Эк???а-лига?к???а-л?га: 16 ????в ?ег?л??ного ?емп?она?? ? ?и??а? ? ?ак?а?Сбо?на? Ук?аин?Се?г?й ?ладико: «Ук?а?н??кий ???зал не па?е задн??»Чемпиона? ?в?оп?С?ани?лав ?он?а?енко: «?????пление на?ей ?бо?ной в Словении ????о о?об?й воп?о?»?е?ва? лига ?е?ва? лига. 11 ???. LIVE!?и?оми??ка??и?оми?. ?и?а л?га. 15 ???. ?�Атлети�???о?а?? ?�ГазМяс�?/a>Эк???а-лига?оман ?овал??ик: «С?авл? на молод????»?о???гали???но?а зб??на ?о???гал?? визна?ила ?в?й ?клад на ма?? з Ук?а?но?Чемпиона? ?в?оп??обе?? ??п?: «Я недоволен ??дей??вом»Чемпиона? ?в?оп??е?? Шо???ма ??в ?имволи?е?кой ?бо?ной ?в?о-2018?де??ка??де??а. Т??-5 голов 13 ???а ??ем?е?-лиги 2017-18?е??кий ???зал???ал?й ?з?ба: «? ?и?оми?? на ?емп?она?? U-11 поба?им ?имало пе??пек?ивни? д??ей»?инни?аФ??бол?ний Тижден? 283 в?д 13.02.2018Ф??зал в ми?е? Ф?Ф? п?изад?мали?? над изменени?ми п?авил иг?? в ???залЮно?е?кий ???зал?к???а-л?га (U-16). 10-й ???. ??деоогл?ди?де??ка??де??а, ?ига Сод??же??ва: два ?е?-??ика ?ак?има ?оп?еваЧемпиона? ?в?оп??ико ?а??и?: «?ок???ие пло?адки не ?по?об??вовала кон????к?ивной иг?е»Сбо?на? Ук?аин??але??й ?ег?анов: «?б??на з?г?ала г?дно, але ??ого ви?вило?? замало»?де??ка??де??а. ??ем?е?-лига. 14 ???. ??огнози??ем?е ?азг?ом???вов?ка???анд л?га ??вова: "Ф?дж?к??а" знов? ?ил?н??а за "?а???он"?аза???ан?иколай ?ванов: «??о п?иде? в «?ай?а?», ?о? п?иде? и в ?бо?н??»

Ю??й ??д?нов: «??а?и йд??? по жи??? ?азом поки жив??? з ба??ками»

?оли?н?й ???бол??? к?л?ко? в?доми? ?к?а?н??ки? кл?б?в Ю??й ??д?нов ??до?и?? ??кава о?оби??????.?

?о?инав ?по??ивн? ка??�єр? ? ???зал?, а вже згодом по?ав г?а?и ? ???бол, ?о до?и?? не?ипово. ?а?аз ви?ов?? дво? ?ин?в, п?одовж?? г?а?и ? ???бол ?а ???зал на ама?о???ки? ??вн??, а ?акож займа????? ??ене???ко? д??л?н????. ??о ?е ?а ?н?е Ю??й ??д?нов ?озпов?в в ?н?е?в?��?на?ом? ?ай??.

???Ю???, коли по?али ??кави?и?? ???болом?
????а??кавлен???? до ???бол? б?ла ?е з ?амого мале?к?. ?ав?ав?? в 14-?й ?кол? ? ??вов?, ?ам б?в ?пе??ал?зований кла? «?а?па?». ?оли б?в ? д??гом? кла??, до на? п?ий?ов ??ене? з академ?? «зелено-б?ли?» ? ?казав, ?о оголо??????? наб?? до академ??. ? ?ого момен?? ?ко?? ? п??ло-по??ало. ?а??ко, пам?�ята�? завжди д?же ?о??в ба?и?и мене ? ???бол?. ??игад??, ?о ?нколи в мене нав??? виникали д?мки закин??и в?? ?во? зан????, але ба??ко завжди п?д??им?вав ?а зао?о??вав. ?ожливо, ?кби не в?н, ?о ? ? не ??ав би ?им, ким ?.

