?ела?????ик?о? Та??ило: «??а?а?и, м?гко гово??, не в????или»??азили???азили?-2019. 5 ???. ?его??еп?иимн?е ?оз?ева и пе?вое по?ажение «ак?л»??пани???пани?-2018/19. ????ие гол?, комбина?ии и ?ейв? о?ве?н?? ма??ей 1/4 ?инала плей-о????пани???пани?. «Ха?н», «Эл??о?о» и «?а??а» ??в пол??инале плей-о???о???гали??о???гали?. «?одик??» п?еподно?и? ???п?из?ела?????ела????-2018/19. ?Ч и «С?оли?а» в??од?? в пол??инал плей-о???о??и??о??и?. ???Ф ??пе?в?й ?инали?? С?пе?лиги??али???али?. 1/2 ?инала плей-о??. 72 ?ек?нд?, ко?о??е пе?еве?н?ли иг??Ф??зал в ми?е????аво заве??ил ка??е????пани???пани?. «?ал?ма Ф??зал» в?бивае? «?ови??а? ?н?е?»Эк???а-лигаЮ??й ?а?ил??енко: «"Сап???" ??найб?л??а мил?на б?л?ба?ка в ???о??? ???зал?но? Ук?а?ни»?о???гали??ео ?а?аг?а: «??ен? помог п?о?л?й оп?? ??по?ажение 0:7 два года назад ??ало ??д?им момен?ом моей ка??е??»??али???али?. ?оке? ?о????о в?води? «?еза?о» в ?инал плей-о???о??и??а?и за г?ани?ей. ?ла?ови? и ?л??ин ?нова забива??Эк???а-лига?��?�аган??пове?н?в ?об? л?де???во ? ?емп?она???о??и??и?илл Щ??ок: «?е?ед каждой иг?ой ??а?а??? под??жи???? ? во?о?ами»?ен?кий ???зал«?адоми?» ??волода? ??бка Ук?а?ни ?е?ед ж?но?и? команд!?зе?байджан«??аз» ???емпион ?зе?байджана-2018/19??азили???азили?-2019. 4 ???. ????ие гол?, ?ин?? и ?ейв??ен?кий ???зал??бок Ук?а?ни ?е?ед ж?нок. Ф?нал. «?адоми?» ??«??д??а?-??У». ?нон?

?ака: «??но?ени? важнее до??ижений»

?н?е?в?? ? иг?оком Ф? «Че?ное мо?е», главн?м ??ене?ом ?Ф? «?азп?ом-Юг?а» ?а?ло ?ика?до Фигей?о Силва (?ака)

?

??о?ил? в ?икипедии
?
?г?ова? ка??е?а:

1996-1998 гг. ??"?е?дигао" (??азили?)
1999 г. ??"Сан-?игел" (??азили?)
2000 г. ?��?"Ул?б?а" (??азили?)
2001 г. ??"Уно??к" (??азили?)
2001-2002 гг. ??"?а??елона" (??пани?)
2002-2004 гг. ??"?изо??" (??пани?)
2004-2009 гг. ???Ф? "Спа??ак-Щ?лково"
2009-10 г. ???Ф? ЦС??
2010 г. ???Ф? "?инамо-Ямал"
2011 - 2012 гг. ??"?е???и" (?зе?байджан)
2012 г. ???бо?на? ?зе?байджана

Т?ене??ка? ка??е?а:

2010-2012 гг. ??"?е???и" (?ак?)
2012-по на??о??ее в?ем? ??«?азп?ом-Юг?а»

?о??ижени? как иг?ока:

