Эк???а-лига«in.IT» в ?амка? п?дго?овки до пе??о? л?ги Ук?а?ни з?г?ав ?па?инг з «?не?г???»Чемпиона? ми?а??бок ?в???-2021. ?ен? 14: ??азил?? ?а ??ген?ина ??во???? п?вденноаме?икан??кий п?в??налЧемпиона? ми?аСе?гей Ско?ови?: «?бидно п?оиг??ва?? ?акие ма??и»?ен?кий ???зал«??д??а?-??У» ?а «?Х?-Те?ла» здоб?ли ?озг?омн? пе?емоги ? пе??и? ма??а? п?в??нал? ??бка Ук?а?ниСбо?на? Ук?аин?Ук?а?на бе?е впевнений ?еван? ? ??м?н?? ? д??гом? ?ова?и??ком? ма???Чемпиона? ми?а??гла? ??нио?: «Финал ?аза???ан ????азили? ??мо? заве?на? ме??а»Сбо?на? Ук?аин??икола ?ики??к: «?важа?, ?о ми не за?л?гов?вали п?ог?а?и ??м?нам»?ела??????ем?е?-лига-2021/22. Т?? 2. LIVE!Чемпиона? ми?а?а?иа? ??к?йк?: «Я б?д? бе?коне?но благода?ен ???зал? за в?е, ??о он мне дал»Чемпиона? ми?а?ем?ков и ?на?д? о ?е?ве????инале Ч? ?о??и? ????ген?ина?ол??а?икола ?о?озов ??новий ??ене? пол???кого «Come-On»??азили???бок ??азилии (Copa do Brasil de Futsal)-2021. Финал. ?а?? 2. ?а?аг?а ??Сеа?а. LIVE!Сбо?на? Ук?аин?? пе??ом? ?ова?и??ком? ма??? ??м?н?? здоб?ва? вол?ов? пе?емог? над Ук?а?но?Чемпиона? ми?а?обин?о: «?? ?делаем в?е, ??об? в?иг?а?? ??о?ей»Ф?ан?и??жамел? ???н ????ене? ?бо?ной Ф?ан?ииЧемпиона? ми?а?�Кубо�??в???-2021. ?ен? 12: ??ан, ?о???гал?? ?а ??пан?? заве?????? ?пи?ок ?ве?????нал????вСбо?на? Ук?аин?Я?о?лав ?еб?д?: «Хо??в ?оз?м??и ?во? майб??н? до заве??енн? ?езон?, а «У?аган» п?опон?вав по?а?и пе?егово?и ??л?ки п??л?»Чемпиона? ми?аХо ?ан ?: «Я пообе?ал ?ебе, ??о в?йд? на нов?й, более в??окий ??овен?»Чемпиона? ми?а?а?иа? ??к?йк?: «У на? е??? ме??а ???нова ??г?а?? в?е ?ем? ма??ей»Чемпиона? ми?а???жан ?о?кеев: «Сбо?на? показала как ?аз ?о? ??овен?, ко?о?ого и ждали о? ?аза???ана»

Се?гей Тка?енко: «?е?вое ?емпион??во пода?ило ?ам?е ??кие ?мо?ии»

?н?е?в?? ? ??е?к?а?н?м ?емпионом Ук?аин? в ?о??аве «?н?е???аза», «Эне?гии» и «Ша??е?а» Се?геем Тка?енко

?

