Эк???а-лигаТабли?? пе?е?од?в Favbet ?к???а-л?ги. ???о 2020?о??и??????йно: «?аг?на-У??» о?енд?вала Ш?л?г? ?а ?и?лов??ела?????ак?им ?и?енко: «???л? г?и в ?е?а??кий ?олдем називав ?ез??а ?а?к?н?оном»??пани?RFEF п?езен?овала п?ог?амм? Advance 24Ф??зал в ми?еУда???? ли ?о??ани?? англий?кий ???зал?Юно?е?кий ???зал?озд?ми п?о новий ?езон ?и?о? л?ги (U-15)?аза???ан?ай?а? ??азбеков: «Э?о не ??бок ба?а?олки!»Че?и?Тома? ?ойманн: «Я ??а??лив, по?ом? ??о пол??ил о? ?еб?? ?о?? и майк? и ог?омное коли?е??во позд?авлений о? болел??иков»Эк???а-лига«Сок?л» доза?вив ?лек?анд?а Х?апа?а?ела????Та?а? ?о?оли?ин: «??л ?ве?ен, ??о заб?? и пе?в?й, и в?о?ой 10-ме??ов?й»??пани?Хамза: «Я без колебаний ?огла?ил?? иг?а?? за ?а?окко»Эк???а-лига?о??и?лав Семен?енко ??иг?ок Ф? «?н?ев»?ол??аЭк???акла?а-2020/21. Т?? 3. ?е?в?е гол? ?ожейко и ?и?анова?ига ?емпионов У?Ф??ак ко?онави??? повли?л на ???зал?Эк???а-лига?к???а-???зал. Сезон 2020/21. ?ип??к ??6Юно?е?кий ???зал?озд?ми п?о новий ?езон Юна??ко? ?к???а-л?ги (U-17)Эк???а-лигаЭд?а?д ?олков: «С?а?а??? п?и?л??ива???? к ??а??им ?ова?и?ам»???о?иа?и? ???зала Ук?аин?С?дд?в??ка п??л?мова. Сезон 2020/21. ?ип??к 3?о??и??ом?ло: «?е?? в на?? команд?»?аза???ан?еллоз?: «Я в?егда ме??ал иг?а?? в д??гой ???ане, по??ом? долго не д?мал»

Favbet ?к???а-л?га 2020/21. 3 ???. ?езгол?в'? в С?ма? ? п?о?ивний «Х?Т»

??дб?в?? ?е?ве??ий ??? нового ?езон? в Favbet ?к???а-л?з?


Фо?о: Ф? ?н?ев

«?не?г??» п?ив??ала го??ей з ?икола?вки з п?и?здом ???ома ?видкими м?�ячам�? п??л? ?ого п?доп??н? ?лек?анд?а Х???ова ?ак ? не змогли п?ий?и до ??ми до к?н?? пе??о? половини з???????. ?ол Ше?ов?ова в деб??? д??го? половини за?в??ив п?ом?не?? над?? на можлив? бо?о??б? ? ма???, але надал? «ене?ге?ики» впевнено кон??ол?вали г?? ? довели ?? до к??пно? пе?емоги. «Х?Т» на?е??? п?о?вало ? п?д ?ей голепад по??апив «?а?динал-??вне», ?о ??ади??йно важко г?а? п?о?и «кабел?ник?в». ??вн?ни оп???или?? на о??анн? м???е в ???н??н?й ?абли?? ? ??оже, ?о ??н? п?облеми к?и????? в ?н??й пло?ин?, н?ж п?о??о в пе?е??ановка? г?ав??в ?и ??ене??в. У ки?н ?во? головна б?л? ??не??абл?н??? во?о?а???ко? б?игади, ?ого нема? ? ??н?? конк??ен??в за найви?? м????. «?н?ев» вдома дав б?й ?емп?он? ? п?инаймн? за ?а?ак?е? «пивова?и» за?л?жили на н??и?. ??обливо непе?еливки «мел?никам» б?ло на по?а?к? д??гого ?айм?, коли ?? п?о??о «зак?или» на вла?н?й половин? майдан?ика, ?ого давнен?ко не ?по??е??гало??. ???м, ви?ий кла? ? ма??е?н???? дозволили ?емп?онам ви?ва?и ?е?гов? пе?емог?. «У?аган» в Ха?ков? пе?ем?г на кла?? без надз??ил?. ?оки ?о ?а?к?в?�ян�?н??к не мож??? звикн??и до ???ибка на новий ??вен?. «С?ми»? ? «Сок?л» ?оз?й?ли?? безгол?ово? н??и??, ?ко? мож??? б??и задоволен? ??ба ?о ??н? конк??ен?и.

