?о??и?Се?гей ?б?амов: «??а?ив?е гол? ????о на?а имп?овиза?и?, а не дома?ние заго?овки»??азили?Фалкао: «Фалкао ??пе?в?й, Фалкао ??в?о?ой, ?ано?л Тобиа? ????е?ий»??азили??ллан: «?е??а? попа??? на ?емпиона? ми?а»??азили??анде? ?а?иока возв?а?ае??? на пло?адк??аза???ан?и?жан ??азов: «?и?но ? п?о?ив на???ализа?ии. ????е, ??об? иг?али ме??н?е па?ан?»??пани?«?а??а» ?а???ане??? ? ??ем? лиде?ами по окон?ании ?езона-2020/21??али?«??ал?е?ви? ?еза?о» ???емпион ??алии-2020/21??пани?«???ела»: ?иве?а ??оди?, ?ике? п?и?оди?Сбо?на? Ук?аин??б??на Ук?а?ни (U-19) заво?вала б?онзов? наго?оди ???н??? «Futsal Week», Тка??к ? ?и??к ? ?имвол??н?й зб??н?й?аза???ан?и?жан ??азов: «Хо?ело?? б? поп?обова?? ?еб? в ?оп-?емпиона?а?, ден?ги ??? не вли???»?олдова??�ячесла�??ожем?�як�?пе?ей?ов в «?алкан Фа?ма?????кал?»?ела?????ела????-2020/21. ????а? лига. ?лей-о??. Финал?. LIVE!Сбо?на? Ук?аин?Юна??ка зб??на Ук?а?ни (U-19) бо?о?име???? за б?онзов? наго?оди на ???н??? «Futsal Week»?о??и?«Сина?а» ???емпион ?о??ии-2020/21!??пани??игел? ?нд?е?: «Самое важное, ?ем? ? на??ил?? ????о ?е??но???, по??до?но???, ???дол?бие и ???а??? к дел?, ко?о??м ? занима???»Ф??зал в ми?е?Ф? «?ай?е?ек» пополнил?? Салимбаев?м и ?айзаков?м?ен?кий ???зал?а?али? ?и??о?ан?ка?: «Хо?? о??ава???? в ???зале, доби???? в нем многого и ве?н????? в ?бо?н??»?о??и??аб?и?л: «? п?ед??о??и? ма??а? главное ??ди??иплина»??али??а??ио ??ан?е?: «?не о?ен? н?ави??? иг?а??, но ? ?акже л?бл? ??ени?ова????»?е?мани????? Ша?алин: «Сомнева???, ??о в пе?в?й ?езон ??нде?лиги неме?кие команд? б?д?? повал?но ?к?па?? легионе?ов»

?олодими? ???п??к: «Чом? н???о ?з на?и? г?ав??в н?коли не г?ав в ??пан??, ?о???гал??, ??ал??? Том? ?о не б?ло аген??в»

??аве?? «Parimatch» ? за ??м??ни??вом в?домий ?по??ивний ж??нал??? ?олодими? ???п??к ?озпов?в нам п?о ?в?й пе?е?зд до ?и?ва, л?в?в??к? Umbro-л?г?, зм?ни в ама?о???ком? ???зал? за о??анн? ?оки, головн? о?оби??? ? командн? до??гненн?, ??л? на ?езон ? под?лив?? д?мками ?одо поп?л??иза??? на?ого вид? ?по???.


??У ?ебе за пле?има б?в ?е?йозний ???зал?ний до?в?д ? ??дном? ??вов?. ?ле ?к ?и п??л? пе?е?зд? вливав?? ? ки?в??к? ???зал?н? ?п?л?но???
???е б ? не б?в, завжди пе?еб?вав ? по??ка? ?ого, з ким би поб?га?и ? ???зал. Я ж довгий ?а? п?а??вав ?по??ивним ж??нал???ом ? знав бага??о? л?дей ?з ?и?ва. Так, ? п??л? пе?е?зд? ? ?и?в б?гав ?з ??зними компан??ми, зна?одив нов? знайом??ва. Так ?о знай?и з ким поб?га?и не б?ло п?облемо?.

???м ?ого, ? б?в головним ?едак?о?ом пе??ого в Ук?а?н? ж??нал? п?о ???зал «Ф??бол 5?5» ? п?е?а?а?е ново??во?ено? ?к???а-л?ги. Так познайомив?? ?з ?авлом ??и??жн?ком, ?кий ?од? б?в головним о?ган?за?о?ом ки?в??ки? ???н???в.