???Спо??ивн? ка??�єр? по?инали ? ???зал?. Як ?ак ??ало???
???То?но нав??? не п?игада?. То, маб???, м?й б?а? ?го?, ?ко??? за в?е, по?п?и?в ?аком? вибо??. ?а баз? л?в?в??кого пивзавод? ??во?ила?? команда «??в?в??ка пивова?н?». ??ган?зов?вав ?ой колек?ив ??иго??й ???не??. Тод? за ?? команд? ?к?аз ? ви???пав м?й ??дний б?а? ?го?. ? ?ко?? ?ак ?од? з?обив ?в?й виб?? на ко?и??? ???зал?. ?а по?а?к? б?ло до?и?? ?кладно, бо ?пе?и??ка ???зал? ??о?и ?н?а, н?ж ? ???бол?. ???м, з ?а?ом ?ко?? звикло??. ?нов? ж ?аки в?д??вав п?д??имк? з бок? ??иго??? ???н??. Саме в?н, гада?, п?д??ов?н?в мене в нап??мк? вибо?? ???зал?.

????оли ви???или, ?о в?е-?аки ?во? ?по??ивне майб???? пов?�яжет�?викл??но з ???болом?
???Як?о ?е?но, ?о ?е з? ?к?л?ни? ?ок?в б?л??е ??ж?в до ???бол?. Хо??в г?а?и ? ???бол ?, в п?ин?ип?, й?ов до ?во?? ме?и. ?оли ви???пав за «??в?в??к? пивова?н?», ?о па?алел?но ?же г?ав ? ???бол. Т?апл?ло?? нав??? ?аке, ?о з?г?ав ? нед?л? одн? г?? ? ???зал?, а п??л? по?динк? од?аз? ж ??ав г?а?и за ???бол?н? команд? на пе?????? обла???. ?годом над?й?ла п?опози??? в?д Ф? «?инамо» (??в?в). ?они ?к?аз вий?ли до ???го? л?ги Ук?а?ни. ? ?ой момен? ? ? з?обив ?в?й о??а?о?ний виб?? на ко?и??? ???бол?. Щодо ???зал?? Цей вид ?по??? ?акож ?ил?но за??г??. ? бо?о??ба, ? нап??га в кожном? ма???. ???м, ???бол мене ?ко?? б?л??е п?и??г?вав.

???Чи не ?код???е, ?о ?вого ?а?? ви???или ?кон?ен???ва?и?? на ???бол?, а не на ???зал??
?????. ??в ?акий пе??од, в п?ин?ип?, ?о могла дол? ?кла??и?? по-?н?ом?, ? ? б м?г пов?�язат�??во? ?по??ивн? ка??�єр? з ???залом. ?днак не ??ало?? ? може й воно на к?а?е. ??коли не ?код?вав. ??е-?аки в мене б?л??е д??а лежи?? до ???бол?, дл? мене в?н б?л?? видови?ний, ан?ж ???зал.

???Ю???, ? ?а??й ???бол?н?й ка??�єр? ви??а?ало ?о?о?и? ?к?а?н??ки? кл?б?в. ?е г?а?и б?ло найз???н??е, найп?и?мн??е?
????айб?л??е задоволенн? мен? п?ино?или ?г?и за к?иво??з?кий «??ивба?». Там ?од? б?в ?о?о?ий ??ене? - ?го? ?ад??н. ?олек?ив, а?мо??е?а в команд? ??в?е б?ло на найви?ом? ??вн?. Тод? ?к?аз ???бол п?ино?ив мен? найб?л??е задоволенн?. У л?ган??к?й «?о??», по ????, ?еж непогано б?ло, але в?е-?аки ви???пи за «??ивба?» запам?�яталис�?найб?л??е.

