Эк???а-лига«С?ми» ?озпо?али д??гий е?ап п?дго?овки до з??????ей плей-о? п?о?и «??одек??м?»?ен?кий ???зал«?Х?-Те?ла» здоб?ла д??г? пе?емог? по?п?л?, впевнено об?г?ав?и «?аг???-?ЮСШ»Сбо?на? Ук?аин???дб?? до ?в?о-2022. Ук?а?на ??Хо?ва??? 2:7. ???л?мова: ?лек?анд? ?о?енко, Се?г?й ?али?коЧемпиона? ?в?оп?????-2022. ??бо?о?н?е ма??и. LIVE!C 8 ?а??а!??азили???азили?-2020/21. ?агн?? ???о?ин?иан?. LIVE!??азили?? LNF-2021 ??г?ае? 23 команд??ела?????а?али? ?о?оли?ин: «?ногда ?о?е??? в?й?и на поле и ?каза??, «?? ?его, блин, давай?е, ?обе?и?е??»Сбо?на? Ук?аин??а?ан?инний ви?зд в ????к. ?вал???ка??? ?в?о-2022. Хо?ва??? ??Ук?а?наСбо?на? Ук?аин???дб?? до ?в?о-2022. ?б??на Хо?ва??? об?г?ала Ук?а?н? в ?апо??жж?Сбо?на? Ук?аин???дб?? до ?в?о-2022. Ук?а?на ??Хо?ва???. ?нон??ела?????нд?ей ?едведев: «?ай б?де? жа?ким»?ен?кий ???зал«IMS-?УХТ» ? вогн?ном? ки?в??ком? де?б? м?н?мал?но здолав «Ун?ве??и?е? ??агоманова»??пани?«?а??а?ена» пе?еподпи??вае? лиде?ов, Шагин?? ?йде? в «?ал?м?»Эк???а-лигаУ «?? Т?ейдинга» з?�явилис�?д?бле?иЭк???а-лига«?не?г??» ?озпи??? ми?ов? з «?н?евом», «?а?динал-??вне» г?оми?? «Слав???»Ф?ан?и??жамел? ???н: «Я в?е е?е волн????»?ен?кий ???зал?нна ??окопенко: «?оммен?а?о?? мог?? ?мело наз?ва?? на?и ма??и ? «IMS-?УХТ» ??оли?н?м де?би»?ен?кий ???зал?е?а ???ел: «Такие ма??и, как ? «IMS-?УХТ», о?ен? ?енн?е, ?ак как на? ?емпиона? о??авл?е? жела?? л???его»Эк???а-лига «?не?г??», «?а?динал-??вне» ?а «?н?ев» п?овели ?ова?и??к? ма??? ? ?амка? п?дго?овки до плей-о?

?ео?гий ?ел?ников: «Солодовник и ?а?аилов балдели о? ?ого, ??о пе?в?ми п?ивезли б?азил??ев в Ук?аин?»

? ?е?ве??ой ?а??и бе?ед? ?ео?гий ?ел?ников ?а??казал об ??апе ?воей ???зал?ной ка??е?? в «Ша??е?е», ?емпиона?е ми?а 2004 года, заве??ении ка??е??, л???и? па??не?а? и ?опе?ника?


? ?о??аве?«Ша????а»?п?о?ив и?пан?ев в ??бке У?Ф?

?е?ва? ?а??? ?��?/span>?ео?гий ?ел?ников: «??ибежали к ?ини?? ? ??окопенко вме??е, ?ол?ко ? ли?ом, а он ?пиной»

??о?а? ?а??? ?��?/span>?ео?гий ?ел?ников: «?? могли об?г?а?? ?о??и? в ма??е за 3 ме??о на Ч?-96, поед? в ??пани? ?е, к?о должен б?л пое?а??»