Се?гей Тка?енко, ?одил?? 9.08.1975 г.
?
? ???боле (пол?за?и?ник / напада??ий)
?
?а?инал иг?а?? во в?емена ССС? за «Яво?» (??а?нопол?е) и «?в?омобили??» (С?м?).
1992/93 ??/strong> ?«С??ои?ел?» С?м? под воп?о?ом
1993 ??Ф? С?ТС (С?м?) ?е?ва? лига ЧУ 2/0 ?У 1/0
1994-1995 ??/strong> ?«Яво?» (??а?нопол?е) ??о?а? лига ЧУ 35/1 ?У 3/0
1995 ??/strong>? «Ф??нзене?» (С?м?) ?У 1/0
1995/96 ??/strong> ?«?г?о?е??е?ви?» (С?м?) ??о?а? лига ЧУ 13/1 ?У 1/0
1996/97 ??ЦС??-2 (?иев) ?е?ва? лига ЧУ 14/1 ?У 3/1
1997-1998 ??/strong>? «?о??а» (?ово??ои?к, ?о??и?) ??о?а? лига ?Ф? (Т?е?ий дивизион) Ч? 35/2
?? 3/2 (в??ел на замен? в 1/32 ?инала ?? и ?делал д?бл?, ?ем помог команде п?ой?и дал??е). «?о??а» ??а??овала ? 1/256 (??бок ?о??ии 1998/99) и до?ла до 1/8 ?инала, где в дополни?ел?ное в?ем? ????пила «Шинник?».
?
2014-2015 ??/strong> «Спа??ак-С?мб?д» (С?м?) обла??? 17/2
2016 ??/strong>? «?оло?» (?. Севе?иновка) обла??? 4/5
?
? ???зале
?
1999-2000 ??/strong>? «?оло?» (С?м?) ЧУ 27/29
2000-2002 ??/strong> «?н?е?ка?»/«?н?е???аз» (?иев) ЧУ 57/18 ?емпион Ук?аин? (1999/2000)
?е?ва? лига («?н?е?ка?»-2 ??8/14), ?У ??7/1
2002 ??С?м?У ЧУ 1/1
2002-2005 ??/strong>? «С?м?газ» (С?м?) ЧУ 82/65 ?У 9/10
2004-2005 ??/strong>? «?мп?л??» (Шо??ка) ЧУ 3/3 (?е?ва? лига)
2005-2007 ??/strong>? «Эне?ги?» (??вов) ЧУ 62/16 ?У 13/2 ?емпион Ук?аин? (2006/07)
2007-2009 ??/strong>? «Ша??е?» (?оне?к)?? ЧУ 55/25 ?У 9/5 ?емпион Ук?аин? (2007/08), облада?ел? С?пе?к?бка (2008)
2009/2010 «Х???ап» (?ол??а) ??/strong> ???/9 голов, ви?е-?емпион ?ол??и, облада?ел? ??бка ?ол??и
2010/2011 ??/strong> «?оноли?» (Ха??ков) ??23/7
2011/2012 «?огон? 04» (?ол??а) ?????/2 гола
2012/13 С?м?У (С?м?) ??11/8
2013-2017 «????вал?н?к» (?омн?) ??/strong> 52/14
?
Чемпион Ук?аин? в ?о??аве «?н?е?ка?а», «Эне?гии» и «Ша??е?е». ?о ?аз? ??бок в Ша??е?е и .
?
? ин?е?в?? ? Се?геем Тка?енко, в ?вое в?ем? поиг?ав?им в ?о??ии (бол??ой ???бол), Ук?аине (?емпион в ?о??аве ??е? ?азн?? кл?бов) и ?ол??е (ви?е-?емпион, облада?ел? ??бка и С?пе?каб?ка ???ан?), го?ови???? п?и?ло?? долго и ??а?ел?но ??один из лиде?ов н?не?него ве?е?ан?кого ???? иг?ал ??пе?но и ??пел ?об?а?? ?олидн?? коллек?и? наг?ад.