11 ве?е?н?, п'??ни??

??в?в??ка "?не?г??" пе?емогла "?? Т?ейдинг" з ?а??нком 6:1 ? дома?н?ом? по?динк? в межа? 4 ???? Favbet ?к???а-л?ги.
?оманда ?але??? ?ег?анова довол? ?видко вий?ла впе?ед ? ма???. ?а 4 ?вилин???а?`?н ?еле??вдало замкн?в пе?еда?? Ю??? ?ог??а ??1:0.
Ще за ?вилин???а?`?н ?еле??в?дг?кн?в?? на дал?н?й па? в?д Та?а?а ??з? ? ?еал?з?вав ви??д ?ам на ?ам з во?о?а?ем ??2:0.
??в?в??к? ене?ге?ики не з?пин?ли?? на до??гн??ом?. ?а 7 ?вилин? дал?н?й ?да? ?лега ?егендзеви?а п?ийн?ла на ?ебе ???йка, а пе??им на добиванн? опинив????олодими? ??н?о???3:0.
?годом ?видк? а?ак? "?не?г??" заве???вав Ю??й ?ог??, але ??ого ?аз? го??ей в????вала ???йка во???.
?а 15 ?вилин? "зелено-б?л?" в?дзна?или?? в?е?ве??е.?Та?а? ??з??п?ой?ов л?вим ?лангом ? в?дп?авив м`?? ? во?о?а повз голк?пе?а го??ей ??4:0.
"?? Т?ейдинг" намагав?? в?дпов?да?и, однак за?и?? л?в?в`?н на ?ол? з ?нд???м ????ле? д??в над?йно. Тож до пе?е?ви ?а??нок б?л??е не зм?нив??.
??е ж го???м вдало?? в?дкви?а?и один гол на по?а?к? д??го? половини з???????. ?а 22 ?вилин???ми??о Ше?ов?ов?? ???а?ном? майдан?ик? в?дг?кн?в?? на дал?н? пе?еда?? ? пе?еп?авив м`?? ? ???к? ??4:1.
??агн??и в????ва?и ма??, "?? Т?ейдинг" ?озпо?ав а?ак?ва?и з п`??им пол?овим. Також дл? п?д?иланн? напад? на майдан?ик ви?одив г?а??ий ??ене? команди ?лек?анд? Х???ов.
?ле ?? ?ак?ика не п?ине?ла див?денд?в: ?нд??й ????л? д??в над?йно на о??анн?ом? ??беж?. ?а?ом???? л?в?в`?ни о??имали б?л??е п?о??о?? дл? ?во?? а?ак.
?а 27 ?вилин? ?лег ?егендзеви? п?о?ивав?? до по?ожн?? во??? ??пе?ник?в ? його з по???енн?м п?авил з?пинив ?але??й ??и?ове??. ?а ?ей ?ол г?аве?? "?? Т?ейдинга" о??имав д??г? жов?к? ка??к? ?а, ?к на?л?док, вил??енн?.
"?не?г??" вдало ?ко?и??ала?? ?и?ел?но? б?л?????? на майдани?к?. ?а 28 ?вилин? вд??ге в?дзна?ив???Та?а? ??з??п??л? пе?еда?? ?лега ?егендзеви?а з к??ового ??5:1.
?годом л?вим ?лангом п?о?вав?? ?лег ?а??к, однак його ?да? п?ийн?ла на ?ебе ???йка во???.
? на 32 ?вилин???а?`?н ?еле??о?о?мив ?е?-??ик, вл??ив?и ? по?ожн? во?о?а "?? Т?ейдинга" ??6:1.
У ?а?, ?о зали?ив?? до ??нал?но? ?и?ени, обидв? команди п?одовж?вали ??во??ва?и ?о?о?? нагоди. ?ле б?л??е гол?в ? ??й з??????? не б?ло.
Тож л?в?в??к? ене?ге?ики здоб?ли впевнен? пе?емог? ? з ?о?о?им на???о?м го??ва?им????? до на???пного по?динк?, ?кий в?дб?де???? ? ??вном? п?о?и "?а?динал?".
??дзна?имо, ?о один з во?о?а??в "зелено-б?ли?" ?аза??й ?ой?ови? п?оп??кав ма?? з "?? Т?ейдингом" ?е?ез ??авм?.
Тож на 39 ?вилин? ? ?клад? л?в?в`?н деб???вав ? Favbet ?к???а-л?з? молодий голк?пе? ?н?он Ч?дний, ви?оване?? кл?б? ?г?ови? вид?в ?по??? "?не?г??" ???на??ко? команди ене?ге?ик?в. ???а?мо на?ого во?о?а?? з ?им до??гненн?м ? бажа?мо подал??и? ??п???в!

