Сбо?на? Ук?аин?? пе??ом? ?ова?и??ком? ма??? ??м?н?? здоб?ва? вол?ов? пе?емог? над Ук?а?но?Сбо?на? Ук?аин?Това?и??к? ма???. ??м?н?? ??Ук?а?на. LIVE!Чемпиона? ми?а?обин?о: «?? ?делаем в?е, ??об? в?иг?а?? ??о?ей»Ф?ан?и??жамел? ???н ????ене? ?бо?ной Ф?ан?ииЧемпиона? ми?а?�Кубо�??в???-2021. ?ен? 12: ??ан, ?о???гал?? ?а ??пан?? заве?????? ?пи?ок ?ве?????нал????вСбо?на? Ук?аин?Я?о?лав ?еб?д?: «Хо??в ?оз?м??и ?во? майб??н? до заве??енн? ?езон?, а «У?аган» п?опон?вав по?а?и пе?егово?и ??л?ки п??л?»Чемпиона? ми?аХо ?ан ?: «Я пообе?ал ?ебе, ??о в?йд? на нов?й, более в??окий ??овен?»Чемпиона? ми?а?а?иа? ??к?йк?: «У на? е??? ме??а ???нова ??г?а?? в?е ?ем? ма??ей»?ела??????ем?е?-лига-2021/22. Т?? 2. LIVE!Чемпиона? ми?а???жан ?о?кеев: «Сбо?на? показала как ?аз ?о? ??овен?, ко?о?ого и ждали о? ?аза???ана»?ол??аСава ???ай п?одовжив ка??�єр? в пол???ком? «???н?к?»Ф?ан?и??а?ека покидае? «?о?ин?иан?» и пе?еби?ае??? во Ф?ан?и?Чемпиона? ми?а?�Кубо�??в???-2021. ?ен? 11: ??ген?ина, ??азил?? ?а ?аза???ан ви?од??? ? ?ве?????налЧемпиона? ми?а?ака: «?нали, ??о ? на? е??? ??а ?ила»?ен?кий ???зал«?еона?-Униве??и?е? ??агоманова» ве?н?л?? к названи? «??д??а?-??У»Эк???а-лигаParimatch ?к???а-л?га 2021/22. 4 ???. С?а?и??и?н? показники ?????ол??а«?ед ???гонз» (?нев?) ??облада?ел? С?пе?к?бка ?ол??и-2021Чемпиона? ми?а??бок ?в???-2021. ?ен? 10: ?а?окко впе??е в ???о??? ви?оди?? в 1/4 ??нал?, а ??�єтна�??ад?? ?ез?л??а???и?ва?лек?анд? ?аниленко о?олив ли?ов??кий «??к?нгай»Чемпиона? ми?а?еозин?о: «?а? главн?й ?опе?ник ????ген?ина»

?лег Ш???: «??ма?, ??о ?е, к?о п?о?ел ?кол? ?он?а?енко, об ??ом не пожалели»

?лег Ш??? ??о деб??е в ??бке У?Ф?, «???а?илка?» «?ез?», С?ани?лаве ?он?а?енко, ?ем?е, «Эпи?ен??е», ?о?евновани?? ве?е?анов, л???и? па??не?а? и ?ам?? не?добн?? ?опе?ника?

?


?лег Ш???: ? «?н?е?ка?е» м? б?ли не п?о??о па??н??ами»