???авай, наве?ное, на?нем ? ?амого на?ала. ?де ?? на?инал ?во? ???бол?н?? ка??е?? и к?о б?л пе?в?м ??ене?ом?
??? С?ма?. ?е?в?й ??ене? ???ав?ик ?ладими? ?ванови?. ?ак и в?е, наве?ное, в ?о в?ем?, на?инал ? ? бол??ого ???бола. Т?ени?овали?? м? на ??адионе «?ванга?д». Школа наз?вала?? «Ф??нзене?». ??и?ел ?? ??да в 10 ле?. ??е де???во и ?но??? во «Ф??нзен?е» и п?овел ?????ени?овал??, иг?ал. ?о?ом попал в «С??ои?ел?».
?
?? в????пали в пе?вой и в?о?ой лига? Ук?аин? по бол??ом? ???бол?. ?з изве??н?? в ???зале л?дей в ?о в?ем? ?ам иг?али Се?гей С??еле?кий, ?лек?анд? ?г?мнов. ?о?ле б?л ??м?кой «?в?омобили??», ко?о??й по??о?нно мен?л названи?. ? 1996 год? п?и?ло в?ем? ?л?жи?? в а?мии, и ? о?п?авил?? в киев?кий ЦС??. ? ЦС?? иг?ал во в?о?ой команде. ?везд ? неба не ?ва?ал, но и не па? задни?. ?о?ле окон?ани? ?л?жб? в??ал воп?о? ??к?да дал??е...
?
??? в ?езоне 1997/98 ?? оказал?? в ?о??ии, в ново??ои?кой «?о??е». ?ак ?? ??да попал?
????л в на?ем ???боле ?акой ?еловек ??/strong> ?лек?анд? ?об??.? У него б?ли ?и?окие знаком??ва в бол??ом ???боле, в ?ом ?и?ле и в ?о??ии. ?н знал иг?а??его ??ене?а «?о???» Синелобова. ?з ?к?аин?ев ? б?л не пе?в?м в «?о??е» ??/strong> до мен? ??да п?иезжали ?ми??ий ??дн?к и Се?гей Че?но?ве?.
?
??? ?ом ?езоне «?о??а» довол?но ?да?но в????пила в ??бке ?о??ии, а ?? в одном из ма??ей, в?йд? на замен?, ?делал «д?бл?».
???а, м? на?али ? 1/256 ?инала и до?ли до 1/8, где ли?? в дополни?ел?ное в?ем? ????пили ??о?лав?ком? «Шинник?», за ко?о??й иг?ал на? Се?гей Сн??ко. ? два гола ? забил «У?алма??» из ?ка?е?инб??га. ?дним ?ловом, ?да?но в??ел на замен? (?л?бае???). ?о в «?о??е» ? надолго не заде?жал?? и ве?н?л?? домой. ?е в?е ? мен? ?ложило?? ?ам, как ?о?ело?? б?.
?
???о?ле «?о???» ?? ве?н?л?? в Ук?аин? и о?п?авил?? на п?о?мо?? в «?е?алли??»...
???а, ? б?л на п?о?мо??е в «?е?алли??е», но о?бо? не п?о?ел. ? пе?в?? о?е?ед?, наве?ное, по?ом?, ??о пое?ал ??да него?ов?м. Я долго ??ени?овал?? без команд?, по?ом? ??о «?о??а» ?о?ела за мен? довол?но п?или?н?е ден?ги, а кл?б?, ко?о??е б?ли во мне заин?е?е?ован?, ??о о?п?гивало. ? об?ем, ?ак ?ложили?? об??о??ел???ва, ??о ка??е?а в бол??ом ???боле ? мен? не ?дала??.
?
??? в ?езоне 1999/2000 ?? попадае?? в ???зал...
???а, ??м?кой «?оло?» ?огда иг?ал в в???ей лиге Ук?аин?, и мен? п?игла?или в команд?. ?еб?? ?дал?? ??? ??аз? ??ал много забива??. ? как-?о в мини-???боле ? мен? по?ло л???е, ?ем в ???боле бол??ом.
?
??Т? ?огда п?о??о ?ее?и?но в????пил ??/strong> в 13 иг?а? на ?воем ??е???23 гола.??о ?од? ?емпиона?а ?? в?дал ?ез?л??а?ивн?? ?е?и? ??/strong> в ?еми иг?а? забил 16 м??ей.
???го, ??о где-?о е???. ?а каком ?ай?е?
?
????и?иал?на? база ФФУ (
п?о?айл Се?гей Тка?енко). Там е??? в?е ?вои гол? ??/strong> и ???бол?н?е и ???зал?н?е, за и?кл??ением ?о??ий?кого пе?иода. ?днако в «?оло?е» ?? б?л недолго ???воим ?лед???им кл?бом ??ал киев?кий «?н?е?ка?». ?ак ??о пол??ило???
