Эк???а-лига?ван Ск??ко подав ? в?д??авк? з по?ади головного ??ене?а ?ФФ? "С?ми"?ига ?емпионов У?Ф??ака: «Сама? бол??а? ?мо?и? б?ла, когда ?знали, ??о ??г?аем дома»Эк???а-лигаFavbet ?к???а-л?га 2020/21. 17 ???. Х?он?ка п?к?????ого «?а?динал?-??вне»Ф??зал в ми?еХ?о винай?ов ???зал???пани???пани?-2020/21. ????ие гол?, комбина?ии и ?ейв? 18-го ???аЧе?ка??????га л?га Ук?а?ни 2020/21. Че?ка?ина. ???гий е?ап. ?гл?д 1 ?????о???гали??и??а: «Я ?або?а? ?ак же, как и ?ан??е, ??об? о??ава???? в Т??-10 голкипе?ов ми?а»Чемпиона? ми?аС?ив Ха??и?: «??ма?, ??о ???е??в?е? о?ен? в??ока? ве?о??но??? ?ого, ??о Ф?Ф? о?мени? ?емпиона? ми?а, е?ли ??? о?мени? ?лимпий?кие иг?? в Токио»??пани???пани?-2020/21. Т?? 18. ?амб?к «?еван?е» и долгожданна? победа Хави ?од?иге?аЧемпиона? ?в?оп??в?о-2022: ма?? Ук?а?на-?ан?? ?ка?ований??али???али?-2020/21. Т?? 17. ?оков?е 25 ?ек?нд и п?одолжение б?азил??кого ка?навала?ела?????ела????-2020/21. Т?? 12. LIVE!?ол??а??бок ?ол??и-2020/21. 1/16 ?инала. LIVE!??азили??о???га ??нов?й ??ене? «???о?в?»??о?а? лига???га л?га Ук?а?ни 2020/21. ??нни??ина. ?гл?д пе??ого кола?ен?кий ???зал?нна ?авиденко: «???ла з «IMS-?УХТ» ? «Те?ли» ?е?ез ?е, ?о команди п?о?е??йно ?о?ли, а ? вже мала ?обо?? в па???л?н?й пол???? Че?н?гова»?ен?кий ???зал?на??а?и? ?а??ела заве??ае? ???зал?н?? ка??е?? ?ади ?або?? Full Stack ?аз?або??иком?аза???ан«????а?»: Синезио п?и?ел, а ?еллоз? ??ел?е??кий ???залЧемп?она? Ук?а?ни (U-15). ?и?а л?га. ?нон? ??е??ого з?�їзног�??????е??кий ???зал??к?о? ?о?колод?ко по??еб?? допомоги

Favbet ?к???а-л?га 2020/21. 16 ???. ?ез???ний «Х?Т» дл? «??одек??ма»

«??одек??м» в??е?? в ?езон? не з?м?в об?г?а?и?«Х?Т»


Фо?о: Ф? "?н?ев"

?ойдалки «?не?г??» в о??анн?? ма??а? п?одовж??????. ?нов? неви?азна г?а в?д «зелено-б?ли?» ? ?а?к?в?�ян�?мож??? ка??а?и ??л?ки ?ебе за ?е, ?о вивезли з? ??вова ли?е одне о?ко.?давало??, ?о п??л? г?и з «?н?евом» в?е налагоди????, але п?ивид ма??? з «?а?диналом-??вне» п?омайн?в ? ??вов? п??л? ?в??. ???м, ?од? вдало?? пе?емог?и, а за?аз ??л?ки в?д??о??и н??и?, ?о?а за певно? ?да?? можна б?ло ? ??? ви?опи?и повно??нн? 3 зал?ков? п?нк?и. ???л? ма??? в?? команда го?пода??в б?ла зобов?�язан�?к?пи?и ?аза??? ?ой?ови?? п?инаймн? ме??ов? п??? в знак под?ки за здоб??е о?ко. ?лей-о? в?е ближ?е, а головно? бол? ? ?але??? ?ег?анова в?е б?л??е.

