Ф?ан?и???е? ?аки: «Сбо?на? U21 ????о ве??иб?л? главной ?бо?ной»?аза???анФе?нандин?о: «?ои ли?н?е ?ели и зада?и «?ай?а?а» ?овпада?? ??везде б??? л???е в?е?!»?ига ?емпионов У?Ф???га ?емп?он?в-2020/21: «??одек??м» п?ийме ?емп?она ??вн??но? ??ланд???и?ва?и?илл ??а?ий: «?а? жде? о?ен? на???енн?й ?езон»?ела?????ела????-2020/21. Т?? 8. ??о о??анови? ???ема ?о???Эк???а-лигаС?дд?в??ка п??л?мова. Сезон 2020/21. ?ип??к 5?аза???ан?аза???ан-2020/21. Т?? 2. LIVE!?о??и??о??и?-2020/21. С?пе?лига. Т?? 5. LIVE!?о??и?Сбо?на? ?о??ии го?ови??? к квали?ика?ии ????-2022??пани???пани?-2020/21. ????ие гол?, комбина?ии и ?ейв? 6-го ???а??пани???пани? ???о???гали?: Феде ?идал? ?делал в?бо?Сбо?на? Ук?аин??изна?ено ?клад зб??но? Ук?а?ни на ма??? п?о?и Уго??ини?ол??аЭк???акла?а-2020/21. Т?? 9. «??бка» в ?ливи?е и «камб?к» в ?а?ови?е?ела?????ми??о ?амеко: «?ез?мовно, ? найк?а?ив??ий ??ене? ?емп?она?? ??ло????»Таджики??ан«Сипа?» ???емпион Таджики??ана-2020??али???али?-2020/21. Се?и? ?. Т?? 3. «?веллино» о??анавливае? «?о?ва??к??» «?ан???»??пани???пани?-2020/21. Т?? 6. Т?и пе?ено?а и един??венна? победа ?оз?евЭк???а-лига?вано-??анк?в??кий «У?аган» ?в??к?? 18-????? кл?б?Эк???а-лигаFavbet ?к???а-л?га 2020/21. 10 ???. ?ажкий ??? дл? л?де??вЭ??они?«?ийм?и Ф? С?С?а?а» ??облада?ел? С?пе?к?бка Э??онии-2020

Favbet ?к???а-л?га 2020/21. 5 ???. «?не?г??» п?одовж?? пе?е?л?д?ва?и «??одек??м»

??/span>«??одек??м» об?г?ав п??мого конк??ен?а за ?емп?он??во ? п?одовж?? л?ди??ва?и з? 100%-м показником

«?онол??-Viva Cup» здоб?в пе??? ? д?же важк? дома?н? пе?емог?. ?а ??м?ан на?е??? зм?г деб???ва?и Я???н ???а?г?н?, але йом? ?е ??еба ?а? дл? повно??нного вли??? в колек?ив. ?а??ваник ??Ф? «С?ми» ?ван Ск??ко ви?ловив ?во? об??енн? ??дд?в??вом, ??д??и з вил??енн? ?ми??а ?г?мнова п??л? ?е?ве??ого п?оп??еного м?�яч�? ?о з на??авником ?ол?да?на ? ?е??а команди. ?ав??? д?же довгий ви?зд не завадив «?н?ев?» виг?а?и пе??ий ма?? ? ?езон? ??????в пок?а?и?и ?во? ???н??не положенн?. У микола?в??в кад?ова ?и??а??? в?е ?е ?кладна, ?ом? ?лек?анд?? Х???ов? довело?? й ?ебе вип???и?и на па?ке?, п?авда, заве??ило?? ?е вил??енн?м. ?а??авник «?? Т?ейдинга» збив ?ак?има Чебе??ка ? не дозволив ?ом? заби?и ?о??ий гол ? во?о?а ?во? команди.Хо?а, здавало??, ?о ?оман??кий з?м?? л?кв?д?ва?и небезпек? ? без ?аки? ка?динал?ни? за?од?в.

