?о???гали?-2018/19. ????ие гол? 1-го ???а?е?ва? лига ?е??а л?га: ??ав в?домий календа? пе??ого ????Сбо?на? Ук?аин?Сем? иг?оков «??од?к?има» в?зван? в на?ионал?н?е ?бо?н?е??пани???пани?-2018/19. ????ие гол?, комбина?ии и ?ейв? 1-го ???а?о??и??о??и?. С?пе?лига. 3-й ???. ?е??? «?овой гене?а?ии» б?ла ???а?на?ол??а?оман Сми?нов: «Чемпиона? б?де? ?ложн?м и ин?е?е?н?м»?ол??а?�Польш�? 1 ???. С?м?кой ден? в Эк???акла??е (+ видео)?е?е?ан??и?он ??нд?й: «?адоволений ви???пами «Т??» ? ??бк? Ук?а?ни «40+»?ела?????нд?ей Че?ниенко: «Я б? не ?аздел?л команд? на ?ил?н?е и ?лаб?е»?е?е?ан?Эд?а?д ?о?енко: «?лавное ??побежда?? зде?? и ?ей?а?, не огл?д?ва??? на п?о?л?е за?л?ги»Ф??зал в ми?е?а?и за г?ани?ей. ???ак деб??и??е?, ?аз?ванов, ?ел?ник и Ша?ова?а забива???е?е?ан??и?алий Че?н??ев: «?обеда над ?ил?н?м ?опе?ником п?и??на вдвойне»??м?ни??икола ???бан п?одовжи?? ка?'??? в ??м?н??Эк???а-лига?е??ий ??? ?к???а-??ги: ??о ? ??о??е?е?ан??оман ?инд?а?ив: «?о? ка??е?а в ве?е?ан?ком ???зале ?ол?ко на?инае???»Эк???а-лига?к???а-л?га: ?им нам запам?�ятаєтьс�?пе??ий ????Эк???а-лига???ал?й ?адеви?: «?не?г??» довго й?ла до пе?емоги в С?пе?к?бк? Ук?а?ни»?е?е?ан??на?олий ?оломий??к: «?ожем да?? бой л?бом? ?опе?ник?»??пани???пани?. 1 ???. ?иего ?жи???о??и на?инае? ? побед? (+ видео)?ела?????и?аил ??и??на: «?а???о-??? ??да, алко ??не?!»

Эк???а-лига-2018/19. Т?? 1. «?е?и капи?ана ?овал??ика» г?ом?? «?н?ев/??У»

?е?в?й ??? Эк???а-лиги п?ине? пе?в?й волев?? побед?, пе?в?й ?азг?ом, ??пе?н?й деб?? и ?да?ное возв?а?ение

?а?иан?ов, как озаглави?? ??о? обзо?, б?ло много ??«У?аган» показ?вае? ?а?ак?е?», «?ли?к?иг Х?Та», «Чемпион побеждае? на кла??е», «Уда?ное возв?а?ение С?ани?лава ?он?а?енко», но в?б?али м? именно ??о? ???ли?ком ?ж неожиданн?м дл? на???акое бол??ое п?еим??е??во молодежно-?нио??кой команд? ?овал??ика над об?единенной командой ?и?ек?о?енко.