??о?а? ?а??? ин?е?в?? ? ??е?к?а?н?м ?емпионом ???ан? ?легом Ш???ом, в ко?о?ой он ?а??каз?вае? о деб??е в ??бке У?Ф?, «???а?илка?» «?ез?», «Эпи?ен??е», ?о?евновани?? ве?е?анов, ?вои? л???и? па??не?а? и ?ам?? не?добн?? ?опе?ника?.
?
??? ?езоне 2000-01 «?н?е?ка?» ????пил золо??е медали «Уни?по??-??д??а??»?
???а, ??о ?ак. ? ?езон? 2000/01, не?мо??? на зна?и?ел?н?е изменени? в ?о??аве, м? под?одили в ??а???е одного из главн?? п?е?енден?ов на золо?о. ?о заб?к?овав на ??а??е, дали бол???? ?о?? ?ен?а?ии ?ого ?езона ??киев?ком? «Уни?по??-??д??а??». ? ??? е?е пе?ед иг?ами в ?е??е?ке (пе?ва? ?е??е?ка на в?о?ом ??апе иг?ала межд? ?обой в два к??га) ??ел в «?ин?» на? безогово?о?н?й лиде? Се?гей ?о?идзе. ?омн?, неко?о??е «?пе?иали???» п?ед?екали нам ме??о за ?е??ой п?изовой ??ойки, ?ак как ??о б?л ?ам?й ?ил?н?й по ??овн? команд ?емпиона?, в ко?о?ом за ?емпион??во бо?оли?? 4-5 коллек?ивов.
?
?о нови?ки п?и?е?ли??, по??в??вовали ?ве?енно???, а ?мение ?он?а?енко подводи?? команд? к ?е?а??им иг?ам ??нк?ионал?но ??г?ало пози?ивн?? ?ол?. ? «?н?е?ка??» по??и ?дало?? ?ок?а?и?? 15-?и о?ков?й гандикап и до??а?? «??д??а?». ?о?ледние иг?? в ?апо?ож?е о??авили дво?кое впе?а?ление. ?абив за две ?ек?нд? до кон?а ма??а ?е?а??ий гол ?СС в п?едпо?ледней иг?е, м? оде?жали побед?. ? б?ла надежда, ??о «??д??а?» о???пи??? в по?ледней иг?е, и м? ??авн?ем?? по о?кам. ?о, ?в?, ?огда ? впе?в?е в ка??е?е пон?л, как пло?о, когда не в?е зави?и? о? ?еб? ??«??д??а?» о?е?ки не доп???ил, и м? о??али?? в?о??ми.

?ол??ой ложкой меда ??ал в?иг??? ??бка Ук?аин? ? «Ук??плава» в ?оне?ке 3:0, и в ?инале мне ?нова по??а??ливило?? заби??. ? л?бом ?л??ае ?о? ?езон можно зане??и команде в ак?ив. С ?амой л???ей ??о?он? показали ?еб? п?и?ед?ие ?и?о?ник, ?ам??ин, ?о?кал?к, Та?а?инов, Тка?енко.
?
??strong> ?е?мо??? на в?о?ое ме??о, «?н?е?????» деб??и?овал в пе?вом ??бке У?Ф? по ???зал?.
??? ?ожалени?, деб?? не пол??ил??. ?е ?ва?ило как ?аз межд?на?одного оп??а. У на? из иг?оков в «?н?е?????е» ?ол?ко ?ео?гий ?ел?ников и ?и?алий Че?н??ев имели оп?? иг? ?акого ??овн?, ак?ивно в????па? за ?бо?н?? ???ан?. ?? ??г?али вни??? ? ?оз?евами ???ни?а ??венг?ами вни???, не и?пол?зовав множе??во голев?? ?ан?ов, а за?ем об?г?али ?емпиона ?а?вии ??9:2. ?ак об??но, ?а?пи?ание иг? б?ло ?ве???ано под ?оз?ев, и венг??, зна?, ?кол?ко н?жно заби??, ?делали ?вое дело, п?и ?ом, ??о ла???и о?обо не ?оп?о?ивл?ли?? ??11:2. ? в ?лед???ий ??ап в??ел «?он?аж».
?
??strong> «?н?е?ка?» ?е?ез ?езон довол?но неожиданно в?иг?ал ?емпиона? и омоложенн?м ?о??авом до??ойно ??г?ал в ??бке У?Ф?. ?о в??ком ?л??ае, пока ??о един??венн?й ?ез?л??а? ? и?пан?ами на кл?бном ??овне (4:4), когда ?к?аин?кий кл?б не п?оиг?ал.
???а?н?м ? ?ого, ??о ?аво?и?ом ?емпиона?а ?п?аведливо ??и?ал?? «Ша??е?», ко?о??й на ?о? момен? б?л базовой командой ?бо?ной Ук?аин?, ?е?еб??ного п?из??а Ч?-2003. ?л??ев?ми ??али ма??и в ?оне?ке, пе?ед ко?о??ми ? на? б?ло о???авание в ?е???е о?ка. Тогда б?ли ?па?енн?е иг?? в ???е. ?жио?аж б?л бол??ой. ?оне?к ?огда пе?еживал на??о??ий мини-???бол?н?й б?м. ? ??ббо?? м? ??г?али вни??? 1:1, и на ?лед???ий ден?, ??об? ?о??ани?? ?о?? какие-?о ?ан?? на побед? в ?емпиона?е, нам б?ла необ?одима ?ол?ко победа.
?
?а по?ледни? мин??а? п?и ни?ейном ??е?е м? по?ли в ва-банк ??пе?е?ли на иг?? в п??? полев??. ? за не?кол?ко ?ек?нд до ?инал?ного ?ви??ка ??о п?ине?ло ?ез?л??а? ??п?о?ла ?????одовка Шай?анов-Ш???-?авленко, и м? доб?ли ?акие важн?е ??и о?ка. ?не о?ен? запомнил?? ??о? гол е?е и по?ом?, ??о накан?не на ??ени?овка? ??о? ?лемен? ? на? не пол??ал?? и ?он?а?енко не?вни?ал по ??ом? повод?. ?о в ?е?а??ий момен? он ?и?кн?л, и м? б?ли вознаг?ажден?. Тем в более в ?лед???ем ???е «Ша????» неожиданно п?оиг?ал в Ха??кове и до кон?а ?емпиона?а о???в в ??и о?ка ?ак и не изменил??.