???а мной ?пе?иал?но п?ие?ал С?ани?лав ?лек?анд?ови? ?он?а?енко. ?н, п?ие?ал, по?мо??ел, как ? иг?а?, и п?едложил пе?ее?а?? в ?иев. «?н?е?ка?» на ?о? момен? б?л одним из вед??и? кл?бов ???ан? ??г?е? б?ло о?каз?ва???? о? ?акого п?едложени?.
?
??? «?н?е?ка?е» ?? п?овел два ?езона, ??ал ?емпионом ???ан? и ??г?ал в пе?вом ?оз?г???е ??бка У?Ф?.
????ли ?е??но, ?о ? не помн?, ? кем м? иг?али в ев?ок?бка?. Эмо?ии, коне?но, пе?еполн?ли. ? ?о в?ем? попа??? в ев?ок?бки ??/strong> ??о б?ло не??о ?ан?а??и?е?кое. ?аже???, в ?енг?ии м? б?ли.
?
?о в ?лед???ий ?а?нд м? не п?о?ли (из
ин?е?в?? ?лега ?и?о?ника, в ?ом ?езоне ?акже в????пав?его за киев?к?? команд?: «?? пое?али в ??дапе??. ? г??ппе б?ло ??и команд?, дал??е в??одил ?ол?ко победи?ел?, и м? не п?о?ли по ?азни?е. ?а? ?огда обо?ел венге??кий ?емпион. ?ни забили а???айде?? г??пп? на один м?? бол??е, ?ем м?, и в и?оге они на? обо?ли. ?? в?иг?али 9:1, они ??11:2, и м? закон?или... ?ежд? ?обой м? ??г?али вни??? (2:2), ?о?? ма?? п?о?ел ? на?им зна?и?ел?н?м п?еим??е??вом. ?ак ?ей?а? помн?, ?огда ?ак? ?авленко на дал?ней ??анге, ??о его л?бима? пози?и? б?ла, не попал в п????е во?о?а, ?о?? ?ве?ен, дай ем? е?е ??о ?аз ??да пе?еда??, и он ни ?аз? бол??е не п?ома?н?л?? б?. ? ?оз?ева по календа?? ? а???айде?ом иг?али по?ле на? и знали, ?кол?ко им н?жно забива??, ??об? на? обой?и.»)
?
Ч?о ка?ае??? ?к?аин?кого ?емпиона?а, ?о ??о б?л как ?аз ?о? пе?иод, когда в ?емпиона?е в????пали ?акие команд? как «?о?пи?», ?СС, «?апо?ожкок?». ??помина???? в пе?в?? о?е?ед? ма??и ? ??ими кл?бами ??«за??б?» ? ними б?ли ?е?езн?ми.
?
?а два года в «?н?е?????е» (? 2000 по 2004 год «?н?е?ка?» наз?вал?? именно ?ак
???ед.) мне в?е о?ен? пон?авило?? ??и ??ене? и коллек?ив. ?о в команде ? не заде?жал??. Че??но п?изна??? ??? ?он?а?енко м? не ?о?ли?? ?а?ак?е?ами. ?о ??и?а?, ??о как ??ене? он о?ен? ?ил?н?й.? ?оллек?ив б?л о?ли?н?й. ? ?ой команде иг?али ?ел?ников, Ш???, Че?н??ев, ?и?о?ник, ?авленко, ?ак?им ?о?кал?к.
?
???а ?ай?е «?ин?» е??? ин?о?ма?и? о ?ом, ??о «?н?е?ка?» в ?о в?ем? не?кол?ко ле? под??д ездил в ?о?кв? на ?ова?и?е?кие ма??и.
???а, б?ло ?акое. Э?о ?л??ило?? по?ле ?ого, когда ??да пе?е?ел Се?гей ?о?идзе. ??ководи?ели обои? кл?бов догово?или?? о ?ом, ??о б?д?? ?ег?л??но иг?а?? ?ова?и?е?кие ма??и. Хо?о?ие б?ли иг??. Я к ?ом? в?емени ?же о?воил?? в мини-???боле и понимал дл? ?еб?, п?о?ив какой команд? м? в??оди иг?а?? ???е?ижников, ?лекбе?ов, ?ел?й, ?ени?ов, ?оман ?а?е?, на? Се?гей ?о?идзе.
?
? ?о?кве ? б?л однажд?, м? ??г?али две иг?? и в обеи? ????пили (2:4 и 4:5), во в?о?ом ма??е мне ?дало?? заби?? гол. ?ол??ил ?огда ма??? впе?а?лений. «?ина» в ?е год? ????о б?л ???зал п?ин?ипиал?но д??гого ??овн?.