???л? н??и?? з «Х?Том» ? майже заб?он?ованого 5-го м???? (6 о?ок пе?еваги над найближ?ими пе?е?л?д?ва?ами, ?о в д??г?й ?а??ин? ???н?но? ?абли?? б?ло б?л?? н?ж ?????во) п?доп??н? ?го?? ?о?кви?ова зазнали ?е?ве??о? по?п?л? по?азки. ? не ?каже?, ?о в?? по д?л?, але ?ез?л??а?и в ???н??н?й ?абли?? ??? ?пе??а. Такими ?емпами можна ? 5 м???е в??а?и?и, бо ?ой давн?й ?е??и?оковий гандикап ?ко?о?ив?? до 2 п?нк??в. ?оки ма?? головни? конк??ен??в пе?ене?ено, а «С?ми» в??а?или о?ки, жи?оми??ни завд?ки ??й пе?емоз? над «?а?динало-??вне» з?обили ?е?йозний ???ибок ? п?дн?ли?? од?аз? на 7 м???е в ???н??н?й ?абли??. ?к?емо ??еба в?дзна?и?и ви???ал?ний гол Се?г?? ?и?винов??кого, ?кий пе?ед ?аз??им ?да?ом ви??имав па?з? ?п?авжн?ого май???а ??момен? дл? е??е??в.

«С?ми» вдома дали б?й «У?аган?». ??ак?и?но ??вний пе??ий ?айм зм?нив?? д??гим, де ??м?ани по???йно ловили го??ей на кон??а?ака? п??л? ??н?? ?п?об пози??йного на???п?, але н??к не могли ?ко?и??а?и?? ?во?? нагодо?. У ?кладний момен? па??не??в не ??л?ки ? ?ам?? во???, а й п?и заг?оз? ??жим волод?нн?м, п?д??имав ?оман ?ол?ок, ?и? дал?н? пе?еда?? в?д ?во?? волод?н? пе?е?во?ила?? ? гол. ??доп??н???вана Ск??ка в?днови?и ??а???-кво не в??игли ? ?аки п?ог?али, а?конк??ен?и ?им ?а?ом?пок?а?или ?во? ???н??не ??анови?е.

Цен??ал?ний ма?? ???? в?дб?в?? ? ?и?в? ? ?е ?ой випадок, коли к?а?е один ?аз поба?и?и, н?ж ??о ?аз?в по???и. Я??авий двоб?й ?з зак???еним ??же?ом на о??анн?? ?вилина? в онлайн? ??ма?но дивило?? 3300 ?олов?к, ?о ? д?же ?ол?дним показником. ?в??но, ?о на ?? к?л?к???? вплин?ла в?д???н???? ?н?и? вагоми? ?по??ивни? под?й в ?ей ?а? (за вин??ком ба?ке?бол?ного ?емп?она?? Ук?а?ни), зак?и?ий зал, ка?ан?ин ? ???зал?ний голод п??л? ?в??ково? па?зи. ?днак ?е в?е одно ?в?д?и??, ?о п?и г?амо?ном? п?дла???ванн? ?озклад? можна зби?а?и довол? ?ол?дн? а?ди?о??? дл? подал??о? поп?л??иза??? ???зал?. ? ?ей ма?? ??ав найк?а?о? в???ино? дл? ??ого завданн?. Що ж до г?и, ?о «Х?Т» показав мак?имал?не бажанн? пе?емог?и ? б?в ??о?и ближ?им до здоб???? в?к?о???, але в?дм?нна г?а Цип?на, д?же ви?окий ?ндив?д?ал?ний кла? виконав??в ? вдала г?а з п?�яти�?пол?овим дозволила «??одек??м?» ?никн??и по?азки. ?? ? не б?демо заб?ва?и п?о в?д???н???? ? ?емп?она ?го?? ?о???на. ??о?е «мел?ники» в ???о? ма??а? ??ого ?езон? (вкл??а??и п?в??нал ??бка Ук?а?ни 2019/20) жодного ?аз? не з?м?ли пе?емог?и «кабел?ник?в». Хай ?ам ?о, але н??ийний ?ез?л??а? п?ак?и?но га?ан??вав?«??одек??м?» пе?емог? ? ?ег?л??ном? ?емп?она??.?«Х?Т» знов? п?одемон????вав, ?о го?овий ?оби?и к?ок впе?ед, але ? б?д?-?ком? випадк? ви???ал?н? ма??? ?е попе?ед?.

??Favbet ?к???а-л?га 2020/21. 16 ???
?

8 ???н??

