Эк???а-лига??бок лиги-2018/19. ?ен? 1. LIVE!Ф??зал в ми?е У?а??ники ???зал?ного ???? U19Ук?аина??бок л?ги. ?нон? пе??ого ???? ? г??па? ? ?а ?. ?олод? ? ек?пе?имен?и?о??и??вгений ??ин?ев: «??? ид?? по план?»?о??и??е?в?е ???? ?о??ий?кой С?пе?лиги в ?и??а? о? InStat??пани???бок ??пании-2019 п?име? ?ален?и?Эк???а-лига?ени? Со?кий: «?а ??ени?овка? бол??е в?емени на?али ?дел??? иг?е в обо?оне»?зе?байджан?озе ?ле?ио: «Э?а иг?а ??ане? о?ли?н?м и?п??анием дл? на?»?а?ви??????йно: ?а?ил? ?е?а ??г?аве?? ?из?кого «?е??ова»Эк???а-лига?олкипе? ?бо?ной Ук?аин? ?вгений ?ван?к пе?е?оди? в «Х?Т» Эк???а-лига? Юна??ко? ?к???а-л?ги ??до до?о?ло?С?м?ка??нд?ей ???д?г: "?ам ? ?олей ?ело?е?ков?ем б?ло на кого ?авн????? и к ?ем? ???еми????"Эк???а-лига??е?? ?о?г?н: «Хо?? как можно б????ее впи?а???? в иг?? команд?»?е?ва? лига ?лек?анд? Х???ов: «?об?е, ?о ?емп?она? ?е??о? л?ги ?озд?лений на два е?апи»??азили???азили?. ????ие ?ейв?. ?и??аЭк???а-лигаЭк???а-лига-2018/19. Т?? 1. ????ие гол?, комбина?ии и ?ейв??ела????Ук?аин?кие гол? в ?ела???и-2. ?ев??? голов о? дев??и бомба?ди?овСбо?на? Ук?аин??лек?анд? ?о?енко оголо?ив ?пи?ок г?ав??в, ?к? в?з?м??? ??а??? ? ???н??? в ??ан?Эк???а-лига?ол? ??анда???в ? ?оз??з? команд ?к???а-л?гиЭк???а-лига?к???а-???зал-2018/19. ?ип??к 1

Эд?а?д ?о?енко: «?лавное – побежда?? зде?? и ?ей?а?, не огл?д?ва??? на п?о?л?е за?л?ги»

?оммен?а?ий п?езиден?а ???? по повод? побед? команд? ве?е?анов в ??бке Ук?аин? 40+

??ежде ?ем да?? ?лово п?езиден?? ????, ко?о?ко излож? ?од ?об??ий. ?ак ??а??ник и о?евиде?.

?о и?огам же?еб?евки в г??пп? ?, в компани? к ???? и Т??, попала команда U-40. ?и л?вов?не, ни запо?ож?? е?е не знали, ??о в ??о? ?аз в ?о??аве ?жно?к?аин?кой команд? п?иед?? ?ол?ко ме??н?е иг?оки. ?ей??в???ем? ?емпион?, «Че?ном? мо??», до??али?? ?опе?ники более ?лаб?е. ??ганиза?о?ам п?и?ло?? ?на?ала в??л??а?? в?оде б? обо?нованн?е п?е?ензии о?дел?н?? ??а??ников, а за?ем, по?ле на?ала ?о?евнований, ??л??а?? ?лова, ко?о??е под?ве?дили п?аво?? и?, о?ганиза?о?ов, дей??вий ??дей??ви?ел?но ?ил?н?? команд, п?и в?ем ?важении к о??ал?н?м командам-??а??ни?ам, на ???ни?е б?ло ??и, и по закон? ма?ема?ики две из ни? в л?бом ?л??ае должн? б?ли оказа???? в одной г??ппе. Ч?о и п?оизо?ло.

?ак ?а??о б?вае? в ?аки? ?л??а??, ?ложила?? ?и??а?и?, когда одна команда иг?ала ?ан??е д??гой, и ?ак, ко?о?а? иг?ала позже, пол??ала п?еим??е??во ??она ?же знала, ?кол?ко н?жно заби??, ??об? не попа??? на ?емпиона. ?о?ом? ??о в???е?а???? ? «Че?н?м мо?ем» ?ан??е ?инала не ?о?ело?? ником?. ? ??о но?мал?но.