«?н?ев» на?е й виг?ав впевнено, але мав ???дно?? ? д??гом? ?айм? п?и г?? 4 на 5, однак запа?? м??но??? в?е-?аки ви??а?ило дл? пе?емоги. «Х?Т» ?к п?о?вало, ?о вже по-?е?йозном?. ???га по?пл? к??пна пе?емога ки?н, п?и?ом? мин?лого ?аз? вони забили 7 м?�ячі�? а ??ого ?аз? аж 8. ? д??гом? по?п?л? ???? г?аве?? «кабел?ник?в» о?о?мл?? поке?. ?ин?лого ?аз? ?аке до??гненн? п?дко?ило?? ?вген?? ??к?, а ? Хмел?ни??ком? 4 м?�яч�?з?м?в заби?и ?лек?анд? ?оле?ников. «?а?динал-??вне» в ??аг??ном? ??ил? зазнав ?е?гово? по?азки в б?л?? н??ийн?й г??. ?ва необов?�язкови�?голи до?ого ко???вали го?пода??м: ??л?н?к?й нез???но в?ддав назад п?д п?е?ингом ?ак?н??ком?, а вже по??м ?лл? невдало в?дбив ?да? ??з?. ?а 42 ?ек?нди до к?н?? ма???. «?не?г??» п?о?вила кла? ? ?а?ак?е?, а ??вн?нам в повном? ?клад? ?а? й?и до ?е?кви. Як?о не ?а??ва?и ?ей ?езон, ?о во??анн? не одноо??бно ??вн?ни б?ли на о??анн?ом? м???? в пе??ом? ???? ?езон? 2017/18 (не ?а????и д??гий е?ап ?емп?она??), а одноо??бно по заве??енн? 18 ????в ?езон? 2015/16. ??дзна?имо ?акож нов? ?о?м? л?в?в??ни в не??ади??йни? ???о-?о?ни? ?она? ? деб?? 15-???ного Ю??? Я?ем??ка, ?кий п?ов?в на па?ке?? мен?е 1 ?ек?нди.

Цен??ал?ний ма?? ???? в?дб?в?? в Хе??он? ? не об?й?ов?? без повно? пал???и емо??й. «У?аган» в??а?ив ?е?ез ??авм? ???ема Фа?ен?ка ? не з?м?в ви??има?и ?емп г?и до к?н?? ма???. ??о?е «д?акони» показали, ?о за оп?имал?ни? ??зи?ни? конди??й ??лком могли б да?и г?дний б?й ?емп?он? вп?одож ??? 40 ?вилин, ?ож з великим не?е?п?нн?м ?ека?мо на г?? в??вано-Ф?анк?в??к?. ?е об?й?ло?? ? без п?е?енз?й до ??дд?в??ва. ?ав??? ?и?ленний пе?егл?д ?пов?л?нени? пов?о??в не да? в?дпов?д? ?и д?й?но б?в до?ик Фа?ен?ка на ?ва?и??, коли б?в п?изна?ений ?ол ? Шо???ма забив з ??ого ???а?ного. ?ожливо, ? а?б????в д?й?но в?дм?нний з??. ?о ?е??? го??ей, ?ей еп?зод н??к не вплин?в на ??н?й п?и?олог??ний ??ан, ?о й вилило?? ? подал??? ?да?н? ?вилини. ??ди б?л??ий вплив м?г ма?и гол Шведа п??л? ?оз?г?а?? к??ового ?аме в ?ой момен?, коли «??одек??м» по?ав пе?еломл?ва?и ??д г?и. ?еоднозна?ний еп?зод ?о?доба-?ва?и?, ?кий нагадав аналог??н? ?и??а???, ?к?о не з?адж?? пам?�ят�? в ма??? п?в??нал?но? ?е??? плей-о? ?к???а-л?ги «??одек??м» ??/span>?«?окомо?ив» (Ха?к?в) ?езон? 2016/17. ?днак ?од? не за?а??вали ?аме гол «мел?ник?в». ???м, ?е в?е з ?ео??? «а ?к б?ло б, ?кби?��? а на п?ак?и?? ма?мо к??пн? пе?емог? «мел?ник?в», ?к? ? д??г?й половин? д??гого ?айм? повн???? заволод?ли ?и??а???? на майдан?ик? ? ма??? 100%-й показник наб?ани? о?ок.

12 ве?е?н??