«У?аган» (?вано-Ф?анков?к) ??«Ти?ан» (?ок?ов?кое)?? 3:1 (0:1)
?ол?: ?о?доба (28), ?ог?? (29), Фа?ен?к (36) ????емин (6)
«У?аган»: ?а?да? ??Фед?к, Фа?ен?к, ?о?доба, ?ог?? ???ики??к, Цил?к, ???енко, ?бак?ин
«Ти?ан»: ?ел?ник ????емин, ?илин?кий, ?ожем?ка, Я?енко ???е??алов, Шпига??, ?ал?ков, Сви?идов ???инник, Ше?ов?ов
??ед?п?еждени?: ?ог?? (2) ??Я?енко (25)
?
? ?вано-Ф?анков?ке «У?аган» в???е?ал?? ? «Ти?аном». ? п?о?лом ?езоне команд? ?акже на?инали ?езоне ма??ем межд? ?обой, и ?огда «Ти?ан» победил на в?езде ?о ??е?ом 1:0.
?
С ?е? по? много в обои? кл?ба? п?оизо?ли ???е??венн?е изменени?, ?о?? пона?ал? ??же? в???е?и о?ен? напоминал п?о?логодний ???же на 6-й мин??е ??емин ?ле??ким ?да?ом в нижний ?гол о?к??л ??е? ??0:1.
?
«??акон?» о?ве?или ?елой ?е?ией о????? а?ака, в ?оде ко?о??? не?кол?ко ?аз по??евожили ка?ка? во?о? ?опе?ника, а один ?аз м?? из п????? во?о? в?не? за?и?ник «Ти?ана», но в пе?вом ?айме заби?? не ??мели.
?
?еизве??но, ??о б?ло в ?аздевалке «У?агана» в пе?е??ве ??гово?ил ли ?ак?им ?авленко, ? ко?о?ого в ??о? ден? б?л ден? ?ождени?, какие-?о вол?ебн?е ?лова и или???ене?? не пон?авил?? гал???к, ко?о??й ем? ?оби?ала?? пода?и?? команда, но на в?о?ой ?айм ?оз?ева в??ли е?е более о?мобилизованн?ми.
?
? ??мели пе?еломи?? ?од поединка в ?во? пол?з? ???о?доба мо?н?м ?да?ом в ближний ?гол ??авн?л ??е?, ?п???? мин??? ?ог?? ? близкого ?а???о?ни? о?п?авил м?? под пе?екладин?, а на 36-й мин??е Фа?ен?к ???ановил окон?а?ел?н?й ??е? в ма??е ??3:1. ?омимо ??е? м??ей, ?оз?ева ?п???или е?е ? полд?жин? голев?? момен?ов, а во? «Ти?ан» во в?о?ом ?айме в а?аке ??г?ал о?к?овенно ?лабо.
?
? и?оге ??пе?ва? победа «У?агана», ко?о?а? ??ала о?ли?н?м пода?ком дл? главного ??ене?а команд? в его ден? ?ождени?.


? ?
?
??о?иво??о?ние ма??а: ?о?доба????ел?ник
?
У ?оз?ев л???им наз?ваем ?омана ?о?доб?, ко?о??й в?дел?л?? о????ми дей??ви?ми на пло?адке и о?о?мил ?воеб?азн?й д?бл??
?��?/span>забил гол и о?дал?голев???пе?еда?и. У го??ей л???им наз?ваем голкипе?а ?нд?е? ?ел?ника, благода?? иг?е ко?о?ого «Ти?ан» п?оп???ил ли?? ??ижд?.

?ак?им ????????, головний ??ене? "У?аган?":

??/span>??а?ампе?ед ?каж?, ?о д?же ?о??ло?? показа?и вбол?вал?никам пе?еможн? г??, за?ади ко??о? ми ? ??ен??мо??. ?и п?а???мо, ?об показа?и, ?о "У?аган" ??/span>?д?й?но по??жна ?ила. ??б?ав?? колек?ив однод?м??в, ?кий дл? ???? пе?емоги ??огодн? виклав?? на в?? ??о. ??ла велика к?л?к???? ??во?ени? гол?ови? момен??в, довгий ?а? п?ог?авали, але не з?пинили??, п?одовжили демон????ва?и ?во? ак?ивн? г??, зм???вали ??пе?ника помил??и??, вдало?? на?е??? ?еал?з?ва?и ?во? голи, зб?л??или пе?еваг?. ?е?вово? видала?? к?н??вка, але за ?а??нок ?амов?дда??, бажанн? виг?а?и, з?м?ли дове??и ма?? до пе?емоги.