Т?е??? ?а??? ?��?/span>?ео?гий ?ел?ников: «Солодовник на ?в?о-2003 не иг?ал в ?бо?ной ?ой ?оли, ??о ?он?а?енко на ?в?о-2001, по?ом? ??о команда б?ла на пике»

?��?strong>? «Ша????е»??? п?овели 5 ле?.
?� Д�? но ?ого кай?а как в «?н?е?ка?е» не б?ло. ?лег Солодовник о?к?овенно гово?? не впе?а?л?л в ?оли главного ??ене?а. ??команде б?ли ?олидн?е ден?ги, ??о позвол?ло ?к?па?? в?е? ?ил?ней?и? иг?оков. ?еко?о?ое в?ем? е?? ??а?а? гва?ди?, ?о??авл?в?а? о?нов? ?бо?ной Ук?аин? и «Ша????а», ?а?ила команд?. ?л? побед?на вн???енней а?ене ??ого ?ва?ало, а?во? на межд?на?одной а?ене м? ?е?пели??азг?омн?е по?ажени? о? мо?ков?кого «?инамо»,?и?пан?ки? «Эл?-?о?о» и «??ме?анг ?н?е?в??». ??и??м м??п?оиг??вали без ва?иан?ов. ?о??о?нно ?а?овал?? ?о??ав. ?не, пожал?й, за в?е год? п?овед?нн?е в «Ша????е» б?ло ком?о??но иг?а???в ква??е?е 4?: ?ел?ников-?ан???ов-?и?о?ник-?о?кви??в. ? ?ожалени?,?на?е поколение не молодело, а до??ойной замен? на под?оде не б?ло.

?� Н�?в «Ша????е» в ?е?едине н?лев?? по?вили???б?азил???.
?��?/span>С и? п?и?одом м? по-моем? в?иг?али ли?? один ?емпиона?. ?аже ? ?еми командами, ко?о??е м? об?г??вали в ?емпиона?е Ук?аин??без п?облем, до и? п?и?ода ? на? на?али?? п?облем?. Ф?ма?а и Т??го е?? как-?о иг?али в командн?? иг??, но ?а????а б?л ?и???м индивид?али??ом. ?н мог об?еза???? и о?ганизова?? гол в на?и во?о?а и п?и ??ом глазом не мо?гн???. ?о в?????о ?ло ? благо?ловени? Солодовника и ?а?аилова. ?ни балдели о? ?ого, ??о?пе?в?ми п?ивезли б?азил??ев в Ук?аин?. Э?о в ?о??ии или в ??пании?е?ли легионе? п?иезжае? в команд?, ?о он иг?ае? на коллек?ив и?за кажд?? ?ез?л??а?ивн?? о?ибк? може? ?е??? на банк?. ? «Ша????е»?им ?вобода дей??вий, а ?к?аин?? ?��?/span>??гай?е на пло?адке. ? в ?л??ае ?его м? же винова??. ?он??но, ??о ? ?аким под?одом?к дел? «Ша????» ???а?ил и пе?вое ме??о.?Тогда ?он?а?енко в «Тайме» ?об?ал б?в?и? ?вои? во?пи?анников? и дважд? в?иг?ал ?емпиона?.

?� В�??поминали, ??о ?о?ели иг?а?? на Ч?-2004.
?� Это�????ни? б?л ?азо?а?ованием?дл? мен?. ?? вполне могли попа????в ?е?в??к??л???и? в ми?е, пов?о?ив ?ем ?ам?м ??пе? 1996 года, но в ?бо?ной б?л полн?й ба?дак. ?ол??е в?его до??авала жена ?и?ен??ка, ко?о?а?? п?о??о ?овала ?вой но? во в?е ?ели, ?ол?ко в ?аздевалк? не за?одила. ?ак?можно п?и ?аком положении дел б?ло доби???? ??пе?а, е?ли в?е, ком? не лен?, да?? ?вои ?ове?? иг?окам ?бо?ной???о?ле ??ого ? п?ин?л ?е?ение, как и бол??ин??во иг?оков?«Ша????а», бол??е не иг?а?? за ?бо?н?? Ук?аин?, е?ли главн?м ??ене?ом б?де? ?або?а?? ?еннадий ?и?ен??к. ?акой ?м??л в??оди?? на пло?адк? и позо?и????, е?ли главном? ??ене?? б?ло без?азли?но какой б?де? ?ез?л??а????е?нее, е?ли он б?де? ?да?н?м, ?о г??д? в к?е??а?, а е?ли по?ажение, ?о ?оже непло?о, вед? в?егда?можно б?ло най?и о?мазк?.