4 ???. 11 ве?е?н? 2020 ?ок?. Favbet ?к???а-л?га. ??в?в. ?С "?али?ина"
?�Енерг????(??в?в) - "?? Т?ейдинг" (?икола?вка) ??6:1 (4:0)
?оли:??еле? (4, 5, 32), ??н?о (7), ??з? (15, 28) ??Ше?ов?ов (22).

"?не?г??":?????л? (Ч?дний,39) ??С???к, ?ог??, ?еле?, ??з?, ?егендзеви?, ?а??к, ??н?о, ?овал???к, Тан??кий, ?а??ин?к, ?емене??, ?ва?н?й.
"?? Т?ейдинг":????ко ????ков, Ше?ов?ов, ?о?еб??, Те???в, ?и??авной, Я?енко, ?оман??кий, Сагайдан?ий, Ск?б?енко, Юнаков, ??и?ове??.

?опе?едженн?:??а??ин?к (20) ????и?ове?? (17).
?ил??енн?:???и?ове?? (27, пов?о?не попе?едженн?).
??б???и:??. Хоми? (????к), ?. ?а?а?имк?в (?овел?), Я. С?о?ож?к (??в?в) ?
Х?ономе??и??:??. ?ол?з?к (??в?в) ?
Спо??е??га? а?б???аж?:?Ю. ?е?ем??к (??вне)
?елега?:??. ?ел?ник (??в?в)


?же?ело ?��?/span>??е??л?жба Ф? "?не?г??"
12 ве?е?н?, ??ббо?а

? 4-ом ???е ?емпиона?а Favbet Эк???а-лиги на? «Х?Т» оде?жал долгожданн?? побед? в новом ?езоне! ? не п?о??о побед?. С?оли?н?е ????оили на??о??ий ?азг?ом го???м из «?а?динала» 7:1!

Хо??, вна?але иг?? в?? б?ло не ?ак п?о??о. ?ед? ??оли?н?е на ?е?в???ой мин??е б?ли в ?оли догон???и?. ?авел ?он?еба в?полнил п??мой ?да? ?о ???а?ного, м?? по?ле ?ико?е?а о? С??ова не зале?ел в во?о?а ?ол?ко по?ом?, ??о на линии его п??ал?? в?би?? ?го?? ?о???к, но ?а??о?опн?м оказал?? ?ладими? ????ок, ? о???ого ?гла по?азив?ий?? во?о?а на?ей команд? ??0:1.

?иевл?не о?ве?или довол?но б????о ???е?ез ??и мин??? ?ладими? ?оно?овн?й по?ле диагонали о? Се?ого пе?еб?о?ил м?? ?е?ез за?и?ников, а ?вгений ??к головой во???ановил ??а???-кво- 1:1!

?е?мо??? на обилие момен?ов в дал?ней?ем, ???? до пе?е??ва ?ак и не изменил??.

? ??аз? по?ле о?д??а ? «Х?Та», ??о наз?вае???, «по?ло». Сна?ала немного не повезло Школ?ном?, ко?о??й ?л??? п?обил в ??анг?. ?о ?е?ез мин??? ??е?? ?о?г?н по?ле пе?еда?и ?оле?никова ? ?глового в одно ка?ание ?е?ко п?обил в нижний ?гол во?о? ?л?и ?акин?кого. ?е ??пели го??и о?ой?и о? ??ого гола, как на?и ?вели?или п?еим??е??во. С??ов не дал о?ли?и???? Шпига??, под?ва?ил м?? и о?п?авил в п?о??в ??ка по левом? ?ланг? ???вгений ?покойно пе?еиг?ал голкипе?а «?а?динала» ??3:1!

