?ен?кий ???зал?и?а л?га (ж?нки) 2021/22. 6 ???. ?к?а-??ик ???ин, ?е?-??ик 15-???но? Че?н?к ? ?ез?л??а?ивний пенал??? Сагайда?но??е?ва? лига ?е??а л?га 2021/22. 8 ???. ?о 3:5, по 3:6 ??го?пода?? ? ?ол? же??вЧемпиона? ?в?оп?Сбо?на? ?иде?ландов на ????-2022: блоге?, ма?ке?олог, ??и?ел? ?кономики??/a>Чемпиона? ?в?оп??в?о-2022. ??ев?? ма??ей понедел?ника: ??али? - Словени?, Финл?нди? - ?аза???анЮно?е?кий ???зал?изна?ено ?клад ?на??ко? зб??но? Ук?а?ни (U-19) на ма??? п?о?и ??ло????Чемпиона? ?в?оп?????-2022. ?ен? 5: ?е?ва? победа Ук?аин?, в?о?ой ??пе? ?о???галии?ела??????ем?е?-лига-2021/22. Т?? 14. LIVE!Чемпиона? ?в?оп??и?айло ?ва?и?: «? ?ако? ?амов?ддан???? ? б?й??в??ким ?а?ак?е?ом ми можемо об?г?а?и ? по???гал???в»Чемпиона? ?в?оп?Я?о?лав ?еб?д?: «? по???гал???ми б?де важко, але ми докладемо в??? з??ил?, аби вий?и з г??пи»Чемпиона? ?в?оп??лек?анд? ?о?енко: «У на? б?ла ме?а ??? пе??? ?е?г? дове??и ?о?? ?амим ?об?, зали?и?и?? в пе?егона? на ?в?о»Че?ка????ан??л Чижик ?а ?лек??й ?ал??ик пе?ей?ли ? «Че?ка?иоблене?го»Чемпиона? ?в?оп??в?о-2022. Ук?а?на ?оз??о?ила Се?б??Чемпиона? ?в?оп????????н Ч??? в?днови?? ка??�єр? ? зб??н?й Словен??, ?об допомог?и команд? на ?в?о-2022Ф??зал в ми?е??но?а зб??на Шве??? оп?ил?днила ?клад на ма??? з Ук?а?но?Чемпиона? ?в?оп??на?олий ?ад?е?динов: «?н?о?кин в?егда г?озен на ??анда??а?»Чемпиона? ?в?оп??на?олий Смо??и?кий: «?олжн? б??? довол?н?, ??о о??ко?или ?о Словенией»Чемпиона? ?в?оп??в?о-2022. ??ев?? ма??ей во?к?е?ен??: Се?би? - Ук?аина, ?о???гали? - ?иде?ланд?Чемпиона? ?в?оп??в?о-2022. ???па ?. Т?? 2. Се?б?? ??Ук?а?на. ?нон?Чемпиона? ?в?оп?????-2022. ?ен? 4: Словаки? деб??и??е? ? к??пного по?ажени?, Хо?ва?и? ?ил?нее ?ол??и?ен?кий ???зал?ап??анка «?ег?он-Ун?ве??и?е??» Яна ?айда зали?а? команд?

Се?г?й Як?н?н: «??о ?е, ?о забив 100-й гол, не здогад?вав??»

??аве?? ?вано-??анк?в??кого «У?аган?» Се?г?й Я?У??? пе?е?н?в меж? ? 100 гол?в ? ?емп?она?а? Ук?а?ни

? о??анн?? дво? по?динка? ?вано-??анк?в??кого «У?аган?»?Се?г?й Як?н?н?забив ??и голи: ? дома?н?й г?? з л?ган??ко? «?Т?» в?н о?о?мив д?бл?, а мин?ло? ??бо?и в?дзна?ив?? з дабл-пенал??? ? во?о?а? коли?н?о? команди ??л?в?в??ко? «?не?г??».

?е??ий гол ? во?о?а «?еле?он????в» ??ав дл? Як?н?на ?в?лейним ???о?им ? ?емп?она?а? Ук?а?ни (ви?а л?га ?а ?к???а-л?га). Щойно д?знав?и?? п?о ?ей ?ак?, 29-???ний ???зал??? б?в п?и?мно здивований, ?ож напе?едодн? дома?н?ого ма??? п?о?и «?а?динал?-??вне» в?н о?о?е в?дпов?в на запи?анн? кл?бно? п?е?-?л?жби.

