Юно?е?кий ???зал?к???а-л?га (U-16). 10-й ???. LIVE!?о??и??олодими? ?аз?ванов ??ане г?ав?ем ???Ф?е?ва? лига. 10 ???. LIVE!?е??кий ???зал?и?он ?а?кеви?: «Ц? ?лоп?? ?обл??? велик? ?п?ав?»Чемпиона? ?в?оп??лек?анд? ?о?енко: «? ?инале ?емпиона?а ?в?оп? по ???зал? победи? ??пани?»Сбо?на? Ук?аин?Ук?аина на ???зал?ном ?в?о: боевой на???ой и ог?е?и в командной иг?еЧемпиона? ?в?оп??ги?а: «?? иг?али л???е и?пан?ев, но пенал??и ????о ло?е?е?»Эк???а-лига???ал?й ?адеви? ??найк?а?ий г?аве?? ???н?Эк???а-лига?ми??ий ?ал?ков: «??ли п?инимае?? м??, ?о должен д?ма??, как заби??»Чемпиона? ?в?оп??в?о-2018. ?б?кновенное ?бий??воХа??ков?ка?????ие гол? 4-го ???а 33-го ??бка Ф? Униве? ве?на 2018Чемпиона? ?в?оп?Тайнан и ??енаманов ??о ма??е ?о ?бо?ной ??панииЧемпиона? ?в?оп??ака? и ?опе? о ма??е ?аза???ан ????пани??инни?аФ??бол?ний Тижден? 282 в?д 7.02.2018Чемпиона? ?в?оп??в?о-2018. ?аза???ан ????пани? ??5:5 (по пенал??и 1:3). ?бзо? ма??а. 08.02.2018?в?о-2018. ?о??и? ???о???гали? ??2:3. ?бзо? ма??а. 08.02.2018Ф??зал в ми?е?ак?им ???в?нов зали?а? Х?Т ? може п?одовжи?и ка?'??? зако?дономЧемпиона? ?в?оп??в?о-2018. ?ика?дин?? vs ??гла?Чемпиона? ?в?оп?С?а?и??ика бо??б?. Ук?аин?? не ????пили и?пан?ам ?ол?ко в на???оеЧемпиона? ?в?оп?Та?а? ?он???а: «? на?ей ?бо?ной не? лиде?а»

?лег Чиг?инов: «С?огодн? неможливо н?кого п?им??и?и ??нан??ва?и команд? ?к???а-л?ги»

??к ?ом? на Ха?к?в?ин? в?дб?ла?? ?в??но-вибо??а кон?е?ен??? Ха?к?в??ко? обла?но? а?о??а??? ???зал?, голово? ?ко? б?в об?аний в?домий в м???? п?дп?и?ме?? ?лег ?а?ил?ови? Чиг?инов. У ???зал?ном? ?е?едови?? ??оли?? Слобожан?ини о?обливо п?ед??авл??и ?лега Чиг?инова нема? по??еби ??до??а?н?о ?каза?и, ?о в н?л?ов? ?оки в?н б?в п?езиден?ом Ф? «Ун?ве?», ?кий поп?и ?е, ?о не здоб?в г??ни? ??о?е?в, зали?ив ?в?й ?л?д ? в???изн?ном? ???зал?.

? ек?кл?зивном? ?н?е?в?��?о????йном? ?ай?? ??о??а??? ???зал? Ук?а?ни ?лег Чиг?инов ?озпов?в по п?д??мки ???ни?? ?вого голов?ванн? Х??Ф, ?а ок?е?лив ?? нап??мки ?обо?и, ?к? по??еб???? пил?но? ?ваги в найближ?ий ?а?.
?

- ?леже ?а?ил?ови??, пе?? за в?е, дозвол??е п?ив??а?и ?а? з ?в?ле?м, ?кий ?и не?одавно в?д?в??к?вали. У ?во? 50 ?и зна?оди?е можлив???? п?д??им?ва?и ?ебе в належн?й ??зи?н?й ?о?м??
- ??к?? за п?ив??анн?. Я д?й?но по???йно п?ид?л?? ?ваг? ?во?й ??зи?н?й ?о?м?. ? д??з?ми зби?а?мо?? ? г?а?мо в ???зал або м?н?-???бол вже бага?о ?ок?в по 2-3 ?ази на ?ижден?, ?а й ??пе?ники ?оз?лабл??и?? не да??? ??п?ог?ава?и н?ком? не ?о?е????.