?блада?ел? ??бка ?о??ии по мини-???бол? (2): 2005, 2010
?и?е-?емпион ?о??ии: 2005
????ий бомба?ди? ?емпиона?а ?о??ии по мини-???бол? 2004??005, 49?голов
?
?о??ижени? как ??ене?а:
?
?блада?ел? ??бка ?о??ии: 2012, 2016
?блада?ел? ??бка У?Ф?: 2016
?и?е-?емпион ?о??ии: 2013,2016
?блада?ел? ??бка к?бков: 2012
?
?ме??о п?еди?лови?
?
? на?але ?нва?? ? ?в?зал?? ? ?еннадием ?и?о?ни?енко и поп?о?ил за?вк? «Че?ного мо??» на ?емпиона? Ук?аин? ??еди ве?е?анов в ка?его?ии «40+». ? ?ил?но ?дивил??, когда ?видел ?ам им? б?азил??а ?ака:
?
???ена, ??о к???о! Фо?мал?но ? ва? в за?вке пе?в?й в на?ем ?емпиона?е б?азиле?. ????? он даже и не п?иеде?, но...
???иколаи?, ?ебе ??о, биле?? показа???
?
?о?ле ?акого о?ве?а, ?, ??о наз?вае???, «зави?» на не?кол?ко ?ек?нд, а по?ом о??о?ожно поин?е?е?овал??:
?
??? он ?о?но п?иеде??
???авай не б?дем?бежа?? впе?еди па?овоза, но м? о?ен? надеем??.
?
? ??а????, в?е ?ложило?? ?да?но, и ?а?ло ?ика?до Фигей?о Силва, он же ?ака, поиг?ав?ий за кл?б? ??азилии, ??пании, ?о??ии и ?зе?байджана, п?ин?л ??а??ие в ?е?вом ??апе Т?е??его ?ег?л??ного ?емпиона?а Ук?аин? ??еди ве?е?анов в ка?его?ии «40+», и по мнени? п?ед??ави?елей команд,
б?л в ?апо?ож?е одним из л???и?.

?ака оказал?? не ?ол?ко п?ек?а?н?м иг?оком, но и о?ли?н?м ?обе?едником. ? о?ве? на ?лова о ?ом, ??о на не?добн?е воп?о?? можно не о?ве?а??, он ?казал, ??о о?ве?и? на л?б?е воп?о??. ? п???? ?и?а?елей не ?дивл?е? обилие поме?ок в ин?е?в?? «?л?бае???» ??новоб?ане? оде??кого кл?ба ?л?бал?? на п?о??жении в?ей бе?ед?, а однажд? п?о??о задо?но ?а??ме?л?? и л?каво подмигн?л.
?
??4 ма??а 1977 года. ? ??о? ден? в го?оде ??акаж? ?одил?? ?а?ло ?ика?до Фигей?о Силва.
???а, ?о?но. ?? ?о?о?о подго?овили?? (?л?бае???).
?
???а??кажи?е, как ?? попали в ???зал?
??Я иг?ал в бол??ой ???бол и мини-???бол однов?еменно. Я пое?ал иг?а?? за команд? ?воего го?ода в ??бке ??азилии, ?да?но ??г?ал, и «?е?дигао», ?о?о?а? б?азил??ка? команда, ?е?ила мен? п?игла?и??. ?не б?ло 18 ле?, ? б?л ?ов?ем молодой, ?ак и на?ала?? мо? п?о?е??ионал?на? ка??е?а.
?
??Ч?о-?о в?иг??вали ? «?е?дигао»?
???? иг?али в ?емпиона?е ??а?а ?ио-??анде-д?-С?л. ? ??ой команде ? ?о??о?л?? как иг?ок, об?ел ?ве?енно??? в ?ебе. ?о бол??и? побед не б?ло.

???а?ем б?л «Сан-?игел»...
???а. Э?о б?л пе?в?й в?зов в моей ка??е?е. Я п?ие?ал в «?е?дигао», иг?ал ?ам ??и года, б?л ?воим. ? за?ем ?е?ил, ??о н?жно ??о-?о мен???. ?омен??? команд?, ??а?, ?емпиона?
??/span>?в?е д??гое, в?е новое, д??гой ???зал.
?
??? «Сан-?игел» в каком ??а?е?

