?ол??а?оман Сми?нов: «Чемпиона? б?де? ?ложн?м и ин?е?е?н?м»?е?ва? лига ?е??а л?га: ??ав в?домий календа? пе??ого ?????ол??а?�Польш�? 1 ???. С?м?кой ден? в Эк???акла??е (+ видео)?е?е?ан??и?он ??нд?й: «?адоволений ви???пами «Т??» ? ??бк? Ук?а?ни «40+»?ела?????нд?ей Че?ниенко: «Я б? не ?аздел?л команд? на ?ил?н?е и ?лаб?е»?е?е?ан?Эд?а?д ?о?енко: «?лавное ??побежда?? зде?? и ?ей?а?, не огл?д?ва??? на п?о?л?е за?л?ги»Ф??зал в ми?е?а?и за г?ани?ей. ???ак деб??и??е?, ?аз?ванов, ?ел?ник и Ша?ова?а забива???е?е?ан??и?алий Че?н??ев: «?обеда над ?ил?н?м ?опе?ником п?и??на вдвойне»??м?ни??икола ???бан п?одовжи?? ка?'??? в ??м?н??Эк???а-лига?е??ий ??? ?к???а-??ги: ??о ? ??о??е?е?ан??оман ?инд?а?ив: «?о? ка??е?а в ве?е?ан?ком ???зале ?ол?ко на?инае???»Эк???а-лига?к???а-л?га: ?им нам запам?�ятаєтьс�?пе??ий ?????е?е?ан??на?олий ?оломий??к: «?ожем да?? бой л?бом? ?опе?ник?»??пани???пани?. 1 ???. ?иего ?жи???о??и на?инае? ? побед? (+ видео)?ела?????и?аил ??и??на: «?а???о-??? ??да, алко ??не?!»?о??и??о??и?. С?пе?лига. 3 ???. ?идеообзо???ела?????ела????. 2 ???. ?а ?еб? и за б?а?аЭк???а-лигаЭк???а-лига-2018/19. Т?? 1. «?е?и капи?ана ?овал??ика» г?ом?? «?н?ев/??У»?е?е?ан?Ю?ий ?ад?о?ий и Се?гей ??ймов: «?? в?егда болеем д??г за д??га»?е?е?ан??лек?анд? ?а?на??енко: «?? пол??инала «Че?ное мо?е» ??«Ша??е?» пол??ил ог?омное ?довол???вие»

Та?а? Шпи?ка: «?а на???пн? ма??? коло кандида??в до зб??но? ?оз?и?и????»

?н?е?в'??з?головним???ене? ж?но?о? зб??но? Ук?а?ни Та?а?ом?Шпи?ко?

20-21 л??ого ? ?о???гал?? на ?зо???ки? о???ова? ж?но?а зб??на Ук?а?ни п?овела два ?ова?и??ки? ма???, в ?ки? ?по?а?к? по???пила?? зб??н?й ?о???гал?? ??2:3, ?о?а п??л? пе??ого ?айм? б?ла попе?ед? 2:0, а по??м пе?емогла ??10:2 зб??н? ?зо???ки?, ?ка б?ла ?кладена з к?а?и? г?ав??в м???еви? кл?б?в. ??о п?д??мки ?и? дво? ?па?инг?в в ек?кл?зивном? ?н?е?в?��?о????йном? ?ай?? ??о??а??? ???зал? Ук?а?ни ?озпов?в головний ??ене? ж?но?о? зб??но? Ук?а?ни Та?а? Шпи?ка.
?

??Чи вдало?? на м???? д?зна?и??, ?ом? п?ог?ама ва?и? ?ова?и??ки? ма???в в ?о???гал?? б?ла не??ади??йно?? ?е два ма??? з на??онал?но? зб??но?, а ??л?ки один.
???а ?е пи?анн? к?а?е, можливо, в?дпов?ли б в ??о??а??? ???зал? Ук?а?ни, вона б?ла з по???гал???ми на кон?ак??. ?е?? ?о?? ?ам не вий?ло з? ??иковкам ?ей??в ?а пе?ел?о?ами ??п?и?ини б?ли в ??ом? нап??мк?.