?????в ? ?а??й б?ог?а??? один неп?и?мний момен?, коли зазнали ??авми, в??а??и ???к? на во?о?а???оже?е ????ки де?ал?н??е п?о ?е ?озпов???и?
??Це ??ало?? коли б?в ??ене?ом ? ди???ом? кл?б?. ???ав ???к? на во?о?а, п?д???ибн?в, ?об закин??и ???к? на га?ок. ?а?епив?? за га?ок ?, в п?д??мк?, в?д??зало п?впал???.

??Тоб?о ?и ?од? вже п?о?е??йно не г?али ? ???бол??/strong>
????, ?е б?ло ?оки два ?ом?. ??д ?а? п?о?е??йно? ка??�єри, на ?а???, ??авм не ??авало??.

??Ю???, ?и зазна?или, ?о б?а? б?л??е в?е-?аки ??кавив?? ???залом. Чи г?а? в?н за?аз за ?к??? команд??
???а?аз г?а? за «?а???он» ? ??анд-л?з? ??вова, але ма? можлив???????оки ?о не б?д? ?озк?ива?и в?? ка??и, за «?а???он» поки ?о ?ай г?а? (См??????). Там на?аз? ??ива??? пе?емовини.

??Як ?ак вий?ло, ?о виб?али з б?а?ом ??зн? види ?по???? ?азви?ай ж ??дн? б?а?и п?агн??? ?ко?? п?ой?и жи???вий ?л?? пл??-о-пл????/strong>
???а мо? д?мк?, б?а?и йд??? по жи??? ?азом поки жив??? з ба??ками. Так ?кладно. ?е??в?ва?и ?во?? ка??�єро? за?ади ?ого, ?об п?д??г?ва?и б?а?а, ??неп?авил?но, гада?. ?е?на?д Шо? ?е ?казав: «Як?о ви по?ина??е з ?амопоже??ви за?ади ?и?, кого л?би?е, ?о зак?н?и?е ненави??? до ?и?, ком? п?ине?ли ?ебе в же??в?». Скаж???, маб???, ?о ?кий?? занад?о ?оз?мний ???бол??? (См??????). ?ви?айно, допомага?и ??еба одне одном?. ?ез п?д??имки ??дни? ?а близ?ки? взагал? не об?й?и??, але в?е ж ?аки ??еба ?еал?но диви?и?? на ?е??.

??Чи пе?егл?да??е ма??? ??анд-л?ги ??вова або ж по?динки ?к???а-л?ги Ук?а?ни?
??Че?но каж??и, не д?же ??кавл???. ?ожливо ?ом?, ?о б?л??е ?а?? за?аз п?ид?л?? ??м?��? ???га ди?ина на?одила?? п?в?ок? ?ом?. ??л??е ?а?? намага??? п?оводи?и з ??дними.

???е?одавно ? ??вов? в?дб?в?? м?жна?одний ???н?? з ???зал? ? в?ков?й ка?его??? «40+». ?и з «Т??» л?в?в??ким виг?али ?? змаганн?. Як? в?аженн? зали?или?? в?д ?ого ???н????
??Хо?е???? п?дк?е?ли?и, ?о ми на?е??? з?б?али?? ? ??вов?. ?о ?ого ве?? ?а? ?ко?? по ??зни? команда? ?здили. «Т??», зок?ема п?езиден? ?и?он ??нд?й, з?б?ав ?о?о?и? виконав??в ? об?�єдна�??? в один л?в?в??кий колек?ив. Чимало непогани? г?ав??в б?ло на ?ом? ???н???. У мо?й команд?, зок?ема, ви???пали: Се?г?й ?ол???н, ?вген ?о?кв?н, ?го? С?а??к. ? ними коли?? вже пе?е?инали?? на ???зал?ни? майдан?ика?. ?апам?�ятавс�?доб?е ма?? з «Чо?ним ?о?ем» (?де?а). То ?еал?но на?? запекл? ??пе?ники. ?ага?о ?аз?в б?ли за к?ок в?д пе?емоги ? ?а??о на? з?пин?ла ?аме команда «Чо?не мо?е». ? ни? д?же ?ил?ний колек?ив. Хо?? ?каза?и, ?о ??ого ?ок? на ве?е?ан??ком? ???н??? «Т??» п?о?вив неаби?к? вол? до пе?емоги. ?, ?к би ?ам не б?ло, ??дн? ???ни ?е й допомогли.

