?и?ва?лек?анд? ?аниленко о?олив ли?ов??кий «??к?нгай»Чемпиона? ми?а?еозин?о: «?а? главн?й ?опе?ник ????ген?ина»Чемпиона? ми?а?ми?жан ??канов: «?а?? може? ?ложи???? ??жело»?е??кий ???залС?пе?к?бок Ук?а?ни (U-11). ??ед??авленн? ??а?ник?вЭк???а-лигаParimatch ?к???а-л?га 2021/22. 4 ???. «?не?г??» ?кин?ли з ве??ини, ?ол?н?к в?д?ива????? в?д конк??ен??в?ен?кий ???зал?лина ?о?обе?: «??ие?ала в ???бол?н?? ?бо?н??: Т? к??и??? ???е?. ??Хо?е??, на??им?»Чемпиона? ми?а?але?ио Скалаб?елли: «??ан може? дой?и до ?инала»Чемпиона? ми?аСе?гей Ско?ови?: «??е?нам ??команда подвижна?, мобил?на?, б????а?»Эк???а-лига?и?алий Ско??й: «?о многи? момен?а? виден оп?? ?ми??и? ?е?бен?ева, а в ?елом на?и взгл?д? ?овпада??»?ол??аС?пе?к?бок ?ол??и-2021. LIVE!Чемпиона? ми?а?аза???ан vs Таиланд: победи?ел? изве??ен?Сбо?на? Ук?аин??лек?анд? ?о?енко: «??агнемо пе?егл?н??и ?и? г?ав??в, на ?ки? зможемо ?оз?а?ов?ва?и ? подал??ом?»Чемпиона? ми?а??бок ?в???-2021. ?ен? 9: ?а?агвай, Япон?? ?а Се?б?? заве?????? ?о?м?ванн? ?пи?к? 16 команд?ига ?емпионов У?Ф??изна?ено ?а? ? да?и п?оведенн? ма???в ??ги ?емп?он?в в ?вано-Ф?анк?в??к?Чемпиона? ми?а??нол?д ?на?б: «? 1/8-й ?инала ?емпиона?а ми?а ?лаб?? ?опе?ников не б?вае?»?ела??????ем?е?-лига-2021/22. Т?? 1. ?азг?ом «С?оли??» и поке? ?вгени? ?ло?коСбо?на? Ук?аин?У ?клад? зб??но? Ук?а?ни в?дб?ла?? д??га зам?на г?ав?? на ма??? з ??м?н????ен?кий ???зал??бок Ук?а?ни ?е?ед ж?нок 2020/21: ?аво?и?и ?озне?ли ??пе?ни?? ? вий?ли ? п?в??налЧемпиона? ми?а??бок ?в???-2021. ?ен? 8: ??азил?? ?а ?о???гал?? виг?а??? ?во? г??пи?ол??аЭк???акла?а-2021/22. Т?? 2. Ук?аин?кий ден? в ?е?но

?анило ???омка: «Я, ?к б?зне?мен, не мож? вклада?и г?о?? в ?е, ?о не ?озвива?????»

??езиден? ?Ф? «Те?ла» ??п?о набол?л? пи?анн? ?к?а?н??кого ж?но?ого ???зал??


??езиден? ?Ф? «Те?ла» ?анило ???омка п?дбив п?д??мки мин?лого ?езон?, ви?ловив ?во? п?ип??енн? ?одо п?и?ин зникненн? г?анд?в ж?но?ого ???зал?, п?окомен??вав пе?ене?енн? ?оз?г?а?? ??бк? ? п?оведенн? С?пе?к?бк?, п?олив ?в??ло на кад?ов? пол??ик? кл?б?, по??нив ?во? ??авленн? до «?еона?-Ун?ве??и?е? ??агоманова» ? ?озпов?в ?о ??еба з?оби?и, ?об в????ва?и ж?но?ий ???зал.

«??ж кл?бами ? ?ФУ нема? п??мого д?алог? ??на? ??авл??? пе?ед ?ак?ом»

?��?/span>Як ви о??ни?е мин?лий ?езон дл? ?во?? команди й взагал? дл? ?к?а?н??кого ж?но?ого ???зал??
?��?/span>Сезон 2020/21 ??ав най??п??н??им в ???о??? кл?б?. ?и довго й?ли до ?емп?он??ва, б?ли б?онзовими ?а дв??? ???бними п?изе?ами. Ц?ого ?ок? змогли зак?н?и?и ?езон без по?азок ? н??и?? ?к на пе??ом?, ?ак ? на д??гом? е?ап? ?емп?она?? Ук?а?ни, ?им ?амим заво?вав?и золо?? медал?.

???м ?ого, по?ад?вала молод?. «Те?ла-2», ?ка ?вл?? ?обо? ?плав молодо??? U-15 ? до?в?д? «за?новни??» кл?б?, ?о деб???вала в об'?днан?й ви??й л?з?, зак?н?ила ?езон на ??омом? м????. «Те?ла-3» (2008-2009 ??.н.) по??ла 2 м???е в ?емп?она?? Ук?а?ни 2007-2009 ??. н. ? в ?емп?она?? Ук?а?ни 2006-2007 ??. н. вдало?? зайн??и ??е?? м???е ? пе???й л?з?.

Ф??зал?на команда Х??У ?мен? Семена ??зне??, ?о ?клада????? з г?ав?ин? «Те?ли», ??ала волода?ем ??бк? Ук?а?ни ?е?ед ???.?

Ф?нал ?езон? повинен б?в ознамен?ва?и?? С?пе?к?бком 2020/21, ? 20 ?е?пн? ??ого ?ок? ? пала?? ?по??? «?окомо?ив» б?в п?оведений ма?? м?ж «?Х?-TESLA» ? «?еона?-Ун?ве??и?е?ом ??агоманова». Хо?а в?н б?в анон?ований ?к С?пе?к?бок 2020/21, де-??е ??нал??? ? волода? ??бк? Ук?а?ни ?езон? 2020/21 ?е не б?в визна?ений, бо к?бков? змаганн? в ??ом? ?езон? ?е не п?оводили??.