13.00.??�Енерг????(??в?в) - ?�Монолі�?Viva Cup??(Ха?к?в) ??1:1 (1:0)
?оли:?
?егендзеви? (4 пен.) - ?в??нн?ков (35).
"?не?г??":??ой?ови? ??С???к, ?ог??, ?еле?, ??з?, ?егендзеви?, ??н?о, ?овал???к, ?емене??, ?а??ин?к ??????л?, Ч?дний, Тан??кий, ?а??к.
"?онол??-Viva Cup":????ов ???ибак, ?в??нн?ков, Ч?днов, ?онда?, ?о?пан, ?м??в??кий, ??га?, Те?ен???в, ?а?ил??в, Со?ок?н ?????о?ни?енко, ?оложий, ?оловен?.
?опе?едженн?:???н?о (18), ?ой?ови? (36) ???а?ил??в (18).
??б???и:??. ??ла?енко (Че?н?г?в), ?. ??ав?енко (?и?в), ??е?? ????к (??огоби?)
Х?ономе??и??:??лег ????к (??огоби?)
Спо??е??га? а?б???аж?:??. ?о?а (?и?в)
?елега?:??. ?ел?ник (??в?в)

?а?? л?в?в??ки? ене?ге?ик?в п?о?и ?а?к?в??кого "?онол???-Viva Cup" заве??ив?? вн??и? 1:1. У ?клад? "?не?г??" в?дзна?ив?? ?лег ?егендзеви?.

?а ??а??? по?динк? к?л?ка небезпе?ни? а?ак п?овели ?а?к?в'?ни, ?ож голк?пе?? "?не?г??" ?аза??? ?ой?ови?? довело?? ак?ивно в???па?и ? г??.

?не?ге?ики в?дпов?ли ?ез?л??а?ивно. ?а 4 ?вилин? г?ав?? "?онол???-Viva Cup" по???или п?авила п?о?и ?лега ?егендзеви?а ? ?во?м? ???а?ном? майдан?ик? й а?б??? п?изна?ив пенал???. Ше??име??овий ?олоднок?овно виконав ?ам ?лег ?егендзеви?, пе?ег?ав?и во?о?а?? ?ми??а ???ова.

?адал? обидв? команди ??во??вали ?о?о?? момен?и, аби зм?ни?и ?а??нок. У ?клад? ене?ге?ик?в небезпе?но п?обивали ?а?'?н ?еле? ? Та?а? ??з?, ? го??ей ???вген ??га?, Та?а? ?ибак ?а ?'??е?лав Ч?днов. ??е ж на в?дпо?инок ??пе?ники п??ли за м?н?мал?но? пе?еваги ене?ге?ик?в.

???л? пе?е?ви нагод б?л? обо? во??? ??ало ?е б?л??е. ?а по?а?к? д??гого ?айм? ?аза??й ?ой?ови? па?и??вав ?да?и ?'??е?лава Ч?днова, ?лади?лава ?о?пана, ?ени?а ?в??нн?кова ?а ?ми??а ?онда?а, на?ом???? п??л? по????л? ?лега ?егендзеви?а го??ей в????вала ???йка, Та?а? ??з? п?обив по??? з? ??анго?, ?а?'?н ?еле? мало не вл??ив ? по?ожн? во?о?а го??ей.

?адал? обидва голк?пе?и ?еж мали до??а?н?о ?обо?и, а в ок?еми? еп?зода? команди ????вав ка?ка? во???. Так, Та?а? ??з? ?пе??? вл??ив ? ??е??овин?, а згодом його по????л пе?ев?в ? попе?е?к? во?о?а? ?а?к?в'?н. У ?во? ?е?г? ???йка в????вала "зелено-б?ли?" п??л? ?да?? ?лади?лава ?а?ил??ва.

?а 35 ?вилин? ?о???на в?е ж по?м??н?ла?? ?а?к?в'?нам. ?ени? ?в??нн?ков о??имав пе?еда?? ? ???а?ном? майдан?ик? ? пе?еп?авив м'?? ? ???к? во???.

?и?ва?и пе?емог? на о??анн?? ?вилина? могла ? "?не?г??", ? "?онол??-Viva Cup". ?ок?ема, команда ?але??? ?ег?анова а?ак?вала вп'???о? ??п?дкл??ав?? голк?пе? ?аза??й ?ой?ови? ?а ви?одив ? во?о?а???к?й ???бол?? ?лег ?егендзеви?. ??о?е ??нал?на ?и?ена за??к??вала н??ийний ?ез?л??а? ??1:1.

