Эк???а-лигаFavbet ?к???а-л?га 2020/21. 6 ???. LIVE!?о??и??о??и?-2020/21. С?пе?лига. Т?? 3. LIVE!?ела?????ела????-2020/21. Т?? 4. LIVE!?енг?и??енг?и?-2020/21. Т?? 5. LIVE!?олдова??и??иан ?ал??енко: «?ик?о не давал нам ни единого ?ан?а, когда м? о?п?авили?? во Ф?ан?и?»Эк???а-лигаFavbet ?к???а-л?га 2020/21. 6 ???. ?нон? ма???в ??бо?и?ига ?емпионов У?Ф?С?ало изве??но ?а?пи?ание ?инала ?е???е? ?иги ?емпионов У?Ф? 2020/21?е?ва? лига Ю??й ?вани?ин: «У ??вном? на на? о??к?вала ?во???дна кон??ол?на ?обо?а»?аза???ан??азил??кий в?а?а?? ?еллоз? пе?ейде? в ?Ф? «????а?»Ф??зал в ми?е?а?и за г?ани?ей. ?е?ва? победа ?лега ?оз?лиФ?ан?и??ика?дин?о: «?? должн? дела?? в?е б????о и ?воев?еменно в каждом дей??вии, в каждом ?пизоде»?о??и??ми??ий ???илов: «?е ??ои? о??анавлива???? на до??игн??ом»?ела?????и?аил ??и??на: «? н?жн?й момен? ?дало?? ?об?а???? и заби?? победн?й м??»?ела?????ак?им ?и?енко: «? ?о???гал?? ав?об?? здав назад. ?ивк?н ?казав, ?о на н?ом? ми б?л??е не по?демо»??азили??а?ека ??в «?о?ин?иан?», ??ка? Селба? ??в «??лан?ико»?аза???ан?ик?о? Уго и ?ео пополнили ?Ф? «?к?обе»??бок Ук?аин?Favbet ??бок Ук?а?ни: в?дб?ло?? же?ебк?ванн? попе?едн?? е?ап?вЭк???а-лигаFavbet ?к???а-л?га 2020/21. 6 ???. «?не?г??» ??«Сок?л». ?нон??аза???ан?ик?о? Та??ило: «? ?аза???ане о?ен? в??окий ??овен? ???зала»?ен?кий ???зал?лек?анд? ?а?и?: «?аб???, нам доведе???? де?о зм?ни?и век?о? ?озви?к? кл?б?»

Се?гей Ско?ови?: «? пол??инале С?пе?лиги в?е ?е???е кл?ба б?д?? би???? до по?леднего»

?лавн?й ??ене? м?ж?кой ?бо?ной ?о??ии по мини-???бол? Се?гей Ско?ови? назвал кл?б?, ко?о??е он ожидае? ?виде?? в бо??бе за ?емпион?кий ?и??л ?езона 2019/20.

??strong> Се?гей ?еонидови?, в ??ом ?езоне необ??н?й плей-о?? С?пе?лиги, как ?? о?ени?е ?е?ве????инал?? ?
????новное о?ли?ие н?не?него плей-о?? ??в ?изи?е?кой подго?овке команд, ??? в?е на?одили?? в ?авн?? ??лови??. ? п?ив??ной ?и??а?ии команд? под?од?? к окон?ани? ?ег?л??ного ?емпиона?а, к плей-о??, в ?азном ?о??о?нии, ??о б?о?ае??? в глаза. ?аже ма??е?ови??е команд? не в?егда мог?? в ?ил? ?азн?? об??о??ел???в или ??авм иг?оков ?оо?ве???вова?? ??ебовани?м иг? на в?ле?, и п?одемон???и?ова?? в?? ?во? мо??. ??помни?е п?о?л?й ?езон, когда «?азп?ом» иг?ал ? «?овой гене?а?ией». Ч?в??вовало??, ??о «?ене?а?и?» го?аздо ?вежее и везде ??певае?, а «?азп?ом?» ??жело, и в и?оге они ник?да и не в??ли.
?
Сей?а? в?е команд? б?ли в одинаковом положении, имели в?ем? на о?д??, во???ановление, зале?ивание ??авм и пов?еждений, в?е ?однов?еменно на?али подго?овк?, когда кл?бам ?аз?е?или в?й?и ? ка?ан?ина. ? плей-о?? п?о?вл?е??? ма??е???во ??ене??ки? ??абов, к?о как ??мел подго?ови?? команд?, к?о как ?мее? ?а?по??жа???? ?воими ?е????ами. ? ?е?ве????инал показал, ??о в?е на?од???? в ?о?о?ем, п?иблизи?ел?но одинаковом ?о??о?нии. ?оне?но, е??? ?вои? п?облем? ? каждой команд?, но они в?егда ???е??в???.