?а?а команда ви???пала ?к ?емп?они Ук?а?ни 2020/21, а «?еона?-Ун?ве??и?е?ом ??агоманова» або ?к ?емп?они мин?лого ?ок?, або ?к волода?? ??бк? мин?лого ?ок?, або ?к найб?л?? ймов??ний п?инаймн? ??нал??? ??бк? по?о?ного ?ок? (по?м??а?????) ???ака запл??ана ???о???.
?

? ??лом? ??к б?в п?ак?и?но ??аг??ним. Х?о?? може ?каза?и, ?о в ???ом? винна пандем??, але ?ак? под?? ? глобал?ном? ?в??? по?а??и ? ??иге?ом, але не о?новними п?и?инами. Тоб?о вони ли?е мож??? ??а?и ка?ал?за?о?ами ?ко??? ?еак???. Це може ??о??ва?и?? б?зне??, ?по???, ?ки?о?? л?д??ки? ???ен?.?

?ин?лий ?езон по?ав?? з, маб???, одн??? з найд?ама?и?н??и? в??а? ?��?/span>зникненн? ?Ф? «???С», ?кий б?в п?д оп?ко? ?ол?ав??кого завод? меди?ного ?кла ? го?до но?ив його назв?. ?аб?га??и напе?ед ?каж?, ?о?завод, ?кий ви?обл?? меди?не ?кло, в ?ом? ?и?л? дл? вак?ин, п?о??о не може не??и ?к??? ??нан?ов? в??а?и й назива?и пандем?? ко?онав????? п?и?ино? п?ипиненн? ??н?ванн? команди. ?ен? зда?????, ?о п?и?ини ?н??. ?ожливо, ?е ?к??? л?д??к? момен?и, а може й к?л?а?н?.

Сезон 2019/20 б?в заве??ений до???оково. ??в п?оголо?ений ?емп?он, ?ким ??ав «??д??а?-??У». ??н б?в визна?ений за ?ез?л??а?ами, ?к? б?ли за??к?ован? ? ???н??н?й ?абли?? на момен? п?ипиненн? ?емп?она??. ? ?о?а п?има?н? ?ан?и де?? ? 4%, ?об наздогна?и «??д??а?-??У», в «IMS-?УХТ» б?ли, але???о??а??? ???зал? Ук?а?ни (?ФУ) в?е одно п?ийн?ла ???енн? на ко?и??? пе??и?. ?ав??? не зважа??и на ли??и, ?о б?ли в?дп?авлен? кл?бами з бажанн?м дог?а?и ?езон або визна?и ?ой ?емп?она? нед?й?ним, п?опози??? б?ли п?о?гно?ован?. ?ожливо, ?е ? ??ало ?кимо?? ка?ал?за?о?ом дл? ???енн? «???С», ?ом? ?о вони ? п?д??мк? оголо?или п?о п?ипиненн? ??н?ванн? команди. ?в??но, ?? ве???? ?еж близ?ка до доми?л?в, але знов? ж ?аки ми не зна?мо п?и?ин. ??инаймн? ?е б?в один ?з ?ак?о??в.

Че?ез зникненн? одного з ?аво?и??в команд ? ви??й л?з? зали?ило?? не ?ак вже й бага?о, а ?аме ?о?и?и, ?к?, ?каж?мо ?ак, «?ег?л??и» ???е «Ун?ве??и?е? ??агоманова», «IMS-?УХТ», «?Х?-Те?ла» ? «?аг??а». Том? б?ло п?ийн??е ???енн? об?�єднат�?ви?? л?г? з пе??о? ? з?оби?и зонал?не ?озд?ленн? по ?ег?она? на пе??ом? е?ап?. ?е?емож?? пе??о? ??ад?? ?емп?она?? в?о?и??о?? п?одовжили бо?о??б? на д??гом? е?ап?. ?а ?ез?л??а?ами ???? ?а??ини пе??о??? «?Х?-Те?ла» ? ??ала ?емп?оном.

??бок Ук?а?ни не б?в п?оведений ? кв??н?-??авн?. ??и?ини нам н???о не назвав. ?ле поза о?? ми ви??н?ли п?ип??енн?, ?о ??бок пе?ене?ли на ве?е?ен? дл? ?ого, ?об ? жов?н? г?ав?ин? б?ли в ?он??? пе?ед в?дб??ковими ма??ами до ж?но?ого ?в?о. ?ам же називали?? ?н?? п?и?ини, мовл?в, не знай?ли?? команди й ?. ?н. ??о?е взагал?-?о на ?ой момен?, ? кв??н?, вже б?ло 7 го?ови? команд. ?и п?опон?вали вмови?и во??м?, давали кон?ак? оде??ко? команди, ?о ви???пала на ??бк? ?е?ед ???, ?ка, в п?ин?ип?, б?ла не п?о?и вз??и ??а??? ? ??бк? Ук?а?ни. ?ле в ??о??а??? нам ?казали, ?о вони не г?али в ?емп?она?? Ук?а?ни, ?о?а ??бок взагал? ок?емий ???н??, ? ?ом??? ?м на?еб?о не можна г?а?и. Як??? ?ак? ?ан?омн? п?и?ини називали??.

??д?ве?дженн? ?ео??? п?о ве?е?ен? довело?? ?ека?и до ?е?пн?, коли на на?ад? п?ед??авник?в кл?б?в ?а ?ФУ, на ?к?й ?е?ед п?ед??авник?в кл?б?в ?ом??? б?ли п?и???н? ли?е ? ?а ?а?и?, нам ?казали: «?й, нам ??еба п?иве??и г?ав?ин? в ?он?? пе?ед ?в?о. ??мо п?оведемо ??бок». ?и зайвий ?аз впевнили??, ?о команди до о??анн?ого момен?? ??има????? в нев?домо??? ?а нема? п??мого д?алог? м?ж нами ?а ?ФУ.?Тоб?о в?е ви????????? в каб?не?а?, а кл?би ??авл??? пе?ед ?ак?ом, ?о ми п?опон??мо ?е ? ?о?емо ?ак.?