- ??к ?ом? ?и б?ли об?аним на по?ад? голови ??о??а??? ???зал? Ха?к?в??ко? обла???. Яким ?и знай?ли дл? ?ебе ??ан ?п?ав, ?кий ?ам д???ав?? ? ?падок в?д попе?едн?? ке??вник?в ??о??а???, ? од?аз? ? зв?�язк�?з ?им д??ге запи?анн? ???к? завданн? б?ли ?ами дл? ?ебе визна?ен?, ?к пе??о?е?гов??
- ???л? мого об?анн? на по?ад? голови Ха?к?в??ко? обла?но? а?о??а??? ???зал? ? б?л?? ?е?ел?ного вив?енн? ??ан? ?п?ав в ?а?к?в??ком? ???зал?, в ?ом? о?обливо мен? допом?г за???пник голови Х??Ф, виконав?ий ди?ек?о? ?лек?анд? Ю??йови? Т???н, ? п?ий?ов до ви?новк?, ?о ? Ха?к?в??к?й обла??? ???зал зна?одив?? на до?и?? ви?оком? ?по??ивном? ??вн?. ??ма?, ?о ??огодн? ?а?к?в??кий ???зал займа? п?ов?дне м???е в ?к?а?н??ком? ???зал?.

?е?? за в?е, ?п?л?но з виконкомом Х??Ф, б?ли визна?ен? п??о?и?е?н? нап??мки ?обо?и. С?а??? Х??Ф б?в п?иведений ? в?дпов?дн???? до С?а???? ?ФУ ? законодав??ва Ук?а?ни. Так, Х??Ф об'?дн?? ?ндив?д?ал?ни? ?лен?в ????зи?ни? о??б, д??л?н???? ?ки? пов'?зана з ???залом. Це дало можлив???? зал??и?и до ?обо?и д???и? г?ав??в, а?б????в, ??ене??в, ???бол?ни? ??нк??оне??в ? п?ед??авник?в команд. Сама ?и??ема п?оведенн? змаган? не пе?едба?а? кл?бний п?ин?ип, ?ом? ?о ?ак?и?но ??огодн? в?д???н? ???зал?н? кл?би з ?озвинено? ?н??а????к???о? ? на?вн???? ди???о-?на??ки? команд ??зни? в?кови? г??п.

?ели?езн? допомог? в ?озви?к? на?ого вид? ?по??? з?г?ала п?ийн??а Ха?к?в??ко? м???ко? ?адо? «?омплек?на п?ог?ама ?озви?к? ???бол? в м???? Ха?ков? на 2017-2020 ?оки», де в?а?ован? пи?анн? ?озви?к? ди???о-?на??кого ???зал?. ?а жал?, ?ака ?н???а?ива ?е не ?озгл?н??а в де?жавни? о?гана? Ха?к?в??ко? обла???.

?а?а а?о??а??? п?а??? в повном? вза?мо?оз?м?нн? ? за п?д??имки Феде?а??? ???бол? м???а Ха?кова. ???о?и?е?ним нап??мком ?обо?и ??о??а??? ? ?озви?ок ди???о-?на??кого ???зал?. ??ла зб?дована ???ка ?и??ема п?оведенн? ?емп?она??в ? ???н???в, зг?дно п?ийн??ого календа?ного план? ?обо?и. ?авед? де?к? ?и??и. У ?емп?она?? м???а Ха?кова по ???зал? ?е?ед ?ЮСШ в пе??од з ли??опад? 2016 по кв??ен? 2017 ?ок? п?ийн?ли ??а??? 198 команд 9-?и в?кови? г??п, б?л??е 3000 ?ни? ???зал????в п?овели в ??лом? б?л??е 2000 календа?ни? ма???в в ?по??ивни? зала? м???а Ха?кова. ?еоб??дно в?дзна?и?и, ?о в ??ом? ?емп?она?? вз?ли ??а??? ? обла?н? команди з ??зни? ?айон?в на?о? обла???. ?а?? ??ади??йн? ???н??и з ???зал? ?а м?н?-???бол? «??бок м???ко? ?ади», ???н??, п?и?в??ений ?н? за?и??? д??ей, «??бок ?Ф? «?окомо?ив», «??бок пам'??? ??кад?? ?анова» давно ма??? га?н? ?еп??а??? ? ??дов? в?дг?ки ??ене??в ? ба??к?в.