?� Н�?вед? в 2006 год? ?? ве?н?ли?? в ?бо?н??.
?� �?�оворил ?але?ий ?ванови? ?од?н, ?або?ав?ий ?огда в?о??м ??ене?ом ?��?/span>надо помо?? молод?жи. ?о поездка в ?о???гали? на две ?ова?и?е?кие в???е?и под?ве?дила п?авил?но??? моего ?е?ени??дв??годи?ной давно??и о?каза???? в????па?? за ?бо?н??. ?акой б?л ба?дак, ?акой и о??ал??. ?е о?ен? ком?о??но ?еб? ??в??вова??, когда не б?ло мо?ива?ии, желани? доби???? ?ез?л??а?а именно коллек?ивом. ?од?н ??л в ?бо?н?? дл? ?ого, ??об? доби???? ?ез?л??а?а, а?дл? ?и?ен??ка ??о б?л бизне?. ? пл?? не в?е молод?е ???зали??? ?оо?ве???вовали ??овн? ?бо?ной. У ни? не б?ло ?ого, ??о б?ло ? на?его поколени? ?��?/span>желани? побежда??, не?мо??? на в?е ???дно??и. Тем более, ??о неко?о??е из ни? попадали в на?ионал?н?? команд? ? помо??? ?пон?о?ов, коими ?вл?ли?? п?езиден?? кл?бов. ??обенно ??е?д??вовал п?езиден? Т?? ?и?он ?индий.

?� Посл�?«Ша????а» ?? оказали?? в ??г. Т. ?.

?� �?мен? б?л дей??в???ий кон??ак? ? «Ша????ом» и?они мен? о?п???или в ??ган?к без компен?а?ии.??е?ед ??им б?л ?азгово? ? п?езиден?ов Т????и?оном ?инди?м.??о он ?казал мне: «Ч?о??ел?ников ?ео?гий ?ик?о?ови? в Т?????ен? мои л?вов?кие па??н??? по бизне?? не пойм??». Хо?? бизне? ? него б?л в ?оне?ке. ?огда он б?вал в ?оне?ке, ?о п?о?ил?? по??ени?ова???? ? нами. ? его доп??кали к???ени?овкам «Ша????а», по??ом? и пол??ил?? возможн?м? ?акой ?азгово? ?��?/span>к?о-?о из ??ковод??ва?«Ша????а» п?едложил ем? о???е??ви?? мой пе?е?од в Т??.?Че?ез полгода мог оказа???? в «?лане?е-?о??», ко?о??????ени?овал ?од?н. ?о пол??ил ??авм? и в?н?жден б?л закон?и?? ка??е??.

?� Почем�???аз? не по?ли на ??ене??к?? ?або???
?� Сер??зн?? п?едложений не б?ло. ?аве?ное,? б?ло не мо? в?ем?. Хо??, е?ли б??не война, ?о може? и на??л б???во? ме??о в ?к?аин?ком ???зале.

?� Н�?могли б? ?? о?ме?и???л???ие ?е?в??ки, в ко?о??? вам п?и?одило?? иг?а???
?� Сама�?идеал?на? ?е?в??ка ??оми?овала?? в «?окомо?иве»??��?/span>?ел?ников-?ез?гл?й-?о?идзе-?лек?анд? ?о?кал?к. ?ли как гово?ил??од?н ???о?а-?еза-?а?а и Са?а ?о?кал?к. Я бол??е о?ве?ал за задн?? лини?, ?о?идзе, е??е??венно впе?еди. ?лег ?ез?гл?й??��?/span>?ниве??ал-лев?а.??лек?анд? ?о?кал?к?б?л ди?пе??е?ом на?ей ?е?в??ки и п?и ??ом ??певал под?и?а?? ог?е?и ?вои? па??н??ов.

?� Н�?пон??но, ??ио??о?а-?а?а-?еза ??о?ми?овало?? в ?о??о?ло?е».
?� �?п?ин?ипе, да, ?о?? ? Се??гой м? иг?али е?? за «Че?номо?е?». ???а?и, на?е ??ио в «?о??о?ло?е» звали и б?азил??ами, и ?оккеи??ами. ?он??но, ??о главн?м б?л ?лег ?ез?гл?й. ?н б?л ??а??е на?, ?ове?ник??л?и Ц?мбала??. ?одавал бол??ие надежд?, но 2 года ?л?жб? в а?мии пе?е?е?кн?ли его?п?о?е??ионал?н?? ???бол?н?? ка??е??. ? «?о??о?ло?е» он пол?зовал?? бол??им ?важением ? на? ?��?/span>молод?? во?пи?анников «Че?номо??а»??��?/span>мен?, Се??ги, Са?ки ?е?ика. ? «?окомо?иве» к нам п?и?оединил?? в?а?а?? ?ак?им ?онд?а??к, ко?о??й ?оже б?л во?пи?анником «Че?номо??а» и по?ом ? нами в «?н?е?ка?» пе?е??л. ?н ?огда многое ?делал вме??е ? о??ом ?е?ика д?дей Толей, ??об???о?идзе о??ал?? в ???боле. ?о?ле «?нжи» Се??га ?о?ел зав?за?? ? ???болом и вме??е ? б?а?ом ?або?а?? в коопе?а?иве. ??ла ?огда ?ака? мода. ???а?и, д?д? Тол? и в мо?м во?пи?ании ??г?ал немал?? ?ол?. ?а и вооб?е дл? на?ей молод?жи он б?л ав?о?и?е?ом.
?