?аве??ив?? ?езон ?е??и?но ?��?/span>?оз?о?м?ванн?м ?е одного г?анда ж?но?ого ???зал? «IMS-?УХТ». ?ага?о л?дей ?оз?м?ли, ?о до ??ого йде ? ?ако? вже новино? ?е не б?ло. ?айже ве?? мин?лий ??к команда б?ла на «в?л?ни? ?л?ба?», ?об?о п?ак?и?но без ??нан??ванн?. Ча??ково ??нан??ванн? б?ло п?ипинено, можливо, п??л? ?ого ?амого долено?ного ???енн? ?ФУ п?о ?емп?он??во «??д??а??-??У». ?о п??л? ??ого ?нд??й ??ло?? по?ав ??о?и зли?и?? в ?? ??о?он?. Ще б?ли ???ки п?о ?к??? ?кладно?? з? ?пон?о?ами. ?нов? ж ?аки, ?е здогадки з мого бок?. ?ле д?в?а?а молод?? ??п?о?вили ?а?ак?е?, ?амов?дда??, п?овели ?езон п?ак?и?но вла?ним ко??ом, п?а????и ??о?? на одн?й, а ??о?? на дво?-???о? ?обо?а?. У в?л?ний ?а? ?ко?? зби?али??, ??али й в?д?г?али в?? ?г?и. ?а ?е ?м взагал? низ?кий ?кл?н. ?е викл??а?, ?о ?ке?? ??нан??ванн? в?е-?аки б?ло, але воно б?ло вже не в ?ом? об??з?, ?к ? мин?л? ?оки. ? ?аком? ж д??? д?в?а?а не ?о??ли п?оводи?и й ?ей ?езон. ??езиден? ???? з?б?ав ? ?казав, ?о зм?н не б?де, на ?ом? вони й ?оз?й?ли??.
?

?��?/span>Який ?ен? не п?оводи?и ??бок ? мин?лом? ?езон?, а п?ове??и його за?аз, ?к?о можна б?ло п?ове??и ??бок ? ? ?езон? 2020/21, ? ? ?езон? 2021/22?
?��?/span>Т?еба в календа?? з?оби?и повно??нний ?езон з ?анн?м ви?одом ??де?? ? ве?е?н?, а по??м ? жов?н? в?дб??ковий е?ап до ?в?о. У ли??опад?-г??дн? команди йд??? ? ???бол? на «па?з?» ? ?? п?о????е за??гн??и ? ???зал?ний ?емп?она?. ??о??а??? вже ?кий ??к бо?е???? за ?ак? колек?иви, ?к? ?ео?е?и?но мож??? з?г?а?и ? ???зал?н?й пе??о???. ?оки ?о ними б?ли ??л?ки «?адоми?» ? «Mezzo-?б??на Ха?к?в??ко? обла???». У ни? в ?озпал? ???бол?ний ?езон ? вони б не б?али ??а??? ? ???зал?ном? ?емп?она?? ?кби в?н по?ав?? за?аз. Том? ?ФУ ? не по?ина? ???зал?ний ?емп?она?. ?ен? зда?????, ?о ?емп?она? зап?????? коли зб??на з?г?а? ? в?дб??кови? ма??а?.?

? ?ак можна п?ове??и пе?????? за ли??опад, г??ден?, ???ен?, л??ий ? може ?е ?ма?ок бе?езн?, ?об?о поки ???бол?н? команди не заве??или па?з?. ? п?ин?ип?, вони ?е намага????? ?оби?и ?о?ок?. ?к, за 4 м????? ми з?г?али ?емп?она?, а дал?? У бе?езн? в?дб?де???? ?емп?она? ?в?опи. ? ?о п??л? ?в?о? Т?еба ж ?ко?? кл?би зал??а?и. ??дпов?дно ? кв??н?-??авн? на???пного ?ок? ймов??но б?де ??бок 2021/22. Тоб?о вони в ?акий ?по??б наповн???? календа?.?

? мин?лом? ?езон? б?ли пе?ене?енн? ма???в, але ? кв??н?-??авн? в?? ?оз?м?ли, ?о локда?н? не б?де ? ми пов?л?но д?й?ли до к?н?? ?езон?. ? ?ФУ ви???или нав??о за?аз п?оводи?и ??бок, ?к?о його можна п?ове??и по??м, а ??иди?но ?е в?дб?де???? до ??а??? ?езон? 2021/22. Тоб?о загалом в?е вклада?????, за вин??ком С?пе?к?бк? (по?м??а?????). ??н п?оведений п?о??о ?об збад?о?и?и г?омад??к????, нагада?и ?й п?о ???зал ? доповни?и ?оз?г??вом ?олов??ий С?пе?к?бок.

?а на?ад? в ??о??а??? вони поб?жно згадали, ?о пе?ед ?олов??им п?овед??? ? ж?но?ий С?пе?к?бок. Я ?од? жа??ома ?казав: «? Ха?ков?». ?о??м ?ижн? за два ми д?знали??, ?о ?аки в Ха?ков?. ?оже ?е знак ?ваги в м?й б?к, може ?е «Viva Cup» п?дбад?о?????, бо ?н?ого лог??ного по??ненн? не зна?одж?. ?ФУ в?е одно ?ко?? намага????? догоджа?и командам в ?акий ?по??б. ?а жал?, б??и п?и???н?м на под?? ? не м?г ? дивив?? ма??? онлайн, бо пе?еб?вав в ?де?? на ???н??? з? ?кво??, на ?кий за?е?????вав?? ?е ? липн?. ?загал? ??о??а??? б?л??е в?д??ов??вала?? в?д ?олов??ого ?емп?она??, бо по???бно б?ло п?ове??и ?олов??ий С?пе?к?бок. ??дпов?дно п?ове??и ж?но?ий, п?иве?н?в?и б?л??е ?ваги в ?акий ?по??б, б?ло п?авил?ним ???енн?м, бо ?олов??ий ???зал ма? б?л??? а?ди?о???.