?а?и?а ?овен?кой команд? на?ала ?азвалива????, и е?? ?е?ез мин??? ??к о?о?мил ?е?-??ик, ?да?но ??г?ав на подбо?е пе?ед во?о?ами. ?а?ем Школ?н?й не ?еализовал в??од один-на-один ? ?акин?ким. ?о?ле ??ого б?л забавн?й момен?, когда ?нд?ей ?о???к о?п?авил м?? в п????е во?о?а го??ей, но на п??и м??а оказала?? нога??Школ?ного.

?о ?азг?ом ?аки п?одолжил??. ?а 33-ей мин??е ?он?еба ??езал м?? в ?об??венн?е во?о?а по?ле п?о???ела ?ед??а и ???? ??ал 5:1. ?о??и ?ов?ем «попл?ли», и п?ивезли ?ебе е?? ???и?е? о?об?ал м?? ? ?ожем?ки, на??л па?ом ??ка, и ?вгений о?о?мил поке?!

?бо?она ка?диналов окон?а?ел?но ?азвалила??, п?оп???ив даже в бол??ин??ве. ?го?? ?о?кви?ев ?же иг?ал ? п???м полев?м, но ? го??ей ни?его не пол??ало??. ?олее ?ого, иг?оки е?? и об?езали??. ?о?ле одного из ?аки? момен?ов ?лек?анд? ?и?е? пе?е?ва?ил пе?еда?? ?а?и?а, о?дал па? на п????е во?о?а ?ед???, ко?о??й и ???ановил окон?а?ел?н?й ???? ??ой в???е?и ??7:1.

«Х?Т» доб?л пе?в?? побед? в новом ?емпиона?е, наб?ал ?е??? о?ков, и по?ле ?е????? ???ов занимае? ?е?в???ое ме??о в ???ни?ной ?абли?е Эк???а-лиги.

Свой ?лед???ий ма?? «Х?Т» п?овед?? в ближай?ий ?ик-?нд на в?езде п?о?ив «Сокола».

???о?ник - ??е??-?л?жба Ф? «Х?Т»

?�ХІТ�????�Кардинал-??вне????7:1 (1:1)
Чемп?она? Ук?а?ни з ???зал?, Favbet ?к???а-л?га, 4 ???
12 ве?е?н? 2020 ?ок?, ?и?в, С? ?СУ
?�ХІТ�??С??ов (С?????кий, 36) ????к, ?оно?овний, С??ий, ???ба ???.?о???к, ?ед??, ?о?г?н, Че?н?в??кий ??Школ?ний, ?оле?ников, ???е?, ?.?о???к.
?оловний ??ене?:??лег ??к?�яненк�?
?�Кардинал-??вне????ак?н??кий (Свина???к, 2, ?ак?н??кий, 3) ????л?н?кий, ?ожем?ка, Шпига?, ?и?енко ???а?и?, ?о?пини?, ????ок, ?он?еба ???ан?йленко.??апа?ний:??он?ко.
?оловний ??ене?:??го? ?о?кви?ов.
?оли:???к (8, 25, 26, 35), ?о?г?н (24), ?он?еба (33, ав?огол), ?ед?? (35) ??????ок (4).
?опе?едженн?:?С??ий (12) ???а?и? (19)

?


? ??

«?н?ев» ??«??од?к?им» 2:3
??би???:
?. ?ила?енко (Че?нигов), ?. ?з??а (?овно), ?. ?ака?енко (?адом??л?)
«?н?ев»: 9. ?нд?ей ?ел?ник, 21. ?ак?им Со?окин, 4. ?лади?лав ?онда???к, 5. ?ени? ?ланк, 7. ?и?алий ?з?ба, 10. ?ми??ий ?ванов, 11. ?ак?им Чебе??к, 13. ?оман ?ак?м, 17.?иколай ?ванов?кий, 21. ?ак?им Со?окин, 22. Се?гей ?и?винов?кий, 31. ?лек?анд? ?а?б?ла, 77. ?ени? Со?кий, 99. ?ми??ий ?ак?ла
?лавн?й ??ене?: ?и?аил Соколов?кий
«??од?к?им»: 1. ?и?илл Цип?н, 19. Ю?ий Савенко, 2. ?ани?л? ?оза, 5. ?и?алий Ско??й, 7. ?ла?дин?о, 8. ?ми??ий Со?окин, 9. ?и?аил ?ва???, 10. ?онин?о, 12. ?е?? Шо???ма, 14. С?ани?лав ?о?пан, 15. ?иколай ?ело?е?кове?, 18. ?ак?им ?е??алов.
?лавн?й ??ене?: ?нд?е ??оканело
?ол?: ?ланк 8?? Чебе??к 14?????ла?дин?о 4?? ?ело?е?кове? 8?? 40.
??ед?п?еждени?: Шо???ма 26?? Ско??й 27??