?же?ело -???е??л?жба Ф? "?не?г??"9 ???н??

12.00. ?�ІнБев�????�Кардинал-??вне????2:1 (1:0)
9 ???н? 2021 ?ок?, ?и?оми?, Ф??
?�ІнБев�? ?ел?ник ??Чебе??к, ?ак?м, ?а?б?ла, Семен?енко ???онда???к, ?ланк, ?з?ба, ?и?винов??кий ???о??й??к. ?апа?н?: Со?ок?н, ?ванов??кий, ?е??енко.
?оловний ??ене?: ?и?айло Соколов??кий.
?�Кардинал-??вне?? ?ак?н??кий ????л?н?кий, ?и?енко, ?он?еба, ??ав??к ??????ок, ?ан?йленко, ?онда?, ?о?пини? ??Шпига?. ?апа?н?: Свина???к, ?алинов??кий, ?иб???кий.
?оловний ??ене?: ?го? ?о?кви?ов.
?оли: ?а?б?ла (19), ?и?винов??кий (28) ???и?енко (25)
?опе?едженн?: ?о??й??к (20), Чебе??к (37).

??вн?ни, ?к? вий?ли на г?? без ди?квал???ковани? ?а?и?а ? ?ожем?ки, знов? попла?или?? за низ?к? ?еал?за??? вла?ни? гол?ови? нагод. ?ап?ик?н?? пе??ого ?айм? го?пода??в впе?ед вив?в ?а?б?ла. ?а ми?? до ?ого Чебе??к в?две??о в?дма?н?в?? в?д ??ав??ка, за??див?и ?ом? л?к?ем в обли???. Фол, ?кий зазви?ай жо???око ка?а????? ??а?б???и п?оглед?ли.

???л? пе?е?ви ?ан?йленко п?обив ? ???йк?, ?о?пини? ??? попе?е?ин?. ? з??вн?в ?а??нок ?и?енко. ??�я�?вле??в ? ???к? во??? жи?оми??н ?ико?е?ом в?д г?ав?? ?�Кардинала-??вне??п??л? невдалого вино?? в?д Чебе??ка.

???л? ??ого п?доп??н? ?го?? ?о?кви?ова п?оп???или кон??а?ак?, ?к? заве??ив ?и?винов??кий. Че?ве??а по?п?л? по?азка ??вн?н, ?к? в?е-?е не га?ан??вали ?об? ??а??? ? плей-о?? ?емп?она??.

?же?ело ??/span>???е??л?жба Ф? ?�Кардинал-??вне??/span>

?
?

13.00. ?�Суми�????��?�аган????1:2
?�Суми�?
С??не? ??Сме?аненко, ?г?мнов, ?а?е?ин?н, ?????в, ?еленкеви?, Я??н, ?елен??кий, ?е?а, Ц?лик, ????ога ???????ов, ?ал???а.
?��?�аган?? ?ол?ок ???адеви?, ?о?доба, Фа?ен?к, ?еб?д?, ?и??к, Ше?еме?а, ?о?обка, ?аве??аний, ?бак?ин, ?а?еви? ???а?да?
?оли: ?а?е?ин?н, 17 ???о?доба, 10, ?ол?ок, 35
?опе?едженн?: ?елен??кий, 40 ??Ше?еме?а, 11, ?бак?ин, 38, ?ол?ок, 40, ?еб?д?, 40

??доп??н? ?вана Ск??ка ? ма??? 16-го ???? ?к???а-л?ги вдома м?н?мал?но по???пили?? б?онзовом? п?изе?? ?емп?она?? Ук?а?ни ??1:2.

?а де????й ?вилин? н???о ?з ??м?ан не зм?г нак?и?и ?омана ?о?доб? на п?авом? к?а? ???а?ного майдан?ик?, ? кап??ан го??ей ? до?ик п?обив ?о?но п?д дал?н? ???йк?. Ще до пе?е?ви го?пода?? змогли з??вн??и ?а??нок. Я??н об?к?ав ??пе?ника в ?ен??? майдан?ик?, ? ?азом ?з ?а?е?ин?ним вий?ли на одного голк?пе?а. ???а?г?н? в?ддав пе?еда?? нап?аво, а ???ал?? зали?ало?? ли?е ?о?но п?оби?и по п???и? во?о?а?.