?? ?во?? дзв?ни?? ? ?е ба?? ?ак. ?оже ? ни? ? ?к??? ?н?? п?и?ини, але ? п?о ни? не зна?.?

?о на? в п?�ятниц�?п?и??ала команда «Синел?никове» в ?амка? пе??о? к?бково? г?и. Ц? команда нова, в н?й д?же бага?о д?в?а? ??б?л??е, н?ж можна вне??и в за?вк?, ? ??ене? з ??йливими о?има ?а к?по? ?дей. ??й?но молод??, ?о з?б?али??, але вони взагал? «зелен?». ?и виг?али 26:0. ?е?? з 10 ?вилини по?али п?дкл??а?и в ?о?а??? 15-???ни? г?ав?ин? ? ?е?в??ки (?а??? ??денко, ?ле?? ??денко), ? д??гом? ?айм? на во?о?а? ??о?ла 15-???на ?вел?на С?ебл?н. Це ви?ованки на?о? ди???о? команди, ?к? ??ен???? ?л?на ??з?на ?а ??к?о??? Сагайда?на, ?о п?е?енд???? на ?г?ов? п?ак?ик? в о?новн?й команд?. У на? ??и 15-???н?, а в «Синел?никове» ??в?? ?кол??ки й?вони д?же ?оз?вил?вали??. ??о ???н?овн? г?? ?ам поки ?о мова не йде, на жал?, але в?е в майб??н?ом?. ?и ?еж коли?? б?ли ?акими. Так ?амо «?еона?-Ун?ве??и?е? ??агоманова» забив 16 м?�ячі�?«?ег?он?»??Складно поб?д?ва?и ?ил?н? зб??н?, коли нема? ?ил?но? конк??ен??? в кожном? ма??? ??бк? ?а ?емп?она??. ? ??ом? план? ми в?дко?или?? на бага?о ?ок?в назад ? за?аз вже ??еба план?ва?и на 4 ?оки впе?ед, ?ко? зб??на б?де ?од?.
?

?��?/span>?и недол?бл???е «?еона?-Ун?ве??и?е? ??агоманова»?
?��?/span>? ?ого ви ?е вз?ли? Як?о ви п?о мо? ??аз?, ?о «?еона?-Ун?ве??и?е? ??агоманова» не мав п?ава б?а?и ??а??? ? ма??? за С?пе?к?бок, ?о ?е ??иди?ний ?ак?. Це не С?пе?к?бок, а одна назва дл? ?ого, ?об команди го??вали?? ? б?ли в ?он???. ??бок вони в ??ом? ?езон? ?е не заво?вали. ??оводи?и С?пе?к?бок ?е до ?оз?г?а?? ??бк? ???аке ? на? ??л?ки ?ФУ вм??.

Те, ?о ?а?и? ?нод? поводи?? ?ебе, ?к ?а?и?, ?о ?ог йом? ??дд?. ??о??о вже б?ли де???ки момен??в, коли в?н ?ебе поводив, ?к «адеква?на до?о?ла л?дина». Це ?а?казм. ?ле ?е н??к не вплива? на ?ам? команд?. ? н?й г?а??? ?аланови?? молод? д?в?а?а, ене?г?йн? й в?ддан? ?во?й ?п?ав?. Як ? мож? погано ??ави?и?? до команди?

??оби??о ?а?и? на? бага?о?азово «п?окид?вав» ???е ?ак?. ?з??и ?о?а б о??анн?й ?оз?г?а? ?емп?она??. ?и п?и??али ?а заздалег?д? поп?о?или ? ни? зал дл? пе?ед?г?ового ??ен?ванн?. Спе??ал?но на ден? ?ан??е п?и??али в ?и?в. ??в?а?а з ??ене?ами зай?ли в зал, а ?ам на половин? зал? ??ен?????? волейбол???и, а ?н?а половина зал? не о?в??л??????. ?а?? ??ене?и поп?о?или ?о?а б ?в?мкн??и ?в??ло, але вони ??ого не з?обили. Ще випадок ? попе?едн?ом? ?оз?г?а??: в?? пам?�ятают�?ма??, коли ми вдома г?али в ??ен?вал?ни? ???болка?. Тод? ?е «??д??а?-??У» п?и??ав з ?о?мо? ?н?ого кол?о??, а не ?ого, ?кий анон??вали в о????йном? елек??онном? ли???. ??и ??ом? ?лек?анд? ?а?и? ?од? п?ик?ив?? н?би?о ? заб?в, ? в?н мен? на?еб?о дзвонив. Я ?од? взагал? б?в ? в?д??дженн? ? Ф?ан???. ? в ?а? п?оведенн? ма??? пове??ав?? з кон?е?ен??? на л??ак? ? нав??? не м?г п?ийн??и дзв?нок, коли ?а?ил? С??омл?нов намагав?? до?еле?он?ва?и??. ?а?и? напол?гав: «Так ? ж йом? гово?ив. ??н напевно заб?в ? вам не пе?едав». С??омл?нов ви???ив п??и на з?????? ?а з?г?а?и ма??, ?об ??пе?ник? не п?и??дили ?е?н??н? по?азк?. ?ен? по??м ?е довго згад?вали ?ой ма??, н?би?о ?е?ез на? «?ейл».?

Такий не?вовий вплив б?в майже в кожном? ма??? з «??д??а?-??У» ? п?иклад?в за ?? ?оки ? мене вагон ? мален?кий в?зок. ?н??иган Са?а ?е ?ой (по?м??а?????).?

?ен? по??м ??ене?и каж???: «?оже й нам ?ебе ?ак ве??и? ?оже й ми ?м б?демо палки в коле?а в??авл??и?». Я каж?, ?о не ?о?? оп??ка?и?? до його ??вн?, де ?а?и? ?оз?ави?? на? ?во?м до?в?дом, бо ?ака в?н л?дина.?