12 ?ен??б?? в жи?оми??ком Ф?? ме??н?й «?н?ев» и ?е??он?кий «??од?к?им» ??г?али к?айне ?опе?ни?е?кий ма?? 4-го ???а Favbet Эк???а-лиги.

?г?? на?ала ?е?ве?ка: Шо???ма, ?ва???, ?ело?е?кове?, Со?окин, и Цип?н в во?о?а?. С?е? в ма??е о?к??л?? до??а?о?но б????о, когда на пло?адк? в??ел ква??е? из ??е? легионе?ов и капи?ана команд? . ?а 4-й мин??е подопе?н?е ?нд?е ??оканело за?аба??ва?? а??. ?онин?о вводи? м??, и ?ла?дин?о о?о?мл?е? пе?в?й гол ?да?ом в дал?ний ?гол во?о?. ?алее по?ледовали е?е ?да??? о? ?е??он?ев, однако, м??и ?ани?л? и ?онин?о? не до??игли ?воей ?ели, ?ак как ?ел?ник, в?а?а?? ?опе?ников, ?мело о??азил и? а?аки. ?а 8-й мин??е пе?вого ?айма Со?окин о?би?ае? м?? ? ?опе?ника и на?инае? а?ак?, о?дае? на Шо???м?. ?ападение го??ей пло?адки заве??ил ?о?н?м ?да?ом в ??во? ?ело?е?кове?. С?е? ??:0. ?а??авник ?оз?ев пло?адки ?и?аил Соколов?кий бе?е? ?айм-а??, ??об? и?п?ави?? ?и??а?и? дл? ?воей команд?. ?ез?л??а? не за??авил ?еб? долго жда??. ?е?кол?кими ?ек?ндами позже ?ланк пе?е?ва??вае? м?? ? ?ва???а и двигае??? к во?о?ам «??од?к?има». Цип?н в??оди?,? ??об? о??ази?? а?ак?, но м?? ?опе?ника пока?ил?? в п????е во?о?а.? ?а 12-й мин??е жи?оми??не ?аз?г??ва?? ?гловой и ?озда?? опа?н?й момен? ? во?о? «??од?к?има», но Цип?н и Шо???ма ?па?а?? ?во? команд?. ?а 14-й мин??е «пивова?ам» ?дае??? ??авн??? ??е?: ?да? Чебе??ка, м?? зале?ае? в во?о?а ?е??он?ев . ??оканело бе?е? ?айм-а??. ?е?ва? двад?а?имин??ка закон?ила?? ни?ейн?м ??е?ом 2:2.

?о?ле пе?е??ва ?оз?ева пло?адки на?али в?о?ой ?айм ? боев?м на???оем. ?а во?о?а Цип?на об???ило?? не?кол?ко а?ак под??д, но его за?и?а оказала?? неп?обиваемой. «?ел?ники» ?акже п?едо??авили до??а?о?но ?або?? за?и?е ?опе?ников. ?о ??е? де?жал?? ни?ейн?м в ?е?ении в?его в?о?ого ?айма, за и?кл??ением по?ледней мин???. ?а 26-й мин??е Шо???ма пол??ае? жел??? за ?да? по?ле ?ого, как м?? покин?л п?едел? пло?адки, и п?озв??ал ?ви??ок а?би??а. ?ин??ой позже Со?окин ???вае? а?ак? подопе?ного ?и?аила Соколов?кого ?ланка и пол??ае? жел???. ?и?оми??не за?аба??ва?? возможно??? п?оби?? ???а?ной, ко?о?а? не ?вен?ала?? ??пе?ом. ?а 5 мин??? до кон?а иг?? ?нд?е ??оканело ?е?ае? на?а?? а?ак? ? ?и?ленн?м п?еим??е??вом. ?а 58 ?ек?нд до ?инал?ной ?и?ен?? ?ело?е?кове? ? пе?еда?и ?ани?л? забивае? заве?н?й гол и ?ем ?ам?м ?оздае? минимал?н?й о???в в ??е?е дл? ?воей команд?. ?и?оми??не поп??али?? заб?а?? 2 о?ка ? дей??в???и? ?емпионов Ук?аин?, на?ав а?ак? ? п???м полев?м, но ??о им не дало желаемого ?ез?л??а?а. ?а?? заве??ен, на ?абло 2:3.