?о??а?н?о ?каза?и, ?о в Ха?ков? п?оводило?? близ?ко 7 ама?о???ки? ???н???в, в ?ки? б?али ??а??? в ??лом? п?иблизно 400 команд. ??ло на?е м???о г?дно п?ед??авлене ? на п?о?е??йном? ??вн?. У?п??но ви???пав ? ?емп?она?а? Ук?а?ни ?а?к?в??кий «?окомо?ив», ? ?и??й л?з? ж?но?ого ?емп?она?? Ук?а?ни з ???зал? г?ала ж?но?а команда «Те?ла», ? ?е???й ж?но??й л?з? - «??ЮСШ-8». Юна??ка команда «??ЮСШ-4/ФШ «Ха?к?в» ??п??но ви???пила в ?емп?она?? Ук?а?ни з ???зал? ?е?ед ?нак?в 2004-2005 ?ок?в на?одженн?. Я д?ма?, ?о в?дпов?в ? на ?а?е д??ге пи?анн?.

- ?агалом, п?и?од??и на ?? ке??вн? по?ад?, ?кими б?ли о?новн? п?нк?и ?а?о? п?ог?ами, ?к? план?вало?? в??ли?и в жи??? за ?е?м?н ва?ого голов?ванн? в Ха?к?в??ко? обла?но? а?о??а??? ???зал??
- Як ? вже зазна?ив, п??о?и?е?ними нап??мками ??о??а??? ?вл??????: зал??енн? до зан??? ???зал? ?и?оки? ве???в на?еленн? на?о? обла???, ?озви?ок ди???о-?на??кого ???зал?, пол?п?енн? ма?е??ал?но-?е?н??но? бази ??ого вид? ?по??? в Ха?к?в??к?й обла??? (б?д?вни??во нови? майдан?ик?в з? ????ним пок?и???м, ?екон????к??? ?г?ови? зал?в ? ?.д.).

- Як? по???йн? ком??е?и в?од??? до ?клад? виконком? Х??Ф, ? в зв?�язк�?з ?им пи?анн?м ????о ?а?? однод?м??, ?к? п?а????? з ?ами в ??о??а????
- ?о???йно д???ими ? ?ак? ком??е?и: ком??е? а?б????в (голова Ю??й ?оложенко), ком??е? ама?о???кого ?а ве?е?ан??кого ???зал? (голова ??к?о? ?од?онов), ком??е? ди???о-?на??кого ???зал? (голова Се?г?й ?е?ебк?н), ком??е? ???ден???кого ???зал? (голова ?лек?анд? С??ий), ком??е? п?о?е??онал?ного ???зал? (голова ?авло ?ек?а?ов). Ц? ком??е?и о?ол???? квал???кован? ?а??в??, ?к? ? мо?ми однод?м??ми. ?л? ви???енн? ?п??ни? пи?ан? по ди??ипл?на?ним ?анк???м до по???ник?в ? п?авил?но??? вине?ени? ???ен? в ??о??а??? п?а????? о?гани ???зал?ного п?аво??дд? ??? ? ??.

- ?ожна не бо??и?? помили?и??, ?к?о ?каза?и, ?о п?о ?а?к?в??кий ???н?? «??бок Ф? «Ун?ве?» ? ???зал?ном? ?е?едови?? зна? б?д?-??о. ?ом? вже близ?ко 15-?и ?ок?в ???к? в н?ого мож??? б??и подал??? пе??пек?иви ?озви?к??
- ??и?мно по???и ви?ок? о??нк? ???н??? ??бок Ф? «Ун?ве?» в?д на?и? колег, але мен?, ?к п?езиден?? Ф? «Ун?ве?», о?обливо ?о??ло?? б в?дзна?и?и, ?о ?ей ???н?? п?одовж?? ?озвива?и??. ?ол?п??????? ?мови дл? ??а?ник?в ???н???, вдо?конал?????? ?егламен? ???н???, з?�являютьс�?нов? пози?ивн? оп???. «??бок Ф? «Ун?ве?» п?оводи???? п?д ег?до? г?омад??ко? о?ган?за??? «Ф? «Ун?ве?» ? ????к???ним п?д?озд?лом Ха?к?в??кого на??онал?ного ?н?ве??и?е?? ?м. ?а?аз?на.