?и???ал?ний момен? ? г?? ??апив?? на 35-й ?вилин?. ?оман ?ол?ок ?ил?но ного? вибив м?�я�?в?д во???, Фа?ен?к ? бо?о??б? ? на??й ???а?н?й дезо???н??вав С??не?а, ? м?�я�??пав ? л?вий нижн?й к??, н?кого не до?о?кн?в?и??.

???л? ???? по?азки ?�Суми�?оп???или?? на во??м? ??одинк? ???н??но? ?абли?? ?з 14 о?ками, ?��?�аган??пове?н?в?? на ??е?? пози???, наб?ав?и 34 бали.

?а???пний календа?ний ма?? на?а команда п?оведе на???пного ?ижн? ? ?амка? 1/8 ??нал? ??бк? Ук?а?ни п?о?и ки?в??кого ?�Ельдорадо?? ??о ?а? ?а да?? г?и б?де пов?домлено дода?ково.

?же?ело -?foodcentresumy.com.ua

?апе?едодн? зв??ного по?динк? "У?аган" ??икн?в?? з кад?овими п?облемами - до ?аза?а Шведа ?а Се?г?? ?овал?, ?к? вже дов?ий ?а? зна?од????? в лаза?е?? команди, додав?? кап??ан ?икола ?ики??к, вил??ений ? попе?едн?ом? п?о?и??о?нн? з "?а?диналом-??вне". ?а в?д???но??? ?ики??ка кап??ан??к? пов'?зк? од?гн?в ?оман ?о?доба, а м???е в д??г?й лан?? команди о??имав ???ал?й ?о?обка.

? пе??и? ?вилин "д?акони" вз?ли ?н???а?ив? до ?во?? н?г ? ??и?? в ?ен??? под?й опин?в?? ?о?доба. ???м, дв??? п??л? ?да??в до?в?д?еного ?н?ве??ала в????вав голк?пе? го?пода??в С??не?, а ?е одного ?аз? по????л п?ой?ов повз ?амк?. "С?ми" ог?изн?ли?? випадом Ц?лика, ?а ?ол?ок в ?ом? еп?зод? в?д?г?ав над?йно. "У?аган" п?одовж?вав ?и?н??и на во?о?а ??пе?ник?в ? знов? на пе??? ?ол? вий?ла май??е?н???? С??не?а, ?кий демон????вав найк?а?? ?ко??? ? ?ам?? п??л? ?да??в ?о?доби ?а Фа?ен?ка. ??е ж на еква?о?? ?айм? ??анк?в?? до??гли ?вого, коли ?адеви? в?ддав на ?о?доб? ? один з найак?ивн??и? ? пе???й половин? ка?н?в м'??а повз голк?пе?а - 0:1. ?огли го??? ? подво?ва?и пе?еваг?, ?а ?к ?адеви?, ?ак ? Фа?ен?к не з?м?ли пе?ег?а?и С??не?а в ближн?ом? бо?. С??имав?и на?и?к го??ей, "С?ми" заг?али ? ?в?й зви?ний ???зал ? ??во??вали в?е б?л??е нап??ги б?л? волод?н? ?ол?ка. ?а 17-?й ?вилин? го?пода?? з?м?ли в?днови?и ??а???-кво - ?е ?а?е?ин?н пока?ав ??анк?в??в за в??а?? м'??а в ?ен??? майдан?ика. ?ал? г?а п??ла на з??????ни? к???а? - ?е?а вл??ив ? ???йк?, а Фа?ен?к з виг?дно? пози??? п?обив ? во?о?а??. Та б?л??е гол?в в пе??ом? ?айм? вбол?вал?ники б?л? ек?ан?в ?во?? гадже??в не поба?или - н??и? 1:1.