???о?ник - mfc-prodexim.com.ua

?

?ФФ? «С?ми» ??«Сок?л» (Хмел?ни??кий) ??0:0
12 ве?е?н?. Чемп?она? Ук?а?ни. Favbet ?к???а-л?га. 4 ???
С?ми. Спо??комплек? С??У
??б???и:??ени? ???ий (Ха?к?в), ?лег ?опка (Че?ка?и)
?ФФ? «С?ми»: 69. ?о???н?ин ?????ов ??7. ???ал?й ?а?е?ин?н, 8. ???ен?й ???е?в, 13. ?оман ?елен??кий, 77. ???ал?й ?ай??? ??5. ?ми??о ?г?мнов, 31. ?нд??й Ц?лик, 10. ?ени? ?еленкеви?, 22. ?а?ил? ?е?а, 33. ?лек?анд? ?аге?н?к, 55. ???лан ????ога, 9. ???ем ?е??енко, 4. ?лек?анд? Сме?аненко ??1. ??к??а С??не?
?оловний ??ене???ван Ск??ко
«Сок?л»: 2. Се?г?й Шев?енко ??5. ?нд??й Хамдамов, 9. ?и?ило-?лл? ?абак, 11. ?лади?лав ???в??в, 16. ?лек??й ?одна? ??3. ?икола Со?о??к, 6. ?огдан Тока?, 7. ?лег ????л?к, 8. ?адим ?анил?к ??4. ?ак?им С??ел??ов, 15. ?ики?а ?ак??в ??12. ?огдан ?абенко
?оловний ??ене???оман ?овал??ик
?опе?едженн?:??а?ил? ?е?а, 38


?о ма??? ?е?ве??ого ???? ?к???а-л?ги ??пе?ники п?д?й?ли з ??вними показними ??по ??и о?ки ? ак?ив?. У п?доп??ни? ?вана Ск??ка б?ла к?а?а ??зни?? заби?и? ?а п?оп??ени? м?�ячі�? але на ??а??? ?емп?она?? дода?ков? показники ???о?мал?н????, по???бно заклада?и ??ндамен? дл? подал??о? бо?о??би за плей-о? ?к?аз за ?а??нок наб?ани? о?к?в.

У го?пода??в ?з пе??и? ?вилин з?�явивс�??????ов. ?дала г?а в ??вном? не зали?ала вибо?? ??ене???ком? ??аб? ?�Сум�? кого ??ави?и в во?о?а з пе??и? ?вилин. ?, ва??о зазна?и?и, ??авка з?г?ала. С?а??ов? ми???во??? п?ой?ли до?и?? ??мб??но. Як ? о??к?вало??, бо?о??би б?ло б?л??е, ан?ж ?амого ???зал?. ?ага?о помилок п?д ?а? пе?еда?, в??а?и на ??вном? м???? ??о?? ?аким видав?? ??а??овий в?д?инок.

?е??ий ?еал?ний ?ан? заби?и мали го?пода??. ? комб?на??? б?ла кла?и?на, ?к дл? ?�Сум�? ?а? ?з а???, ?ил?ний ?да? ?г?мнова, ? пе?ед во?о?ами Шев?енка виникла бо?о??ба. ?давало??, ????ога виг?ав ??, але дв??? п?д??д не зм?г ?з близ?ко? в?д??ан? пе?ег?а?и во?о?а?? ?�Сокола�?

