де?ланда? 19 ???н?. ??аве?? зб??но? Ук?а?ни Се?г?й ???ба ?озпов?в п?о на????й команди напе?едодн? кон?инен?ал?но? пе??о???.

????де?ланди, Се?б??, ?о???гал?????б??на Ук?а?ни по??апила в г??п? ?ме????
??Там ??? г??пи можна назва?и ?акими. У?? ??пе?ники за?аз б?л??-мен? однаков?. ? команди ?оп-??вн?, ? команди ??внем ниж?е, але в?? вони ???а????? в п?авил?ном? нап??мк?, ?озвива?????. Том? недоо??н?ва?и не можна н?кого.

??Що може?е ?каза?и п?о зб??н? ??де?ланд?в, на?ого пе??ого ??пе?ника?
???оманда ?е?н??на, ?ак?и?но ?ан??е вони б?ли ?лабк?ва??, але за?аз вигл?да??? к?а?е. ?л??ом дл? ??ого ??пе?ника б?д??? дома?н? ??иб?ни. ?ле ?к?о ми ?во?? г?о? зага?имо ??н? емо???, ?о в на? ??е вийде.

??? ?к вплива? на ?и??а??? в г??п? ?е, ?о в о??анн?ом? ???? зб??на Ук?а?ни з?????не???? з ?о???гал????
??У на? пе?ед ?им б?д??? ?е дв? г?и. У кожном? ма??? ми г?а?имемо на пе?емог?. ?апе?едодн? по?динк? з ?о???гал??? поба?имо, ?к? ? ва??ан?и й ?о нам по???бно.

??Як? завданн? ??ави?? пе?ед вами ??ене???кий ??аб?
???ак?имал?н?. ?обива?и?? пе?емоги в кожн?й г??. ?едал? н???о не в?дм?н?в. ?и давно п?агнемо ??ого до??г?и, але по???йно нам не дозвол?? на? ??вен?. Спод?ва???, ?о на ?в?о-2022 в на? ??е вийде.

??Який на????й ? команд?? Як п?о?оди?? п?дго?овка?
???а????й ? на? завжди пози?ивний. ?опе?ед? ??о????йний ???н??, ?ом? ? мак?имал?на кон?ен??а??? в кожн?й ?г?ов?й вп?ав?. ??ек?а?ний зал, ??дов? ?мови. ?до?ово, ?о поб?д?вали ?ак? а?ен?, ?о? ? за м???ом, по??елили ?в?опей??ке пок?и???. ?и?ило?? ??л?ки до??г?и пози?ивного ?ез?л??а??.

??Това?и??к? ма??? з ?аза???аном б?ло ?ка?овано, на?ом???? ви п?оведе?е ?па?инг п?о?и Sky Up ?з пе??о? л?ги. Чи ?ил?но ?е вплине на п?дго?овк??
??Хо??ло?? б з?г?а?и ?з ?ил?но? командо?, зб??но? ?аза???ан?. ?а жал?, за?аз ? ?в??? в?дб?ва????? ?ак? ?е?????и повинн? п?ийн??и ?е. Спа?инг нам п?о??о по???бний. Sky Up, «Х?Т» ?и ?н?ий ??пе?ник ??дл? на? ?е ?г?ова п?ак?ика.

?в?о-2022 з ???зал?. ???повий е?ап

???па ?: ??де?ланди, ?о???гал??, Се?б??, Ук?а?на.

???па ?: ?аза???ан, ??ал??, Словен??, Ф?нл?нд??.

???па С: ?о???, Хо?ва???, ?ол??а, Слова??ина.

???па D: ??пан??, ?зе?байджан, ?о?н?? ? ?е??еговина, ???з??.

?ан??е б?ло оп?бл?ковано календа? ??нал?ного ???н???, да??, ?а? ?а м???е п?оведенн? кожного по?динк?. Так, зб??на Ук?а?ни ??ане ??а?ником пе??ого дн? змаган? ? з?г?а? з ??де?ландами.

?аленда?. ???па ?

19.01.2022

Се?б?? ???о???гал?? (18.30, ?м??е?дам)

??де?ланди ??Ук?а?на (21.30, ?м??е?дам)

23.01.2022

Се?б?? ??Ук?а?на (15.30, ?м??е?дам)

?о???гал?? ????де?ланди (18.30, ?м??е?дам)

28.01.2022

Ук?а?на ???о???гал?? (21.30, ??он?нген)

??де?ланди ??Се?б?? (21.30, ?м??е?дам)

Ча? по?а?к? ма???в ??ки?в??кий.

?лей-о??

1/4 ??нал?


31.01.2022

? ? ?е?еможе?? г??пи B ??д??га команда г??пи A (?м??е?дам)
? ? ?е?еможе?? г??пи A ??д??га команда г??пи B (?м??е?дам)

01.02.2022

? ? ?е?еможе?? г??пи C ??д??га команда г??пи D (?м??е?дам)
? ? ?е?еможе?? г??пи D ??д??га команда г??пи C (?м??е?дам)

??в??нали

04.02.2022

?е?еможе?? ?ве?????нал? 2 ??пе?еможе?? ?ве?????нал? 4 (?м??е?дам)

?е?еможе?? ?ве?????нал? 1 ??пе?еможе?? ?ве?????нал? 3 (?м??е?дам)

?а?? за 3-? м???е

06.02.2022

15.30, ?м??е?дам

Ф?нал

06.02.2022

18.30, ?м??е?дам

Ча? по?а?к? ма???в ??ки?в??кий.

?о?динки ??нал?ного ???н??? п?ойд??? на а?ен? Ziggo Dome в ?м??е?дам? (г??повий е?ап, плей-о??) ?а а?ен? Martini Plaza ? ??он?нген? (г??повий е?ап).

?агада?мо, ?о п?доп??н? ?лек?анд?а ?о?енка ??али ??а?никами ??нал?ного ???н??? за п?д??мками г??пового е?ап? квал???ка???, де зали?или?? позад? Хо?ва??? (2:3, 2:7) ?а випе?едили ?ан?? (6:2, 8:2) й ?лбан?? (10:3, 5:0).

У ?ей?инг? команд, ?к? по??ли д??г? м????, ?к?а?н?? ?оз?а??вали?? на д??г?й пози???. ?агалом нап??м? на ?емп?она? ?в?опи по??апили ????? к?а?и? д??ги? команд ?з во??ми, ?е одного ??а?ника визна?ив плей-о??.

?же?ело - У?Ф

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2022 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.