?
У ?ой же «Т?мени» ?ей?а? не? ?н?о?кина, ко?о??й много забивае?, много в а?аке ?оздае?, много внимани? ?опе?ника на ?еб? заби?ае?, а ?акже ?а???ева, ко?о??й ?оже в а?аке може? по??а??вова??. ?о??ом? а?ак???ий по?ен?иал «Т?мени» б?л ?нижен. С д??гой ??о?он?, «?инамо Сама?а» ??о?ен? ди??иплини?ованна?, ?п?авл?ема?, ?о?о?а? команда в о?ганиза?ии иг??. ?ни иг?а?? ?е?ко, ??а?а?ел?но, в?полн??? план на иг??. ?о??ом? в ??ой па?е п??? ма??ей и ?л??ило??, Сама?а ??ажала?? и била??, и ?ол?ко в п??ом ма??е оп?еделил?? пол??инали??.
?
Ч?о ка?ае??? «Сина??» и «?о?ил??кого никел?», ?о в ??ой па?е ?оже п?иблизи?ел?но команд? б?ли одинаков?е, по?ожие и по кла???, и по демон???и??емой иг?е. ?ог? ?каза??, ??о «Сина?а» молод??, ??о победили в ?е?ии. «?икел?» много ?оздавал и много не ?еализовал, ?о?о?о ??г?ал в?а?а?? ???илов. ? в??од «Сина??» в пол??инал, на мой взгл?д, он вн?? бол??ой вклад, дей??вовал над?жно и много в????ал. ?
?
??strong> ? о??ав?и??? дв?? па?а? ?аво?и?? б?ли о?евидн?. ?
??«?азп?ом» б?л и ?ил?нее, и мо?нее «?овой гене?а?ии» по в?ем ??а???м. Тем более, ??о ? команд? е??? мо?ива?и? и ог?омное желание ве?н????? на ве??ин?, ?ак ??о, по бол??ом? ??е??, ?ан?ов ? «?ене?а?ии» вооб?е не б?ло.
Ч?о ка?ае??? «У???», ?о ?ам ?ака? же ка??ина в иг?е п?о?ив ???Ф. ?дин??венна? ?азни?а в ?ом, ??о ???Ф ??жело в?гл?дел в пе?вой в???е?е, но они вка?или??, ?аз?г?али?? и ?н?ли в?е воп?о??. ?о??ом? в?? ожидаемо, и «?азп?ом», и ??Ф? без о?об?? за??а? и не?вов п?о?ли ??о? ?а?нд. ?
?
??strong> С?а?и??ика ??о под?ве?ждае?, не?вов не б?ло, ?е?ии по 3:0, ?азни?а заби???-п?оп??енн?? м??ей ? ???Ф 15:4, ? «?азп?ома»11:3. ?л? ??авнени?, ? «Сина??» ?е?и? 3:1 и 16:13, а ? «Т?мени»
??/span>?3:2 и ?азни?а 21:16. ?
???а, ??мен?ам и ека?е?инб??ж?ам п?и?ло?? п?иложи?? бол??е ??илий, ??об? в?й?и в ?лед????? ??ади? плей-о??. ?
?
??strong> ?ол??инал?н?е па?? изве??н?, «?азп?ом» в???е?и??? ? «Сина?ой», а ???Ф ? «Т?мен??». Фаво?и?? ?е же ??strong> «?азп?ом» и ???Ф? ?
??«?азп?ом» ма??е?ови?ее и ?овнее по ?о??ав?. У «Сина??» е??? ?о?о?ие, оп??н?е иг?оки и е??? молодеж?, неи?к??енна? в ?аки? ба?али??, когда н?жна не п?о??о иг?а, а ?ез?л??а?. ?о??ом? ? «Сина??» многое б?де? зави?е?? о? п?и?ологи?е?кой подго?овки и на???о?, о? го?овно??и ?опе?ни?а?? именно ? «?азп?омом».
?