???о?ле «?н?е?????а» ?? возв?а?ае???? в «С?м?газ»...
???а, ??о б?л 2002 год. Я ве?н?л?? домой и иг?ал за ??м?к?? команд?. ?п??? пол??ало?? много забива??, ? по??в??вовал вк?? к иг?е...
?
??? в одном из ма??ей забил ??и гола «Эне?гии», а ?во? команда в?иг?ала ??о? ма?? (4:2).
????ло дело (?л?бае???).??абивал ? в ?ом ?езоне много, ?о?? м? ?а?е п?оиг??вали, но в ??ом ма??е пол??ило?? и ? мен?,?и ? команд?. ? ?ом ?езоне ? на? е?е б?ла до?е?н?? команда ??«?мп?л??» из Шо??ки, ко?о?а? в????пала в ?е?вой лиге, и ? е?е ??певал иногда иг?а?? и за ни?.
?
???о?оже, «Эне?ги?» не заб?ла ?вой ?е?-??ик, и пе?ед на?алом ?езона-2005/06 ?? оказал?? во ??вове.
???а, мен? п?игла?или во ??вов. ??вов?не зан?ли ?е?ве??ое ме??о, ??ковод??во на ?лед???ий ?езон на?еливало?? на медали, и ? п?ин?л п?едложение «?не?ге?иков». ? не п?огадал ??/strong> за два ?езона в?иг?ал «?е?еб?о» и «золо?о». «Эне?ги?» ?огда ??ени?овал Та?а? ?он???а. ? пе?в?й ?езон м? зан?ли в?о?ое ме??о, ????пив «Ша??е??», и по?ле окон?ани? ?езона ?он???а ??ел. ?ме??о него п?и?ел ?обза??, и в ?лед???ем ?езоне (2006/07) м? ??али ?емпионами, обойд? «?н?е?ка?» и «Ша??е?». Тогда ? на? подоб?ала?? о?ен? ?о?о?а? «банда» ???ег?анов, ?одд?бн?й, ?а??иков, ?а??к, Як?нин, Фед?к, Са?а ?онда??.

