??пани???пани?-2020/21. ????ие гол?, комбина?ии и ?ейв? 18-го ???аФ??зал в ми?еХ?о винай?ов ???зал?Че?ка??????га л?га Ук?а?ни 2020/21. Че?ка?ина. ???гий е?ап. ?гл?д 1 ?????о???гали??и??а: «Я ?або?а? ?ак же, как и ?ан??е, ??об? о??ава???? в Т??-10 голкипе?ов ми?а»Чемпиона? ми?аС?ив Ха??и?: «??ма?, ??о ???е??в?е? о?ен? в??ока? ве?о??но??? ?ого, ??о Ф?Ф? о?мени? ?емпиона? ми?а, е?ли ??? о?мени? ?лимпий?кие иг?? в Токио»??пани???пани?-2020/21. Т?? 18. ?амб?к «?еван?е» и долгожданна? победа Хави ?од?иге?аЧемпиона? ?в?оп??в?о-2022: ма?? Ук?а?на-?ан?? ?ка?ований??али???али?-2020/21. Т?? 17. ?оков?е 25 ?ек?нд и п?одолжение б?азил??кого ка?навала?ела?????ела????-2020/21. Т?? 12. LIVE!?ол??а??бок ?ол??и-2020/21. 1/16 ?инала. LIVE!??азили??о???га ??нов?й ??ене? «???о?в?»Эк???а-лигаFavbet ?к???а-л?га 2020/21. 17 ???. LIVE!??о?а? лига???га л?га Ук?а?ни 2020/21. ??нни??ина. ?гл?д пе??ого кола?ен?кий ???зал?нна ?авиденко: «???ла з «IMS-?УХТ» ? «Те?ли» ?е?ез ?е, ?о команди п?о?е??йно ?о?ли, а ? вже мала ?обо?? в па???л?н?й пол???? Че?н?гова»?ен?кий ???зал?на??а?и? ?а??ела заве??ае? ???зал?н?? ка??е?? ?ади ?або?? Full Stack ?аз?або??иком?аза???ан«????а?»: Синезио п?и?ел, а ?еллоз? ??ел?е??кий ???залЧемп?она? Ук?а?ни (U-15). ?и?а л?га. ?нон? ??е??ого з?�їзног�??????е??кий ???зал??к?о? ?о?колод?ко по??еб?? допомоги??ген?ина??ген?ина ??г?ае? ? Узбеки??аном?аза???ан?а??жан Уми?баев ??нов?й иг?ок ?Ф? «?ай?а?»

Фло?ин ?гна?: «??ен? ?о?о?о, ??о ?емпион оп?едели??? на пло?адке»

?лавн?й ??ене? ??м?н?кого «Юнай?ед ?ала?» ??о подго?овке команд? к ?инал?н?м ма??ам ?емпиона?а

? ?е?ве?г, 21 ма?, ???зал?на? команда «Юнай?ед ?ала?» возобновила зан??и?.?Т?ене? Фло?ин ?гна? ?об?ал вме??е во?ем? ?вои? подопе?н?? по?ле более ?ем дв?? ме???ев п?о??о?, когда ?еле?он б?л един??венной ?в?з?? межд? иг?оками и ??ене?ом.?
?
?е?ва? ??ени?овка команд? ?о??о?ла??, коне?но же, под о?к????м небом, на и?к????венном газоне ??адиона «??най» в ?ала?е.
?
Че???е вед??и? иг?ока ви?е-?емпиона ??м?нии б?д?? недо???пн? е?е как миним?м недел?.??е?? иде? об иг?ока?, на?одив?и??? на «левом бе?ег? ????а» ????и??иане ?бад?, ?нд?иане ?ак?, ?он??ан?ине ???д?желе и Се?гее Тако?е, ко?о??е по-п?ежнем? на?од???? на ка?ан?ине.?? ближай?ие недели Фло?ин ?гна? надее??? пе?ене??и ??ени?овки в ?по??зал.?? п?о?лом один из вед??и? иг?оков ?бо?ной оп?ими??и?но на???оен пе?ед дв?м? ма??ами ? «Imperial WET» (Miercurea Ciuc), по и?огам ко?о??? б?де? оп?еделен ?и??л ?емпиона ??м?нии.
?