??/span>????анн? г?? 2013 ?ок? «У?аган» з?г?ав з «?Т?». Цей ма?? видав?? дл? ?ебе о?обливим, о?к?л?ки ?и не ??л?ки в?дзна?ив?? пе??им д?блем ? ???бол?? «д?акон?в», а й забив ?в?й ?в?лейний 100-ий м'?? в ?емп?она?а? Ук?а?ни, з ?им ?ебе ? в??а?мо. Як? емо??? пе?еповн?вали в ?ой момен??
??/span>??в??но, ? д?же ?адий, ?о мен? вдало?? о?о?ми?и д?бл? ? допомог?и команд? здоб??и пе?емог?, ?ож мене пе?еповн?вали викл??но пози?ивн? емо???. ? п?о ?е, ?о забив ?о?ий гол, ?е?но каж??и, нав??? не здогад?вав??. ?л? мене, ?е не?под?ванка, до ?ого ж до?и?? п?и?мна. ? ?одо ма??? з «?Т?», ?о ?е ?п?авд? б?в о??анн?й ма?? ? 2013-м?, ?ож ?о??ло?? пе?емог?и, ?об заве??и?и ??к на пози?ивн?й но??. ? пе??о? ? до о??анн?о? ?вилини ми бо?оли?? викл??но за ?ез?л??а?, ?ом? й не п?одемон????вали ??к?аво? г?и.

??/span>?Си??а??? ? ???н??н?й ?абли?? ?к???а-л?ги зм?н?????? з кожним ???ом. ??д ?е??и конк??ен??в в?д??вав?? ??л?ки «?нак??ве??». Х?о, на ?во? д?мк?, може в????и?и?? ? бо?о??б? за плей-о???
??/span>?Як на мене, ?е?в??ка вже на 95% визна?ена. Це ?? команди, ?к? на?аз? займа??? 1-4 м???? в ???н??н?й ?абли?? ??«?нак??ве??», «У?аган», «?окомо?ив» ?а «?не?г??». ?ви?айно, ??н? пози??? б?д??? ?е неодно?азово зм?н?ва?и??, але, гада?, ?о ?аме з ?? команди з?йд????? один з одним в плей-о??.

??/span>?Х?о з ??пе?ник?в ? найб?л?? нез???ним дл? «У?аган?»?
??/span>???вен? ?емп?она?? ви?окий, в?? команди ?ил?н?, демон??????? до?и?? ??вн? ?а п?о?е??йн? п?дго?овк?, ?ом? п?о?и б?д?-?кого ??пе?ника г?а?и нелегко. ?ви?айно, ?о кожна команда ?к???а-л?ги ма? ?во? пе?еваги. ?ап?иклад, пл??ом «?нак??в??» ? ?ндив?д?ал?на май??е?н???? г?ав??в. «?не?г??» в?ажа? доб?е по??авлено? г?о?, а «?окомо?ив» ???г?ово? ди??ипл?но?. ?, зви?айно, не можна заб?ва?и п?о ???зал?н? май??е?н????, ?е?н?ко-?ак?и?н? ?кладов?, п?и?олог??н?, ?к? ? в??? команд на г?дном? ??вн?.

??/span>?Як? в?аженн? в?д пе??о? ?а??ини ??ого ?езон??
??/span>?Як?о ?е?но, ?о в?аженн? дво?к?. ??ик?о, ?о ми в??а?или бага?о незаплановани? о?ок, б?ло ?имало н??и??, вдо??ал? не?еал?зовани? момен??в. Спод?ва???, ?о в д??г?й ?а??ин? ми в?е надол?жимо, ? г?а?имемо по на?о??а???й.

??/span>?? ким ?з па??не??в в нов?й команд? най?вид?е знай?ов ?п?л?н? мов?. ?ого може? вид?ли?и ? ?клад? «У?аган?»?
??/span>?Сп?л?н? мов? знай?ов п?ак?и?но з ???ма. Як не ?к, ми ?обимо ?п?л?н? ?п?ав?, ?ом? жодни? п?облем п?и адап?а??? не виникло. ? «У?аган?» п?д?б?ан? п?о?е??йн? ???зал???и, ?ож ?клад команди до?и?? ?ил?ний, ? здо?ова конк??ен???, ?ож нав??? вид?ли?и кого?? конк?е?ного не мож?.