???е?н?м?? к ??бк? У?Ф???
???е?ед на?алом в????плений в ??бке У?Ф? в команде п?оизо?ли ка?динал?н?е изменени?. ?е?ед пе?в?м ?а?ндом б?л небол??ой манд?аж, ??и??ва? не?да?н?е в????плени? на межд?на?одном ??овне. Тогда из оп??н?? в команде о??али?? ?ел?ников, ? и ?авиденко. ?л?? ве?н?л?? ?ез?гл?й из «Ша????а». ? ?ак в команде б?ла ?пло?? молод?ж?. Тем более, ??о в по?ледний момен? ??авми?овал?? ?лег Шай?анов. ? во?, как и два года назад нам п?ед??о?ла пе?ва? иг?а ? ?оз?евами ???ни?а. ?а ??и мин??? до кон?а ??е? б?л ни?ейн?м. ?о в по?ледние две мин??? ?акаев и Та?а?инов забили два ?е?а??и? гола, и м? ??мели в??ва?? побед? ? македон?ев. Чемпионов Че?ии и ?ндо??? об?г?али о?ен? ?ве?енно и ?е?или зада?? в??ода в ?лед???ий ?а?нд.

?о в?о?ом ?а?нде м? попали в одн? г??пп? ? «?н?е?в?? ??ме?анг» и пе?в?м облада?елем ??бка У?Ф? «?лай?? де ?а??ел?он». ?г?? п?о?одили в п?иго?оде ?ад?ида, на дома?ней а?ене «??ме?анга», а жили м? на базе «?еала». ?аже видели иг?оков ?огда?него «?алак?ико?» вжив??: ?оналдо, Фиг?, ?идана, ?е??о.? ??ло ?акое впе?а?ление, ??о м? попали на д??г?? плане??. ?о не?мо??? на ??о, ??мели нав?за?? бо??б? обоим г?андам ев?опей?кого ???зала. ?омн? «пе?л?» о? ?лега ?ез?глого: он п?гал молодеж?, да и на? ?оже, в??кими ?а??казами п?о ?ил? и?пан?ев и б?азил??ев, ко?о??е за ни? иг?али. ?ово?ил, ??о когда иг?аем «?е???е в ?е???е», они ?ак воз??, как б?д?о и? бол??е! ?менами ???а?ил: Ш?ма?е?! ??ол?! ?аниел?! ?а?кин?о!
?
? об?ем, п?о??о в??оди?? на пло?адк? ?же б?ло ???а?но! ? ??? ?еза ? невозм??им?м видом в?дае?: «? на ?азминке можно не ?азмина????. ????е по?мо??е?? ?азминк? и?пан?ев, в?б?а?? ?ам ?амого ?лабого и п?ик?епи???? к нем?, ??об? не повозил. ? ?о заб??? из-под ?еб? пе?в?й гол и по?ом ?каж?? ??во? ? ?еб?, д??жок, в?е и на?ало??!».