?��?/span>?а?ана. ?о в «Сан-?игеле» ? в????пал не?да?но, и где-?о ?е?ез полгода оказал?? в «Ул?б?е». Сам подо?ел к ??ковод??в? и поп?о?ил мен? о?п???и??. ??ковод??во по?ло мне нав???е??, мен? о?п???или, но без дела ? о??авал?? недолго ??мен? п?игла?ила «Ул?б?а», о?ен? изве??на? в ??азилии команда (в ?вое в?ем? иг?ав?а? в ?ежкон?инен?ал?ном к?бке). ? «Ул?б?е» ? в????пал один ?езон, м? до?ли до пол??инала С?пе?лиги, и зан?ли ??е??е ме??о. ?о дл? ??азилии л?бой ?ез?л??а?, к?оме пе?вого ме??а, ??и?ае??? не?да?ей (?л?бае???).
?
??? ?? о?п?авл?е?е?? в «Уно??к»...

?��?/span>Я о?ен? благода?ен ??ой команде. Э?о б?л ??е?ий ??а?, в ко?о?ом ? в????пал ??Сан?а-?а?а?ина. ?де?? ? ??ал л???им бомба?ди?ом ?емпиона?а, и мен? п?игла?или в «?а??елон?». Так на?ала?? мо? ев?опей?ка? ка??е?а.
?
??Ч?о из ?еб? ?огда п?ед??авл?ла «?а??елона»?
??? 2001 год? «?а??елона» не б?ла ?акой командой, как ?ей?а? ???ил?ной командой, ко?о?а? бо?е??? за ?емпион?кий ?и??л. ?? бо?оли?? за в?живание, ??об? ?де?жа???? в С?пе?лиге. ?о, коне?но, ? о?ен? го?ж???, ??о иг?ал в ??ой команде. ??ма?, ??о ме??а л?бого ???боли??а ??иг?а?? в команде, ко?о?а? п?ед??авл?е? ??о? кл?б. ?ме?? ???болк? кл?ба, на ко?о?ой напи?ана ?во? ?амили?. Я до ?и? по? ??ан? ?во? иг?ов?? ???болк? «?а??елон?», и она дл? мен? о?ен? до?ога.
?
??? ?лед???ем ?езоне ?? пе?е?оди?е в команд? Сег?нд? «?изо??», в ко?о?ом иг?ае?е два ?езона. ?о?ем? ?ак?
??Я п?овел в «?изо??е» пол?о?а ?езона. ? ?оже ??ановил?? л???им бомба?ди?ом? ?емпиона?а. «?изо??» б?л одним из ?аво?и?ов Сег?нд?, бо?ол?? за ?емпион?кий ?и??л, и нам ?ов?ем ????-???? не ?ва?ило до пе?вого ме??а. ? за?ем по?ледовало п?игла?ение о? «Спа??ака-Щелково».
?
??? ??ом кл?бе на?ал?? ва? ?о??ий?кий пе?иод ка??е??...
???а. ? ? о?ен? ?епло в?помина? ??и год? и ??о? кл?б. ?менно в «Спа??аке» ? познакомил?? ? ?еловеком, ко?о??й ??ал моим о?ен? близким д??гом, и благода?? ко?о?ом? ? ?ей?а? в ?апо?ож?е (?л?бае???). ?ог? ?каза??, ??о именно в «Спа??аке» на?ала?? мо? по-на??о??ем? вз?о?ла? ка??е?а, на?ал?? на??о??ий, бол??ой ???зал. ? «Спа??аке-Щелково» ? ??ал л???им бомба?ди?ом ?емпиона?а ?о??ии, м? в?иг??вали ??бок ?о??ии и ??ановили?? ви?е-?емпионами.