Т?ио ?еза-?а?а-?о?а в «?окомо?иве»

?� Коридзе в мини-???боле ??аз? ??ал бомба?ди?ом.
?� Эт�??ол? ем? ??аз? оп?еделил ?од?н. Се??га вед? п?о??л ?о?о??? ?кол?. ? «Че?номо??е» он ?о мной иг?ал в ?ен??е.??огда оказал?? в ?е?п?бликан?ком ин?е?на?е, его ??ене? ?и?алий Хмел?ни?кий?оп?еделил Се?ге? на ме??о к?айнего за?и?ника. Хо?о?а? пози?и?? дл? ?много иг?ока??� �?/span>?жно и в обо?оне над?жно ??г?а??, и в а?аке по??а??вова??. ?а? ??ене?? в «Че?номо??е-2» Фейдман ?дел?л бол??ое внимание иг?е головой.??ев??окие??, ?о?идзе, ???? ?ан??е ?има ?а???нов на в?о?ом ??аже б?квал?но в?г??зали ??оп??н?? ???ева, ???ейнова, когда о?нова иг?ала ? д?блем. ? в?? за ???? ?мени? п?авил?но в?б?а?? пози?и?. ?а?а, пожал?й, б?л л???им в «Че?номо??е-75» в иг?е на «в?о?ом ??аже». ??е ??и нав?ки п?игодили?? Се??ге, когда он пе?е??л в мини-???бол и ??ал? л???им бомба?ди?ом. ? пл?? напо? и желание побежда??. ?е ??ал ?емпионом? ?о??ии как иг?ок, в?иг?ал как помо?ник ??ене?а. Также и в ??бке У?Ф?.
?

?а ???ден?е?ком Ч?-98? ?о?идзе-?од?н-?ел?ников

?� Понятно�?дело, ??о без на???ений ?ежима не об?одило??.
?� Конечн�? ?о м? знали, ??о е?ли набедок??или, ?о надо о?ве?а???за ?вои?зал???.??он?а?енко,?коне?но, к ??ом? более ???ого о?но?ил??. ?од?н наказ?вал?по ?ез?л??а?? ма??а, видно помнил ?во? бо???к?? молодо??? в ?де??е. ? ?де??а ????о бол??а? де?евн?, ??? в?? о в?е? зна??.??ап?име?, он ????л, ??о на???или ?ежим. Следовало задание на иг????��?/span>?ебе заби?? 2 м??а ,ва?ей ?е?в??ке в?иг?а?? ? ?акой-?о ?азни?ей ?вой мик?ома??. ??ли в?полн?ли по??авленн?? зада?? на иг??, ?о?могли б??? не о???а?ованн?ми. ?ез?гл?й однажд? по?ле зал??а иг?ал во ??вове ? поломанн?ми ??б?ами.

?� �??м??ле?
?� Он�?? ?а?ой не?да?но пооб?али?? ? ме??ной гопо?ой в каком-?о ?е??о?ан?ике. Я, как ?ам?й ?лаб?й?из ни? в плане на???ени?, ?е?и?овал?? ? ме??а ?об??ий где-?о на пол?а?а ?ан??е.??ак в ?аки? ?л??а?? гово?ил ?еза: «?о?а ?? ??ба. ?нае?? когда вов?ем? ?вали??, ??об? не попа??? в пе?епл??». Че?ез оп?едел?нное в?ем? по?вили?? мои ?о?ова?и?и, ко?о??е,?в??азив?и?????азой из ?ил?ма?«?жен?ел?мен? ?да?и»: «?анали ? ?е??о?ана?какими-?о дво?ами-забо?ами». ? об?ем,??давали но?м? ?Т?. ? на ?лед???ий?ден? в ?оли ???а?ников в?полн?ли задани? ?од?на, ко?о?ом? по?ле в??е?казанн?? ?об??ий?они попали?? на глаза. ???а?и, они его в?полнили.