У ма??? 5-го ???? ?к???а-л?ги п?доп??н? ?вана Ск??ка м?н?мал?но по???пили?? ?�Моноліт�?Viva Cup??(3:4).

?�Монолі�?Viva Cup??/strong>????�Суми�??��?strong>4:3
?�Монолі�?Viva Cup??????ов ???онда?, ?ибак, ?в??нн?ков, ?оловен?, ?а?ил??в, Ч?днов, Те?ен??�є�? ??га?, ?о?пан, ?м???в??кий, Со?ок?н ?????о?ни?енко.
?�Суми�???????ов ???г?мнов, ?а?е?ин?н, ?????в, ?е??енко, ?еленкеви?, ???а?г?н?, ?елен??кий, ?е?а, Ц?лик, ????ога, ?ай??? ??С??не?.
?оли:??о?пан, 7, Те?ен??�є�? 10, ?оловен?, 22, Ч?днов, 36 ??Ц?лик, 15, 24, ?а?е?ин?н, 17.
?опе?едженн?:??м??в??кий, 30 ???а?е?ин?н, 5, ?елен??кий, 40.
?ил??енн?:??г?мнов, 36
?а 40-й ?вилин? Ч?днов не ?еал?з?вав пенал??? (попе?е?ина).? ??бо??, 19 ве?е?н?, Ф? ?н?ев здоб?в пе??? пе?емог? в новом? ?езон? ?к???а-л?ги. ? ма??? 5 ???? на ви?зд? п?доп??н? ?и?айла Соколов??кого об?г?али ?еТ?ейдинг.
?доб??? ??и о?ки дозволили жи?оми???к?й команд? п?дн??и?? на ?о??? ??одинк? в ???н??н?й ?абли??.

«?? Т?ейдинг» (?икола?вка) ??«?н?ев» (?и?оми?) ??3:5
?оли:
? Юнаков (4), ?оман??кий (26, 34) ???. Чебе??к (3), ?ванов (11), ?и?винов??кий (14), ?оман??кий (22 ??ав?огол, 23 ??ав?огол)
«?? Т?ейдинг»:????ко (Чабанов, 14) ??Юнаков, ?оман??кий, ?и??авной, ?. Ч?днов ??Сагайда?ний, Те???в, Я?енко, ?о?еб?? ????ков, Ск?б?енко, Х???ов
«?н?ев»:??ел?ник ???ванов, ?. Чебе??к, ?ланк, ?ак?м ???з?ба, ?и?винов??кий, ?а?б?ла, ?ванов??кий ???онда???к
?опе?едженн?:??и??авной (14), ?оман??кий (20)
?ил??енн?:?Х???ов (38)

?

«Сок?л» (Хмел?ни??кий) ??«Х?Т» (?и?в) ??2:8 (0:5)
19 ве?е?н?. Чемп?она? Ук?а?ни. Favbet ?к???а-л?га. 5 ???
Хмел?ни??кий. Спо??комплек? ?У??
??б???и:?Я?о?лав ?ов?ок (?вано-Ф?анк?в??к), ?лек?анд? ?ака?енко (?адоми?л?)
«Сок?л»: 2. Се?г?й Шев?енко (12. ?огдан ?абенко, 17-35) ??5. ?нд??й Хамдамов, 9. ?и?ило-?лл? ?абак, 11. ?лади?лав ???в??в, 16. ?лек??й ?одна? ??3. ?икола Со?о??к, 6. ?огдан Тока?, 7. ?лег ????л?к, 8. ?адим ?анил?к ??4. ?ак?им С??ел??ов, 14. ?го? ?оне??, 15. ?ики?а ?ак??в ??1. ?лег Чайка
?оловний ??ене???оман ?овал??ик
«Х?Т»: ?лек?анд? С??ов (30. ?лек?анд? С??и??кий, 27) ??12. ?олодими? ?оно?овний, 10. Се?г?й ???ба, 88. ?вген С??ий, 11. ?вген ??к ??17. ?лек?анд? ?ед??, 90. ?лек?анд? Школ?ний, 22. ??е?? ?о?г?н, 8. ?го? Сал?анов, 14. ?го? Че?н?в??кий, 9. ?нд??й ?о???к, 5. ?лек?анд? ???е?
?оловний ??ене???лег ??к?�яненк�?br/> ?оли:??лек??й ?одна?, 27, ?лади?лав ???в??в, 39 ??Се?г?й ???ба, 7, ?лек?анд? ?ед??, 9, ?лек?анд? ?оле?ников, 14,20,32,36, ?вген С??ий, 17, ?вген ??к, 31
?опе?едженн?:??лек?анд? ?ед??, 18, ?вген С??ий, 32, ?нд??й ?о???к, 35