«? по?ледние два ? половиной ме???а мне повезло»
?
??strong> ?о?подин Фло?ин ?гна?, ?? возобновили ??ени?овки ? командой?
???а, ?егодн?, в ?е?ве?г, 21 ма?, м? впе?в?е в???е?или?? по?ле более ?ем дв??ме???ного пе?е??ва, а ?о?нее ??? 10 ма??а, когда ?о??о?л?? ма?? в?о?ого ??апа ? «?мпе?иал ?е?».
?
??strong> ?ак о??еаги?овали иг?оки?
????ен? ?о?о?о!??ни в?е ?ад? ве?н?????.??ез ?по??а ??жело.???е ??о в?ем? они ??а?али?? в?полн??? пол??енн?е п?ог?амм? ??ени?овок, ??ени?овали?? как могли.??м б?ло о?ен? нелегко.?Тем не менее, ник?о не п?и?ел ? ли?ними килог?аммами.??а пе?вой ??ени?овке ? на? б?ло во?ем? иг?оков, ко?о??? м? ?азделили на небол??ие г??пп?, ??об? ?або?а?? и ?обл?да?? ди??ан?ионн?е ме??.?С нами ?онел Т?м??ан?, на? ??ене? по ?изподго?овке, один из л???и? ?пе?иали??ов в ??м?нии в ??ой обла??и.??ог? ?каза??, ??о мне повезло в по?ледние два ? половиной ме???а.?Я жил ?о ?воими ?од??венниками в Т??г?-???е?е в доме, по??ом? ? в?полн?л многие ?п?ажнени? во дво?е, на ?ли?е.
?
??strong> ?де в? п?овели ?во? пе?в?? ??ени?овк??
???? в???е?или?? на ??адионе «??най», недалеко о? ?по??комплек?а, и ??ени?овали?? на и?к????венном поле.??ока м? б?дем ?або?а?? ?ам.
?

«Шан?? ?авн?»
?
??strong> ?о?ем? на ??ени?овке ?ол?ко во?ем? иг?оков?
??Че?ве?о ?еб??, молдаване ??и??иан ?бад?, ?нд?иан ?ак?, ?он??ан?ин ???д?жел и Се?гей Тако?, на?од???? на ка?ан?ине.??ни п?иб?ли в ?ала? недел? назад и оказали?? в изол??ии.?Че?ез ?ем? дней ? б?д? жда?? и? на ??ени?овка?.
?
??strong> Ч?о ?? ?каже?е о ?инале ? «?мпе?иал ??Т»?
??Я ?ад, ??о ?и??л б?де? ?аз?г?ан на пло?адке, а не как-?о ина?е.? ?авай?е не б?дем заб?ва??, ??о, ?о?? м? на пе?вом ме??е, благода?? победе во в?о?ом ??апе ?емпиона?а, «импе???» лиди?овали ве?? ?емпиона?, и из ?е???е? ма??ей (??и в ?емпиона?е и один в к?бке, об?ий ??е? 2:2), ??и ма??а ? ??г?ал дома в ?ала?е.?Я ?бежден, ??о на?и оппонен?? из ?е?к???-Ч?к, е?ли б? они б?ли на на?ем ме??е и лиди?овали в ?емпиона?е, ?делали ?о же ?амое, ?.е. они ?о?ли б? п?авил?н?м, ??о ?емпион оп?едели??? на пло?адке.
??strong> ?л? «Юнай?ед» ??о б?де? ?е?ве???й ?инал под??д!
??? ?ам?й ?ложн?й!???д?? ??г?ан? ?ол?ко две иг??, по??ом? ? д?ма?, ??о возможно в?е.?Шан?? ?авн?.
?

«Я о?ен? оп?ими??и?но на???оен»
?
??strong> ?де б? в? ?о?ели ??г?а?? пе?в?й ма???
???еважно, е?ли м? иг?аем без з?и?елей.??ам в?е ?авно, где м? б?дем иг?а?? пе?в?? иг??.
?
??strong> ?? оп?ими??и?но на???оен? по повод? ?инала?
???оне?но, ? о?ен? оп?ими??и?ен.??ак ? ?же гово?ил, в ??ом ?инале не? ?аво?и?а.
?
??strong> ?огда в? плани??е?е на?а?? ??ени?овки в иг?овом зале?
??Ско?ее в?его, по?ле 1 и?н?.??о ?е? по?, м? б?дем го?ови???? на ?ли?е.?? м? б?дем дела?? ??о ? полной ?амоо?да?ей, по?ом? ??о полн? ?е?имо??и завоева?? звание ?емпионов.

?е?едовал ?ди ?об?е

???о?ник ??frf.ro

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.