? в ?ез?л??а?е ??г?али м? о?ен? до??ойно ??«??ме?анг?» минимал?но ????пили (4:5), ? «?а??ел?оном» ??г?али вни??? (4:4) и об?г?али голланд?ев 7:2.Так как в ?инал ?огда в??одила одна команда, м? на?олили «?а??ел?он?», ко?о??й ??г?ал вни??? ? «??ме?ангом» (2:2) и в ?инал не попал. ??и??но ?дивили молод?е ?акаев, Чепо?н?к, Шев?енко, иг?ав?ие о?ен? ?мело и не по годам ?ве?енно. ?днако ?о ?да?ное в????пление имело и о??и?а?ел?н?? ??о?он?. ?идимо пе?ео?енив ?еб?, м? не?да?но в????пили в на?ионал?ном ?емпиона?е ??в ?о? ?езон «?н?е???аз» зан?л 7-ое ме??о, ?амое низкое за в?? и??о?и? кл?ба в ?емпиона?а? Ук?аин?.
?а мой взгл?д, м? ?ак и не ?могли пе?е???ои???? по?ле ??бка У?Ф? на вн???енние ?о?евновани?. ??ло ?акое впе?а?ление, ??о м? е?? жив?м иг?ами в ??пании, а надо б?ло вз??? ??о? оп?? и ид?и впе?ед. ??, к ?ожалени?, ??ого ?дела?? не ?могли.
?
??strong> Че?ез ?езон ??ого по?ледовала ???лка на год в «?е??ополи?ен».
???? не о?ен? ?ве?енно на?али ?езон, и ??ковод??во п?ин?ло ?е?ение о?п?ави?? мен? и ?ван?ка в «?е??ополи?ен» в а?енд?. ?нализи??? ?и??а?и? ?ей?а?, мог? ?каза??, ??о в какой-?о момен?, наве?ное, на?ал ?або?а?? по нака?аной, ??о наз?вае??? «на ав?ома?е», без ?мо?ий, на каком-?о ??апе по?е??л мо?ива?и?, ?низил ??ебовани? к ?ебе. ? оп?авдание мог? ?каза??, ??о ?акое, наве?ное, б?вае? ? иг?оками, ко?о??е п?овод?? много ?езонов в одной команде.?