??С кем л???е в?е? пол??ало?? взаимодей??вова?? в «Эне?гии»?
???е мог? никого в?дели?? ??о?ен? ?о?о?ий б?л коллек?ив ??о на пло?адке, ??о в жизни. ?егко иг?ало?? ?о в?еми.
?
???а ко?о?кий пе?иод ?? по?або?ал ? ?азн?ми ??ене?ами ??strong> ?он?а?енко, ?он???а, ?обза??. Твои впе?а?лени??

???ов?о???? ??не?мо??? на ?о, ??о мне не ?дало?? ??або?а???? ? ?он?а?енко, ??и?а? его о?ен? ?ил?н?м ??ене?ом. ?з ?е?, ? кем мне п?и?ло?? пе?е?ека????, возможно, ?ам?м ?ил?н?м. ?он?авил?? мне ?езон в «Эне?гии», ко?о??й м? п?овели под ??ковод??вом ?он???и. С?и?а?, ??о о?ен? велика дол? его за?л?ги в ?ом, ??о м? в ?езоне-2006/07 ??али ?емпионами. ?а? ?о??ав ?огда п?ак?и?е?ки не помен?л??, добавил?? ?ол?ко Се?гей Як?нин.
?
??? в ?лед???ем ?езоне «Эне?ги?» ждал ??а?? в ??бке У?Ф??
??? во? ??о ?же без мен?. ?обза?? ?огда вз?л иг?оков из «Тайма», мне ?казали, ??о в мои? ??л?га? кл?б бол??е не заин?е?е?ован, и ? о?п?авил?? в «Ша??е?», к ?лег? Солодовник?. ?а????аива???? мне б?ло некогда ??? попал в о?ен? ?ил?н?й кл?б, ? ко?о??м внов? ??ал ?емпионом ???ан? (?мее???). ???а?и, ??? ? ?оже в?иг?ал «?е?еб?о» и «золо?о», ?ол?ко в об?а?ной ??онологии ???на?ала м? ??али ?емпионами, завоевав ?емпион?кий ?и??л за не?кол?ко ???ов до кон?а ?емпиона?а. ? «Ша??е?е» ?огда ?оже компани? подоб?ала?? б?д? здо?ов ???ел?ников, ??л?пив, ?ан???ов, ?адо?ожн?й, ?и?о?ник, С??омлинов в во?о?а?, молод?е ?амеко, Юнаков. ?олее ?ем ?е??езн?й коллек?ив. ? ?лед???ем ?езоне добавили?? б?азил??? Ф?ма?а, ?а????а, Тиаг?. ?о в ?ом ?езоне ?ил?нее в?е? в????пил «Тайм» (2008/09 ???ед.), ко?о??й к кон?? ?емпиона?а п?или?но о? на? о?о?вал??.

??strong>? ? ??ом же ?езоне ?? оп??? ??г?ал в ??бке У?Ф??
??Сна?ала ? внов? оказал?? в ?енг?ии, но на ??о? ?аз пол??ило?? более ?да?но ???епе?? ?же м? в??ли благода?? л???ей ?азни?е м??ей. ? о?новном ?а?нде иг?али ? голланд?ами («?лок ?еве?вейк» ??4:0), ?о?ва?ами («?а?ионал» ??4:4), и венг?ами («?е?е??о??ол?» ??8:1), зан?ли пе?вое ме??о в г??ппе и в??ли в ?ли?н?й ?а?нд, ко?о??й п?о?одил в ?ка?е?инб??ге.
?
Там ?опе?ники б?ли го?аздо ?е??езнее ???о??ий?кий «???-Сина?а», на ?о? момен? дей??в???ий облада?ел? ??бка У?Ф?, и?ал??н?кий «??па?ен?е» и ?лова?кий «Слов-?а?ик». У ?ловаков в пе?вом ма??е м? в?иг?али (7:1), а и?ал??н?ам и ?о??и?нам п?оиг?али (2:3 и 3:4 ?оо?ве???венно ???ед.).

?? ??и? иг? ?оже о??ала?? ма??а ??ки? впе?а?лений ??а?мо??е?а, з?и?ели, о?ен? ?ил?н?е иг?оки в ?о??ава? многи? команд. ? об?ем, е??? ??о в?помни??...

??? «Ша??е?е» ?? ?оже ??г?ал два ?езона и ??ел. ?о?ем??