?� А ещ�?и??о?ии подобного ?ода е????
?� �???ом ма??е? ?лег ?ез?гл?й. ?озле него надо по??ави?? магни?о?он и, когда он в на???оении, запи??ва?? его ?а??каз?. ?о-пе?в??, он ??о ?мее? дела?? ??доже??венно и п?о??ом? об?ва?ел? ??о б?де? ин?е?е?но. ??ма?, ??о ?еоненко по ??авнени? ? ним о?д??ае?.??ожал?й на ?м п?и?оди? ?ол?ко одна и??о?и???же в «?н?е?ка?е», когда ?ез?гл?й, ?о?идзе и Че?н??ов п?овели но?? в киев?ком ???.??не оп??? повезло ??? обе?ал жене?б??? дома и?как об??но ???л ? ме??а ?об??ий за?анее. ? ?е?ез неко?о?ое в?ем? мой ?ова?и? ?и?а ?овалин?кий,?ко?о??й п?ие?ал пого??и?? в ?иеве и о??ал?? ? ними?в ?а?л??ной, как-?о в?к???ил?? и ??мел ?ооб?и?? мне, ??о ??ио пов?зали мен??, ко?о??е ?акже за?ли?о?веда?? ?а?л??ка.

?� Н�?и в ??м п?и?ина?
?� При?ин? ?же не помн?. ?о д?ма?, ??о ?а?а не заб?л?как пе?ед ??им па?? ме???ев назад об?и??или ква??и??, ко?о??? кл?б ем? ?нимал в ?иеве. ? заодно и мен?, ?ак как?? в ??о в?ем? ??ол?ко?п?ие?ал из ?о?кв? и жил ? Се??ги. ?дал когда и мне ?а?? найд??. ?е помогли даже ?в?зи «?н?е?ка?а» в мили?ии. ?омн? ?ол?ко, ??о за вознаг?аждение док?мен?? подкин?ли. ? ?о?о?о, ??о па?по?? не п?и?ло?? во???анавлива??. Ч?о ка?ае??? а?е??ан?ов, ?о и? в?п???или на ?лед???ее ???о. ?п??? ?в?зи «?н?е?ка?а» в ??? не ??або?али. ??и?ло?? даже ???а? пла?и??.

?� Наверное, ??о не по?ледн?? и??о?и? из п?икл??ений зв?зд ?к?аин?кого ???зала.
?��?/span>?оне?но, не?. ?ог? добави?? зан??н?? и??о?и? из мо?ков?кой жизни. ? «???-?азп?ом» к?оме мен? ?о ?бо?ной Ук?аин? иг?али б?а??? У?аков?кие.?Так и??по?ем?-?о в?егда ?о?мозила мо?ков?ка? мили?и? дл? п?ове?ки па?по??а, ?о??, ? бол??е по?ож на кавказ?а и в?оде как должн? б?ли б??по??о?нно п?ове???? мен?. ? об?ем, б?а?ки мне гово?или: «?о?а, ?? ? нами не ?оди ??дом. ??ли на? о??анов?? и пов?ж???дай зна?????ковод??в? кл?ба, ??об? на? в??а?или».

? вооб?е по??и ? кажд?м ?леном ?бо?ной Ук?аин??п?ои??одила?кака?-?о п?икол?на? и??о?и?. ? ? ?о?енко, и ? ?о?кви??в?м, да, в п?ин?ипе, ? л?б?м. ??о??о ? нами оде??и?ами ??о ?л??ало?? ?а?е. ???в?е жили о? д??и?и побеждали о? д??и, по??ом? нам е??? ??о в?помни?? как жизни, ?ак и в ?ез?л??а?а?, в?о?ли?ии о? н?не?него поколени?. Я п?о??о ?о?о?о?побо???ил в де???ве и в ?но??и. ?ап?име?, ?м?д??л?? иг?а???в иг?ов?е ав?ома???без денег. ? по?ом как-?о о??епенил??.