Та в?е ж, в ??лом? команда п?д його ке??вни??вом ???к??ний ??пе?ник, бо ??ене? ? мо?ива?о? в?н г?дний, а в ?к???ни? об??авина?, ? ?ом? ?и?л? ??нан?ови?, в?н ?аки зна?оди?? ?пон?о??в ? ко??и, за ?е йом? ?е??? ? ?вала. ?а?аз, на жал?, «?еона?-Ун?ве??и?е? ??агоманова» майже ?диний ?еал?ний ??пе?ник.?

«? ?мова? невизна?ено??? г?ав?ин? не ?о???? ви??а?а?и ?а? на ???зал»
?

?��?/span>Як ви го??вали?? до нового ?езон??
?��?/span>?и в?дп?авили в??? г?ав?ин? в опла??ван? в?дп???к?. ??? в?дпо?или, поманд??вали, дода?ково за?обили на пл?жном? ???бол? й, ?к зазви?ай, в ?е?пн? з?б?али дл? п?дго?овки до ?езон?.

?��?/span>Чом? команд? зали?или п?ов?дн? г?ав?ин???
?��?/span>У на?, на в?дм?н? в?д ?в?опей??ки? к?а?н-л?де??в ???зал?, а ?аме ??пан??, ?о???гал??, ??ал?? ?а нав??? ?о???, календа? ?клада????? не заздалег?д? ? на ??к впе?ед, а ?к вийде ??за па?? ?ижн?в або м????? до ??а??? ?емп?она??. Так ?амо ??лкови?а невизна?ен???? ? ?о?ма??, ?е?м?на? ? ??а?ника? ?емп?она??. ?важа??и на в?е ?е, а ?акож на ?оз?о?м?ванн? о?новни? ??пе?ник?в, ? не зм?г з?оз?м?ло? мово? по??ни?и д?в?а?ам, ?о ж ?? ?ека?, ?ом? вважав за к?а?е ?каза?и п?авд?, ?к ?. ??о ?е, ?о ?о?ма?? нема?, ?о ??а?ники до к?н?? не визна?ен?, ?о дода?кови? вливан? з мого бок? ? з бок? ?н?и? ?пон?о??в не пе?едба?а?????.

??в?а?а вже давно до?о?л? й ке??????? не ??л?ки к?а?иво? ?о?мо? ? великими ??л?ми. ?м по???бна не ??л?ки ??аб?л?н????, але й п?огнозоване з?о??анн?. ? замками в ?ма?а? п?о ??г? Чемп?он?в, ?к? не ?е ?о У?Ф?, а нав??? на?е ?ФУ не визна? ?к о????йний ???н??, вже н?кого не замани?. ?и запи??вали кон?ак?н? дан? о?ган?за?о??в, на ?о о??имали в?дпов?д? в?д ?ак?ли, ?о ? ни? нема? ?и? дани? ? ???н?? не о????йний, не п?д ег?до? У?Ф?, без н?би?о п?д??имки а?о??а??й, ?е ?ак ??зби?а????? пе?емож?? ?во?? ?емп?она??в. Ш?кай?е, мовл?в, ?ам? або бе???? ? «IMS-?УХТ» ??вони ж ?здили.
?

?и, ?к ???зал?н? кл?би, не можемо зал??а?и дода?ков? кап??аловкладенн? ?пон?о??в. У ???бол? вже за?аз пла???? в 1,5-2 ?ази ви?е на?и? ?ей??в. ? без ?ил?ного ?емп?она?? нав??? ?, ?к б?зне?мен, не ?оз?м??, ?ом? повинен пла?и?и ?ак? г?о?? за ма??? з командами, де г?а аб?ол??но без?и??емна ? без пе??пек?ив пол?п?енн? ? найближ?? ?оки. ?и вже б?ли ?в?дками двозна?ни? ?а??нк?в на н?л?-один гол в мин?лом? ?оз?г?а??. Так о?? ?? команди вже не ?о???? ?аки? ?го?, ?м п?о????е б??и найк?а?ими ?е?ед «найг???и?» ? займа?и п?изов? м???? в пе???й л?з?, а не ? ви??й. ? ?а??о п?и?ина без?и??емно??? далеко не в г?о?а?.

?а ?и? ?мов на?? г?ав?ин? не ?о???? ви??а?а?и ?а? на ???зал. ?они або ?обл??? па?з? ? йд??? на ?обо?? або займа????? ?во?м б?зне?ом, або йд??? ? ???бол, де пла???? б?л??е. ??еменко ? ??дго?на пе?ей?ли ? «?о??од», але план???? п?д ?а? зимово? ???бол?но? па?зи за на? г?а?и, ?абенко ? «?о??кл?», а ??да???к з?обила пе?е?в? в ка??�єр?. ??д ?инни? г?ав?ин? б?де по?дн?ва?и ???бол ? ???зал.

?��?/span>Чом? ви ?оз??али?? з головним ??ене?ом ?а?илем С??омл?новим?
?��?/span>Я не змож? да?и к?а?? в?дпов?д?, н?ж ?а, ?о б?ла оп?бл?кована на на??й о????йн?й ??о??н??. ??о??о п?ий?ов ?а?. ?а?алел? з ?нд???м Шев?енком, зв??но, ?кладно п?оводи?и, але можна. Т?л?ки ? не ?авелко (?м??????). ?а?е в?е й ??дово, ? «найк?а?ий ??ене?», ? в?е ?аке, але ?п?л?но б?ло п?ийн??е ?аке ???енн?. ??л??о? м??о? ?е б?ло мо? ???енн?. ??е ?н?е ??вн?????н? к??н?.

«?е?ал???-1925» ви???ив ви??а?и г?о?? на ??и???в, а не на на?? команд? ? ???бол?н?й пе???й л?з?»