??strong> ?а ?воей пам??и в «?н?е?ка?е» не?кол?ко ?аз мен?л?? ?о??ав??/strong>
???а, ?ак ?ложило??, ??о ?на?ала ? ?ам п?о?ел п??? ??ановлени? как иг?ок, а по?ом видел, как ??о? п??? п?о?одили д??гие нови?ки. ??ли, коне?но, ?еб??а ко?о??м не ?дало?? зак?епи???? в команде. ?о ?е, к?о п?о?ел ?кол? ?он?а?енко, ? д?ма?, впо?лед??вии об ??ом не пожалели. ? ??и п?о?е??? не ?каз?вали?? на ?ез?л??а?а? команд?. ?а, б?ли п?омеж??о?н?е пе?иод?, но С?ани?лав ?лек?анд?ови? ?мее? ?або?а?? именно ? молод?ми, голодн?ми до побед иг?оками, ?мее? и? заже??. ?о??ом? много в?емени на ?оздание команд? ? ?емпион?кими амби?и?ми ? него не ??одило. ?аме???е ??за 10 ?езонов, ??о «?н?е?ка?» иг?ал в ????ей лиге, команда ли?? один ?аз оказала?? за п?еделами п?изовой ??ойки. Такой ??абил?но???? мало к?о мог по?ва??а????. ?азве ??о «Ша????», о?новой ко?о?ого б?ли ?бо?ники Ук?аин? и б?азил???.
?
???? на?инали в «?н?е?ка?е» молод?м, а за?ем п?и??л ?а? ?е??д ??анови???? «дедом».
??Ско?ее не дедом, а д?д?кой-на??авником. ??ли ? видел, ??о молодой иг?ок н?ждае??? в подде?жке, в?егда ??а?ал?? помо??, под?каза??, показа??, об???ни??. Сам ?е?ез ??о п?о?ел, по??ом? ?еб??, о?обенно п?ие?ав?и? из д??ги? го?одов, ?ол?ко подде?живал. ?омн?, как мен? подде?жал ?о?идзе в пе?в?й мой ?езон в команде. ?? иг?али две иг?? в ?апо?ож?е, пе?в?? в?иг?али, а во в?о?ой ? «п?ивез» гол, и м? ??г?али вни???. Че??но ?каж? ??бо?л?? за?оди?? в ав?об?? и ?мо??е?? ?еб??ам в ли?о, ?ак б?ло ???дно. ? поезде ??ене? ?аз?е?ил немного ?а??лаби????, в?е вз?ли пивка и ??? под?оди? Се?ега ?о?идзе. ??ма?, н? в?е, ?ей?а? на?не? пи?а??, ?ем более мне ?же о? него до??ало?? в ?аздевалке по го???им ?ледам. ? он и гово?и?: «??е, мал?й, ?о ?лед???ей ??ени?овки ?о мной в па?е ?або?ае??, б?дем ?еб? ??и?? к?л????е па?а». ????ей подде?жки дл? мен? в ?о? момен? ?ложно б?ло п?ид?ма??.
?
Э?о вед? о?ен? важно, ??об? вн???и коллек?ива б?л но?мал?н?й, ?або?ий мик?оклима?. С пе?вого года п?еб?вани? в команде о???ил нек?? о?об?? а??? вн???и коллек?ива. ?а ??ени?овка?, в об?ении, за бокалом пива, по?ле по?ажений, по?ле побед ??везде м? б?ли не п?о??о па??не?ами по команде, м? б?ли д??з??ми, го?ов?ми п?ий?и на помо?? в ?азн?? жизненн?? ?и??а?и??. ? на пло?адке д??г за д??га ??о?ли го?ой. ?о? ??? а??? ? как ве?е?ан команд? в?егда ??а?ал?? ?о??ани?? и п?и?множи??.
?
??strong> ?о?ем? ?ак и не дождали?? п?игла?ени? в ?бо?н??? Тем более, когда в 2005 по?ло омоложение на?ионал?ной команд?.
???ак-?о не ?ложило?? ? мен? ?о ?бо?ной. ?е б?д? плака???? и и?ка?? винова???, видимо, винова? ? ?ам. ?адо б?ло иг?а?? л???е, ?о??, ?его ?ж г?е?а ?аи??, ??авил ?еб? на ме??о неко?о??? ?еб?? в ?бо?ной и понимал, ??о мог б? б??? полезен. ?оже?, ? ?огда?него ??ене?а ?бо?ной ?еннади? ?на?ол?еви?а ?и?ен??ка б?ло ?во? видение ?и??а?ии, и ? п?о??о по иг?ов?м ка?е??вам не попадал под его кон?еп?и?. ? л?бом ?л??ае, в?егда ? ?довол???вием ?мо??ел иг?? ?бо?ной, ?адовал?? ее ??пе?ам, пе?еживал за д??зей, ко?о??е ?ам иг?али.
?
??strong> Сезон 2006-07 ??ал по?ледним в и??о?ии «?н?е?ка?а»??/strong>
??? ?ожалени?, да. ??езиден? кл?ба Се?гей ?легови? ?е?елов по??и?ал, ??о ??ковод??во ???о?иа?ии ???зала Ук?аин? на???ило ?егламен?. ? в новом ?езоне п?о??о не в???авил команд? в в???ей лиге. ?п??? же ?ложно ??ди??, п?авил?но ли он по???пил в ?ой ?и??а?ии или не?, вед?, в?иг?ав ??бок ? «Ша??е?а», м? ?нова б?ли го?ов? б?о?и?? им в?зов в ?емпиона?е и коллек?ив б?л ?оз?ев?им к нов?м ?ве??ени?м. ?на? одно ??по о?но?ени? к иг?окам он по???пил ?е??но ??пока ?е не ???до????оили?? в д??ги? команда?, он пла?ил за?пла??.