? ?е?ве????инал?ной ?е?ии «?азп?ом» мне пон?авил??. ?ни ?о?о?о иг?али, б?ли мо?иви?ован?, планоме?но, по??о?нно ?озидали, иг?оки подде?живали д??г д??га. ? казало??, ??о в?? да???? о?ен? легко. ?л?? ??о?ен? длинна? ?камейка ???боли??ов. ?аже по?е?и ?андо и ?ол?н?ка, ? ко?о??? закон?или?? кон??ак??, никак не ?казали?? на команде. ?и малей?и? п?облем ? «?ене?а?ией» «?азп?ом» не и?п??ал.
?
Ч?о п?едложи? «Сина?а»? Я не зна?. ?ез??ловно, «Сина?а» как команда по ??овн? в??е, ?ем «?ова? гене?а?и?», и в ее ?о??аве е??? иг?оки, ко?о??е ??еб??? к ?ебе п?и??ал?ного внимани?, ко?о??е иг?а?? и забива?? ???б?амов, ???дников, Фа????динов.
?
?ак ??г?а?? в?а?а?и? ?е в?з?вае? опа?ений иг?а ??па?адзе, он на п?о??жении дли?ел?ного в?емени показ?вае? в??окий кла?? в во?о?а?. ???илов в 1/4 ??г?ал ?о?о?о, но ком? дове?и? во?о?а ?авле??ин в пол??инале? Я д?ма?, ?омнений ?епе?? не возникае?. ?алма?елидзе дали ??г?а??, но ? него не о?ен? ??пе?но в?? пол??ило??, а ???илов в?гл?дел о?ен? до??ойно. ?
?
??strong> ?он??но, ??о «?азп?ом» б?де? ??а?а???? в?? ?е?и?? за ??и ма??а, возможно, «Сина?а» за?епи? одн? иг??. ?ак закон?и??? ?е?и?, 3:0, 3:1? ?о?ле ?е?ве????инала не ве?и???, ??о «Сина?а» ?може? в?й?и в ?инал. ?
??«Сина?е» б?де? о?ен? ?ложно доби???? побед? в ?е?ии. ?аг??зка л?же? на лиде?ов, а они не дв?жил?н?е. ? ?о?ма?е плей-о?? ???дно иг?а??, н?жн? л?ди. ? многое б?де? зави?е?? о? ?ого, как «Сина?а» ?а?по??ди??? л?д?ким ?е????ом.
?
С?ена?ии е??? ?азн?е. ? пе?в?? иг?а? «Сина?а» може? ве??и безголев?? иг??, или заби?? ?о ??анда??а, или в кон??а?аке. ??ли «?азп?ом» б?де? напи?а??, ?о ? «Сина??» б?де? бол??е п?о???ан??ва. ?олодеж? из ?ка?е?инб??га ?мее? ?о?о?о бежа?? в а?ак?, ??о и? коз??? ???азви?ие б?????? а?ак. ??ли «?азп?ом» позволи?, и ??о б?де? пол??а????, ?о «Сина?а» може? ?азви?? ?вой ??пе?. ?озможно, ??о «?азп?ом» даже не ?може? ??аз? о??г?а???? и б?де? дела?? поп?авки на ?лед???ие иг??. ?
?
??strong> То е???, пока ? «Сина??» е??? ?ил?, они должн? ?вой ?ан? лови?? в пе?в?? дв?? ма??а?, а по?ом ?е?пе??? ?
??Сове??енно ве?но. ??ли же «Сина?а» п?оиг?ае? пе?в?е две иг??, им б?де? е?е ??желее по?ле пе?еезда в ?ка?е?инб??г. ??ли «?азп?ом» воз?ме? пе?в?е два о?ка, о?до?н?? и в?йде? мак?имал?но мо?иви?ованн?м на ??е??? в???е??, ?о «Сина?е» в???о??? б?де? к?айне неп?о??о. ?о е?ли «Сина?а» за?епи? ?о?? б? одн? из пе?в?? дв?? иг?, ?о ?огда дл? «?азп?ома» ?е?и? може? ??а?? за??жной и ??желой. ?о ??о в?? должно ?ложи????, «Сина?а» должна ?ак ??або?а??, ??об? ??г?али в?е и? коз??и, и ??г?али вов?ем?. ??ли ?да?а б?де? ?оп????вова??, ?о ?ан?? по??епа?? не?в? е???.
??
??strong> ? в?й?и в ?инал? ?