???акон?ил?? кон??ак?, а желани? п?одлева?? его не возникло ни ? мен?, ни ? ??ковод??ва кл?ба. ?? но?мал?но ?а???али?? ??без ?п?еков и ?кандалов. ? ? ?е?ал в ?ол???, в «Х???ап». ?ни как ?аз в ?езоне пе?ед моим п?и?одом ??али ?емпионами.
?
? ?езоне 2009/10 м? б?ли в?о??ми, но в?иг?али ??бок и С?пе?к?бок ?ол??и. Сна?ала на? ??ени?овал пол??кий ??ене?, а за?ем п?и?ел ?оман Сми?нов. ?? иг?али в ??бке У?Ф?, но п?изна??? ?е??но, о?об?? во?поминаний ? мен? не о??ало?? («Х???ап» иг?ал в ??аге, где зан?л ??е??е ме??о в г??ппе, по?ле ?е??кого «Э??-???» и ла?вий?кого «?ика??а» ???ед.).
?
????о-?о из на?и? е?е иг?ал в «Х???апе»?
???а, покойн?й ?ак? ?о?кал?к, Се?гей ?а??к, и позже п?и?ел ?а??ков?кий во?пи?анник ???ем ?овалев, ко?о??й п?ие?ал из ?о??ии. ? ?ол??е ? ?же забивал не ?ак много, бол??е ?аздавал пе?еда?и. Скажем ?ак ??за г?ани?ей к легионе?ам о?обое о?но?ение, и ?? бол??е иг?ае?? на ?ез?л??а?, ?об??венн?е показа?ели не ??ол? важн?. ?з на?и? много забивал ?овалев.
?
? ??? мог? ?каза??, ??о команда ?об?ала?? ?о?о?а?, но п?о???е??вовала недолго. ?? закон?или ?езон, пое?али в о?п??к, п?ие?али, п?о?ли ?бо??, и...б?квал?но пе?ед ?ам?м ?емпиона?ом п?езиден? об??вил, ??о кл?б зак??вае???, команда ?а?п??кае???. ?аки?-?о о?об?? об???нений не б?ло, да и ?олк? ?п?а?ива?? ????о ?же ни?его не мен?ло.

??? ?? попадае?? в «?оноли?»...
???а. «?оноли?» ?огда ??ени?овал ?оман ?е?адзе, в команде иг?али ??лик, ?инаев, ?оле?ников, ?ан? ???ко ??о?л в во?о?а?. ?? ?огда ?ли в ?е?едн?ка?, но могли попо??и?? к?ов? л?бом? лиде??. Я поиг?ал два года в Ха??кове и внов? о?п?авил?? в ?ол??? ??в Ще?ин, в «?огон? 04».
?
?о ??о? мой во?ж оказал?? не?да?н?м ??? мен? не ?ложили?? о?но?ени? ни ? ??ене?ом, ни ? коллек?ивом. ?з на?и? ?ам б?л ?ол?ко ?ак?им ?о?кал?к. ? Ще?ине мне на?али ?а??каз?ва??, ??о ? в?? жизн? иг?ал не в ?о? мини-???бол, и ? о?п?авил?? домой. ??е ?езон поиг?ал за С?м?У, и на ??ом, в об?ем-?о, мо? ка??е?а в бол??ом ???зале закон?ила??. Хо?? иногда ?давало?? ????н??? ??а?иной и за «????вал?н?к» (?л?бае???).
?
??Сбо?на? и Тка?енко?
??Я б?л в ?бо?ной ли?? ?аз.??о?ем? бол??е не в?з?вали ????о воп?о? не ко мне. ?аве?ное, ??и?али, ??о д??гие иг?а?? л???е. ?адо п?изна??, ??о ?огда и вп?авд? б?ло из кого в?би?а??.

???а?о ?? ?епе?? о???вае???? на ве?е?ан?ки? ?о?евновани??, иг?а? п?о?ив ?вои? ??а??? д??зей-?опе?ников. ?акие впе?а?лени? о? ??а??и? в ве?е?ан?ки? ???ни?а??
????ли?н?е впе?а?лени?! ???? возможно??? ве?н????? в молодо???. У на? ??? «за??б?» не ??же, ?ем в Эк???а-лиге (?мее???). ????е?ае?? ?е? л?дей, ко?о??е, на мой взгл?д, ?вл????? «динозав?ами» на?его мини-???бола.
?
??Т? ?ам вооб?е-?о один из ни?.
???е ?огла????. ??е же ?о?енко, ?абаненко, ?о?идзе ????о не?кол?ко иной ??овен? на?его ???зала. ?не п?о??о п?и??но ? ??ими л?д?ми на?оди???? в одной компании. ? зада?и ? на?его ве?е?ан?кого коллек?ива, как в?егда, мак?имал?н?е (?л?бае???). ?а ?же и не пол??ае??? ина?е ??бол???? ?а??? ка??е?? п?овел в команда?, дл? ко?о??? л?бое ме??о, к?оме пе?вого, ??и?ало?? не?да?ей. ? о?ен? п?и??но, ??о е??? л?ди, ко?о??е подде?жива?? ве?е?анов и позвол??? нам п?одли?? ?во? жизн? в ???боле.
?
??Уже в ве?е?ан?ком ???зале какой из ма??ей ?ебе бол??е запомнил???
???оне?но, бол??е в?его запомина???? ?инал?. ?ак, нап?име?, победн?й к?бков?й, когда м? в ?де??е об?г?али «Че?ное мо?е», п?ине? ма??? п?и??н?? ?мо?ий.