?

??strong> ?о?ле «?н?е?ка?а» ?? иг?али за киев?к?? «?лане?а-??СТ»...
??? «?лане?е» м? могли, наве?ное, бол??его до??и??, о?обенно во в?о?ом ?езоне, когда о?нов? команд? ?о??авл?ли иг?оки, имев?ие ве? в ?к?аин?ком ???зале. ? на?али о?ен? даже непло?о, долгое в?ем? ?ли в ??ойке. ??, а по?ом к?изи? ?казал?? на пла?еже?по?обно??и на?его ?пон?о?а, компании «?лане?а-?о??», и в?е закон?ило?? банал?но и г????но. ?ам о??али?? должн? п?или?н?? ??мм? денег. Таков? ?еалии ?по??ивной жизни ??где-?о по?е??л, где-?о на?ел. ?а?о в ??о? пе?иод ? познакомил?? ?о ?воей б?д??ей женой Та???ной, ко?о?а? пода?ила мне ??на ???ема. ?ни и по ?ей ден? ?вл????? ?м??лом моей жизни на??д? ? ???болом. ?ена ??мой ??л, мо? ?е?. ?не каже???, она нап?авл?е? мен? по п?авил?ном? жизненном п??и. Скаж? бол??е ??е?ли б? м? ?ан??е в???е?или??, возможно, и ка??е?а мо? в ???боле б?ла б? ???е. ?о ? и ни о ?ем не жале? ??мо? ка??е?а б?ла бога?ой на ??кие ?об??и?.
?
??strong> ?де в дал?ней?ем могли б? п?одолжи?? ка??е?? по?ле «?лане??-??СТ»?
??Я ездил на п?о?мо?? в пол??кий «Х???ап», за ко?о??й ?же иг?али ?к?аин?? ?а??к, ?овалев, ?о?кал?к. ?менно ?ак?им ?о?кал?к и о?ганизовал п?о?мо??, и в?оде б? в?е ?клад?вало?? ?да?но, пока ?е?? не за?ла п?о жил?е. Я ?о?ел жи?? о?дел?но ??Тан? б?ла бе?еменна и ??о ? ?ак понима? и ?м??ило п?езиден?а пол?ков. ??обенно когда ? заикн?л?? п?о помо?? в меди?ин?ком об?л?живании.

??strong> След???ий ??апом ?а?ей ка??е?? б?л «Эпи?ен??».
???овол?но ин?е?е?н?й п?оек?. ?и?ек?о? одного из киев?ки? ма?ке?ов, а ?о?нее ?-3, заго?ел?? идеей ?оздани? ?ил?ной ???зал?ной команд? на о?нове ?о???дников магазина. ???гими ?ловами, ?? должен б?л днем ?або?а?? п?одав?ом-кон??л??ан?ом в ма?ке?е, а ве?е?ом ????ени?ова???? и иг?а??. Так как ? п?о?е??ионал?ной ка??е?ой ? закон?ил, ??о б?л оп?имал?н?й ва?иан? п?одолжени? ?по??ивной ка??е??, ?ем более ??ене?ом б?л мой д??г по жизни ?лег Шай?анов. ?о? м? ? ним и пе?едавали ?вой оп?? и знани? более молод?м па??не?ам по команде, а они, в ?во? о?е?ед?, помогали нам п?одли?? ?во? ак?ивн?? ???бол?н?? жизн?, да и ден?ги на ?оде?жание ?ем?и надо б?ло за?аба??ва??. ? ? ?полна ок?н?л?? в ама?о??кий ???зал, пл?? ?або?ал в «Эпи?ен??е».