?????кое б?вае?, ??о ?по??, и великие команд? п?оиг??ва?? анде?догам, ?ак ??о никогда не гово?и «никогда». ?о «Сина?е» б?де? ??жело ??о ?дела??. «?азп?ом» ?ей?а? в?гл?ди? п?едпо??и?ел?нее, ??о надежн?й, о?лаженн?й, моноли?н?й ме?анизм, ко?о??й наб?ал ?од. ?ни ?або?о?по?обн?, подвижн?, много ?озида?? и в ?а?по??жении ??ене??кого ??аба бол??ой в?бо? ???боли??ов. ?
?
??strong> ??о?а? пол??инал?на? па?а ???Ф ??strong> «Т?мен?». ?
????о?логодние ?инали??? в ??о год? в???е?или?? по?ан??е. Тогда «Т?мен?» оказала?? ?ил?нее, ??о б?де? в ??о? ?аз? ?л?? ???Ф ??в длинной ?камейке, коли?е??во иг?оков в ???о? о?ен? п?или?ное. ???о б?л ??авми?ован ??в?здо?овели, в?е лиде?? иг?а??. Э?о и ?ом?ло, и ?ин, и нов?й и?пан?кий легионе? ?а?л? ?оме? непло?о ?еб? показ?вае?. ? в?е о??ал?н?е в ?о?о?ей ?о?ме на?од????. ?з ?бо?ников ???и?зов по пе?в?м иг?ам п?оизвел п?и??ное впе?а?ление, ??адов ???ди???. ??е ?або?а?? ??и ?аги?ов, и ???ков, и ?аз?ванов, ?ам бол??ое коли?е??во иг?оков, на кого мог?? опе?е???? лиде??. Ф??боли??? ???Ф до??а?о?но оп??н?е, до??а?о?но ма??е?ови??е, ??ав?? пе?ед ?обой зада?? 100% в??ода в ?инал и ?о??? ??а?? ?емпионами. ??ло видно, ??о пе?в?е иг?? они вка??вали??, а по?ом ?аз?г?али??, ?азбежали??, и ? ни? ?же никаки? п?облем не возникало, ?в?занн?? ? о??????вием иг?овой п?ак?ики.
?
Ч?о б?де? в пол??инале ? «Т?мен??»? ? 1/4 они п?овели не ??и, а п??? ма??ей, го?аздо бол??е за??а?или??. У ни? мен??е в?емени дл? о?д??а и дл? подго?овки, и ? на?одом не г???о. ?о м? знаем, ??о ?а?ак?е? ? ни? боеви??й, по??ом? как в?? б?де? ?клад?ва????? «Т?мени» п?иде??? ???дно, бол??ого ?е????а в запа?е не?. ? ?ом? же, как мне показало??, легионе?? пока не ??н??, не в?полн??? ?е зада?и, ?ади ко?о??? они п?игла?али??. ?ни должн? б?ли ?озда?? вок??г ?еб? а?ак???ий к?лак, ?д?о, ко?о?ое б?де? п?обива?? ??ен? обо?он? ?опе?ника. С «?инамо Сама?а» они не б?ли ?беди?ел?н?, мне не б?ло видно, ??о они не??? на ?ебе б?ем? лиде???ва. ?о??ом? ? мен? воп?о?ов бол??е, ?ем о?ве?ов по ??мен?ким легионе?ам. ? п??ом ма??е ? динамов?ами бол???? ?а??? голов они забили, но по?мо??им, ??о позволи? им ???Ф.
??
??strong> ? ??ой па?е в?е-?аки к?о ?аво?и?, ???Ф? ?
??Я д?ма?, ??о в ?егодн??нем ?о??о?нии ???Ф. ? п?облем? «Т?мени» ? ?же пе?е?и?лил, и б?ло видно, ??о им и ? «?инамо» ?изи?е?ки б?ло ??жело.
?
??strong> С «?инамо Сама?а» в?ем не ?ладко! ?
???о ???Ф-?о ?оже не б?де? пода?ком дл? «Т?мени», и, п?изнава? ?ил?н?е ??о?он? «?инамо», давай?е п?изнаем, ??о ???Ф ????о более ?ил?на?, об??енна? и обка?анна? команда. ??облем? «Т?мени» за па?з? межд? 1/4 и 1/2 ник?да не ден????, по??ом?, к?о повед?? команд?, к?о воз?м?? г??з о?ве???венно??и на ?вои пле?и? ???? ?б?амови?, ?илованов и легионе??, в?его 6-7 ?еловек, ??о ?к?айне мало дл? ?еал?ной бо??б?. ??? в?ем? о? и до они иг?а?? не мог??, а на замен? в??од?? ?мел??нов, к п?име??, ?е?ей?анов, е?е к?о-?о. Э?а молодеж?, коне?но, пе??пек?ивна?, но ??ане? ли и? иг?а ?е??езн?м а?г?мен?ом дл? ???Ф? ? когда лиде?? п?овод?? на пло?адке л?вин?? дол? в?емени, пл?? о?ве?а?? за ?ез?л??а? ???ака? наг??зка п?иводи? к ?бо?м. ?