??/span>?Як?о гово?и?и п?о пе??ий ? д??гий ?айм ? виконанн? "У?аган?"??/strong>
??ла мак?имал?на нала??ован????, але ?лоп?? ?вил?вало??, ?о з?г?ало з нами злий жа??, зв?д?и ???аждала ?еал?за??? момен??в ??б?ли ??анги, попе?е?ки. ? пе?е?в? наголо?или на ?ом?, ?о не по???бно з?пин??и??, ??еба п?одовж?ва?и ак?ивно г?а?и, ? в д??гом? ?айм? к?л?к???? голови? момен??в пе?е?о?ла ? ?к????, ми забили по???бн? нам м?�ячі�?заве??и?и г?? з по???бним нам ?а??нком. (
uragan.if.ua)

«???? ?апо?ож?е» ??strong> «Х?Т» (?иев) 2:4 (1:3)
«???? ?апо?ож?е»: ?а?ил??енко, ?ли??к, Э??а?гини (к), Са?ди, Т??ба?ов, ?гни???й, ??дин, ?ой?енко, С?епанов, ?о?пан, ?еми?, ??жиков (нв), ???ко (нв)
«Х?Т»: С??ов, ?оваленко, Чепо?н?к, ?. ?о???к, ???ба, ?з?ба, Школ?н?й, ?оле?ников, ?ед??, Тменов, ?о?г?н?
??ед?п?еждени?: Э??а?гини (25) ??Тменов (14)
?ол?: ?о?пан (19), ?гни???й (29) ???. ?о???к (2,23), ?о?г?н (8), ?ед?? (11)
?а 18-й мин??е ?з?ба не ?еализовал 10-ме??ов?й (в?а?а??)
?
? ?апо?ож?е «Х?Т» вз?л ? ме??а в ка??е? ???же на 2-й мин??е капи?ан го??ей ?го?? ?о???к ?да?ом ?ле?? о?к??л ??е? ??0:1. ?ока ?оз?ева п?и?одили в ?еб?, киевл?не п?одолжали планоме?но о?ажда?? во?о?а ?а?ил??енко, и в ?е?едине пе?вого ?айма забили е?е дважд? ???на?ала ???ба в?дал о?ли?н?? пе?еда?? на ?о?г?на, заб??ого на левом ?ланге, а за?ем в?е ?о? же ???ба па?ом на?ел ? ???а?ной ???? ?ед??а, ко?о??й, ??адив на п???? ?о?к? за?и?ника, о?п?авил м?? в дал?ний ?гол ??0:3.
?
?адо о?да?? должное ?оз?евам, ко?о??е не оп???или ??ки и п??али?? пе?еломи?? ?од поединка, но бо?о???? на ?авн?? ? оп??н?ми «кабел??иками» запо?ож?ам пока не ?дае???.
?а по?ледни? мин??а? ?айма ?з?ба не ?еализовал 10-ме??ов?й, а ?о?пан п?о?олкн?л м?? в ?е?к? по?ле п?о???ела ?еми?а, и на пе?е??в команд? ??ли п?и ??е?е 1:3.
?
?днако в на?але в?о?ого ?айма внов? о?ли?ил?? ?. ?о???к ??капи?ан киевл?н по ?ен??? в??ел к во?о?ам ???? и «п?о?ил» ?а?ил??енко ??1:4. ?о?ла иг?а на в???е?н?? к???а?, и в?а?а?и обеи? команд не?кол?ко ?аз ?па?али ?вои во?о?а о? гола, но на 29-й мин??е забил ?гни???й, пе?в?м ??пев?ий на добивание ??2:4.
?
?авл?к, п??а??? ?па??и иг??, в?п???ил п??ого, но ?и??а на ?абло до кон?а ма??а не изменили??. Х?Т ??а???е? в ?емпиона?е ? в?ездной побед? над деб??ан?ом.