«??бок Ф? «Ун?ве?» впе??е б?в п?оведений вже в далеком? в 2002 ?о?? ?к ?амо???йний ???н?? в на?ом? м???? за п?д??имки ?ек?о?а Х?У ?м. ?а?аз?на ??л? ?ак??ова. ? ?и? п?? «??бок Ф? «Ун?ве?» ??ав о?новним зал?ним ???н??ом м???а Ха?кова. ?о???пово в?н ма?ово ви???, ??ав поп?л??ним ? в н?ом? бе???? ??а??? ?имало обла?ни? команд, п?ак?и?но в?? най?ил?н??? ???зал???и-ама?о?и Ха?к?в??ко? обла???. ?ага?о в?доми? в Ук?а?н? ???зал????в п?ой?ли ?кол? «??бк? Ф? «Ун?ве?». ?о??а?н?о ?каза?и, ?о ?ак? г?ав??, ?к ?ени? ?в??нн?ков, Се?г?й Як?н?н, ?ми??о Федо??енко, б?а?и Ч?днови, б?а?и ?ло?ки, б?а?и Со?ок?ни ? бага?о ?н?и? в?доми? ?а?к?в??ки? май????в п?и пе?е?од? з ди???о-?на??кого ???зал? в п?о?е??онал?ний ???зал наби?али?? до?в?д? в «??бк? Ф? «Ун?ве?».

??о??гом ???? 15 ?ок?в ??бок зна?но зм?нив?? не ??л?ки ма?ово ??в?д 16 до 120 команд. ??ган?за??йно з'?вила?? необ??дн???? ??во?енн? ком??е??в, ?к? забезпе????? о?ган?за??? ? п?оведенн? ???н???. Так, ??огодн? ви?оди?? 25-?вилинна ?о?ижнева ?елепе?еда?а п?о п?д??мки ?е?гового ????, на ?ай?? Ф? «Ун?ве?» ?о?ижн? п?ед??авлена повна ?н?о?ма??? ?обо?и, в ?ежим? онлайн ? можлив???? диви?и?? ?г?и ? заби?? голи, ?до?коналив?? ?егламен? ???н???. ?авд?ки ??аб?л?ном? календа?? ма???в ? ?во?? л?га? команди ма??? можлив???? в?л?но план?ва?и ?во? подал??? д??л?н????, ?озвива?и??, з?о??а? ??вен? май??е?но??? ???бол????в. ?ага?о команд на?ого ???н??? бе???? ??а??? в ?во?? м?жгал?зеви? змаганн??, ? г?дно п?ед??авл???? ? ?ам ???н??, ? Ха?к?в??к? обла???.

- ?оп?и ?во? поп?л??н???? ?а ??п??н???? «??бок «Ф? Ун?ве?» до?? не ?н?ег?ований ? ????к???? змаган? ?ма?о???ко? ???зал?но? л?ги, ?е?ез ?о кл?би, ?к? в н?ом? г?а??? не ма??? змоги б?а?и ??а??? ? ??е?к?а?н??ки? змаганн??. Така ?и??а??? ???е?ез певн? ??пе?е?но??? в ?егламен?а?. Чи можливий в?е ж ?аки комп?ом?? ? ви???енн? ??ого пи?анн?, ?о однозна?но п??ло б на ко?и??? ?к ?Ф?У, ?ак ? «??бк? Ф? «Ун?ве?»?
- Я не мож? погоди?и?? з ?им, ?о «??бок Ф? «Ун?ве?» ??огодн? не ?н?ег?ований ? ????к???? змаган? ?ма?о???ко? ???зал?но? л?ги Ук?а?ни ??л?ки ?е?ез ??пе?е?но??? ?егламен??в. ?оловна п?и?ина, ?ом? «??бок Ф? «Ун?ве?» до?? не в?одив ? ?Ф?У ???е мала за??кавлен???? в ??ом? кл?б?в ?и?о? л?ги «??бк? Ф? «Ун?ве?». Така за??кавлен???? з'?вила?? ли?е ??л?ки в о??анн?й ??к, ? з огл?д? на ?е вже до по?а?к? на???пного ???н??? в?? п?о?и????? ?егламен??в б?д??? подолан?. ?и вважа?мо, ?о «??бок Ф? «Ун?ве?» давно за?л?жив п?аво в?оди?и до календа?ного план? ?ФУ ? ?Ф?У. ?и го?ов? нада?и ?иконком? ?Ф?У ?во? ба?енн? ??а??? на?и? команд ? ?и? змаганн??.