?о??? в?д?аз? ??али в?дпов?да?и ?во?ми ?ан?ами. Спо?а?к? ?абак ?з ???в??вим п?ак?и?но ?деал?но вий?ли на одного ?????ова, але ?о???н?ин зм?г в?а?но пе?ем???и?и??, ?ко?о?и?и к?? об????л? ? нав??? заб?а?и м?�я�?? нога? ? ???в??ва. ?о?пода?? в?д?аз? вз?ли на озб?о?нн? ??анда??и, ? п??л? а???в по?али ??ка?и ?а??? ? ??жи? во?о?. ?днак м?�я�??ом??? не ?о??в зна?оди?и г?ав??в ? ?о?но-б?л?й ?о?м? пе?ед во?о?ами Шев?енка. ?езл?? пе??пек?ивни? п?о????л?в ?ак ? зали?ил?? без п?одовженн?, ?о?а м?�яч�? здавало??, ?же н?к?ди б?ло д?ва?и??. Та й Шев?енко на о??анн?ом? ??беж?, ?к ? ?????ов, кон??ол?вав ??е.

?айб?л??е, здавало??, ??а?ав?? ?ени? ?еленкеви?, ?кий ?о??в показа?и ?оман? ?овал??ик?, ?ого нав?ив?? в ???зал?. ?ле за?м??и?и ?вого коли?н?ого ??ене?а ?�десятка�???м?ан ?ак ? не з?м?в, ?а й дал?н? по????ли ???о?но не най?ил?н??а ??о?она ви?ован?? ?�ЛТК�?

??н??вка ?айм? п?ой?ла за ?е?и?о??ал?но? пе?еваги го?пода??в, але ?�Сокіл�?мав м?н?м?м дв? нагоди, ?об забива?и. Спо?а?к? ? бо?о??б? м?�я�?за?епив ??анг? во??? ?????ова, а по??м ?абак п??л? п?о????л? з п?авого ?ланг? з к?л?ко? ме???в не з?м?в пе?ег?а?и голк?пе?а ??м?ан.

???гий ?айм вий?ой ?е б?л?? нап??женним. Уже ??ало з?оз?м?ло, ?о г?а йде до гола. Що?? ??оже ми ба?или ? в пе??ом? дома?н?ом? ма??? ?ФФ? ?�Суми�? ? ?од? дол? по?м??н?ла?? ?�Д�?Т?ей?инг??? Ц?ого ?аз? ??н?ком?. Хо?а ? ????ога мав пе??пек?ивн? можлив????, але з к?л?ко? ме???в не попав належним ?ином по м?�яч�? ? Хамдамов ? до?ик п?обив ????ки ви?е пло?ини во???, але ??нал?на ?и?ена за??к??вала н??ийний ?ез?л??а?. Тим па?е, ?акий незви?ний дл? ???зал? ??0:0.

Ц?каво, ?о жодна ?з команд не ?изикн?ла ? не п??ла г?а?и з п?�яти�?пол?овим. ?ожливо, ?�Сокіл�?? задоволений н??и?? на ви?зд? ? п?о??о не за?о??в ?изик?ва?и, а о?? ?ван Ск??ко ? п?ива?н?й бе??д? п??л? г?и з?знав??: в??ив, ?о м?? о??-о?? заб?�ют�?? без п?�ятог�?пол?ового. ?е вий?ло.

?�Сокіл�?п?одовж?? ?во? ?е??? без гол?в ? С?ма?, ?ка ?же нал???? ??и ма??? (5:0 ? ?ве?????нал? ??бк? Ук?а?ни-2018/19 ? 3:0 ? мин?лом? ?емп?она?? до ??ого), але в ?е?ве??ом? ???? здоб?ва? н??и?. Тим ??кав??о? ??а? бо?о??ба за в???мк?, ?ка п?одовжи?? бо?о??б? за медал? в ?а?нд? плей-о?.

?же?ело - foodcentresumy.com.ua?

12-го ве?е?н? в Ук?а?н? в?дзна?а??? ?ен? ??зи?но? к?л????и ?а ?по???, ?ож "д?акони" п?ив??али вла?ни? вбол?вал?ник?в з? ?в??ом впевнено? пе?емого? ? пе???й ??оли?? У?а?ни. ?о ?ого ж, одним з головни? д?йови? о??б на майдан?ик? ??ав ??огодн??н?й ?менинник??икола ?ики??к. ?ле п?о в?е по по??дк?.