? ?
?
??о?иво??о?ние ма??а: Э??а?гини ???. ?о???к
?
У ?оз?ев ?ложно кого-?о в?дели?? ??в?е иг?оки ??а?али??, но в ма??е ? ?ил?н?м и оп??н?м ?опе?ником п?о?ви?? ?еб? оказало?? ?ложно. ????им наз?ваем Я??ина Э??а?гини, ко?о??й в?дел?л?? ?воим д?иблингом и ?е?никой. У го??ей л???им б?л ?го?? ?о???к, о?о?мив?ий д?бл?, а Се?гей ???ба в о?е?едной ?аз бле?н?л ди?пе??е??кими ?по?обно???ми, о?дав две голев?? пе?еда?и.
?
?ак?им ?авл?к:
«??ежде в?его, ?о?ело?? б? позд?ави?? команд? ?опе?ника ? победой! ?п??на?, ?о?о?а? команда. ??но?и?ел?но иг??, ?о ?егодн? ?его бо?л?? ??ене??кий ??аб на?ей команд? до на?ала ма??а, по ???и, п?оизо?ло в пе?вой половине ??а??ового ?айма. ?? бо?ли??, ??об? ?еб??а не пе?его?ели, не «пе?ена???оили??». ?о?ом? ??о ??пе?ва? иг?а, пе?ед ?воими болел??иками, а ?опе?ник ? на? б?л более оп??н?й и подго?овленн?й в п?и?ологи?е?ком плане. ?? о?ен? ?о?о?о ?азоб?али команд? «Х?Т». ??е и? ??анда???. ?ни помен?ли ??ил? иг?? и иг?а?? ?епе?? «4-0». ?ни на? ни?ем не ?дивили. ?? п?оп???или гол?, к ко?о??м ??а?ел?но го?овили??. ??оп???или ?о ??анда??ов, п?оп???или по?ле иг?? ?опе?ника «4-0». Я наде???, ??о ??о дей??ви?ел?но волнение поме?ало ?еб??ам ?кон?ен??и?ова????, а ?о в?о?ого ???а иг?а?? б?де? немного лег?е.»
?
?ми??ий Ш?валов:
«Хо?о?а? иг?а. Я не мог? ?каза??, ??о она б?ла легка? дл? на?. Э?о пе?в?й ??? и ??в??вовало?? о??????вие о?и?иал?н?? ма??ей. ?? в?полн?ли ?во? ?або??, го?овили?? к ??ой иг?е, го?овили?? к ??ом? ?опе?ник?. То, ??о м? показали ?егодн? ??не ?ов?ем ?о, ??о ? ?о?? виде??. ?озможно, п?и?ина к?ое??? в о??????вии полно?енной иг?овой п?ак?ики на о?и?иал?ном ??овне. ??ли ?о?о?ие момен??, и ? о?ен? ?ад, ??о м? доб?ли ??и о?ка.

??/strong> У в?е? на?и? го??ей ?п?а?иваем: как вам а?мо??е?а з?и?ел?ного зала в ?апо?ож?е?
????ен? п?и??но иг?а?? в ?аком зале, даже п?и ??е?е ?ого, ??о «боле??» п?о?ив ?еб?. Хо?? ? на? ?егодн? ?оже б?ла подде?жка. «????» ??молод??! Создае? ?о?о?ий кл?б, ? ва? ?о?о?а? команда, ?мела?. ?не в?е пон?авило??, по??ом?, ?ез?ми???, мог? ?каза?? ??п?аздник ???бола ?дал??!» (
arpi.zp.ua)

«??од?к?им» (Хе??он) ??strong> «Эпи?ен?? ? ?ванга?д» (?де??а)?? 4:1 (3:1)
«??од?к?им»: Савенко ??Шо???ма, ?о???н, Ф?ма?а, ?ла?дин?о ???е?бен?ев, ?ело?е?кове?, ?ол?н?к, ?анко, Ско??й, Фе??ко, ?онин?о, Ч?днов
«Эпи?ен?? ? ?ванга?д:??елен??к ???.?онда?енко, ???ап??к (к), ??озд, ?.?онда?енко ??Сви?идов, Те??ев, Санд?л, ?ай ??Со?кий, ??ал???к, ?и?о?ник, ???ов, ?аниб?а?е?.?
?ол?:??о???н (2), Фе??ко (9), Шо???ма (20), Ско??й (28) ???.?онда?енко (7) ??ед?п?еждени?:?Фе??ко (9) ??Те??ев (10)
?
?а?? в Хе??оне на?ал?? по п?ед?каз?емом? ??ена?и? ???оз?ева ??аз? по?ли впе?ед, и ?же на 2-й мин??е о?к??ли ??е? ???ла?дин?о п?и ?оз?г???е ???а?ного о?ка?ил м?? ?о???н?, ко?о??й о?п?авил его в во?о?а ??1:0.
«??од?к?им» по-п?ежнем? домини?овал на пло?адке, ?оздава? один момен? за д??гим, но на 7-й мин??е п?оп???ил ???он??ан?ин ?онда?енко, п?о?вав?и?? по левом? ?ланг?, ?да?ом в ближний ?гол ??авн?л ??е? ??1:1. ?днако ?же ?е?ез две мин??? «мел?ники» внов? в??ли впе?ед ??Фе??ко п?и а?аке «??и в два» не ??ал о?дава?? ником? из па??не?ов, а п?одвин?в?и?? по ?ен???, ?о?но п?обил в ве??ний ?гол ??2:1.
?
Хоз?ева, в пе?вом ?айме не доп??кав?ие бол??е о?ибок в обо?оне, п?одолжали ??анжи?и?? голев?е момен?? ? ??жи? во?о?, и ?лед???ий гол забили ли?? на по?ледней мин??е ?айма ??Ф?ма?а, п?ин?в м?? на пози?ии «??олба», о?дал ?о?н?? пе?еда?? на Шо???м? ??3:1.
?
?о в?о?ом ?айме ?а?ак?е? иг?? не изменил??. ?оманд? на двои? ?оздали ? пол?о?а де???ка голев?? момен?ов (в п?име?ном ?оо?но?ении 12:4 в пол?з? «??од?к?има»), но забили ли?? однажд? ??Ско??й ?ил?н?м ?да?ом ме??ов ? во??ми по??авил ?о?к? в ма??е ??4:1.
?
«??од?к?им» оде?живае? ?ве?енн?? побед? на ??а??е над «Эпи?ен??ом» и бе?е? ?еван? за по?ажение в п?о?лом ?езоне.