?
??strong> То е???, е?ли дела?? ?ан?а??и?е?кий п?огноз, ?о в ?инале в???е????? «Сина?а» и «Т?мен?», а ?ак?и?е?кий ??strong> жд?м в ?инале «?азп?ом» и ???Ф? ?
????агма?изм на ??о?оне «?азп?ома» и ???Ф, ?о мини-???бол ????о иг?а, ? не ???ан? ??о пов?о????, по??ом? по?мо??им. ? каждой иг?е в?? б?де? зави?е?? о? ?ого, как б?де? ?азвива???? кажд?й конк?е?н?й ма??, как б?д?? ?оздава??, как б?д?? ?еализов?ва??. ?ожно вед? в?иг?а?? ма?? ?о ??е?ом 1:0, в пе?в?? иг?а?, пока е??? ?ил?, и «Сина?а», и «Т?мен?» ?по?обн? о?да?? ини?иа?ив? и ??г?а?? на кон??а?ака?. ??ли им б?де? ?оп????вова?? ??пе? в ??и? в?лазка?, е?ли заб???, ?о ?ил? ???о????, по?ви??? к??аж, и они ?мог?? ка?н??? ??е? в ?е?и??.
?
? е?ли запи?н?е ?аво?и?? по?е?п?? по?ажени? в пе?в?? ма??а?, и? ??о зак?епо??и? и ?ил?нее п?ив?же? к ?ез?л??а??, наложи? о?пе?а?ок на и? иг??.? ? вед? не в?егда в?? пол??ае???, когда команд? о??о?ожни?а??, ??? мог?? возникн??? и п?облем?. Так ??о ?о??авл???и? много, и по??ом? ин?е?е?но б?де? ?мо??е??. ?
?
??strong> ?ик?о не ?омневае???, ??о на? жд?? би?ва кл?бов, ??ене??ки? ??абов, иг?оков, амби?ий, ожиданий. ??о?л?м ?езоном ??звлен ?и??лованн?й «?азп?ом», ???Ф ?о?е? на ??о? ?аз ?дела?? по?ледний ?аг и доби???? звани? ?емпиона, «Т?мен?» ?о?е? ?вой ?и??л о???о???, а «Сина?а» не б?ла даже в медал?? ?же о?ен?-о?ен? давно. ?
???а, ?ове??енно ве?но, ко??л ???а??ей кипи?, д?ова в огон? подкид?ва?? ?о в?е? ??о?он. ?а ??ом ??овне п?о???? или ?л??айн?? ?опе?ников не б?вае?. У в?е? ?вои ?а?ни?, желани?, ме???, ? в?е? ?е????? кл?бов е??? п?и?ин? би???? до по?леднего, и, пове???е, они б?д?? би????.
??
??strong> ?? ?казали п?о ?о?м? ???боли??ов, а как ?ам ??д?и, как и? ?о?ма в ?е?ве????инале? ?
???адо о?ме?и??, ??о ??д??м в?н?жденн?й п?о??ой из-за пандемии дал?? ??жело по многим п?и?инам. ?о-пе?в??, ??о ?инан?ов?е по?е?и дл? и? ?емей. С?д?и за?аба??ва??, когда об?л?жива?? ма??и, ?дел?но, а когда иг? не?, ?о не? и за?або?ка. ?о??ом? ? в?е? а?би??ов б?л ?ложн?й пе?иод, и ? зна?, ??о ??Ф? и?кало возможно??и, ??об? подде?жа?? ??дей?кий ко?п??. ?
?
?о-в?о???, ??д?? на?оди??? в иг?овом ?он??е, когда он ?або?ае?. ?н двигае???, на?оди??? в по?оке, в иг?ов?? ?пизода?, глаз на??ени?ован в?? ?ик?и?ова??. ? когда п?ак?ики не?, когда ?? на па?зе, ?о по?ом ?ебе н?жно в?ем?, ??об? во???анови?? п?о?е??ионал?н?е нав?ки. ?
?
??strong> ?о ?а?ей о?енке, как о???дили ?е?ве????инал?н?е ?е?ии, ?п?авили??? ?