- Що на по?о?ний момен? не зов??м пов?�язуєтьс�?з ??внем ??ого ???н???, ?ак ?е пок?и???, на ?ком? в?н п?оводи????. Т? до?ки покладен? ?е задовго до ?и? ?а??в, коли ни? г?ала ви?ол?гова команда «Ун?ве?», п?езиден?ом ?ко? ?и б?ли. У ?а? д?же доб?? ??о??нки з ке??вни??вом Ха?к?в??кого ?а??онал?ного ?н?ве??и?е?? ???и можна б?ло б по?дна?и з??илл?, ?об знай?и ко??и ?а покла??и в ?по??комплек?? «?а?азин??кий» ?аке пок?и???, ?ке б в?дпов?дало вимогам ?а?? ?а ?п?и?ло п?дви?енн? ???зал?но? май??е?но??? ??а?ник?в «??бк? Ф? «Ун?ве?»?
- ?а?е пи?анн? не зов??м ко?ек?но по??авлене, на м?й погл?д. ?е?? за в?е, не можна ?озгл?да?и пок?и??? в зала? в?д ??ан? в???? ?по??ивно? ?н??а????к???и в??ого ?по??комплек??. ??й?но, п?о??гом о??анн?? ?ок?в «??омад??ка о?ган?за??? Ф? «Ун?ве?» ?п?л?но з? ????к???ним п?д?озд?лом Ха?к?в??кого ?а??онал?ного Ун?ве??и?е?? Ф? «Ун?ве?-?око» об'?дн???? з??илл? ?одо пол?п?енн? ??ан? ?по??комплек?? «?а?азин??кий». ?оли б?в ??во?ений ???зал?ний кл?б ?и?о? л?ги «Ф? Ун?ве?-?око», ?по??комплек? «?а?азин??кий», на ?ком? баз?вала?? команда, вимагав ?е?йозно? ?екон????к??? ? ?емон??. ?ол?п?енн? ??ан? ??ого ?по??комплек?? п?оводило?? з ?ок? в ??к, ? в пе??? ?е?г? п?оводили?? ?? ?обо?и, ?к? забезпе??вали його безпе?еб?йн? ?обо??. ??д?аз? б?ли зам?нен? найб?л?? п?облемн? д?л?нки па?ке?? в зала?. ? дал? п??ло-по??ало. ?а мин?лий пе??од б?ли зам?нен? в?кна, в?д?емон?ован? ?озд?гал?н? з повно? зам?но? ?анв?зл?в ? д??ови?, подво?ла?? к?л?к???? ?озд?гален? до 12. ??д?емон?овано ко?идо?и ?а ве??иб?л?, в ?г?ови? зала? зам?нено о?в??ленн? на б?л?? по??жне ? економ??не, в?? д??ов? ?о?ки ??лий ??к в ?аз? по??еби забезпе?ен? бойле?но? га???о? водо?. ?а?о? ?ваги вимагали ?а водоп?ов?дно-канал?за??йна ?и??ема, а ?акож да?и ?а балкони. У 2016 ?о?? завд?ки на??й наполеглив?й ?обо?? ?по??комплек? на?е??? б?в п?дкл??ений до по??жного п?ов?дного ?н?е?не?? «Triolan», ?о дозволило ?озвива?и?? з ?о?ки зо?? в?део??ан?л???й ? онлайн-??ан?л???й. ?и ??дово ?оз?м??мо необ??дн???? зам?ни ? ?е??? па?ке?? в зала?. ?и?ан?, на жал?, ?е до?и?? бага?о.