?о??? ви???или не в?дклада?и ?п?ав? ? довг? ???л?д? ? вже на 3-?й ?вилин? повели ? ?а??нк?. ?ли?кави?ний об?г?а??Фа?ен?ка??а??ики??ка?заве??ив?? вл??ним по????лом на?ого кап??ана, ?кий ? в?дк?ив л?к голам ? по?динк?. ?аби?ий м'?? дозволив "д?аконам" заг?а?и б?л?? ?озк????е, ?ож нагоди по?али виника?и б?л? во??? ?а?к?в'?н, а в ?ен??? под?й дв??? опин?в????о?доба. Спо?а?к? ?оман га?ма?ним по????лом з? ???а?ного ?????он?в ???йк? во???, а згодом не мен? по??жно пе?ев??ив пил?н???? голк?пе?а, але????ов?з?г?ав над?йно. ??доп??н???омана ?е?адзе?довол? го???о "ог?изали??" ? вже??ол?к??довело?? демон????ва?и вла?н? май??е?н???? п??л? дво? небезпе?ни? ?да??в ? виконанн??Те?ен???ва. ???м, б?л??е гол?в вбол??вал?ники за ек?анами вла?ни? гадже??в ? пе??ом? ?айм? не поба?или ??/span>?0:1.

?о пе?е?в? "д?акони" п?одовжили кон??ол?ва?и ??д под?й на майдан?ик?, з?г?ав?и ? зви?н? дл? ?ебе г?? ? вз???? во??? не зм??ило ?ебе довго ?ека?и. ?нов? на пе??ий план вий?ов??ики??к, ?кий дв??? демон????вав ??пе?никам ?во? "га?ма??". Та ?к?о в пе??ом? еп?зод?????ов?з?м?в в????ва?и го?пода??в в?д неп?и?мно??ей, ?о в д??гом? ?икола не зали?ив ?ан??в голк?пе?? ??/span>?0:2. ?а 33-?й ?вилин? ??анк?в?? забили в??е??. Це??еб?д?, об?г?ав?и?? з?Шведом, п?обив вл??но ? нижн? "????к?" ??/span>?0:3.

?а пе?еваги ? ??и м'??? на??авник го??ей??ак?им ?авленко?зад??в ??е?? "молод?" ?е?в??к?, а м???е ? во?о?а? зайн?в??еванд?в??кий. ? заве??ал?н? ?вилини ?а?к?в'?ни пе?ей?ли на г?? "п'??? на ?о?и?и", але ??ого дн? молодий ???аж во??? не дозволив ??пе?никам заби?и бодай гол п?е??иж?. ? п?д??мк?, 0:3 ??/span>?"У?аган" пе?емага? ?а го??????? до го???ового по?динк? п?о?и ?е??он??кого "??одек??м?".

"?онол??-Viva Cup" Ха?к?в ??/span>?"У?аган" ?вано-Ф?анк?в??к???0:3 (0:1)
12 ве?е?н?.?
Favbet ?к???а-л?га, 4-й ???. Ха?к?в, ?С ?окомо?ив. ?ез гл?да??в.
?оли:??ики??к (3, 28), ?еб?д? (33).
?е?еал?зований дабл-пенал???:??адеви? (38)?
"?онол??-Viva Cup":????ов (в)?
??/span>??а?ленн?ков, ?. ?онда?,??ибак (к),??м??в??кий ??/span>???га?, ?олове??, Те?ен???в, ?в??нн?ков, ?. ?о?пан, ?анко, ?. Ч?днов, ?а?ил??в ??/span>????о?ни?енко (в).??оловний ??ене?:??оман ?е?адзе.
"У?аган":??ол?ок (в) (?еванд?в??кий, 38)
??/span>??о?доба, Фа?ен?к, ?ики??к (к), ?адеви? ??/span>??бак?ин, ?еб?д?, ?овал?, Ше?еме?а ??/span>?Швед, Сен?к, ?и??к, ?о?обка.??оловний ??ене?:??ак?им ?авленко.
?опе?едженн?:??м??в??кий (26), Те?ен???в (38)
??/span>??ики??к (11).

?же?ело?
?��?/span>uragan.if.ua

??
?

?айк?а?? бомба?ди?и

1. ?икола ??ло?е?к?ве?? (??одек??м) - 7
2-4. ?ани?л ?бак?ин (У?аган) - 5
2-4. ?а?'?н ?еле? (?не?г??) - 5
2-4. Я?о?лав ?еб?д? (У?аган) - 5
5-6. ?е??о Шо???ма (??одек??м) - 4
5-6. ?вген ??к (Х?Т) - 4


Т?ги:

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.