?изн? б?ла ?ложна? и на???енна? ??о?д??а?? б?ло некогда. ?ак-?о за один ?ик-?нд ? ??г?ал иг? во?ем?, п?и?ем не ?ол?ко в ?иеве. ?омн?, по?ле по?ледней иг?? п?ие?ал домой на??ол?ко ???ав?им, ??о ?азде???? ?ил не б?ло. ??обн?ком ??о?л «??бок Эпи?ен??ов», о?ганизованн?й ?е?егой. У?овен? команд и ?инан?ова? мо?ива?и? ??и? ???ни?ов б?ла зап?едел?ной. С??а??и кипели не???о?н?е, по??и в?е ?ам?е ?ил?н?е ???зали??? ?иева б?ли ?об?ан? в ??е? ма?ке?а? ???-3, ?-2, ?-6, и ??бки б?ли б?д? здо?ов. ?а и ??би???? б?ло за ??о. ?о?ле пе?вой побед? в «??бке Эпи?ен??ов» на? иг?а??ий ??ене? ?лег Шай?анов п?изнал??, ??о ?оизме?им?е п?емиал?н?е он пол??ал за «?е?еб?о» ?емпиона?а ?в?оп?, иг?а? за ?бо?н?? Ук?аин?.

??strong> ?е ?ак давно ?? по?вили?? в ве?е?ан?ком ???зале.
??Че??но гово??, ? не д?мал, ??о по?ле пе?вого ?езона в «????» ? мен? б?де? п?одолжение, не пол??ало?? п?иезжа??. ?о во в?о?ом ?езоне мен? п?игла?или внов?. ?л? мен? ве?е?ан?кие ???ни?? ????о п?ежде в?его о?д??ина дл? д??и, возможно??? в??ва???? из жизненной ???ин? на па??-??ойк? дней, в???е?и???? ?о ??а??ми знаком?ми, в?помни?? б?лое. ?, коне?но, ????н??? ??а?иной. У ве?е?анов, не?мо??? на воз?а??, амби?ии в?егда на ??овне, и зада?и в?егда мак?имал?н?е.
?
????ли гово?и?? о ?вои? пам??н?? гола?, ??о в?поминае??? в пе?в?? о?е?ед??
??Че??но гово??, ??и?а? ?еб? командн?м иг?оком, и кай?а бол??е пол??а? о? голев?? пе?еда? голев?? или ?да?н?? комбина?ий. ?о е?ли ?ж п?о гол????о важно??и о?ме?? два гола «?апо?ожкок??» в ?инале ??бка Ук?аин? в ?иеве в дополни?ел?ное в?ем?, а по к?а?о?е оп??? же ?инал ??бка в ?оне?ке ? «Ук??плавом» ??п?и ??е?е 1:0 ?дало?? на б?овке об?г?а?? за?и?ника, п?окин?в м?? ем? межд? ногами, и в?йд? под ?глом к во?о?ам, «пе?ека?и??» в?а?а?? и заби??.