? 5 ???е Эк???а-лиги ?езона 2020/2021 на? «Х?Т» на в?езде ?азг?омил ?мел?ни?кий «Сокол» ?о ??е?ом 8:2, доб?в в?о??? к??пн?? побед? к??д? в н?не?нем ?емпиона?е.

?а?а команда п?ак?и?е?ки в?е воп?о?? о победи?еле ?н?ла е?? в пе?вом ?айме, забив п??? безо?ве?н?? м??ей в во?о?а ?оз?ев. ?а?ал голев?? ?ее?и? Се?гей ???ба на ?ед?мой мин??е. ??ме?им, ??о из-за небол??ого пов?еждени? не пое?ал в Хмел?ни?кий ?го?? ?о???к, по??ом? ? капи?ан?кой пов?зкой «Х?Т» в?вел именно ???ба. Се?гей по?ле пе?еда?и Се?ого п?о?вал?? лев?м ?лангом, об?г?ал ????л?ка и по?азил во?о?а Се?ге? Шев?енко.

?ока ?окол? п?и?одили в ?еб?, ?ед?? за??авил капи??ли?ова?? Шев?енко дал?ним ?да?ом и ???? ??ал 2:0 в на?? пол?з?.

? на 14-ой мин??е ?оле?ников по??авил ?лагба?м Хамдамов? в п?е??инге, о?об?ал м?? ? ?нд?е? и забил ??е?ий м?? «Х?Та».

?олодеж? ?омана ?овал??ика, ??о наз?вае??? «попл?ла», и до пе?е??ва п?оп???ила е?? дважд?.

?а ??и мин??? до окон?ани? пе?вой половин? Се??й дал?ним ?да?ом внов? п?обил Шев?енко, ???? ??ал 4:0, а ??ене? «Сокола» заменил голкипе?а на ?абенко. ?о и ?езе?вн?й кипе? ?оз?ев не о??ал?? «???им» в пе?вом ?айме. ?а по?ледней мин??е ?оле?ников ?ове??ил ?лаломн?й п?о?од ?е?ез в?? пло?адк? и о?о?мил д?бл?!

С??? 5:0 давал пон???, ??о «Х?Т» ?вез?? ??и о?ка из Хмел?ни?кого, а на?и па?ни великод??но позволили ?опе?никам о?кви?а?? один м?? на 7-ой мин??е в?о?ой половин?. ?е?ед во?о?ами «заб?ли» ?лек?е? ?одна?а, ко?о??й оказал?? ?а??о?опн?м на на?ем п??аке и пе?еп?авил м?? в во?о?а С??ова.

?а?и ?азозлили?? и п?одолжили дело, на?а?ое в пе?вой двад?а?имин??ке. ?вгений ??к здо?ово о??г?ал на пози?ии ??олба и п?ов?л ?вой п???й гол в ?емпиона?е. Че?ез мин??? ?оле?ников п?о?вал?? по левом? ?ланг? и о?о?мил ?е?-??ик, 1:7. ?о ??ого Са?е оказало?? мало, и на 36-ой мин??е он пе?е?ва?ил не?да?н?? попе?е?н?? пе?еда?? ?оз?ев, и запи?ал в ?вой ак?ив поке?!

??? б?ло ?же давно ??но в иг?е, и на? ??ене??кий ??аб ?е?ил о??або?а?? иг?? «п??? на ?е???е». ?о в?а?а??кой ???болке вме??о Си?и?кого (ко?о??й во в?о?ом ?айме в??ел на замен? С??ов?) п???м полев?м ??ал иг?а?? Се??й. ??авда, за две мин??? до окон?ани? в???е?и Хамдамов под??е?ег о?ибк? на?ей п????ки п?и ?оз?г???е, пе?е?ва?ил м??, а ?е?веев? о??авало?? ?ол?ко по?ази?? на?? п????? ?ам?.