?��?/span>?и на ?ей ?езон змен????е б?дже??
?��?/span>??о?и мин?лого ?ок? б?дже? не змен??вав??, але в?дпов?дно ? зб?л??енн? ?еж не б?ло. ??а?ов???и, ?о ??к ми ?ид?ли в ??агна???, ?о мин?лого ?ок? п?д ка?ан?ин ми ??о?и знизили б?дже?. Ц?ого ?ок? ми його п?о??о не п?дви??вали, в?а?ов???и, ?о на?аз? нез?оз?м?ло ?к? команди ви???па?им???, ?к?л?ки б?де ма???в, ?ко? ?или б?д??? ??пе?ники й ?.д. ?анна Ш?л?га ? ??к?о??? ?и?лова по??али г?а?и в ??пан??, ?ак ?о нез?оз?м?лий ?клад ?ого ж «Ун?ве??и?е?? ??агоманова-?еона??». ?? ??би??ка ? ни? ? ??ок, але ? на? 2,5 ?е?в??ки ?. Так, ?ам повно молод?, але ?м ?еж по???бна п?ак?ика. ?ез?оз?м?ло ?и б?де в ?емп?она?? ?ка?? ??е?? ?ила.?

Я до ?е??, ?е ?аме по??н?вав головном? ??ене?? зб??но? ?лег? Шай?анов?, коли дзвонив йом? дн?ми. Я, ?к б?зне?мен, не мож? вклада?и в ?е, ?о не ?озвива????? або ма? ??мн?вн? пе??пек?ив?. ??дпов?дно ? не зб?л???? б?дже?, а до мене п?д?од??? г?ав?ин? ?а ??авл??? ?езонн? пи?анн? п?о п?дви?енн? ??авки: «У на? п?опози??? ?з ?оло?а на 20, п?опози??? з «?о??ока» на ???л?ки-?о, «?н?п?о-1» м?н?м?м 10-15 ?и??? пла?и??». ? ? не мож? ?м ?оби?и п?дви?енн? за «два ма???» в ?езон? п?о?и «?еона??-Ун?ве??и?е?? ??агоманова». ?о? п?дп?и?мни??ка жилка не дозвол?? займа?и?? повно? благод?йн????. Я за ?озви?ок ?по??? ? конк??ен???. ?оже ?ак нав??? б?де к?а?е дл? ???зал? в ??лом?, ?ом? ?о ?к?о 2-3 команди збе???? ? ?ебе в???, ?о ?н?? може й ?о??ли б зай?и, але д?мали б де вз??и г?ав??в. ? ??? кад?и ? ??бе?и не ?о??. ?оже ?? г?ав?ин? змож??? ?ко?? локал?но вла???ва?и?? ? б?д??? на п?д?�їзда�? Тод? локал?но ??вен? п?дн?ме????. ?оже ми нав??? г?а?имемо п?о?и ?во??, але, можливо, в ?акий ?по??б ??вен? ?емп?она?? п?дви?и????. ??а?е ?ак, н?ж ?к?па?и в??? найк?а?и? ? г?а?и п?о?и ?кол??ок. Як?о ко?о?ко, ?о в?е залежи?? в?д ?ого ?ким б?де ?емп?она?.

?��?/span>Чи б?ли ? ва? ?п?оби п?дпи?а?и ?год? п?о ?п?вп?а?? з ?кимо?? ???бол?ним кл?бом?

?��?/span>?и п?дпи?али догов?? з «?е?ал???ом-1925», ?ком? 5 ?ок?в в?д ?од? ?????л?ки ж, ?к?л?ки й нам. У мене ?ам бага?о знайоми? в ке??вни??в?, п?о?е коли ?п?ава д?й?ла до б?дже??в на ???бол?н? пе??? л?г?, вони вважали за к?а?е запла?и?и ??и??ам ? знай?и ??иди?ний н?ан?, п?и ?ком? ?м ви??а?а? на ??к на?ого догово?? без ?еал?ни? вкладен? ? ??во?енн? ж?но?о? ???бол?но? команди. «Як ?нве??о? ?и повинен на? з?оз?м??и, ?ан?. Як?о ? можлив???? зао?ади?и ??ми економимо». ?одал??? п?и?ини ? зали?? без комен?а??в ???е в?е здогадки. ?оловне дл? мене, ?о на? догов?? б?в не п?о ?по??. Як ви?вило??.

?��?/span>Чи ? ?к??? новини п?о ??г? ?емп?он?в?
?��?/span>??га ?емп?он?в ви?в??л?????? ??л?ки в за??дни? дже?ела?, ?ом? ?о, ?к ? казав ?ан??е, ? на? в ?ФУ вона не визна????? ? вони не да??? н??ко? ?н?о?ма??? п?о ?е. Чека?мо ???енн? к?ди нам ??а?и на в?дб??ковий ?а?нд ? ??ка?мо кон?ак?н? о?об?, а ?акож намага?мо?? знай?и ?пон?о??в, ?ким б?в би ??кавий PR на ?в?опей??к?й а?ен?. ?оки ?о ?е в?? ?н?о?ма???, на жал?.

«?а ??ене???ки? к???а? да??? п??н? ?е?н?, а не ко?и?н? ма?е??али»


?��?/span>Чого ви о??к???е в?д нового ?езон??
?��?/span>Я ?ека? о?новне: ?пи?ок ??а?ник?в, ?о?ма? ? ?егламен? (по?м??а?????). ? ?ам ?же б?демо д?ма?и ?о ?оби?и ?а кого зал??а?и, ?ом? ?о за?аз ??лкови?а невизна?ен????.

?айб?л??е ж в?д ??ого ?езон? ?ека? по?ви нови? команд. ?аг?? ?а дива ? вигл?д? по?ви нови? ?пон?о??в ? нови? ме?ена??в, ?к? за?опл?????? ?им видом ?по???. ? ?мова? ?ого, ?о ??? ?е не ??каво, зали?а????? ??л?ки ?ак? «п?и?и», ?к ? або ??ло??, ?кий на жал? ?а??ково вий?ов з ???? ?п?л?но?и, ??да??кий, ?а?и?, ?кий ?о? ? не вклада? ?во? г?о??, але в?е одно з?обив ?е ?п?аво? ?вого жи???, ?ом? в ??ом? план? ?е??? йом? ? ?вала, ме?оди ???о вже ок?еме ?озмова. Я ?ека? п?оз??нн? ? ?ого, ?о по?не???? ?ка?? о?в??н? д??л?н???? з командами й ??ене?ами. Чека?, ?о ?езон взагал? б?де п?оведений без ка?ан?ин?в, пе?е?иван? ? в??ого ?н?ого. ? вже ?к в?н б?де п?оведений??? ??й ?и??а??? ? не го?овий ?нве???ва?и ?е?йозн? ко??и. Том? ?ко?? б?демо ви?оди?и ?з ?и??а???, в?а?ов???и ?клад ??а?ник?в. Як каж???: «? га?ма?и ? го?об??в ????л??и нема? ?ен??». ? ?е о??к?? збе?еженн? ж?но?ого ???зал? ?к вид? ?по???.?