Э?а ?о?ог?а?и? за?л?живае? о?дел?ного опи?ани?. ?а ?нимке?«Спа??ак-Щелково»???облада?ел? ??бка ?о??ии-2005. ?а? ге?ой???в ве??нем ??д? к?айний ?п?ава. Т?е?ий ?лева в ?ом же ??д????Се?гей ?о?идзе, а п??мо по ?ен???????к?-иг?ок ?бо?ной Ук?аин? Се?гей С??ин. ??айний ?лева в нижнем ??д? ??е?е один в п?о?лом иг?ок на?ей ?бо?ной ?лек?ей ??длай, а п??мо под С??ин?м, ?лева о? п?езиден?а кл?ба ?еонида Тве?до?лебова????о?о?о знаком?й ивано-??анков?ким болел??икам ?и?о ?аде.

??Ч?о запомнило?? бол??е в?его за п??? ле? в «Спа??аке»?
???оне?но, запомнили?? два ?инала ??бка. ?ба ?аза м? иг?али ? «?инамо» ??один ?аз п?оиг?али, один ?аз в?иг?али. ??ен? запомнил?? ?езон, когда м? ??али в?о??ми. Чемпионом ?огда ??ало «?инамо», ко?о?ое иг?ало и в ?инале ??бка У?Ф?. ??ли б? динамов?? ?огда в?иг?али ??бок У?Ф?, ?о м? ?оже пол??или б? п?аво ??а??вова?? в ев?ок?бка?. ?о динамов?? ?огда ????пили бел?гий?ком? «?к??он? 21», и м? в ев?ок?бки не попали.
?
???о?ле «Спа??ака-Щелково» ?? оказ?вае?е?? в ЦС??.
??ЦС?? ???оже кл?б ? ??ади?и?ми. ??енд. ?не п?и??но, ??о ? иг?ал за ??о? кл?б, и в бол??ом ???боле ? до ?и? по? боле? за ЦС??. ?огда ? п?ие?ал в ?о??и?, за ЦС?? иг?али б?азил??? ???ани?л ?а?вал?о, ?агне? ?ав, по??ом? ??о? кл?б б?л мне близок. ?о в мини-???бол?ном ЦС?? ? мен? не о?ен? пол??ило??. Я попал в кл?б, когда ?ам ?ло обновление, ? б?л един??венн?м ино???ан?ем в команде, и п?о?ви?? ?еб? не ?мог. Тем более ??о ? пол??ил ??авм?, долго во???анавливал??. ? об?ем, не ?ам?й л???ий пе?иод в моей ка??е?е ??? о??ал?? недоволен ?обой. ?, наве?ное, в ЦС?? ? на?ал д?ма?? о ?ом, ??о по?а закан?ива?? ка??е?? иг?ока.

?
Ю?ий ??днев

???о ?? е?е ??певае?е поиг?а?? за «?инамо-Ямал»...
??Там ? ?ко?ее в?полн?л ?ол? иг?а??его помо?ника ??ене?а. ?не везло на л?дей, а в «?инамо» ? познакомил?? ? Ю?ием ?иколаеви?ем ??днев?м. ?еликолепн?й ?пе?иали??, ? многом? ? него на??ил??, и ??и?а? его ?воим ??и?елем.? ?не о?ен? пон?авило?? ? ним ?або?а??, и именно в «?инамо» ? пон?л, ??о мо? ка??е?а иг?ока закан?ивае??? и по?а пе?е?оди?? на ??ене??к?? ?або??.