??Як ? ?ебе виникла ?де? п?оводи?и ? ??вов? Umbro-л?г??
??Я завжди л?бив о?ган?зов?ва?и навколо ?ебе л?дей. 12 ?ок?в ?ом? ? з колего? ??во?ив команд? «?ов? ?мена», ?ка ви???па? ? ?емп?она?? ??в?в?ини. ???л? пе?е?зд? ? ?и?в ? поба?ив на?к?л?ки ??? п?авил?ний ? п?о?е??йний п?д??д до ???н???в. ? в?део??ан?л????, ?ек??ов? зв??и, нав??? онлайн-??ан?л???? ??в?е, ?о по???бно дл? великого ?н?е?е?? до ???н???, дл? його ?озви?к?. ?а ?ой ?а? ? ??вов? н??ого ?акого не б?ло. ? ? ви???ив ??во?и?и ?акий ???н??, показа?и на?к?л?ки ??кав??ими мож??? б??и змаганн?, ?к?о дол??и?и ?пон?о??в, о?ган?з?ва?и в?део ?а ?о?о з ма???в, ?ек??ов? зв??и ?з ??а?никами, п??л?ма??ев? ?н?е?в?��?

?а ??в?в?ин? завжди б?ло д?же бага?о ?ил?ни? ама?о???ки? команд, ?ом? ?о ?имало ек?п?о?е??онал?в б?гали на ?аки? ???н??а?, а вл??к?, коли ???ди м?ж?езонн?, до ??вова пове??али?? в?? п?о?е??йн? г?ав?? ?з ??зни? команд ?ол???, ??ло????. Такий ???н?? в?д?аз? за??кавив бага?о ?ил?ни? команд на ??в?в?ин?. Щоп?авда о?ган?зов?ва?и його б?ло не легко, адже ??о??а??? ???зал? ??в?в?ини не ?о??ла допомага?и ? о?ган?за???, а навпаки ??авила палки в коле?а. ?она ба?ила ? ??ом? конк??ен??? ?во?м ???н??ам, але й ви?оди?и на ви?ий ??вен? о?ган?за??? ?акож не ?о??ла.
?

??Якими ? п?д??мки п?о?к?? Umbro-л?га ??в?в?
???и п?овели два????н??и: л??н?й ? о??нн?й. ?а зимовий ???н?? ?о??ли домови?и?? п?о ?п?вп?а?? ?з ??о??а????, але, на жал?, ??ого з?оби?и не вдало??. Уже в ?амка? ?емп?она?? ??в?в?ини ? о?ган?зов?вав в?део??ан?л???? ?а в?? ?н?о?ма??йн? п?д??имк? ма???в дл? ок?еми? команд.

??Що ?об? дав пе??од ?обо?и в Феде?а??? ???зал? ?и?ва?
???е?? за в?е до?в?д ? кла?н? знайом??ва. ?оманда ФФз? ?клада????? ?з ак?ивни? ??ле?п??мовани? л?дей. ?они вивели ??вен? ама?о???ки? ???н???в на ?е?йозний ви?ий ?абел?.
?

??Як за ?? ?оки, ?о ?и ??? живе?, зм?нив?? ки?в??кий ???зал?
??Я б не ?казав, ?о ки?в??кий ???зал зм?нив??. Як ? ?ан??е, ??? д?же ?ил?ний ?емп?она?, ?имало квал???ковани? г?ав??в, зм?н?????? ли?е назви команд, за ?к? вони г?а???, в?дпов?дно до ?пон?о?а команди. Щоп?авда за ?ей ?а? ви?о?ла к?л?к???? команд, о?обливо ко?по?а?ивни?, за ?к? г?а??? ли?е п?ед??авники ???? ?и ?н?о? ???ми, ?акий ?об? ?езонний ?имб?лдинг дл? зм??ненн? колек?ив?.