? во? когда Т?? об?г?ал U-40 ? ?азни?ей, необ?одимой дл? ?ого, ??об? зан??? пе?вое ме??о и избежа?? до??о?ной в???е?и ? «Че?н?м мо?ем» (п?и?ем об?г?ал ?е??но, без в??ки? ва?иан?ов), ? запо?ож?ки? дон?ан вз?г?ала но?мал?на? ?ака? ?по??ивна? зло???: «Ч?о надо, ??об? завоева?? ??бок? ?б?г?а?? в?е?? ?на?и?, м? об?г?аем в?е?!»

?озможно, ? о?иба???, но каже???, ??о ???? «зак??ил??» е?е ?ам, на балконе ?по??комплек?а С??, набл?да? за ?ем, как л?вов?не коло??? ?жно?к?аин?ам один гол за д??гим. ??и?ем «зак??ил??» ?ак, ??о з?б? ?а??епил ?ол?ко по?ле ?инала. Те, к?о видел ??и ма??и, д?ма?, ?о мной ?огла?????.

?е?ед ?иналом ???? по?е??л дв?? иг?оков ??Хайм??зин ?ломал?? в пол??инале, ?о?енко ?е?ал на ма?? «???? ?апо?ож?е» в Эк???а-лиге. Уе?ал и поп?о?ил по возможно??и ин?о?ми?ова?? его о ?оде в???е?и. ?е?ва? ?м? б?ла ко?о?кой: «1 ?. 0-1». У?и??ва? ?о, ??о ?к???алигов?й ???? к ??ом? момен?? ?же «го?ел» Х?Т? 0:2, а ? ве?е?анов в за?вке б?ло в?его ?е??? полев??, каки?-?о бол??и? надежд на благопол??н?й и??од ?о?? б? одного из ма??ей ? п?езиден?а ????, наве?ное, не б?ло. ?е?ил, желал, наде?л??, но понимал...

?о в и?оге ?к???алигов?й ???? показал з?б?, а ве?е?ан?кий в??вал побед? в ма??е ? ?ил?н?м ?опе?ником.

?ал??е ???лова Эд?а?да ?о?енко, напи?анн?е ??аз? по?ле окон?ани? ?инал?ного ма??а ??бка Ук?аин? 40+:

Спа?ибо ог?омное команде за ?амоо?да??!

??дел?но ?и?али? Че?н??ев?, ?ко?о?ого ??и?а? мозгом и вед??им иг?оком звездной команд?! ?и?алий обладае? в??оким ???зал?н?м ин?еллек?ом, он ??г?ал ?е?а???? ?ол? два года назад, когда кл?б в пе?в?й ?аз вз?л к?бок Ук?аин?.
?ва года ?п???? его вклад е?? более в??о?! ?а ??и два года он ??мел е?е более ?азнооб?ази?? ?во? иг?? и пов??и?? ?изи?е?кие конди?ии! ??име? дл? под?ажани?!

Также ?па?ибо ?ми??и? Толма?ев?, д??а команд? и мо? п?ава? ??ка в деле о?ганиза?ии в?его!
?еб??ам, ко?о??е п?ие?али по?ле ?е??езн?? ??авм, о?дел?н?й поклон: Толма?ев, Хайм??зин, ?и??к, ?обе?. Спа?ибо за ?амоо?ве?женно???, зло??? и на???ой!

?лег Ш???, мо?о? команд?, п?о??о заме?а?ел?н?й ?еловек и иг?ок!

Се?гей Тка?енко, за два года в команде ??мел к?и?и?но о?ени?? ?вои недо??а?ки и до??оин??ва и на?ал п?ино?и?? команде ог?омн?? пол?з?!

Са?а ?о?г?нов и ?нд?ей ??ав?енко ??незаме?н?е ге?ои, ко?о??й мол?а па??? и вно??? бол??ой вклад в об?ий ??пе?!

?л? ?еб??: главное ??побежда?? зде?? и ?ей?а?, не огл?д?ва??? на п?о?л?е за?л?ги и ?егалии.

Я и?к?енне благода?ен вам за побед? и п?о?вленн?й ?а?ак?е?!

?апи?ал Се?гей ?абиков

P.S. ?е?еп? побед? в л?бом ???ни?е?п?о?? ??надо побежда?? в?е?.

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.