???днако ?? п?инимае?е п?едложение «?е???и» и о?п?авл?е?е?? в ?зе?байджан. ??оме ??ого, ??певае?е ??г?а?? за ?бо?н?? ?зе?байджана на Чемпиона?е ми?а-2012. Чем ??ковод??вовали???
???онимае?е, ? ??б?азиле?, а ??азили? ??о?ен? ???бол?на? ???ана. ?онк??ен?и? ??ма??ед?а?, попа??? в ?бо?н?? ?воей ???ан? о?ен? ??жело. ? ??г?а?? на ?емпиона?е ми?а или ?в?оп? ме??ае? л?бой иг?ок. Сбо?на? ?зе?байджана б?ла дл? мен? возможно???? и?полни?? е?е одн? ?во? ме???. ?ен? п?игла?ил п?езиден? Феде?а?ии ???бола ?зе?байджана ?а?? ???ндов, и ? ?огла?ил??. ? ?зе?байджане ?, по ???и, и на?ал ?во? ??ене??к?? ка??е?? ??мне дове?или ??ени?ова?? молодежн?? ?бо?н?? ?зе?байджана. Там б?ли бол??ие план? по ?азви?и? мини-???бола, но за?ем в ??ковод??ве ?еде?а?ии п?оизо?ли изменени?, и ??и план? о??али?? не?еализованн?ми.
?
??Сп???? год
?а? п?игла?а?? в «?азп?ом-Юг??», на должно??? главного ??ене?а...
??? ?зе?байджане п?оизо?ли пе?емен?, а зде?? мен? позвал кл?б ?о??ий?кой С?пе?лиги. Т?жело о?каз?ва???? о? ?акого п?едложени?.
?
??? пе?в?й же ?езон
«?азп?ом-Юг?а» в?иг??вае? ??бок ??бков. ?омни?е ??о? ???ни??
???а, в ?ом ?езоне м? ??али в?о??ми в С?пе?лиге, п?оиг?ав «?инамо» в ?инале, и в?иг?али ??бок ?о??ии. ?? ??о? ???ни? ? ?оже помн?. ? нем ??а??вовало ?е???е команд? («Т?лпа?» (?аза???ан), «?а?бо-?н?е?меззо» (Се?би?), «?азп?ом-Юг?а» (?о??и?), ????? (?ела????)), и м? ??али его облада?ел?ми.

???о?ем?, на ?а? взгл?д, ??о? ???ни? не ??ал ??пе?н?м п?оек?ом?
???о?ом? ??о ??о нео?и?иал?н?й ???ни?. ?огда ???ни? нео?и?иал?н?й, намного ?ложнее запол??и?? ?пон?о?ов, п?игла?и?? команд?, ?дела?? его ??пе?н?м. ??обенно ?ей?а?, когда в?емена ?ложн?е.
?
??? ?езоне-2014/15 «?азп?ом-Юг?а» ??анови??? ?емпионом ?о??ии. Ч?о запомнило?? в ??ом ?езоне?
???не каже???, ??о в ?ом ?езоне м? демон???и?овали по-на??о??ем? ?емпион?к?? иг??. ?ак ?аз в ??ом ?езоне ??о?ми?овал?? коллек?ив едином??ленников, и м? ??али ?еал?ной ?илой в ?о??ий?ком ???зале, одним из г?андов. ?? долго ?ли к ??ом? ??пе??, ? на? б?ли о?ибки ??? иг?оков, ??ковод??ва, мои ли?н?е. ?а ??и не?кол?ко ле? нам ?дало?? ?ве??и и? коли?е??во к миним?м? и ??о дало ?ез?л??а?.


??? ?лед???ем ?езоне ?а?а команда ??анови??? облада?елем ??бка У?Ф?, п?и?ем в ?инале ?дае??? об?г?а?? знамени??й «?ови??а? ?н?е?»...
??Э?о? ??пе? б?л п?одолжением ??пе?ной ?або?? п?ед?д??его ?езона. ?ов?о????, ? на? ?ложил?? великолепн?й коллек?ив, ? ко?о??м можно б?ло ?е?а?? л?б?е зада?и. ?оманда по??в??вовала ?во? ?ил? и иг?ала о?ен? ?ве?енно ? л?б?м ?опе?ником. ?обеда в ?емпиона?е ?о??ии добавила команде оп??а и ?ве?енно??и, и? ??о помогло нам в ??бке У?Ф?. ?а? аб?ол??но не ?м??ало, ??о м? б?ли деб??ан?ами ??бка У?Ф?.