? и?оге, 8:2 ??«Х?Т» внов? доб?вае? к??пн?? побед?, и по?ле п??и ???ов наби?ае? дев??? о?ков в ???ни?ной ?абли?е.

???о?ник - ?ев ?ал??ко, п?е??-?л?жба Ф? «Х?Т»

?

?�Кардинал-??вне?????�Енерг??????1:2 (0:0)
19 ве?е?н? 2020 ?ок?, ??вне, ?ЮСШ ??
?�Кардинал-??вне?? ?ак?н??кий ????л?н?кий, ?ожем?ка, ?и?енко, Шпига? ???онда?, ?а?и?, ?о?пини?, ?ан?йленко ???он?еба, ????ок. ?апа?н?: Свина???к, ?он?ко, ?анк?а??й.
?оловний ??ене?: ?го? ?о?кви?ов.
?�Енерг???? ????л? ????з?, С???к, ?еле?, ?ог?? ???овал???к, ?егендзеви?, ?а??к, ??н?о ???а??ин?к, Тан??кий. ?апа?ний: Я?ем??к.
?оловний ??ене?: ?але??й ?ег?анов.
?оли: ?он?еба (34) ???еле? (22), ?ог?? (40).
?опе?едженн?: ?о?пини? (17), Шпига? (31) ????з? (39).

??в?в??к? ене?ге?ики ви?вали пе?емог? ? неп?о??ом? ма??? в ??вном? п?о?и ?�Кардинал??��???ви???ал?ний гол л?в?в'?ни забили на о??анн?й ?вилин? г?и.
?а ??а??? ма??? го?пода?? ??и?? заг?ож?вали во?о?ам ?�Енерг???? Уда?и ?ики?и Шпига??, ?`??е?лава ?ожем`?ки ?а ?нд??? ?и?енка па?и??вав голк?пе? ?�зелен�?б?ли????нд??й ????л?.
??в?в'?ни в?дпов?ли небезпе?ними по????лами в?д Ю??? ?ог??а ?а ?лега ?а??ка ??над?йно з?г?ав во?о?а? ??вн?н ?лл? ?ак?н??кий.
?ал? б?ла ??вна г?а ? кожна з команд мала можлив???? вий?и впе?ед. Так, ене?ге?ики Та?а? ??з?, ?лег ?егендзеви? ?а Ю??й ?ог?? пе?ев??или на м??н???? за?и?? ??пе?ник?в.
? ?во? ?е?г? ?нд??й ????л? л?кв?д?вав заг?оз? п??л? к?л?ко? ?да??в ?лек?анд?а ?онда?а ?а ?омана ?о?пини?а. ??е??о? на пе?е?в? команди п??ли без гол?в.
?а по?а?к? д??го? половини з??????? команда ?але??? ?ег?анова вий?ла впе?ед. ?а 22 ?вилин? ?а?`?н ?еле? п?е?инг?вав голк?пе?а ??вн?н ? зм??ив його помили?и??: ?лл? ?ак?н??кий невдало вибив м`??, ?кий в?д ноги г?ав?? ?�Енерг????опинив?? ? во?о?а? ??0:1.
?д?аз? ж м?г зб?л??и?и пе?еваг? ?�зелен�?б?ли????лег ?а??к, ?кий вий?ов ?ам на ?ам з голк?пе?ом, однак ??ого ?аз? во?о?а? ?�Кардинала?��?ви???ив ?во? команд?.
??дзна?имо важливий еп?зод на 25 ?вилин?. ?нд??й ????л? о??имав невелике ??кодженн? ? п??л? наданн? л?ка???ко? допомоги зм??ений б?в на к?л?ка ?ек?нд ви???и?и до лави запа?ни? на вимог? а?б???а. ?а ?ей ко?о?кий ?а? на майдан?ик вий?ов 15-???ний во?о?а? Ю??й Я?ем??к, ви?оване?? ?на??ко? команди ене?ге?ик?в. ??н впе??е зал??ений до ?клад? головно? команди ?�Енерг???? адже голк?пе?и ?аза??й ?ой?ови? ?а ?н?он Ч?дний п?оп??кали г?? в ??вном? ?е?ез ??авми.
?ал? ?нд??й ????л? пове?н?в?? ? г?? ? па?и??вав ?да?и? ?`??е?лава ?ожем`?ки, ?лек?анд?а ?онда?а ?а ?авла ?он?еби. ?а?ом???? во?о?ам ??пе?ник?в заг?ож?вали ене?ге?ики Та?а? ??з?, Ю??й ?ог?? ? ???ал?й Тан??кий.
??е ж на 35 ?вилин? ?�Кардинал???вдало?? з??вн??и ?а??нок: ?авло ?он?еба вдало в?г?кн?в?? на па? ?омана ?о?пини?а ??1:1.
???л? ??ого ?�зелен�?б?л???додали в а?а??: з ?да?ом ?а?`?на ?еле?а впо?ав?? голк?пе?,? Та?а? ??з? з ?о?о?о? пози??? пе?еп?авл?в м`?? ? во?о?а ??б?л? ???йки.
?а 40 ?вилин? ене?ге?ики до??гли ?вого: Та?а? ??з? п?о???елив ? ???а?ний майдан?ик, в?д голк?пе?а м`?? по??апив до Ю??? ?ог??а, ?кий ??ав ав?о?ом пе?еможного гола ??1:2.
???анн? ?ек?нди г?и ??вн?ни п?овели з п`??им пол?овим (?на?ол?й ??л?н?кий), за ?о ?? мало не пока?али ?лег ?егендзеви? ?а ?а?`?н ?еле?.
??е??о? ??нал?на ?и?ена за??к??вала пе?емог? ?�Енерг???? завд?ки ?к?й команда ?але??? ?ег?анова п?дн?ла?? на 2 м???е ? ???н??н?й ?абли??.