??/span> ?а??? п?о?и коли?н?? команд ? завжди п?ин?иповими. Яко? б?ла о??анн? г?а п?о?и «?не?г??»?
??/span>??л? мене кожен ма?? ? важливим, адже завжди нала??ов???? ??л?ки на пе?емог?, ?ом? ?ен?? ком??? ?о?? доводи?и нема?. «?не?г??» ??по??жна команда, ?ом? змага?и?? з не? на майдан?ик? завжди ??каво. ?п?одовж г?и ??во?или бага?о гол?ови? момен??в, в??м, не змогли ?? ?еал?з?ва?и. ?в??но, ми ?о??ли виг?а?и, але нам не вдало??, ?ом? ма?мо ?е один н??ийний ?ез?л??а?. Тож б?демо п?а??ва?и.

??/span>??опе?ед? дв? г?и з «?а?диналом-??вне»: ? ?е?ед? ??в ?амка? ?емп?она??, а в нед?л? ??к?бкова. Яка з ни? важлив??а?
??/span>??е б?д? п?имен??ва?и ?ол? обо? ?го?, адже вони важлив?. Хо?а на даном? е?ап?, зв??но, важлив??ий ма?? на ??бок Ук?а?ни, адже ?е г?а на вил??. Том? доведе???? докла??и мак?им?м з??ил?, ?об пе?емог?и «?а?динал», о?к?л?ки ??внен??ка команда ???вно не пода??нок. Св?д?енн?м ?ого ? ??н? о??анн? «???а» пе?емога над «?окомо?ивом» (4:0). У пе??ом? кол? вдома ми з ними з?г?али вн??и?, а в го???? з?м?ли виг?а?и. Хо?а й обидва по?динки видали?? неп?о??ими.

??/span>?? Се?г??м ??дд?бним ?и ?азом г?ав за «?не?г??» ? впе??е ??ав ?емп?оном Ук?а?ни. ?айближ?? ма??? б?д??? ?акож п?ин?иповими?
??/span>?Це б?д??? зви?айн? ?г?и, ?к ?з в??ма ??пе?никами. ?одни? о?оби??и? ?а??нк?в в мене нема? ??н? з ??дд?бним, н? з Т?иг?б?ем, з ?кими ми ?азом г?али в «?не?г??». Том? ?? найближ?? ?г?и б?д??? ?ак?, ?к ? ?е??а ма???в ?емп?она??. ?ожливо, к?бковий двоб?й б?де де?о ?н?им, адже дал? п?ойде ли?е одна команда. ?в??но, виклада?им??? по-мак?им?м? ? доклада?им? в??? з??ил?, ?об ? ?и? ма??а? пе?ем?г ?аме «У?аган».

??/span>?Ти вже ?о?и?и ?ази завойов?вав ??бок Ук?а?ни. Т?и?? «?не?г??» вибивала «У?аган» з ?оз?г?а??. Який з ?и? ма???в запам'??ав?? найб?л??е?
??/span>?Я пам'??а? в?? ?? ма???, ?е й не дивно, адже в?? вони б?ли д?же нап??женими. ??игад?? по?динок в ?вано-Ф?анк?в??к? ? 2012 ?о??, коли «?не?г??» ? п?в??нал? об?г?ала «У?аган» по пенал???. ??же важко? б?ла г?а ? ?апо??жж?, ?акож в ?амка? п?в??нал?. Т?и ?оки ?ом? ?е?-??иками в?дзна?или?? Се?жао ? ?ака?в, а до ??нал? п?обила?? «?не?г??» (5:3). Ц? дв? г?и ?ак?и?но б?ли ??вними, о?евидно «У?аган?» ?од? не ви??а?ило вез?нн?.