?� Н�?а е?ли гово?и?? о в?а?а???, ? ко?о??ми ?ебе п?и?ло?? поиг?а?? в команда? и ?бо?ной.
?� Дл�?мен? на пе?вом ме??е ??ои? ?лег ?оз?л?. Э?о ?ей?а? в?а?а?и ?пло?????а?а???? иг?а?? ногами, а??огда в ?е?едине 1990-? ??о б?ла п?о??о??ан?а??ика, когда в?а?а?? подкл??ал?? к а?аке. ? мало ?ого ??о подкл??ал??, но и немало как дл? в?а?а?? забивал. ?а, он не в?егда дей??вовал ?да?но на линии, но вед? ?огда голкипе?? в мини-???боле до?одили до в?его ?воими мозгами. ? о?ли?ии о? н?не?него поколени? ? на? видео под ??кой не б?ло. Э?о, к??а?и, ?виде?ел???вовало о ?а?ак?е?е ?лега.??озможно, б?д? ??овен? индивид?ал?н???зан??ий?в?а?а?ей?на ?егодн??нем ??овне,?кипе?? оде??кого «?окомо?ива» ?олод? Т?ибой?и ?ак? ?онд?а??к в??ли б? на более в??окий ??овен?. ? какой-?о ??епени им как ?аз не ?ва?ило волев?? ка?е??в??оз?ли. Хо??, в ??ом ни?его ?диви?ел?ного не? ???лег в ?по??е на?инал как бо?е?. ?ооб?е запо?ож?ка? мини-???бол?на? ?кола в?а?а?ей б?ла ?амой ?ил?ной. То? же ?адик??о?неев, ко?о??й ?ладнок?овно дей??вовал? п?и п?оби?ии ?е??име??ов?? ?да?ов. ?о?ом ???а ?опов, ко?о??й ?о?? и не долго поиг?ал в ?бо?ной, но?в?егда б?л на в??о?е. ?о?ледний в?а?а?? п?и ко?о?ом??бо?на? Ук?аин? добивала?? до??ойного ?ез?л??а?а. ?о?ледний из запо?ож?кой ?кол? ???вгений ?ван?к. ?ак ?аз ?он?а?енко ?ове?овал????о мной б?а?? его в «?н?е?????» или не?. ??ло в н?м ??о-?о?именно?о? ?ой ?кол?.

?� �?«?н?е?????е» ?а?пало?? ??ио ?о?а-?еза-?а?а.
?� �?по?ом ? мен? по??о?нн?? па??н??ов не б?ло??��?/span>?е?в??ки?мен?ли?? в зави?имо??и о? ?ого, как ?клад?вала?? ?а или ина? иг?а. Я п?оводил на пло?адке ?????ли не по 35 мин??. ??о??о ?а?е о??ал?н?? мне п?и?одило?? иг?а?? ? ?легами ?��?/span> Ш???ом, Шай?анов?м, ?и?о?ником, дв?м? ?ак?ами??��?/span>?авленко и покойн?м н?не ?о?кал?ком.

?� Н�?а п?о «Ша????е» ?? ?же гово?или.
?��?/span>?а, е?ли б? не поведение ?ами?а ?ан???ова, ?о, не ?мо??? на воз?а??, на?и 4? е?? па?? ?езонов?могли б? наводи????о?о?? в ?емпиона?е Ук?аин?.

?� В�?не ?ак ?а??о забивали, ?о?? и во?ли в кл?б ?лек?анд?а Я?енко, но по?ем?-?о??а??о зна?или?? в ав?о?а? голов в?во?о?а либо ?бо?ной ??пании, либо и?пан?ки? кл?бов.
?� Вед�?? ?а??о забивал ?да?ами ?о ??едней и дал?ней ди??ан?ий. ??пан?? в за?и?е на п??а?ке дей??вовали?б?д? здо?ов. ??о?ивник? в и? ???а?ной пло?адке б?ло не ?ладко, во? и п?о?одили мои ?да?? из-за п?еделов ???а?ной. ??игодила?? ?кола «Че?номо??а»??��?/span>?ам ? ?оже забивал из-за п?еделов ???а?ной, ?ол?ко зна?и?ел?но ?еже.

?� Ваши любимы�?гол??
?� Буде�?ид?и по ??онологии. ?е?в?й ????о по?ледний?гол в во?о?а «?е?аниза?о?а», когда Се??га??о?идзе пе?е?ва?ил м?? на ?воей половине?и о?ка?ил мне под ?да?, а ? по?лал м?? в п????е?во?о?а.
?

