?ен?кий ???зал?и?а л?га (ж?нки) 2021/22. 6 ???. ?к?а-??ик ???ин, ?е?-??ик 15-???но? Че?н?к ? ?ез?л??а?ивний пенал??? Сагайда?но??е?ва? лига ?е??а л?га 2021/22. 8 ???. ?о 3:5, по 3:6 ??го?пода?? ? ?ол? же??вЧемпиона? ?в?оп?Сбо?на? ?иде?ландов на ????-2022: блоге?, ма?ке?олог, ??и?ел? ?кономики??/a>Чемпиона? ?в?оп??в?о-2022. ??ев?? ма??ей понедел?ника: ??али? - Словени?, Финл?нди? - ?аза???анЮно?е?кий ???зал?изна?ено ?клад ?на??ко? зб??но? Ук?а?ни (U-19) на ма??? п?о?и ??ло????Чемпиона? ?в?оп?????-2022. ?ен? 5: ?е?ва? победа Ук?аин?, в?о?ой ??пе? ?о???галии?ела??????ем?е?-лига-2021/22. Т?? 14. LIVE!Чемпиона? ?в?оп??и?айло ?ва?и?: «? ?ако? ?амов?ддан???? ? б?й??в??ким ?а?ак?е?ом ми можемо об?г?а?и ? по???гал???в»Чемпиона? ?в?оп?Я?о?лав ?еб?д?: «? по???гал???ми б?де важко, але ми докладемо в??? з??ил?, аби вий?и з г??пи»Чемпиона? ?в?оп??лек?анд? ?о?енко: «У на? б?ла ме?а ??? пе??? ?е?г? дове??и ?о?? ?амим ?об?, зали?и?и?? в пе?егона? на ?в?о»Че?ка????ан??л Чижик ?а ?лек??й ?ал??ик пе?ей?ли ? «Че?ка?иоблене?го»Чемпиона? ?в?оп??в?о-2022. Ук?а?на ?оз??о?ила Се?б??Чемпиона? ?в?оп????????н Ч??? в?днови?? ка??�єр? ? зб??н?й Словен??, ?об допомог?и команд? на ?в?о-2022Ф??зал в ми?е??но?а зб??на Шве??? оп?ил?днила ?клад на ма??? з Ук?а?но?Чемпиона? ?в?оп??на?олий ?ад?е?динов: «?н?о?кин в?егда г?озен на ??анда??а?»Чемпиона? ?в?оп??на?олий Смо??и?кий: «?олжн? б??? довол?н?, ??о о??ко?или ?о Словенией»Чемпиона? ?в?оп??в?о-2022. ??ев?? ма??ей во?к?е?ен??: Се?би? - Ук?аина, ?о???гали? - ?иде?ланд?Чемпиона? ?в?оп??в?о-2022. ???па ?. Т?? 2. Се?б?? ??Ук?а?на. ?нон?Чемпиона? ?в?оп?????-2022. ?ен? 4: Словаки? деб??и??е? ? к??пного по?ажени?, Хо?ва?и? ?ил?нее ?ол??и?ен?кий ???зал?ап??анка «?ег?он-Ун?ве??и?е??» Яна ?айда зали?а? команд?

??га ?емп?он?в 2020/21. «У?аган» не в??о?в п?о?и «?ен??ки»

?вано-??анк?в??кий «У?аган» не в??о?в п?о?и «?ен??ки» ? ?о???гал??


??ло з?оз?м?ло, ?о ??огодн? «У?аган?» б?де зна?но важ?е, але д?же ?о??ло?? ?под?ва?и?? на диво ?о?а б ? вигл?д? н??и??.
?
«?ен??ка» п?огнозовано, на в?дм?н? в?д «?еван?е», по?ала г?? д?же ак?ивно, адже ?е ?? дома?н?й па?ке?. «Че?вон?» од?аз? по?али п?и????л?ва?и?? до во??? ?к?а?н??в, але на 4-й ?вилин? м?�я�?опинив?? ? ????? ??н?? во???. ?ол?ок вкин?в м?�я�?на ?бак?ина, ?кий п?д??в п?д ?онкал?о ? завалив?? ?азом з ним. ????о не ?о?кн?в?? ?г?ового ?на??да ? ?ой в?д ???йки вле??в ? во?о?а. ??оз?м?ло, ?о ?е вз???? во??? не за??о??вали.

?же на п?�яті�??вилин? Ч??кала ?оз?и?ав ?о?доб?, зм???ив?? зл?ва в ?ен?? ? з 12 ме???в в?дп?авив м?�я�?? «дев?�ятку�???1:0. ?а 24 ?ек?нди го?пода?? завдали подв?йного ?да??. ?а ?ивок ?ез??а в?ддали кла?н? д?агонал?, по???гале?? п?иб?ав ?икол? ??и?ин? ? по??лив ? во?о?а ??2:0. Т?ене???кий ??аб «У?аган?» п?огнозовано вз?в ?айм-а??, але, на в?дм?н? в?д в?о?а?н?ого ма??? «д?акони» не з?м?ли ви??има?и ?ей п?и?олог??ний ?да?.