?же?ело -???е??л?жба Ф? "?не?г??"

? ?

"??одек??м" Хе??он ??/span>?"У?аган" ?вано-Ф?анк?в??к???8:3 (3:3)
19 ве?е?н?. Favbet ?к???а-л?га, 5 ???. м. Хе??он, С? Х?УФ?. ?ез гл?да??в.
?оли: Шо???ма (3, 32), ?ва?и? (14), ?. Со?ок?н (20), ??ло?е?к?ве?? (31), ?ла?д?н?о (33, 39), ?о???н (37) ???бак?ин (5), ?о?доба (8), ?еб?д? (10)
"??одек??м": Цип?н (в) ??/span>?Шо???ма, ?ва?и?, ?о???н, ??ло?е?к?ве?? (к) ??/span>??он?н?о, Ско?ий, ?ла?д?н?о, ?ан?ел? ?оза ??/span>??. Со?ок?н, ?ол?н?к, ?олков, ?е??алов, Савенко (в).
"У?аган": ?ол?ок (?а?да?, 21) ??/span>??о?доба, ?ики??к, ?адеви?, Фа?ен?к ??/span>??еб?д?, ?овал?, Ше?еме?а, ?бак?ин ??/span>?Швед, ?а?еви?, ?и??к, ?н???ак.
?опе?едженн?: ?он?н?о (29), ?о???н (36) ??/span>??о?доба (18)

??к голам ? ?е??он??ком? по?динк? в?дк?или го?пода?? з??илл?ми Шо???ми, ?кий по??жним ?да?ом з? ???а?ного зм??ив кап???л?ва?и ?ол?ка ??/span>?1:0. ??оп??ений м'?? не зн??ив го??ей, ?к? до ?е?едини пе??ого ?айм? демон????вали д?же ди??ипл?нован? г?? в за?и???, повн???? пе?ек?ив?и ?г?овий ки?ен? "мел?никам". Саме завд?ки злагоджен?й г?? п?и обо?он? ?а ?видким кон??а?акам "д?аконам" вдало?? не ли?е з??вн??и ?а??нок, а й вий?и впе?ед. Спо?а?к? дома?н? заго?овк? п?и ?оз?г?а?? з а??? "на ???о?" п?овели ?овал?-?еб?д?-?бак?ин (о??анн?й забив ?в?й ?о??ий гол в ???н???), а згодом ?о?доба обв?дним ?да?ом вив?в ?во? команд? впе?ед ??/span>?1:2. ?д?аз? ж ?вилинн? пе?е?в? вз?в на??авник го?пода??в ?нд?е ??оканело. Як ?е не па?адок?ал?но, але ?айм-а?? п??ов на ко?и??? "д?аконам", ?к? п?одовж?вали ви?око п?е?инг?ва?и, а ?еб?д?, о??имав?и "к??глого" на п?ав?й б?ов??, зм???ив?? в ?ен?? ? по??жно п?обив ? ?ам???н?к? дев'??к? ??/span>?1:3.?