???о??вн?й ??ан ???зал?ного го?пода???ва ? ?и?в? ? ??вов?. Як ?е вигл?да? з?е?едини?
????ган?за??? ???зал?ни? ???н???в ви?о?ла в??ди. ?а?аз вже незви?но г?а?и в ???н???, ?к?о ?ам нема? п??мо? ??ан?л???? ?и в?деона??зки момен??в. Це вже ?акий ?об? ??анда?? ниж?е ?кого ???н?? не може оп???и?и??. Я вважа?, ?о не ва??о ????но вбива?и конк??ен?н? ???н??и завд?ки адм?н?е?????, ?о ?а??ково в?дб?ва????? ? ? ??вов?, ? ? ?и?в?. ?е п?авил?но, коли о?ган?за??? не ?о?е ?о??и, але ма? адм?н?е???? влади ? ??ави?? палки в коле?а? молодим о?ган?за?о?ам. ??д?-?кий ???н?? ма? ?о??и ? пе?екон?ва?и команди г?а?и ? н?ом? ?к???? ?вого п?од?к??.

???оманда «Parimatch» за?нована в далеком? 2013 ?о??. Як? ?? до??гненн? ?и вважа?? найзна?им??ими за ?ей пе??од?
??Так, на??й команд? вже 7 ?ок?в. ?оли ? пе?е??ав ? ?и?в, ?о ?азом ?з колего? ?легом ??кло? ??во?ив ?? команд? ? ми г?а?мо до??. Фо?ма? п?оведенн? змаган? ФФз? ?акий, ?о не здоб??и ?о?а б ?к??? медал? ?и к?бок п?ак?и?но не можливо. Том? ? на? до??а?н?о медалей ?а к?бк?в ? ?амка? ?емп?она?? ?и?ва. ?е мож? вид?ли?и ?кий?? один ???н?? ?и одн? пе?емог?.

?а?ампе?ед пам?�ятає�?ма??? п?о?и ?ил?ни? ??пе?ник?в. ?авжди по?е?но змага?и?? на одном? майдан?ик? п?о?и коли?н?? п?о?е??йни? ???зал????в. Ще недавно ?и ?ад?в ???бним медал?м зб??но? Ук?а?ни на ?емп?она?? ?в?оп? ?и ?по??е??гав за ??бком ?в???, а ?епе? ?лег Шай?анов ? Се?г?й Чепо?н?к ви?од??? п?о?и ?ебе на ма?? ?емп?она?? ?и?ва. Ще в?о?а ?л?да? ?ака?в ??ав одним ?з дво? ?к?а?н??в, ?к? виг?али найп?е??ижн??ий ???зал?ний ???н?? в ?в?оп? ??бок У?Ф?, а вже ??огодн? в?н, ?к ??ене?, виводи?? команд?-??пе?ника.
?

??? ?к? ?во? до??гненн?, ?к г?ав??, ?и вважа?? головними?
??/strong>??авжди ?з но??ал?г??? згад?? пе??? ?езони команди «?ов? ?мена» ? ?емп?она?? ??в?в?ини. Тод? ? на? б?ла молода амб???йна команда (к????к команди зали?ив?? ? за?аз). ?ам?�ята�? ?о ? д??гом? ?езон? бо?ов?? за званн? найк?а?ого бомба?ди?а ?емп?она??. ? одним ?з конк??ен??в б?в па??не? по команд? ?ак?им ?а??бко, ?кий за?аз г?а? в ??ал?? ? Се??? С.

У ?клад? зб??но? Ук?а?ни ?е?ед ж??нал????в по??в д??ге м???е на ?емп?она?? ?в?опи.

?оманда «?ов? ?мена» виг?ала 11 ?з 11-?и ко?по?а?ивни? ???н???в PM, а ? 5 ?аз?в ??авав найк?а?им бомба?ди?ом ???н???.
?ле головним до??гненн?м вважа? ?е, ?о завжди п?д??им?вав дв? команди «?ов? ?мена» ? «Parimatch». ?з ?ими командами пе?ежив ??? головн? ???зал?н? пе?емоги.

??«Parimatch» ???е команда дл? вла?ного ак?ивного в?дпо?инк? з локал?ними ??л?ми ?и в плана? ? ?о?? ?е?йозн??е?
???оманда «Parimatch» ? ?ом? вигл?д?, ?кий вона ма? за?аз ???е команда дл? вла?ного ак?ивного в?дпо?инк?, ?п?лк?ванн? м?ж ?обо?, ?имб?лдинг?. ?и не план??мо ???ибн??и ви?е голови. Як?о й б?де ?о?? ?е?йозн??е, ?о ?е вже б?де аб?ол??но не ?а команда.