- Ха?к?в??ка обла??? ??одна з небага??о?, де нема? ?акого ???н??? ?к «?емп?она? обла??? з ???зал?»? Який на?аз? ??ан ?п?ав з ???залом в ?ег?она? обла????
- ?а п?евеликий жал?, необ??дно зазна?и?и, ?о ??огодн??н? ?н??а????к???а бага??о? ?айон?в обла??? не в?дпов?да? м?н?мал?ним вимогам дл? п?оведенн? повно??нного ?емп?она?? обла???. ? огл?д? на ?е, ?о на?а обла??? ма? велик? п?о??жн????, ? дл? п?оведенн? ма???в ?емп?она?? по???бно ?имале ??нан??ванн? на ??ан?по??н? ви??а?и, ??огодн? ??о??а??? ?озгл?да? пи?анн? п?о п?оведенн? ?емп?она?? обла??? ?езон?-2017/2018 ?ок?в за ново? ?о?м?ло? (з м?н?мал?ними ?оз'?здами команд). ??дпов?да??и на попе?едн? пи?анн?, ? вже зазна?ав, ?о ? ?емп?она?? «??бк? Ф? «Ун?ве?» п?ед??авлен? п?ак?и?но в?? ?айони на?о? обла???. Я ?о??в би назва?и ?ак? команди, ?к «?????» (?ово-?одолаз?кий ?айон), «Der Trey» (?о??в??кий ?айон), «?емб?дпоб??», «FC Marshal» (Ч?г??в??кий ?айон), «Че?вона ?ол?на» (?м??в??кий ?айон), Ф? «???о?ин», Ф? «Чемп?он» (?ел?коб??л?к??к?й ?айон), «??лов?ке ?одоб?д» (?е?га??в??кий ?айон), Ф? «?о?о?и?», «С?а??» ?е?еле (Ха?к?в??кий ?айон), Ф? «?об?о?мак» (?огод???в??кий ?айон), «?ванга?д» ?и?окоп?лл? (?алк?в??кий ?айон), «Steel Wings» ? «?в?а?о?» (Ч?г??в??кий ?айон), «Draft» (???о?ин), «??ле?ик» (??бо?ин), «?ег?он», «?егенда», «Newton» (?е?е?а), «?а?к» ?е?ез?вка, Ф? «?об?л?» (???о?ин) ? бага?о ?н?и?. Ще б?л?? ?и?око п?ед??авлений обла?ний ???зал ? ??дк?и?ом? ?емп?она?? м???а Ха?кова ?е?ед ?ЮСШ. ?и д?же ?под?ва?мо??, ?о в ??ом? ?езон? нам нада??? ?п?и?нн? ? п?оведенн? ?емп?она?? обла??? з ???зал? Х?ФФ, де ??во?ено в?дпов?дний ком??е?. С?огодн? завд?ки з??илл?м Ха?к?в??ко? обла?но? де?жавно? адм?н????а??? в обла??? поб?дован? ? п?а????? 5 ??зк?л????но-оздо?ов?и? комплек??в з п?ек?а?ними ?по??ивними залами дл? п?оведенн? змаган? з ???зал?.

- У н?л?ов? ?оки Ха?к?в б?в ?п?авжн?о? ковал?не? ???зал?ни? кад??в, ?ки? ви??а?ало не ??л?ки на команди «Ун?ве?» ?а «?окомо?ив», а й на бага?о ?н?и? кл?б?в Ук?а?ни. Що в??а?ено в ??ом? конве???? Це вже пи?анн? п?о ??ан ди???о-?на??кого ???зал? на Ха?к?в?ин?.
- У?п??и ?а?к?в??кого ???зал? бага?о в ?ом? б?ли пов'?зан? з ?дино? на ?ой момен? на Ук?а?н? в?дом?о? ФСТ «Ук?а?на» ?ЮСШ «?Х?» з ???зал?, ди?ек?о?ом ?ко? бага?о ?ок?в б?в ??а??й?ина ?а?к?в??кого ???зал? ?а?ил? ?и?айлови? Симонов. ? н?й п?а??вали ?ил?н? ? ?аланови?? ??ене?и, б?ли п?дго?овлен? ???зал???и, ?к? згодом ??али ?емп?онами к?а?ни ? ?ленами зб??ни? команд Ук?а?ни. У 2010 ?о?? ?? п?о??о л?кв?д?вали, ? ?е од?аз? позна?ило?? на по?в? нови? молоди? ???зал?ни? ?алан??в Ха?к?в?ини.