? ?е?един? ?айм? п?ик?ого по?кодженн? зазнав Фа?ен?к, ?ож на??авник? го??ей довело?? в ?е?м?новом? по??дк? ?оби?и зам?н? ? пе???й лан?? ??/span>?зам???? "де???ки" ? г?? в???пив Швед. ?о ?лова, ?аза? ка?? не з?п??вав ? в?д?г?ав довол? впевнено, не бо??и?? б?а?и ?н???а?ив? на ?ебе. ?а 12-?й ?вилин? ?и не пе??а комб?на??йна а?ака го?пода??в ?аки до??гла ?вого ? ?ва?и? в?азив нижн? ????к? во??? ??/span>?2:3. "У?аган" в?дпов?в ?ан?а??и?ним за к?а?о? голом ? виконанн? Шведа, але... а?б???и ?ка??вали вз???? во???, вглед?в?и н? д?же вже ??мн?вне по???енн? з бок? ?о?доби на ?ва?и??. ?акл??н? ?вилини ??анк?в?? п?овели п?и обо?он? вла?ни? волод?н?, а за к?л?ка ?ек?нд до ?и?ени на пе?е?в? доп???или?? невим??ено? помилки, за ?к? б?ли пока?ан? ми???во ??/span>?Со?ок?н в??ановив н??ийн? 3:3 ? команди п??ли в?дпо?ива?и.

?о пе?е?в? обидв? команди по???или ?ан?вал?ник?в ???зал? ?видк??но? г?о? на з??????ни? к???а?. ?епогано бив Швед ??/span>?голк?пе? виг?ав ближн? д?ел? в на?ого ?н?ве??ала, а на добиванн? ?ики??к по??лив ? Цип?на. ?годом дал?н? ?да?и в?д ?ла?д?н?о ?а ?ебед? п?ой?ли повз во?о?а. ?е?еломним ж ? з??????? ??ав еп?зод в ?е?един? д??гого ?айм?. ?ап??ан "??одек??м?" ??ло?е?к?ве?? показав ?к май??е?но вм?? г?а?и "??овпа" ? вив?в ?во? команд? впе?ед ??/span>4:3. ?а жал?, ??анк?в?? не з?м?ли огов?а?и?? п??л? п?оп??еного гол?, ?ож Шо???ма ?а ?ла?д?н?о п?о??гом дво? ?вилин довели пе?еваг? ?е??он??в до ???о? м'???в ??/span>?6:3. ?о к?н?? з??????? ?о???н ?а ?ла?д?н?о ?е дв??? зали?или ?во? ав?ог?а?и ? во?о?а? "У?аган?" ??/span>?8:3, "д?акони" по???па????? ?инним ?емп?онам. Складно п?д?б?а?и ?лова п??л? ?ако? бол??о? по?азки, але под?бн? по?динки да??? змог? п?оанал?з?ва?и вла?н? г??, з?оз?м??и помилки ?а з?оби?и ви?новки на майб??н?. ?о?о??ба ??ива?!

?же?ело ??/span>???е??л?жба ?Ф? "У?аган"?айк?а?? бомба?ди?и

1. ?икола ??ло?е?к?ве?? (??одек??м) - 8
2-5. ?ани?л ?бак?ин (У?аган) - 6
2-5. ?а?'?н ?еле? (?не?г??) - 6
2-5. Я?о?лав ?еб?д? (У?аган) - 6
2-5. ?е??о Шо???ма (??одек??м) - 6
6-7. ?вген?й ??к (Х?Т) - 5
6-7. ?лек?анд? ?оле?ников (Х?Т) - 5

Т?ги:

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.