??? ?ем п?и?ина ?ого, ??о команд? покин?ли ?обин?о и Эде? ?има?
????и?ло в?ем? пе?емен. Э?о великие иг?оки, ? ко?о??ми м? добили?? бол??и? побед, но ?ано или поздно на???пае? в?ем?, когда н?жно вводи?? нов?? иг?оков в ?о??ав. ?л? ни? п?и?ло в?ем? пе?емен ??они о?ен? долго иг?али в на?ем кл?бе, и дл? на?, дл? кл?ба, ??оже ?акое в?ем? на???пило. ?и??о не ве?но ??когда-ниб?д? и мне п?иде??? ?й?и (?л?бае???).
?
???а? кл?б во?пи??вае? о?ен? много ?алан?лив?? иг?оков (?и?зов, ??адов, ?ени?ов, ?онк?а?ов, ??зиев), но бол??ин??во из ни? в команде не иг?ае?. Чем ??о об???ни?е????????
???олжен п?изна??, ??о м? доп???или оп?еделенн?е о?ибки. Ч?о ?п???или, кого-?о п?озевали, в ком-?о о?ибали??, и в ?ез?л??а?е ??и иг?оки оказали?? в д??ги? кл?ба?. ?онима?, ? на? о?ен? изве??н?й кл?б, и ?оздае??? впе?а?ление, ??о ? на? в?е идеал?но. ?е?, м? о?ибаем??. ?ог? о?к???о п?изна??, ??о зде?? и мо? о?ибка, мо? недо?або?ка.


?он??ан?ин ??еменко в???ае? ?ака п?из л???его бомба?ди?а ?емпиона?а ?о??ии, 2005 г.

???е?нем??????? назад. ?? ??strong> л???ий бомба?ди? ?емпиона?а ?о??ии ?езона 2004/05?
???а, ??о ?ак. С помо??? Се?ге? ?о?идзе мне ?дало?? в ?ом ?езоне заби?? бол??е в?е?.
?
??С?д? по в?ем?, в ?ом ?езоне в? вдвоем ?е?или, ??о главн?м бомба?ди?ом б?де?е ??? ?ак ?ак пол??ило??, ??о п?изнанн?й ?найпе? ?о?идзе ????пил ?ам пал?м? пе?вен??ва?
???нае?е, в?е иг?оки име?? ?об??венн?е амби?ии. ?о когда иг?оки, о?обенно лиде?? команд?, ??ав?? ин?е?е?? команд? в??е ?об??венн??, ??анови??? неважно, к?о л???ий бомба?ди?, а к?о о?дае? пе?еда?и. ?ажна об?а? ?ел?. ? ?ом ?езоне м? по??в??вовали, ??о заве??а?? л???е пол??ае??? ? мен?, и м? оба б?ли ??ом? ?ад? (?л?бае???). ?ооб?е ? ем? о?ен? благода?ен ??и за ?е год?, ??о иг?ал вме??е ? ним, и за о?но?ение ко мне. Сами понимае?е, к?о ?акой б?л в 2004 год? Се?гей ?о?идзе и к?о б?л ?. ? мне о?ен? п?и??но, ??о ? на? ??аз? наладило?? взаимопонимание, ко?о?ое ?о в?еменем пе?е?о?ло в на??о???? д??жб?.
?
??Ч?о ?? д?мае?е о на???ализа?ии?
??Я не ??и?а?, ??о ??о пло?о. ?авай?е п?изнаем, ??о ми? изменил??. Тепе?? не п?облема п?ак?и?е?ки мгновенно ?в?за???? ? л?б?м кон?инен?ом, ? л?бой ???аной. ??л????? ?азн?? ???ан пе?е?ека????, взаимно обога?а????, ??о-?о пе?енима??. То же ?амое п?ои??оди? ? л?д?ми. ?ое мнение ??иг?ок д??гой на?ионал?но??и може? иг?а?? за на?ионал?н?? ?бо?н?? л?бой ???ан?. ?оне?но, ?о?е???, ??об? он в ??ой ???ане п?ожил не?кол?ко ле?, в???ил ?з?к, п?оник?? к?л????ой новой ?один?, ??ади?и?ми, об??а?ми, адап?и?овал?? к ме??ной жизни, впи?ал в ?еб? какие-?о на?ионал?н?е ?е???, о?ознал ?ели и амби?ии, как миним?м ?по??ивн?е. Такой иг?ок должен понима??, ??о он иг?ае? за команд?, ко?о?а? п?ед??авл?е? в?? ???ан?, на?и?, го??да???во. Э?о важно.
?
??Ско?о на?инае??? ?емпиона? ?в?оп?. ??о победи??
??Я ??авл? на ?о??и?. ? боле?? б?д? за ?о??и?. Я жив? в ?о??ии 15 ле?, в ??ой ?бо?ной иг?ае? п??? иг?оков из моего кл?ба, а на ?бо? б?ли в?зван? во?ем? ??за кого ? должен боле???