???о о?дел?н?м ма??ам ?е?о?ова?о??и б?ли, но в ?елом в?? б?ло в по??дке. ?
?
??strong> ? ?в?зи ? пандемией е?? во? какое набл?дение. ?о в?ем? ма??ей ??ене??кий ??аб и в?а?и на лавке в ма?ка? и в пе??а?ка?. ?л? ?его, дл? гало?ки? ??и?елей не?, на ??ени?овка? ?акие ??ед??ва за?и?? не и?пол?з?????. ? ?ем, более, на лавке в?е ?вои и под не???пн?м кон??олем в?а?ей. ?
???? не ?ами по ?ебе, м?, ?о?? и мини, но ???бол. ?екоменда?ии У?Ф? и ??? однозна?н?. ?ак иг?ае? бол??ой ???бол, ?ак иг?аем и м?, на лавке в?е должн? б??? в ма?ке и в пе??а?ка?. ?
?
??strong> ?о ?огда пол??ае???, ??о иг?оки на лавке ?оже должн? ?иде?? в пе??а?ка? и в ма?ка?, п?и в??оде на пло?адк? и? ?нима??, а п?и возв?а?ении ??надева?? ?нова. ?о вед? ?ак ник?о не делае?, ??о же бе??м?ли?а. ?
??(Смее???). ?а, ?ак ник?о не делае?. ? на ??ени?овка? в?е занима????, как и ?ан??е, без ма?ок и пе??а?ок. ?о е??? ??ебовани? к п?оведени? ма??ей и по ме?е ?ил м? и? ?обл?даем.
??
??strong> ? е?е в п?одолжение. ?ак ?? д?мае?е, на?кол?ко ??ене?ам неком?о??но ??ководи?? командой в ма?ке, вед? ли?о зак???о, и мимик? и?пол?зова?? не пол??ае???. ?
???? ?п?авл??? же! ??пол?з??? же???, голо?. ?а?о под ма?кой можно ма?е?и???? ?покойно, е?ли в ?е?д?а? ?о?е??? в??каза???? даже ?амом? ?ебе под но?, ник?о по г?бам ни?его не п?о?и?ае?, а ?о вед? о? ?елекаме? не ?к?ое???? (?мее???). Так ??о давай?е во в??м и?ка?? пл???! ?
?
??strong> ? ?о, ??о иг?? п?о?од?? без з?и?елей, вли?е? на команд?? Сбо?на? иногда оказ?вае??? на о?бо?о?н?? ??ади?? в ?акой ?и??а?ии на в?езда?, е??? ?азни?а, иг?а?? ? полн?ми ??иб?нами и ? п????ми? ?
???а, коне?но, ?азни?а ог?омна? и ??о вли?е? на команд?. «?инамо» и ???Ф иг?али ? болел??иками, не в ?ом об?еме, как ??о б?ло ?ан??е, но в?е ?авно. «Т?мен?» и «Сина?а» иг?али в п????? зала?, по?ом? ??о дей??вовали в ?егиона? ?акие ка?ан?инн?е п?авила.
?
??strong> ?????е ??иб?н? б?д?? дополни?ел?н?м мин??ом дл? ??ал??ки? команд в пол??инале? ?
????ма?, да. «Т?мен?» и «Сина?а» п?ив?кли иг?а?? п?и болел??ика?, п?и заполненн?? зала?, п?ив?кли пол??а?? ?не?ге?и?е?к?? подпи?к? о? ?вои? ??иб?н. ?олел??ик за??авл?е? ?еб? двига????, ид?и впе??д, за??авл?е? п??а???? пе?елам?ва?? не?да?но ?клад?ва?????? иг??, гони? ?во? команд?, ?ад?е??? л?б?м положи?ел?н?м дей??ви?м. ? п???о?е и ?и?ине команда ли?ена ??ого живого д??ани?, не? к?иков, не? подде?жки, и дев??ек не????даже к?а?ова???? ???боли??ам не пе?ед кем. ?о, ??о дела??. ?авай?е ?адова???? ?ом?, ??о ?аз?е?или иг?а??, ??о е??? ??ан?л??ии, ??о ? на? ?нова е??? возможно??? ?мо??е?? мини-???бол ?о?о?его ??овн? и боле?? за л?бим?е команд?. ?ол??инал на?инае??? 13 авг???а, не п?оп???и?е! ?
?
???о?ник ???але?и? ??к, С? «PRa-?е?ника»

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.