?ол в «?аздевалк?» ?бо?ной У??гва? на Ч?-96, когда на?а команда повела в ????е. ? и?оге м? в??ли в пол??инал.?
?

След???им ид?? гол в во?о?а ??пании в пол??инал?ном ма??е Ч?-96.
?

Че?в????м ид?? победн?й гол в во?о?а ниде?ланд?кого «?ее????а» на Т??ни?е ев?опей?ки? ?емпионов в ?о?кве.?
?

? по?ледний ?��?/span>заби??й пенал??и, ко?о??й п?ин?? нам п???вк? в ?инал ?в?о-2001. Я вооб?е пенал??и не б??, а???? ?еннадий ?на?ол?еви??по?лал?мен??би?? ?е?а??ий ?е??име??ов?й ?да?.?Я б?ло п??ал?? о?каза????, но он мен? о?п?авил к ?о?ке ?о ?ловами: «Т? пойд??? и заб????».
?

След?е? добави?? е?? мой ?е?-??ик? в пол??инале???бка Ук?аин?-1998, когда «?окомо?ив» п?оиг??вал по ?од? ма??а. ???, коне?но, е??? пам??н?е гол?, но ??и запомнили?? бол??е в?его по?ом? ??о, за и?кл??ением?гола в во?о?а и?пан?ев,? они?б?ли победн?ми. ??? ?лед?е??добави?? голевой па? в ?инале????ден?е?кого Ч?-98. Тогда ???е??вовало п?авило «золо?ого» гола.??ами? ?ан???ов по?ле моей пе?еда?и забил победн?й гол, ко?о??й п?ин?? нам золо??е медали.
?

?обеда на ???ден?е?ком Ч?-98

?��?/span>?а? ва?иан? ?амой л?бимой п????ки, вкл??а? в?а?а??.
?��?/span>Я ?же гово?ил, ??о из?по?леднего??езона «?окомо?ива»: ?оз?л?-?ел?ников-?ез?гл?й-?о?идзе-?лек?анд? ?о?кал?к.
?

????ение ?лек?анд?? ?о?кал?к? б?онзовой б????

????о ?ам?й не?добн?й ?опе?ник п?о?ив?ко?о?ого п?и?одило?? иг?а???
?��?/span>??азиле? Шоко или Чоко, как?пи?али ? на?. ??ли он п?инимал м??,? его ?ложно б?ло о??анови??. ?оло?и?н?й ??дак. ?а пе?в?й взгл?д в??оде? из ???ики ??на??ол?ко он б?л ???ен. ?о ? м??ом на ?????/span> п??е?н?й ?да?. ??л момен? когда в ма??е ? ?о??ией?он забил гол ?да?ом ме??ов ? 12?и м?? в?ле?ел из ?е?ки во?о?. ?ик?о???аз??даже?не ??пел пон???, ??о м?? пе?е??к лини? во?о???��?/span>на??ол?ко п??е?н?й ?да?. Я иг?ал и п?о?ив Ш?ма?е?а,?и?п?о?ив Фал?као, но Шоко б?л ?ник?мом, о?обенно?когда он?иг?ал?в па?е ? ?ано?лем Тобиа?ом. Тобиа? ??ал л???им бомба?ди?ом, Шоко пол??ил ?е?еб??н?? б????, а Сан? ?о?кал?к ??/span> б?онзов??. ???как ?аз ?идели?за ??олом, когда об??вили л???и? бомба?ди?ов Ч?-96. Тогда медали в???или в зале, а за?ем команд? п?игла?или на ????е? в ?ам?й к???ой о?ел? ?а??елон?. ?каз?вае???, ??о однов?еменно ? ?инал?ной ?а?????Ч?-96 в ??оли?е ?а?алонии п?о?одил конг?е?? Ф?Ф?, к?да ??е?али?? в?е п?езиден?? а??о?иа?ий-?ленов Ф?Ф?. Так ??о Сан? пол??ил ?во? б?????на ?амом в??оком ??овне ми?ового ???бола. ?ол??е??акой ?е??и не??до??аивал?? ни?один ?к?аин?кий? ???зали??.

??одолжение ?лед?е?

???о?ник ??Се?гей Чайка, Ук?аин?кий ???зал

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.