??У мин?лом? ?езон? ви по??ли п?�ят�?м???е ? ???г?й л?з? ?. Це ?п?аведливий п?д??мок ?езон? ?и ?о??ло?? зама?н??и?? на ?о?? б?л??е?
???в??но, ?о завжди ?о?е???? по????и ?комога ви?е м???е ? ???н??н?й ?абли??. ?ле ? вважа?, ?о ?е ?е м???е, ?ке в?дпов?да? на??й ?ил?, на?ом? ??авленн?, на?ом? бажанн? г?и. Том? ?е ?п?аведливий п?д??мок.

??Ц?ого ?аз? ? ???г?й л?з? з?б?ало?? 24 команди. Як? завданн? ? ?о загалом може? ?каза?и п?о ??ого???ний ?езон?
???нов? ж ?аки, ?о?е???? по????и ?комога ви?е м???е. ? м???? здоб??и п???вк? ? ?е??? л?г? ?и?ва. ?ле м??? не завжди зб?га????? ?з ?еал?н????. Том? ми б?демо бо?о?и??, а ?к б?де? покаже ?а?.
?

??У ???г?й л?з? к??м ва? ви???па??? ?е PM UA, Parimatch Tech. ??и?ом? з пе??ими ви в одн?й г??п? ? вже об?г?али ??. ?а??? з ?ими командами дл? ва? о?обливо п?ин?ипов? ?и н??
???в??но, ??каво з?г?а?и п?о?и ?во?? колег, адже пе?е?ина???? ?з ними в пов??кденном? жи???. Це ?во???дн? де?б?. ?ле пе?емага?и п?и?мно б?д?-?к? команд? ?и ?е де?б?, ?и ?е ?н?ий ма?? ?емп?она??. ? в ?н?и? ?г?а? ???н??? ? вбол?ва? за на?и? колег.

??Що, на ?во? д?мк?, ??еба ?оби?и дл? поп?л??иза??? ???зал??
????же об?и?не пи?анн?, ?ке ма? безл?? ?ак?о??в, ?о залежа?? одн? в?д ?н?и?.

?о?немо ?з п?о?е??йного ???зал?. Щоб в Ук?а?н? б?ло бага?о п?о?е??йни? кл?б?в, влада повинна ??во?и?и пода?ков? п?л?ги дл? ?и? кл?б?в, ?к? ?о???? ??нан??ва?и ???зал?н? команди. Такий к?ок дав би ?озви?ок не ??л?ки ???зал?, а й ?н?им ?г?овим ?а не?г?овим видам ?по???. Я п?о?и ком?нал?ни? команд, ?о заби?а??? г?о?? ?з б?дже??. ?л? по?а?к? по???бно п?о??о да?и пода?ков? п?л?ги б?зне?менам. ?в??но, в ?деал? команди ма??? ?ам? за?обл??и на ?во?м? п?од?к??.

Також по???бно, ?об з?�явилис�?л?ди-аген?и, ?к? б змогли п?опон?ва?и на?и? г?ав??в ? ?в?оп?. ? Ук?а?н? д?же бага?о ?аланови?о? молод?, ? на? ?ил?на зб??на, але на?? г?ав?? г?а??? ли?е ? ???о? к?а?на?: ??ло????, ?ол??? ?а ?о???, ?а??ково ?е можна назва?и Че??? ? Се?б??. Чом? ?ак? Чом? н???о ?з на?и? г?ав??в н?коли не г?ав в ??пан??, ?о???гал??, ??ал??? Том? ?о не б?ло л?дей, ?к? могли б ?им зайн??и?? ? о?ган?з?ва?и пе?егово?и ?а зап?опон?ва?и на?и? г?ав??в ??ди.

Як?о б л?ди ба?или, ?о можна к?ди?? п?оби?и?? не ??л?ки ? ???бол?, ?о б?ла б б?л??а за??кавлен???? ???зал?ними ?колами, а ?е в?дпов?дно ? зб?л??енн? ??н?о? к?л?ко??? ?а б?дже??. ??л??е б л?дей ??кавили?? ???залом.

?ма?о???к? команди, ?о ма??? можливо??? ? ?клад, але не ма??? бажанн?, зад?мали?? би п?о ??а??? ? ?емп?она?? Ук?а?ни, а не ??л?ки п?о ??пе?ни??во на м???евом? ??вн?.

Том? ? поп?л??иза??? ???зал? д?же бага?о ?кладови? ? вони в?? повинн? ви????ва?и?? ? комплек??. Тод? ми ма?имемо ? здо?ов? на???, ? ?ил?н? зб??н?, ? ?в??ле майб??н?.

?же?ело ??/span>?ФФз?

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.