??Т? ?огда забил оба м??а ?воей команд?.
???а, ?да?но ?ложило?? ??ве?? к?бок мол?ал, ни одного гола не б?ло, а в ?амом важном ма??е п?о?вало (?л?бае???). Тем более ??о об?г?али не кого-ниб?д?, а «Че?ное мо?е». ?обеда над ?ил?н?м ?опе?ником п?и??на вдвойне.
?
??Тебе ?дало?? в?иг?а?? ?емпиона? Ук?аин? в ?о??аве ??е? ?азн?? команд. ?акое ?емпион??во ?ебе запомнило?? бол??е в?его?
??? «?н?е?ка?е» м? ??али ?емпионами за не?кол?ко ???ов до ?ини?а, в «Эне?гии» в?е ?е?ило?? в кон?е ?емпиона?а, в «Ша??е?е» ??за не?кол?ко ???ов до ?ини?а. Сам?ми ??кими, наве?ное, б?ли ?мо?ии о? пе?вого ?емпион??ва. Хо?? в?е ??и ??по-?воем? до?оги. Я е?е дважд? ??бок в?иг??вал, но даже не помн?, кого в ?инала? об?г??вали?(??? Се?гей о?иб?? ????бок Ук?аин? поко?ил?? на?ем? ге?о? однажд? ??в 2001 год?, когда «?н?е???аз» об?г?ал доне?кий «Ук??плав» ?о ??е?ом 3:0. ??е дважд? команд? Тка?енко ????пали ?воим ?опе?никам в ?инале ??в 2006-м «Эне?ги?» по пенал??и п?оиг?ала «Ша??е??» (3:3, 4:5), а в 2009-м «Ша??е?» ????пил «?окомо?ив?» ??0:2 ???ед.).


??ли гово?и?? о к?бков?? победа?, ?о мне бол??е запомнил?? пол??кий к?бок. Там до пол??инала до?ла команда ?о ли из пе?вой, ?о ли даже из в?о?ой пол??кой лиги. ? м? в??ли на ни?. ?н?о?ма?ии о ?опе?нике п?ак?и?е?ки не?, ме??н?е па??не?? по команде в?е??ез ??? команд? не во?п?инимали, а м?, ?к?аин??, на??о?ожили?? ??за ??е? ?его-?о же ?опе?ник до?ел до? пол??инала, в?бив по п??и более ?ил?н?? ?опе?ников. ? об?ем, в??ли ? мак?имал?н?м на???оем и ?ве?енно об?г?али ?опе?ника. ? за?ем победили и в ?инале.
?
? в?е же ?емпиона? ????о ?ов?ем д??гое. ?л? мен? победа в ?емпиона?е не иде? ни в какое ??авнение ? к?бковой.
?
???а на?им н?не?ним ?емпиона?ом ?леди??? ?акие впе?а?лени??
???? по??о?нно ? па??не?ами, д??з??ми, коллегами об?аем??, об??ждаем, ??о и как. ?нае?е, по?ла ?мена поколений, и ??еди молодежи п?ак?и?е?ки не? индивид?ал?но??ей. ?е виж? нов?? ?о?идзе, ?о?енко, ?ан???ов??, ?абаненко.
?
? ?ад б?л б? в?дели?? кого-?о из иг?оков ??некого. ?дин??венна? лини?, ко?о?а? пока ?ад?е? ????о в?а?а?и. ?о оп??? же, ?ам?е заме?н?е ????о же ?е, к?о иг?ал е?е вме??е ? нами ???ван?к, ???енко, Цип?н.

Се?гей ?абиков

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.