?��?/span>Що, на ва?? д?мк?, ма? з?оби?и ?ФУ дл? по????нк? ж?но?ого ???зал??
?��?/span>?а м?й погл?д, ?им ??еба б?ло займа?и?? ?е 2-3 ?оки ?ом?. Хо?а п??л? б?йки к?лаками не ма?а???. ?еоб??дно б?ло п?дкл??а?и ??? ?е?ез м?но?в??и. ?обов?�язуват�??? б?а?и ??а??? ?к ?? ????к???и, ?о ма??? не ??л?ки ?н??а????к???ний ?е???? (зали), а й б?дже?н? м???? в нав?анн?, але й по?а??и мож??? ма?и ма?е??ал ?????ден?ок, ?о ??кавл????? ???залом. ?бо не?ай п?о??о ? ??? в???па??? ???ден?ки за на?ими ?екоменда???ми, в ком? ми ба?имо пе??пек?ив?.?

? за??дном? ?в??? можна о??има?и ??ипенд?? г?а??и ? ???бол. Та ж Юл?? Х?и???к ?ом? п?д?ве?дженн? (?к?а?н??ка ???бол???ка, ?ка безпла?но нав?а????? ? г?а? за ?н?ве??и?е???к? команд? «Old Dominion University» ? СШ? ??п?им. ав?.). ?? ? на? Х??У виг?ав ??бок Ук?а?ни ?е?ед ???ден?ок ? ?к ви д?ма??е, ?о нам ?казали на з??????? з ?ек?о?ом? «?ан??е ? на? б?ла волейбол?на команда, ми вид?л?ли м???? ? в?е ?е ко???вало певни? г?о?ей. ?а?аз ми ?акого ?об? дозволи?и не можемо».?

?а м?й погл?д, ? ??? ? ?имало непоп?л??ни? ?пе??ал?но??ей з недобо?ом на б?дже?н? м???? ? ?? можна п?д??г?ва?и завд?ки ?аким ?по??ивним ???ден?кам ???е ?аз. ???ге ??б?а?и до ?ебе за ?а??нок ?кого?? дода?кового кон??ак?ного м????. ?м ?е на загал?ном? ?он? н??ого не ко????, ??л?ки м???? ? г???ожи?к? не г?мов?. ??о??о ?е одна л?дина на па?? ?иди??. Складно ?е з?оби?и? ?дине, ?о нам зап?опон?вали ??безпла?ний г???ожи?ок. Це ?м??но. ?о зал? ?олком н??ого не ?казали: «?? ми ?ко?? по??а?а?мо??». У ни? манеж не ?ил?но великий, але вже ?кий ?. ?л? г?и д??ей ? ???зал в?н п?ида?ний, а дл? до?о?ли?, зв??но, вже н?. Якби ?е б?в загал?но?к?а?н??кий ?емп?она? ?е?ед ???, де б?ла б конк??ен???, ?о ?е мало б ?ен?. Тод? б ?е ж м?н???е???во п?д?л?о???вало нав?ал?н? заклади ???им?ва?и команд?, ?к ?е ?оби?? У?Ф? ?а У?Ф ? ???бол? з ж?но?ими колек?ивами в ????к???? ?олов??и?.

? без ?н?ве??и?е??в ?кладно. ??л??а ?а??ина ???бол????в ?а ?н?и? ?по???мен?в на за?од? ви?оди?? ?з ??зни? ???ден???ки? л?г. ? ?ом? ???дл?г? Спо?а?к? ? д??и, ?кими займа????? в ?ЮСШ ?и ?е де??. ?оки в?а???? ? ?кол? ???од??? на ??ен?ванн?. ?и???ий ?по?? ??о?и в?д??зн?????? в?д до?о?лого. ? по??м може б??и ?имален?кий п?об?л. ? 15-18 ?ок?в, залежно в?д в?к? в ?ком? йде з? ?коли, л?дина може п?о??о заг?би?и??. Хо?а може вже б??и з ?еноменал?ними даними й ?о?о?о? коо?дина????. ?ле л?дина г?би????, бо ??еба й?и п?а??ва?и, й?и в ?е?н?к?м ? нема ?а??. ? ?н?ве??и?е?а? в ?акий ?по??б л?дин? можна б?ло б п?ове??и до 21-23 ?ок?в по до??а?н?о п?о??ом? ? з?оз?м?лом? дл? не? ?л???. ? ?ей ?а? д?в?а?а о??им???? о?в??? ??не важливо ?к?. ? ??ом? в??ом? ма? б??и ?ка?? ?дина ?и??ема. Я ?озмовл?в п?о ?е з Ю???м ?онд?а???вим мин?лого ?а позамин?лого ?ок?. ??н ?казав, ?о з ?ФУ вони не завжди зна?од??? ?п?л?н? мов? ?одо ?и? пи?ан?. ?и?е ? ?е?пн? ??ого ?ок? на на?ад? Се?г?й ?а?ил?ови? ?ладико згадав п?о ?? можливо??? ??дай ?оже з???имо з м????.

??опози??? ?лек?анд?а ?а?и?а ?одо м?жна?одни? ???н???в ?еж не б?ла п?ийн??а. Т?л?ки за?аз п?о ?е по?али гово?и?и, коли в?н п?ив?з до ?и?ва зб??н? ??вей?? ?а ?го???кий кл?б «????» ?а ?оз?г?ав м?н????н?? на 4 команди. Ц? ?н???а?иви б?ли пе?едан? в ?ФУ ?е ??и ?и ?о?и?и ?оки ?ом?, але ?обака гавка? ??ка?аван ?де.
?