Сбо?на? Ук?аин? и?«Спа??ак-Щелково», 25.01.2005 г.


??? Ук?аина?
??Я о?ен? ?важа? ?к?аин?к?? ?бо?н??. ?ак ?аз на за?е моей ка??е?? ?к?аин?ка? ?бо?на? б?ла одной из ?ил?ней?и? в ми?е. Я о?ен? внима?ел?но набл?дал за ее в????плени?ми. Я ?о?о?о зна? н?не?него ??ене?а ?бо?ной Ук?аин? ?лек?анд?а ?о?енко. ???а?и, помн?, ??о когда ? в????пал за «Спа??ак-Щелково» (в ?нва?е 2005 года - ?ед.),
м? иг?али в ?о?кве ?ова?и?е?кий ма?? ? ?к?аин?кой ?бо?ной. ?а?а ?бо?на? п?иде?живае??? ?воего ??ил? и в?егда в????пае? на ?о?о?ем ??овне. Я ?импа?изи??? ?бо?ной Ук?аин?, и ? мен? много д??зей ??еди ?к?аин?ки? иг?оков. ?з ?е?, к?о иг?ае? в ?о??ии, бол??е д??ги? мне н?ави??? ?аз?ванов.
?ак види?е, ? мен? много п?и?ин ?важа?? ?к?аин?кий ???зал. ??и ?л??ае пе?едай?е п?иве? го?подин? ?лад?ко и мои наил???ие пожелани? (?л?бае???).

???б?за?ел?но (?епе?? ?же ?л?ба??? ?)! ?ак ?? оказали?? зде???
??Э?о благода?? Се?ге? ?о?идзе. У мен? е??? в WhatsUpp г??ппа «?о? ?ем??». ? ? него е??? г??ппа «Че?ное мо?е». ? он мне в?егда показ?вае?, как он п?оводи? о?п??к в ?де??е. Я б?л в ??азилии, а он мне п?и?лал ?о?ог?а?ии, как «Че?ное мо?е» о?д??ае? в ?де??е. ??ен? ве?ел?е, д??евн?е ?о?ог?а?ии. ? ? мен? возникло ог?омное желание вли???? в ??о? коллек?ив (?мее???). ?, ?лава ?ог?, ??о па?за в ?емпиона?е ?о??ии ?овпала ? ???ни?ом в ?апо?ож?е, и пол??ило?? п?ие?а?? ??да. ?огда мен? п?игла?или, ? ?на?ала не пове?ил: «Се??езно, мен? п?игла?а??? Я мог? иг?а??? 18 ?а?ов на поезде? ?е п?облема! Я ед?!»