???а ?во? ка??е?? ?? поиг?али ?о многими изве??н?ми ма??е?ами. ?ого из ни? ??и?ае? л???ими? С кем иг?ало?? ком?о??нее в?его? ???? ? ?лега Ш???а «п??е?ка ме???» ??голкипе? и ?е?ве?о полев???
????егда е??? па??не??, ? ко?о??ми иг?а?? ?добнее. ?ногда ??о ?ложно об???ни??, ? неко?о??ми взаимодей??вие п?ои??одило на под?озна?ел?ном ??овне. ?не ?ложно в?дели?? кого-?о из в?а?а?ей, по??ом? мо? п??е?ка б?де? ?о??о??? из полев?? иг?оков.
?
?а пе?вое ме??о ? б? по??авил ?лега ?ез?глого. ?го к?л????а па?а б?ла зап?едел?ной, ?егодн? мало к?о в на?ем ???зале може? ?ак о?да??. ?н в?егда о?давал пе?еда?? в «?добн??» ног?.
?
?а в?о?ое ме??о ? б? по??авил Се?ге? ?о?идзе. ? ?о, ?ол?ко по?ом?, ??о мало иг?ал ? ним в одной ?е?ве?ке в о?и?иал?н?? ма??а?. ??е зна?? ?о?идзе как великолепного бомба?ди?а, а мне он запомнил?? как п?ек?а?н?й а??и??ен?. ?н мог «на??н???» на ?еб? дв??-??е? ?опе?ников, ?оздава? ?ем ?ам?м дл? па??не?а ?добн?? пози?и? дл? а?аки, а за?ем о?да?? идеал?н?й па?.
?
?е менее ком?о??но мне иг?ало?? ? ?ео?гием ?ел?ников?м. «?о?о?» команд?, на??о??ий капи?ан. ??дом ? ним невозможно б?ло иг?а?? пло?о. ?ез?гл?й и ?о?идзе обладали лиде??кими и педагоги?е?кими ?по?обно???ми (?л?бае???), но, пожал?й, именно ?ео?гий ??мел по-на??о??ем? вдолби?? мне в голов?, ??о ?акое командна? иг?а.
?
??ен? ком?о??но б?ло иг?а?? ? ?ак?имом ?о?кал?ком. Э?о б?л о?ен? ?е?ни?н?й и по-???зал?ном? ?и???й иг?ок. С ?аким в?егда ?добно взаимодей??вова?? ???? знае??, ??о он б?де? дела?? в ?лед????? ?ек?нд?, а он ?ак же ?о?о?о понимае? ?еб?.
?
? когда ? пе?еквали?и?и?овал?? в за?и?ники, моим ?ам?м ?добн?м па??не?ом ??ал ?л?да? ?акаев. ?деал?н?й иг?ок дл? ?ого, к?о иг?ае? на задней линии и ??ей главной зада?ей ?вл?е??? о?да?? о????? пе?еда?? впе?ед. ?акаев великолепно о?к??вал?? и о?ли?но «о?валивал??» о? за?и?ников.

??? ?ам?е не?добн?е ?опе?ники? Те, к?о до??авл?л ?ам бол??е в?его ?лопо??
???е?в?м, кого в?помн?, б?де? ?лек?анд? ?абаненко. ?ока его не зам??или ??авм?, Са?а до??авл?л много ?лопо?. Своими ?азма?и???ми пе?ека?ами ?ил?но мен? нап??гал (?л?бае???).
?
?о?кол?к? ? бол???? ?а??? ка??е?? иг?ал в за?и?е, ?а??о п?и?одило?? иг?а?? п?о?ив «??олбов». ? ??ом ампл?а мне бол??е д??ги? попил к?ови Се?гей С??ин ??он обладал ?едким голев?м ????ем и б?л по??о?нно на?елен на во?о?а.
?
?ооб?е не давал ?а??лаби???? в обо?оне ?го?? ?о?кви??в ?????? «зевн?л» на задней линии, и он ??? же пе?е?ва??вал м?? или о???вал?? о? ?еб?.?
?
?а б?овке ?ложнее в?его б?ло иг?а?? п?о?ив ?лек?анд?а ?о?енко ??«?е??ови?» о?ен? здо?ово иг?ал один в один, ??жело б?ло его о??анови??.
?
? в обо?оне л???им, наве?ное, б?л ?амиз ?ан???ов. ??еликолепн?й за?и?ник. ??ли м? в??одили ?«??и в два» или «два в одного» и в ?и?ле обо?он???и??? на?одил?? ?амиз ????о б?ло в?? ?авно, ??о в ??о? момен? м? ? ?опе?никами оказ?вали??? в ?авн?? ?о??ава?. ?а??ол?ко он г?амо?но ?и?ал иг??. ?
?
?оне?но, мог б? в?помни?? е?е немало ма??е?ов, но ??и ??л???ие.

Се?гей Чайка

Фо?о ?го?? С?пка?ева, ?вгени? ??ав?а, Се?ге? ?еви?кого, ?на?оли? Спи??, из ли?ного а??ива ?лега Ш???а

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.