???а?аз займа??е?? ??ене???ко? д??л?н?????
??Т?ен?? в?ков? ка?его??? д??ей 2009-2011 ?ок?в на?одженн? ? ?кол? ?а?кеви?а, ? ?инника?. Хлоп?? ?е мален?к?, але пе??пек?иви вже пом??н?. ?ема? непе??пек?ивни?. Фо?м?ла ??п???: 5 в?д?о?к?в ?алан?? ? 95 в?д?о?к?в п?а??. ?ага?о ?аки? випадк?в, ?к?о нав??? не д?же обда?ован? до??гали б?л??ого, н?ж ??, ? кого б?ло в?е ? од?аз?. Так вже ? п?и?од? закладено, ?о дл? до??гненн? ме?и ??еба п?а??ва?и.

??У ва? дво? ?ин?в. С?а??ом? ?лл? вже 6 ?ок?в. Чи не ?о?е в?н п??и ба??ково? ??ежино? ?а ??а?и ???бол???ом?
???лл? ???бол л?би?? д?же. Як?о нав??? мо? п?доп??н? ? ?инника? г?а???, ?о в?н завжди п?о?и???? з ними, ?о? ? молод?ий. ?оли не бе??, ?о пла?е, доводи???? домовл??и??. ?а?аз? ???бол йом? д?же подоба?????. Як?о ? за?о?е п??и мо?ми ??опами, ?о ? з?обл? в?е можливе, ?об пе?еда?и йом? в?е, ?о ?ам зна? ? вм??. ?оки в?н мален?кий, б?де в?и?и?? в ?кол?, п?и його бажанн? завжди б?д? йом? допомага?и. С?ане ???бол???ом ????дово, вибе?е ?кий?? ?н?ий ??д ??н??ого п?о?и ?акож не ма?им?.

??Як? ? ва? плани на майб??н??
?авжди гово??, ?о ?по???мен ???е вже на в?е жи???. Це вже, ?ак би мови?и, д?агноз (См??????). Як?о ?и в?е жи??? ???ав?? ? по??м пе?е??а?? ???е д?же погано. ??д? г?а?и надал? ???бол ???о однозна?но. ?е?? б?д? г?а?и ?и на ?айон, ?и на ве?е?ан??ки? ???н??а?. ?ин?лий ??к о? г?ав на пе?????? ??з?кого ?айон?. Це мен? до?? п?ино?и?? задоволенн?. Фак?и?но, ?е ?а??инка мого жи???.

??«?е?еп? ??п???» Ю??? ??д?нова??/strong>
???ов?о??: 5 в?д?о?к?в зд?бно??ей ? 95 в?д?о?к?в п?а??. Т? молод? ???бол???и, ?к? г?али не?одавно з? мно? ? ?айонн?й пе??о???, ??авили мен? ?еж ?аке запи?анн?. Як?о п?а??ва?и на мак?им?м? ?во?? можливо??ей не ??л?ки на ??ен?ванн??, а й ?амо???йно, ?о ?ез?л??а? не зм??и?? ?ебе довго ?ека?и. Як?о ? помилки, н?коли не по???бно оп??ка?и ??ки. ?оловне ??ма?и ме??. Як?о ? ме?а ???о обов?�язков�??? до??гне?. ?оли ? ме?а ? ?и доклада?? з??ил? дл? ?? до??гненн?, ?о ?ан? з?�явитьс�?в б?д?-?ком? випадк?.

?олодими? ?идик, ?пе??ал?но дл? futsalua.org

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2017 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.