? ?
?
??о?иво??о?ние ма??а: Фе??ко ???елен??к
?
? зде?? ?ложно оп?едели?? однозна?но л???и?, в пе?в?? о?е?ед? ? ?е??он?ев, п?ак?и?е?ки в?е иг?оки ко?о??? о?ме?или?? о????ми дей??ви?ми в а?аке. ?? о?даем п?едпо??ение ?лек?е? Фе??ко, а ? оде??и?ов о?ме?аем голкипе?а ?и?али? ?елен??ка, во многом благода?? ко?о?ом? го??и п?оп???или ли?? ?е???ежд?.«?н?ев/??У» (?и?оми?/?иев) ??«Сокол» (Хмел?ни?кий)?? (0:6)
«?н?ев/??У»: ?и?ов (?в???ок,21) ???и?винов?кий, Смоловик, ???овой, ?ой?ок ??Яблон?ко, ?о?ло, Чебе??к, ?ванов?кий,
????ков?кий
«Сокол»: Че? (?ип?ин?кий,38) ???одл?к, Ше?еме?а, Ще?бан?, Хамдамов ???е?бовой, ?е?веев, ?о?, Со?ока, Че?н??.
?
?ол?: Смоловик (28) ???одл?к (6), Со?ока (7,15), Ще?бан? (12), Хамдамов (14), Ше?еме?а (17)
??ед?п?еждени?: Яблон?ко (9), ???ков?кий (21) ???е?бовой (16), ?одл?к (21)
Удаление: Яблон?ко (32,пов?о?ное п?ед?п?еждение)
?
? ?и?оми?е ?л??ила?? главна? неожиданно??? пе?вого ???а. ??и?ем не ??ол?ко по и?ог? ма??а ??м? п?огнози?овали побед? «Сокола», ?кол?ко по ?ом?, как ??а победа б?ла доб??а.
?
«Сокол??а», в ?о??аве ко?о??? на пло?адк? в??ел на пло?адк? 16-ле?ний ?е?веев и о??????вовал ??авми?ованн?й ????ек, в пе?вом ?айме п?о??о декла??и?овали ?опе?ника, забив в во?о?а «?н?ев??У» ?е??? безо?ве?н?? м??ей. Сна?ала ?одл?к подка?а?лил попе?е?н?? пе?еда?? ?и?винов?кого, и, в?йд? один на один, о?к??л ??е? ??0:1. ?а?ем Со?ока во?пол?зовал?? не?огла?ованно???? ?оз?ев и, под?ва?ив м?? в ?ен??е пол?, ?бежал на ?видание ? ?и?ов?м
??/span> 0:2.
?ока ?оз?ева п?и?одили в ?еб?, го??и в?дали е?е один ?да?н?й о??езок ??на 13-й мин??е Ще?бан? из??но ?еализовал заб?о? Ше?еме?? ?о ?воей половин? ??0:3, ?п???? мин??? Хамдамов добил м?? ? близкого ?а???о?ни? по?ле ?да?а Ще?бан?, а на 15-й мин??е Со?ока о?о?мил д?бл?, заве??ив ??е??одовк? ? ??а??ием ?е?веева и ?о?а ??0:5. Сложно ??аз? в?помни??, когда в по?ледний ?аз иг?ок в ?воем деб??ном ма??е в Эк???а-лиге забивал дважд?.
?
Хоз?ева о?ве?или ?да?ом ?ой?ка в ??анг? и... п?оп???или в ?е??ой ?аз ??на ??о? ?аз в обо?оне о?иб?? ???овой, а забивал Ше?еме?а ??0:6.
?
??о?ой ?айм п?ев?а?ил?? в ?о?мал?но???. ?????? момен?ов б?ло намного мен??е (???ков?кий не ?еализовал в??од один на один, ?е?веев по?ле индивид?ал?ного п?о?ода и па?а ?е?бового попал в ??анг?), гол в?его ли?? один (Смоловик ?еализовал пе?еда?? Чебе??ка,?в?йд? по п?авом? ?ланг? к во?о?ам «Сокола» и заб?о?ив?м?? в дал?ний ?гол), пл?? го??и не ?еализовали ?даление Яблон?ко, ко?о??й за?або?ал в?о?ое п?ед?п?еждение.
?
?еожиданно к??пна? и ?ве?енна? победа «де?ей капи?ана ?овал??ика», благода?? ко?о?ой
«Сокол»?по?ле пе?вого ???а возглавил ???ни?н?? ?абли??.
?
??ли под?оди?? к оп?еделени? л???и? ? ?мо?ом, ?о л???им ? жи?оми??н б?л коммен?а?о?, ко?о??й ?вое незнание ?амилий иг?оков (Ще?бал? ??Ще?бан?, ?ой??к ???ой?ок) и ?еалий Эк???а-лиги («в па?аллел?н?? ма??а?, ко?о??е п?о?од?? ?егодн?...») компен?и?овал великолепн?ми обо?о?ами ?ипа «п?аво?лавн?й мен?али?е?», «в ?по??комплек?е не ?ме? д?? ?окке?», «???ков?кий п?ин?л и?лам на лавке», «Сокол» ??м??ники», а «?н?ев ??веге?а?иан??». ? ??о ?ол?ко мала? ?а??? ?ого, ??о м? ??л??али.