??/span>??ого вважа?? ?аво?и?ом ?емп?она??? Чи ? ?к??? не?под?ванки або в?дк?и??? ??ого ?езон??
??/span>?«?нак??ве??», «У?аган», «?не?г??», «?окомо?ив» ???о?и?и команди, ?о за?аз пе?еб?ва??? на ве???в?? ???н??но? ?абли??, ?к на мене, вони ? ? ?аво?и?ами ?емп?она??. ?ада?, ?о в кожно? з ?и? команд на?аз? до?и??-?аки ??вн? ?ан?и вибо?о?и найви?ий ?и??л. ?ожна команда ?ил?на по-?во?м?, адже кожна ма? ?во? пл??и. Як?о ?е?но, ?? ?е?в??ка не ??ала дл? мене не?под?ванко?, ? пе?едба?ав ?е. ? ?одо в?дк?и???в ?езон? ?е?ед г?ав??в, ?о на даний момен? не мож? вид?ли?и кого?? ?ндив?д?ал?но.

??/span>?С?м команд ?к???а-л?ги г?а??? вже ??е??й ?езон по?п?л?, але в?е ви????ва?име???? в плей-о??. ?ег?л??ний ?емп?она? в??а?а? ?ен??
??/span>??а жал?, ?ак. ?а?аз кожна команда д?же доб?е вив?ила одна одн?, адже м?ж ?обо? доводи???? г?а?и п?инаймн? ?о?и?и ?ази. Я пов?о????, але, на мо? д?мк?, на 95% вже визна?ена ?е?в??ка, ?о бо?о?име???? за медал?. Хо?а ?ой же «?а?динал-??вне» ?е не в??а?ив ?ан?и за?епи?и?? за ви?е м???е. ?а?аз? ?е 7-8 о?ок ??зни??. ?днак й ?п?авд? най??кав??а ?а??ина ?езон? б?де в плей-о??. ?ви?айно, ?о??ло?? б, ?об команд б?ло зна?но б?л??е. Тод? г?а?и б?ло б ??кав??е, дов?е збе??гала?? ?н??ига, ?а й по???йн? ма?? ?з ??зними ??пе?никами ??имали б г?ав??в в ?о?о?ом? ?г?овом? ?он???.

??/span>?Як? завданн? в Се?г?? Як?н?на на ?ей ?езон? ??о ?кий ??о?ей ?и ?и??л м?????
??/span>??агалом, ? два головни? завданн? ??виг?а?и ?емп?она? ?а ??бок Ук?а?ни. Хо??ло?? б вибо?о?и два ?и? ??о?е?. ? ?одо м??й, ?о ?? ? мене, маб??? ?к? ? в кожного, п?едо??а?н?о. ?е?о вже зб?ло??: по??апив ? зб??н?, виг?авав ?емп?она?и, к?бки. ?в??но, м??? ??а?и ?емп?оном в ?клад? «У?аган?», а ?акож виг?а?и медал? на ?емп?она?? ?в?опи ?и ?в???.

??/span>?Як ?об? ?вано-Ф?анк?в??к? ?же о?во?в???
??/span>??вано-Ф?анк?в??к мен? д?же подоба?????. ????о невели?ке, довол? компак?не, ?ом? о?во?в?? доб?е, жи?и ??? ком?о??но. ?о ?ого ж, з ??м'?? ме?ка? в ?ен??? м???а, ?ом? в?е но?мал?но.

??/span>??ом? п?и?в????? заби?? м'???? Чи ? в ?ебе о?оби??? вбол?вал?ники?
??/span>??айпалк??ими мо?ми вбол?вал?никами ? д??жина ?а ?ин, вони завжди в?дв?д???? дома?н? ма??? «У?аган?» ? п?д??им???? мене з ??иб?н. ?л? мене ?е д?же важливо. ???м ?ого, в?? ?г?и дивл????? ба??ки по ?н?е?не??. Я д?же вд??ний ?во?м ??дним за п?д??имк?, ?ом? ?аме ?м ? п?и?в???? в?? ?во? заби?? голи.

??/span>??а?амк?не?? побажанн? вбол?вал?никам «У?аган?»...
??/span>??ви?айно, велике ?м ?па?иб?, ?о вони п?д??им???? на?, п?и?од??? на ма???. Хо??, ?об ? надал? вони в??или в команд?, вбол?вали за б?д?-?ки? ?мов, не падали д??ом. ?, зв??но, бажа? ?м ?е?п?нн?. ? ми в ?во? ?е?г?, да??ва?имемо видови?н? г?? ? ??а?а?имемо?? показа?и ?о?о?ий ?ез?л??а?.

?лег ???Я?, Х?и??ина ЧУ???СЬ??, п?е?-?л?жба??Ф? «У?аган». Фо?о ?лек?и ?УТЧ???

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2022 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.