?лева нап?аво ?� Оле�??и?о?ник, Се?гей ?о?идзе, ?ака

??? как впе?а?лени??
???нае?е, ??о непе?едаваемо. Я оп??? по??в??вовал ?еб? иг?оком. Т? оп??? ?л??ае?? ??ене?а, ?? ??в??в?е?? ??? а?мо??е??. ?не б?ло о?ен? п?и??но в???е?и?? зде?? л?дей, ? ко?о??ми ? когда-?о пе?е?екал?? в ?азн?? ???ни?а? и ?емпиона?а?. ? ??о ??в??во ?о?евновани?, именно изн???и, ??а??ником. Э?о по????а??е. ? ? не зна?, напи?е?е ли ?? ??о, но в? в?е ??п?ек?а?н?е л?ди. ??ен? ?ад??н?е, го??еп?иимн?е. ?ен? пе?еполн??? положи?ел?н?е ?мо?ии. ?еликолепн?й ???ни?, п?ек?а?на? о?ганиза?и?, и пов?о????, о?ен? ?ил?н?е иг?оки. Я о?ен?-о?ен? доволен.
?

??? закл??ение ?акой ?и??о оде??кий воп?о? ??strong> на?кол?ко ?е??езн?й кон??ак? ?ам п?едлагае? «Че?ное мо?е»? Я ?п?а?ива? по?ом?, ??о главн?й ??ене? «?е?номо??ев» ?казал, ??о ? ?а? е??? ?ем? по??и????.
?ака за?ази?ел?но ?мее???, по?ом ??анови??? ?е??езн?м, и о?ве?ае?:
?
???нае?е, ?о, ??о ? зде??, ?о, ??о ? внов? в???е?ил?? ?о ?воими д??з??ми-?опе?никами, познакомил?? ? д??гими л?д?ми из ???зал?ного ми?а, дл? мен? намного важнее, ?ем какие-?о до??ижени?. ?ои д??евн?е впе?а?лени? намного ?ил?нее, ?ем ?по??ивн?е. ?? живем и ??а?аем?? в?иг?а?? ??о, в?иг?а?? ?о, за?або?а?? ден?ги, обе?пе?и?? ?ем??. Э?о важно. ?о ?елове?е?кие о?но?ени? важнее л?б?? до??ижений.
?
???ог? ?ам ??аз? ?каза??, ??о впе?а?лени? и иг?оков и болел??иков о?ен? ?о?о?ие. ?ам о?ен? п?и??но ?а? зде?? виде??. ?л? на? и на?его ???ни?а ??о знаковое ?об??ие, и м? надеем?? ?виде?? ?а? внов?. Уда?и ?ам!
??Я ?ам о?ен? наде???, ??о ??о не по?ледний мой п?иезд. ?ам бол??ое ?па?ибо за внимание. ?ов?о????, ? пол??ил ма??? п?и??н?? впе?а?лений.

? закл??ение ?кажем, ??о во ??вов??ака в ?вое в?ем? ?же п?иезжал. ?д??г пол??и??? е?е ?аз?

Се?гей ?абиков

?в?о? в??ажае? ог?омн?? благода?но??? за помо?? в подго?овке ма?е?иала Се?ге? Чайке и ?нд?е? ??ли?, а ?акже ?лег? ?ан?к? ??за п?едо??авленн?е ?о?ог?а?ии.
?
P.S. ?адеем??, ??о ??о ин?е?в?? п?о?и?а?? многие ??ководи?ели команд ?емпиона?а Ук?аин? в ка?его?ии «40+», и пол?з???? ?л??аем, ин?о?ми??ем о доза?вка?, ко?о??е п?оизо?ли ?? ??Ч??? Ч???????Т?.
?
?оза?вки:
?
«Со?з»: Чи?икало ?але?ий, ?н?онов ?лек?анд?
«?инамо»: ??и?енко Се?гей, ??дн?к ?ми??ий
STAVNI KIEV: Цвел?? ?ален?ин
Т??: ?о?неев ?лади?лав

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.