?аб???, о??анн? ??в?д???н???? ?и??емно??? в нав?анн? ???зал?ни? ??ене??в. Так, ? в?? ка?его??? ??? ? С, але коли мова п?о ни? за?оди??, ?о ?е ?к здаванн? ??пи??в. Т?ди л?ди ?д??? за «ко?о?ками», а не за?ади знан?. Я вже з велико? к?л?к???? л?дей ?п?лк?вав?? на ?? ?ем?. ?они п?и?жджа???, а ?м да??? п??н? ?е?н?, ?ка в?дома б?д?-?ком? ??ене??-п?ак?ик?. ?ема? н? онлайн-?ем?на??в, н? онлайн-к????в, не п?овод????? о?лайн к???и. Як?о ми вже гово?имо п?о поп?л??иза??? ???зал?, ?о вони ма??? б??и безпла?н?, ?об ?о?а б л?дина не ви??а?ала г?о?? на ни?, ?к на к???и ка?его??й ? ? С, бо ?е ?еж ???им?вал?ний ?ак?о?. ????и ? ? С ??б?д? ла?ка, бо ?и ?ам пла?и? за л??енз?? ? зда?? екзамен?в. ? о? ??? п?дго?ов?? ма?е??али, ?к?о ми вже ?о?емо ?озвива?и ???зал, повинн? б??и повн???? безпла?ними ?а найголовн??е ко?и?ними.

Я б?в на дек?л?ко? ?п?авд? ?е?йозни? кон?е?ен????. ? ?ом? ?и?л? позамин?лого ?ок? ?здив в ??лан, де ?акий за??д о?ган?зов?вав ж?но?ий ???зал?ний кл?б «??к ???». Там б?ло п?инаймн? 50 ??ене??в з ??зни? к?а?н. ??ли й п?ак?и?н? зан???? й ?мени?? лек?о?и. Так, в?н б?в пла?ний, але ?е м?жна?одний ?о?ма? ? ?ам лек?о?и ?ип? Хо?е ?енан??о ?опе?а, ?кий ?ан??е ??ен?вав зб??н? ??пан??, ? ?инний ??ене? зб??но? ??пан?? б?в, ? ??ене?и п?ов?дни? кл?б?в, нап?иклад, ?нд?е? Сан?, на??авник ж?но?ого «??ле??ко ?авал?ка?не?о». Там ?и ?оз?м??? за ?о пла?и?. Я за?аз не гово??, ?о ?и пла?и? ли?е за «з??ков????» лек?о??в, а п?о ма?е??али. Там д?й?но б?ли ?к??но п?д?б?ан? ма?е??али, ?к? п?о??о зм?нили ?п?ийн???? ???зал?, де?ки? ?ак?и?ни? ??ем, певн? ?онко??. У на? же на ?и? к???а? ?онко?? не да??? ???ам в?е ???о.?

У п?д??мк?, коли ми г?а?мо з ??зними пе?и?е??йними командами, ?о ба?имо, ?о вони взагал? не г?а??? ? ???зал. ?они не ?оз?м???? ??ого вид? ?по???, його о?обливо??ей. ?они не ?оз?м????, ?о ?аке «?ал??-??овпи», ??ема 4-0. ?ак?им?м, ?о вони мож??? з?оби?и ??за?и?? ?омбом ? може ??ема 3-1 ?а й ?о вони ?? не до к?н?? ?оз?м????. ?они не зна??? ?к за?и?а?и?? п?о?и 3-1 ?и 4-0 ? ?е к?пи момен??в. ??о??о д??и. Я мов?? п?о зонал?ний за?и??. ?оби?и ?к??? комб?нован? м?к?и «зони» з пе??онал?ним за?и??ом л?ди п?о??о не ?оз?м???? ? не ?о????. ?оже й ?о????, але ?м н???о п?о ?е не каже, а ?м по???бно гово?и?и, ?о вони ?о????. ??опози??? за?аз по?одж?? попи?, а не навпаки.?

?и в Ха?ков? п?оводили ???н?? ви??дного дн?. ?а ?вилино?к? п?и??ало 16 команд з 6 ?ег?он?в. ?и з?б?али б?л??е команд, н?ж в ?емп?она?? Ук?а?ни. ??овели на н?ом? 1,5 годинний ?ем?на?, ? ?о? далеко не в?? ??ене?и п?ий?ли на н?ого, найб?л?? за??кавлен? в?дв?д?ва?? о??имали ?о? ?к??? знанн?.

Том? можна п?дби?и ?ак? п?д??мки:

1.) Фок???ва?и?? на о?в???. ??дви?енн? квал???ка??? ??ене??в. ?ле ?е на майб??н? ??? не каж? п?о за?аз.

2.) Ш?ка?и па??не???к? кон?ак?и. ?озв'?з?ва?и п?облем? пе?е?од? ?по???мен?в з ди???ого в?к? в п?дл??ковий ? з п?дл??кового в ???ден???кий, а з? ???ден???кого дал? ??виб?дов?ва?и ?? л?н?йк?. ?а?аз ?? п?о??о нема?. Це в?е ??и??йне ? ?по?ади?не.

3.) ? ??план?ванн?, в ?ом? ?и?л? вн?????н?ого ?емп?она?? ? м?жна?одни? ???н???в.
?
4.) ?ед?йна п?д??имка. ?? не б?ло взагал?. Як?о кл?би ?е ?о?? виклада??? дл? ?обо?и з? ?во?? а?ди?о????, ?о в ?ФУ одн? ??а?ейк? напи???? ??п?ед??авл??? ??дд?в на ма??? й видад??? ??н? ?ез?л??а?и. ??? ?об? й в?? мед?йна п?д??имка. ?оп?л??иза??? ?к ?ако? нема.

? взагал? ?обо?и непо?а?ий к?ай, але п?о ?е д?же довго гово?и?и.

?нд??й ??л?й, futsalua.org

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.