?айже од?аз? п??л? ?айм-а??? ?ез?? замкн?в пе?еда?? в?д Ч??кали ??3:0. Т?и п?оп??ен? м?�яч�?за п?в?о?и ?вилини б?д?-кого мож??? «виби?и з ??дла». ?а ?е, зв??но, наклав?? ? кла? ??пе?ника.

? «У?агана» не ви?одило ?о?а б по??има?и ма??, а ?одо г?и попе?ед?, ?о?в?дб?вали?? ли?е поодинок? ?п?оби.

?о???гал??? ?кин?ли обе??и й не?п??но кон??ол?вали г??, а ???го ?онкал?о по?ав п?дкл??а?и?? до а?ак.

?????, Ф??? ? ???но С?н??а з ??зни? пози??й ? ??зни? в?д??аней не давали ?оз?лаби?и?? ?оман? ?ол?к?, але ?а??нок не зм?нив??.
?
??ли ?под?ванн?, ?о пе?е?ва п?де на ко?и??? «д?аконам». ???м, «о?ли» од?аз? п??л? п'??над???и?вилинно? па?зи показали, ?о ?оз?лабл??и?? не б?д??? ? ?адеви?, ?к ? в?о?а, п?д???а??вав ?ол?ка, вибив?и?м?�я�?з по?ожн?? во???.

?а 23-й ?вилин? Швед здалек? низом пе?ев??ив ?еак??? ?онал?о, а вже за па?? ?вилини Ше?еме?а вий?ов п?�яти�?пол?овим, бо ?н?ого ви?од? не б?ло.

?а жал?, нав??? ? ????н?й б?л??о??? не вдавало?? ?оз?и?а?и за?и?? «?е?вони?» ? ?о?а б виве??и кого?? на ?да?.

?а 31-й ?вилини ?и?ало ??и?ина в??к л?вим ?лангом ? завдавав ?да?? з ?е?едн?о? в?д??ан?, однак к?пе? го?пода??в не ?пав. Це б?в найк?а?ий момен? «У?аган?», ?об заби?и м?�я�?п?е??иж?.

?а ?вилин? на?е??? п?и г?? в б?л??о??? вдало?? виве??и ?бак?ин на ?да?, але ? в?н п?ог?ав ?во? д?ел? б?азил???ком? во?о?а??.??о???гал??? за ?е безжал?но пока?али. ? ?ол? ка?а ви???пив ?амо?н?й ?ез?? на л?вом? к??? на?ого ???а?ного майдан?ика ??4:0

???л? ??ого ??л?ки ?икола ??и?ина мав нагод? «?озмо?и?и» ?а??нок, але з? ???а?ним ? його виконанн? знов? впо?ав?? во?о?а?.

?а о??анн? 4 ?вилини ?ак?им ?авленко надав ?г?овий ?а? ?а??�ян�??а?еви??, а по??м ? ?лади?лав? ?аве??аном?. ?озе ?енде? в?дпов?в ?им ?амим ? вип???ив С?л?ве???а Фе??ей??.

?а па?? о??анн?? ?вилин п?�яти�?пол?овим в «У?аган?» вий?ов не Ше?еме?а, а Фа?ен?к, однак ? ?е не допомогло ?о? ?о?? зм?ни?и.

?а жал?, д??гого дива не ??ало??. ??же бол??е п?иземленн? на земл?, але ? б?д?-?ком? випадк? ?е ? ??е??й ма?? з «Халада?ем». Хо? ?ан??в на ви??д в ??нал ?о?и??о? вже нема?, але п??л? н?ого можна зали?и?и п?и?мний п??л??мак, бо на кон? п?е??иж кл?б?, к?а?ни й, зв??но ж, ?в?ок?бковий кое?????н?.

?ен??ка (???абон, ?о???гал??) ??У?аган (?вано-Ф?анк?в??к, Ук?а?на) 4:0 (3:0)
?оли:
Ч??кала 4'54'', ??он?? ?ез?? 5'18'' (гп - ?об?н?о), 6'29'' (гп - Ч??кала), 31'32'' (гп - Ч??кала)
?опе?едженн?: Швед 30'04'' (У?аган)
?ен??ка: ?онкал?о (в?), ?????, ?а?аел Хенм?, ??л?он ??гел, ?ака?е ????он?? ?ез??, ?об?н?о (к), Ч??кала, Ф??? ??Тай?б?, ???но С?н??а, С?л?ве???е Фе??ей?а.
?апа?: ?а???м Ф?гей?а (в?), ?нд?е Со?за (в?).
У?аган: ?ол?ок (в?, к) ???ик. ??и?ина, ?адеви?, ?о?доба, Фа?ен?к ???овал?, Швед, ?и?. ??и?ина, ?бак?ин ??Ше?еме?а, ?аве??аний, ?а?еви?.
?апа?: ?еванд?в??кий (в?).
?агалом ?да??в: 31 (20) ??9 (3)
? пло?ин?: 13 (9) ??5 (1)
?овз: 12 (8) ??4 (2)
?аблоковани?: 6 (3) ??0 (0)
?о???енн?: 3 (2) ??2 (1)
?
?
?�Андр?й ??л?й, futsalua.org

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2022 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.