??Чи в??? най?ил?н??и? ???зал???ок, ?к? ? кандида?ами до зб??но?, вдало?? зал??и?и на ?? ма????
????, не в???. Том? ?о в на? ?е ? кандида?и. ?и ??л?ки по?ина?мо на?? ?обо??. Я ?ак д?ма?, ?о на на???пн? по?динки ? на? б?д??? не ?е ?о зм?ни, а де?о ?оз?и?и???? коло кандида??в. У мене на ол?в?? ? ?е 5-6 п?е?енден??в, ?к? г?а??? ? на?и? кл?ба? ?а мож??? ?кла??и конк??ен??? ?им д?в?а?ам, ?к? г?али в ?о???гал??. ??о?е? ?елек??? ?е ??ива?.

??У з??????а? на ?зо???ки? о???ова? б?ала ??а??? Юл?? Фо???к, ?ка г?а? в ??пан??. Як вдало?? ?? зал??и?и до ?и? ма???в?
???и над??лали о????йне зап?о?енн? в?д ??о??а??? ???зал? Ук?а?ни до кл?б? «???ела». ? ни? ?к?аз б?ло невели?ке в?кно, ?ом? в кл?б? в?дг?кн?ли?? на на?е зап?о?енн? без п?облем. Юл?? п?и?днала?? до на?о? делега??? ? ???абон?, а вже п??л? ма???в од?аз? пове?н?ла?? до ??пан?? ? ?в?й кл?б.

??Яка?? ?н?о?ма??? п?о ?ей ?клад зб??но? ?о???гал?? б?ла, ?и г?али з ?и??ого а?к????
????део б?ло. Я пе?егл?дав ма??? ???? команди на «??бк? на??й», ?кий б?в в г??дн?. ??ак?и?но ?ой ?амий ?клад г?ав ? п?о?и на?. ??же по??жна команда, квал???кована, ?ом? ?ео?е?и?но ми б?ли го?ов? до ма???.

??Як?о в?д??ов??ва?и?? в?д ?а??нк?, ?и можна гово?и?и, ?о в г?? б?ли два ??зни? ?айми?
????ма?, ?о ?ак. Том? ?о ? д??гом? ?айм? ми во?евид? п?д??ли ??нк??онал?но. Так ?клало??, ?о в на? б?в д?же важкий пе?ел??. Т?и години з ?и?ва до ?м??е?дама, по??м ?е ??и до ???абона. ???л? ??ого ?ано в?ан?? виле??ли з? ??оли?? ?о???гал?? на ?зо???к? о???ови ???е ?е ??и години. ? ма?? б?в ?ого ?амого дн?, коли ми д???али?? до м???а ?нг?а-д?-??о??м?. Тож, момен? недо??а?н?ого в?дновленн? б?в п?и???н?м. ? ? д??гом? ?айм?, коли на? де?о п?и?и?н?ли, ми ??нк??онал?но не ви??имали. ? пе??ий ?айм б?в д?же доб?им. ?и г?дно вигл?дали ? з???????, ?ка б?ла ??вно?. ?а к?л?к???? момен??в ? пе??ом? ?айм? б?ло однаково, але нам вдало?? вико?и??а?и ?во? нагоди. ?о ?ого ж, на? во?о?а? д?же доб?е в?д?г?ала. ???л? пе?е?ви по???галки вигл?дали к?а?е, ?о?а ? в на? ? д??гом? ?айм? б?ло к?л?ка момен??в.

??У ?ова?и??ки? ма??а? ?ез?л??а? не найважлив??е, але, ?им не мен?, ?к? ?е момен?и не дозволили до??г?и пози?ивного ?ез?л??а???
???а пе??ом? план? в?е ж ?аки б?ла ??нк??онал?на го?овн????. ???ге ??? на? ??л?ки-но з?б?ала?? команда, ?ка за?аз ?клада????? з г?ав??в к?л?ко? кл?б?в. Я ??? не бе?? до ?ваги ма??? з ?ол??е?, ?к? в на? б?ли мин?лого ?ок?. У д?в?а? ? кл?ба? ??зн? ??ил? г?и ? за ??и ??ен?ванн?, ?к? в на? б?ли, важко б?ло п?иве??и в??? до ?п?л?ного знаменника. ??ли ? ?ак?и?н? помилки.