? ?
?
??о?иво??о?ние ма??а: Смоловик ??Со?ока
?
У ?оз?ев в?дели?? кого-?о ?ложно ???ам?ми ак?ивн?ми б?ли ?ой?ок, ?и?винов?кий и ?вгений Смоловик, но в?? команда безоб?азно ??г?ала в обо?оне. ??даем п?едпо??ение ав?о?? заби?ого м??а. У го??ей кандида?ов намного бол??е (Ше?еме?а, Ще?бан?, ?одл?к, Хамдамов), но л???им наз?ваем ?ми??и? Со?ок?, ко?о??й в ?воем деб??ном ма??е ??г?ал на «о?ли?но» и забил два гола.

? по??дке ??онологии в?дел?ем ?ам?е зна?и?ел?н?е ?об??и? ???а:
?
????пе?ное возв?а?ение в Эк???а-лиг? С?ани?лава ?он?а?енко, ?ей «?а?динал-?ивне» добил?? в?ездной побед? над «Эне?гией», ко?о??? ?он?а?енко возглавл?л много ле?;
??волева? победа «У?агана», п?и?ем в ден? ?ождени? главного ??ене?а команд? ?ак?има ?авленко;
??в?ездной д?бл? ?го?? ?о???ка;
???азг?ом в ?и?оми?е о? «де?ей капи?ана ?овал??ика»;
??бле????ий деб?? в Эк???а-лиге ?ми??и? Со?оки;
??к?еа?ивна? ?або?а коммен?а?о?а жи?оми??кого Т?.

Се?гей ?абиков
Фо?о ?л? ?аз??, Се?гей ?еви?кий, ?ми??ий С?епане?, Се?гей ?озд?м, ?лек?анд? Та?ан, ?на?олий Спи?а

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.