???гий ?айм ?озпо?ав?? з дал?ного ?да?? в?д ?о?доби, ?кий знов? п?ий?ов?? ? голк?пе?а. ??дпов?д? ??м?ан видала?? бли?кави?но? - Сме?аненко опинив?и?? ?пино? до во??? в?ддав на в?л?ного ?елен??кого, ? ли?е ??дова ?еак??? ?ол?ка в????вала "У?аган" в?д неп?и?мно??ей. ?а???пн? ?вилини видали?? довол? ?кладними дл? п?доп??ни? ?ак?има ?авленка, адже помилки в пози??йни? а?ака? лед? не п?извели до п?оп??ени? гол?в, ?а ?к?о ?елен??кий ?а ???а?г?н?, ви?ко?ив?и на поба?енн? з голк?пе?ом, п?обили по "го?об???", ?о п??л? ?да?? ?а?е?ин?на в г?? в???пив ?ол?ок. ?емон????вав дива ? ?ам?? ? С??не?, коли на ?да?н?й пози??? опин?ли?? ?о?доба ?а Фа?ен?к. ?а ??он??? дол? голк?пе? ??м?ан над?йно д??в п??л? по????л?в ?н?ве??ал?в "д?акон?в", а о? довга пода?а в?д колеги по ампл?а ?ол?ка за??ала його знена??ка ? "к??глий" по-з?адни??ки зале??в ? нижн?й к?? во???. Щоп?авда, в ??ом? еп?зод? вагома за?л?га ? Фа?ен?ка, ?кий зак?ивав огл?д голк?пе?? - 1:2. ?д?аз? непоган? нагод? в?дзна?и?и?? в??а?ив к?а?ий голеадо? favbet ?к???а-л?ги ?бак?ин, ?а його ?да? п?ийн?ла на ?ебе ???йка. ? п?д??мк?, 1:2 - "У?аган" пе?емага? ?а в ?о?о?ом? на???о? го??????? до ??а??? в новом? ?оз?г?а?? ??бка Ук?а?ни.

?же?ело - ??е??л?жба ?Ф? "У?аган"
?


10 ???н??

12.00. «Х?Т» (?и?в) ??«??одек??м» (Хе??он) 5:5
10.01.21, 12:00, ?иев
??би???: ?. ?о?диенко (?де??а), ?. ?оев (?апо?ож?е), ?. ?и?онкин (?иев)
«Х?Т»: 77. ?лек?анд? С??ов, 30. ?лек?анд? Си?и?кии?, 7. ?го?? ?о???к, 8. ?го?? Сал?анов, 9. ?нд?еи? ?о???к, 10. Се?геи? ???ба, 11. ?вгений ??к, 12. ?ладими? ?оно?овн?й, 14. ?го?? Че?н?в?кии?, 17. ?лек?анд? ?ед??, 22. ??е?? ?о?г?н, 29. ?лек?анд? ?оле?ников, 90. ?лек?анд? Школ?н?и?, 88. ?вгении? Се??и?.
?лавн?й ??ене?: ?лег ??к??ненко
«??од?к?им»: 1. ?и?илл Цип?н, 4. ?нд?ей ?ае?, 9. Ю?ий Савенко, 2. ?ани?л? ?оза, 6. Эд?а?д ?олков, 7. ?ла?дин?о, 8. ?ми??ий Со?окин, 9. ?и?аил ?ва???, 10. ?онин?о, 11. ?и?аил ?ол?н?к, 12. ?е?? Шо???ма, 14. С?ани?лав ?о?пан, 15. ?иколай ?ело?е?кове?, 17. ?ладими? ?аев?кий.
?лавн?й ??ене?: ?нд?е ??оканело
?ол?: ??к 16?? 32?? ?ед?? 31?? ?оле?ников 38????Шо???ма 11??(??), 18?? Со?окин 16?? ?ва??? 28?? ?ело?е?кове? 36?? ?ани?л? ?оза 39??
??ед?п?еждени?: ?ани?л? ?оза 30?? ?олков 32??

Цен??ал?н?й ма?? 16 ???а Эк???а-лиги ?езона 2020/2021 «Х?Т» ??«??од?к?им» пода?ил на??о??ее ???бол?ное дей??во, жал?, ??о болел??ики не могли ?виде?? ??о? ?пек?акл? вжив??. ??? же, видео-ка??инка в полной ме?е не пе?еда?? неве?о??н?е ?мо?ии, ко?о??е б?ли на па?ке?е в ??оли?ном ?по??комплек?е «ЦС? ?СУ» в во?к?е?ен?е 10 ?нва??.

?а?? на?ал?? без ?азведки, в ?о?о?ем ?емпе, а на?и па?ни в??ли впе?ед в ?е?едине в?о?ой половин? ??Се?гей ???ба ?и??о п?обил из а??а, м?? ??ико?е?ил об ?е??а Шо???м? и вле?ел в ?е?к? ?и?илла Цип?на ??1:0.