- ?о ?е??, ?к?о ми вже згадали «?окомо?ив». ?ам ?вого ?а?? ?акож доводило?? п?ийма?и неп?о??е ???енн? п?о зак?и??? п?о?е??онал?но? команди ???ка ?а?а д?мка ??о?овно ?ого ???енн?, ?ке не?одавно п?ийн?в п?езиден? «?окомо?ив?» Се?г?й ??илов?
- ?ен? важко ?о?? ви?лови?и або да?и о??нк? ???енн? Се?г?? ?адимови?а ??илова. Як ? вже зазна?ав, на?? ??огодн??н? ?еал? ? законодав??во Ук?а?ни не пе?едба?а??? мо?ива??? дл? л?дей, ?к? вклада??? вели?езн? ко??и в ?к?а?н??кий ?по??. ?ожливо, ? Се?г?? ?адимови?а ??огодн? нема? необ??дни? ??нан?ови? можливо??ей дл? ???иманн? команди ??вн? ?к???а-л?ги, а може б??и ? ? ?к??? ?н?? п?и?ини. Т??, ?к ?о каж???, «No comments».

- Т?и ?ижн? ?ом? в Ха?ков? з ?обо?о? по?здко? б?в п?езиден? ??о??а??? ???зал? Ук?а?ни Се?г?й ?ладико. Як? пи?анн? обгово??вали?? п?д ?а? з??????? з ним?
- ? ним з??????ав?? ?лен ?иконком? Х??Ф ??к?о? ?од?онов, ?ом? ?о ? б?в ? в?д'?зд?. ?а на?вно? ?н?о?ма????, на на?? ад?е?? б?ло ви?ловлено бага?о к?и?ики, ?о?а ? з не? не зов??м згоден. ?а мин?лий ??к на в??? п??о?и?е?ни? нап??мки ??о??а??? ??ди???о-?на??кий, ама?о???кий ? п?о?е??онал?ний ???зал (?Ф? «?окомо?ив» ? «Tе?ла») ??на?? команди ви???пили на ?о?о?ом? ??вн?, ? д?ма?, ?о Ха?к?в??ка обла??? в ??ом? в?дно?енн? далеко не найг???а в Ук?а?н?. ? ?? недо?обки, ?к? ? на? ? ????лком ?ак?, ?о можна ви???и?и. Се?г?й ?а?ил?ови? ?ладико о?облив? ?ваг? п?ид?лив ?ом?, ?о ми п?оводимо мало ?обо?и в ?айона? обла??? ?а ? на? не налагоджена вза?мод?? з Ха?к?в??ко? обла?но? ?еде?а???? ???бол?. Те, ?о ??о??????? ?обо?и в ?айона? обла???, ? вже в?дпов?в, а в?д вза?мод?? з Ха?к?в??ко? обла?но? ?еде?а???? ???бол? ми н?коли не в?дмовл?ли??.

- ? на заве??енн?, в?е ж ?аки п?о бол??? ?ем? дл? ???зал?ного Ха?кова, ?кий на на???пний ?езон може зали?и?и?? без п?ед??авни??ва ? п?о?е??онал?ном? ???зал?. Як? ?л??и ?и вба?а??е до ?ого, ?об великий ???зал пове?н??? до ??оли?? Слобожан?ини ?кнай?вид?е ??мова п?о ?е, ?и ? в м???? по?ен??йно ?ак? ?или, команди ?и п?дп?и?м??, ?к? б пове?н?ли Ха?к?в до ???зал?но? мапи ?к???а-л?ги?
- ??о ?е, ?о ?Ф? «?окомо?ив» може п?ипини?и ?во? ??н?ванн?, Се?г?й ?адимови? ??илов попе?еджав ?е ??к ?ом?. ??о?е, пи?анн? п?о наданн? необ??дно? ??нан?ово? допомоги не ви???ило??, ? ви???и?и його до?и?? ?кладно. С?огодн? неможливо н?кого п?им??и?и ??нан??ва?и команд? ?к???а-л?ги, ?о?а по?ен??йно, зви?айно ж, дл? м???а ?е ?еал?но. ?ле ??о ви?лови?? ?аке бажанн?, ? ?каза?и поки не наваж???. ?азом з ?им, ж?но?а ???зал?на команда «Te?ла» ? на? наби?а????? до?в?д?, ? ?? п?езиден? ?анило ??емко ма? велик? плани на ?озви?ок команди. ? бок? ??о??а??? ми б?демо намага?и?? нада?и йом? мак?имал?не ?п?и?нн?.

?же?ело - ??е?-?л?жба ??о??а??? ???зал? Ук?а?ни ?

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2017 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.