???еликий ?а??нок в ма??? з командо? ?зо???ки? о???ов?в ??10:2. Чи д?й?но ?ака б?ла велика ??зни?? ? кла?? з ???? командо??
??Я би ?ак не ?казав. ?езважа??и на ?акий великий п?д??мковий ?а??нок, пе??ий ?айм ми виг?али ли?е 2:1. ?а?а зб??на мала б?л??е момен??в, мала пе?еваг?, але можна каза?и, ?о ??пе?ник б?в квал???кованим. Хо??в би зазна?и?и, ?о в?е ж ?аки б?ло б ??каво ? д??гий по?динок з?г?а?и з? зб??но? ?о???гал??, ?ом? ?о на д??гий ден? ми ??зи?но вигл?дали д?же доб?е. ?ле ? по ??ом? ма??? д?же доб?е, ?о д?в?а?а в?д??ли во?о?а, ? на? п?о?одили ??зноман??н? комб?на???, ми ???али?? д?же доб?е.

???агал?ний п?д??мок ?и? ма???в: на?к?л?ки вони б?ли ко?и?ними, ?н?о?ма?ивними на по?о?ний момен??
???а ??ом? е?ап? ??д?же ко?и?ними. Я ? п?о?ив п?езиден?а ??о??а??? ???зал? Ук?а?ни Се?г?? ?ладика, ?об дл? на? п?д??кали д?же ?ил?ни? ??пе?ник?в, ?об ми мали можлив???? поба?и?и на?? недол?ки ?а з?оз?м?ли над ?им ??еба п?а??ва?и. ?ене б?л??е ??кави?? а?ак?вал?на г?а, ??? ? на? ? за?аз велика не?згоджен????. Т?еба поп?а??ва?и над п?е?ингом, ??анда??ами.

?????м ???бол?, за ко?о?кий ?а? пе?еб?ванн? на ?зо?а? вдало?? о??ни?и ?о?? з к?а?вид?в п?и?оди?
???ов??м небага?о. У ден? п?ил?о?? ? на? б?ли дв? години до за?еленн? в го?ел? ? на? возили на ек?к????? до зоопа?к?. ?о??м нам показали д?же к?а?ив? ?о??е??. ? на ?н?ом? о???ов?, де п?о?одив д??гий ма??, ми п?ак?и?но н??ого не в??игли поба?и?и.

??Як? найближ?? плани ? ж?но?о? на??онал?но? зб??но??
??? домовлен???? з?г?а?и два ?ова?и??ки? ма??? ? кв??н? в ??ан? з на??онал?но? зб??но? ???? к?а?ни. ? ?е?вн? ми п?оведемо по?динки з? зб??но? ??ал??. ? вже на ?е?пен? ми план??мо великий зб??, ?кий б?де нап?авлений на п?дго?овк? до квал???ка??йни? ма???в ?емп?она?? ?в?опи.

??/strong>?? вже ?ка?? ?н?о?ма??? ?одо де?алей же?ебк?ванн? квал???ка??йного ???н??? Чемп?она?? ?в?опи-2019, м???? п?оведенн? г??пови? ???н???в?
???е?ебк?ванн? г??пового е?ап? в?дб?де???? 5 ?е?вн?. ??де 4 г??пи по 4 команди, а до ??ого можливо б?де попе?едн? квал???ка??? дл? зб??ни? команд з ниж?им ?ей?ингом. ?е?емож?? г??п ?клад??? ?е?в??к? команд, ?к? в л??ом? 2019 ?ок? з?г?а??? ? ??нал?н?й ?а??ин? пе??ого ж?но?ого ?емп?она?? ?в?опи. Сам квал???ка??йний ???н?? безпо?е?едн?о п?ойде ? ве?е?н?, на момен? же?ебк?ванн? б?д??? о??а?о?но в?дом? 4 к?а?ни, в ?ки? п?ойде квал???ка???.

??е?-?л?жба ??о??а??? ???зал? Ук?а?ни

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.