?о??и о?ве?или на 16-й мин??е ???ми??ий Со?окин дал?ним ?да?ом за??ал в?а?пло? ?лек?анд?а С??ова. ?о ?же ?е?ез па?? а?ак киевл?не внов? б?ли впе?еди ???лек?анд? ?оле?ников п?о???елил на п??ак, а ?вгений ??к подп?авил м?? в во?о?а ??2:1.

? е?е ?е?ез пол?о?? мин??? ?е??он?? забили ?о ???а?ного ???ла?дин?о пока?ил м?? на Шо???м? и капи?ан ?бо?ной Ук?аин? ?а????ел?л во?о?а С??ова.

?о?ле пе?е??ва к?а?ива? иг?а ? бол??им коли?е??вом момен?ов п?одолжила??, ?о?? ?лед???его гола п?и?ло?? жда?? ?ем? мин??. ?а добивании по?ле ?ейва С??ова здо?ово ??г?ал ?и?аил ?ва???, и впе?в?е в ма??е «??од?к?им» в??ел впе?ед. ?о на?а команда довол?но б????о о??г?ала?? ?????ба и?полнил «зави????» на ?ед??а, и Са?а неве?о??н?м ?да?ом ?л??? вколо?ил м?? в ?е?к? ??3:3!

? ?е?ез мин??? го??и «п?ивезли» ?е??ой ?ол, и ??к о?о?мил д?бл?. ??авда ?да? ?вгени? ? дабл-пенал??и Цип?н по??н?л, но на добивании ??к оказал?? ?а??о?опн?м ??4:3.

С?аз? же ?нд?е ??оканело в?п???ил ?ла?дин?о п???м полев?м, и бол??ин??во дей??в???ие ?емпион? ?аз?г?али ?да?но. ?иколай ?ело?е?кове? на 36-ой мин??е по?ле п?о???ела ??авн?л ?ез?л??а?.

?е ??пели ?е??он?? по?адова????, как «Х?Т» внов? в??ел впе?ед ???ед?? п?о???елил ? ?глового, а ?оле?ников о?к??л?? на п??аке и ?вой ?ан? не ?п???ил ??5:4.

?о??и внов? пе?е?ли на иг?? ? п???м полев?м и внов? о??г?али??. ?ани?л? да ?оза ?ве?ено ??г?ал в ?ен??е на?ей обо?он?, и во???ановил ??а???-кво ??5:5!

??ме?им, ??о на по?ледней мин??е ?же ?лег ??к??ненко ??г?ал ? п???м полев?м, ??об? в??ва?? побед?, а ?ед?? даже мог п?ине??и ?ез?л??а? «Х?Т?» за ?ек?нд? до окон?ани? в???е?и, но п?обил в голов? ?и?илла Цип?на!

? и?оге, 5:5 ??неве?о??н?й и к?а?ив?й ма??, в ко?о?ом ни??? в?? же бол??е б?ла на пол?з? дей??в???и? ?емпионов ??п??ио?ковое п?еим??е??во в ???ни?ной ?абли?е за два ???а до окон?ани? ?ег?л??ного ?емпиона?а

???о?ник - ??е??-?л?жба Ф? «Х?Т»
?


?а?? «?? Т?ейдинг» (?икола?вка) ??«Сок?л» (Хмел?ни??кий) пе?ене?ено на 30 ???н?
?

?айк?а?? бомба?ди?и

1-2. ?ани?л ?бак?ин (У?аган) ??15
1-2. ?и?айло ?ва?и? (??одек??м) ??15
3. ?лек?анд? ?ед?? (Х?Т) ??14
4. ?е??о Шо???ма (??одек??м) ??13
5-7. Та?а? ??з? (?не?г??) ??11
5-7. ?икола ??ло?е?к?ве?? (??одек??м) ??11
5-7. ?лег ?егендзеви? (?не?г??) ??11
8-12. ?а?'?н ?еле? (?не?г??) ??10*
8-12. ?ми??о ?ванов (?н?ев) ??10
8-12. Я?о?лав ?еб?д? (У?аган) ??/span> 10
8-12. ?икола ?ики??к (У?аган) ??/span> 10
8-12. ?вген?й ??к (Х?Т) ??/span> 10

??им??ка. ?а?'?н ?еле? на?п?авд? забив 11 гол?в, але за о????йним даними один з його гол?в запи?аний на ???ал?? Тан??кого.


Т?ги:

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.