Эк???а-лига12.09. 19.00 С?пе?к?бок Ук?аин?. LIVE!Эк???а-лигаС?пе?к?бок Ук?аин? об?е?ае? киев?к?? п?оп??к?: Х?Т об?г?ал «??од?к?им»Эк???а-лига"Юн?-?аман" зали?ило ?е дво? г?ав??в???о?иа?и? ???зала Ук?аин???дб?ло?? за??данн? ?ом??е?? ама?о???кого ?а ма?ового ???зал? ?ФУЧемпиона?? ?в?оп??в?о-2018: ??огодн? в?дб?д????? пе??? ма??? ?а?нд? плей-о??де??а?де??а: ??бок лиги Сод??же??ва ??а??овал!Эк???а-лигаС?пе?к?бок Ук?аин?. ??од?к?им ??Х?Т. ?нон? о? Sport.uaЭк???а-лигаС?пе?к?бок Ук?а?ни - 2017. ?го? ?о?кви?ов ?а ?лег ??к?�яненк�???п?о майб??н?й ма??Ха??ков????ие гол? 13-го ??бка Ха??коваЭк???а-лигаС?пе?к?бок Ук?а?ни - 2017. «??одек??м» - «Х?Т». ?нон??е?и?о??и?лав ?ап??ане??: «?и???о-?на??кий ???зал п?дн?мемо на ?н?ий ??вен?»?ела?????иколай ??и??на: «?о??и как дома» (+ видео)?ежд?на?одн?й ???зал??ина ?ел?ни??к: "? ??ом? ?о?? ? на? ? в?? ?ан?и заво?ва?и медал?"Эк???а-лигап?огноз ?е???ежд?на?одн?й ???зал?и??абон?кий «Спо??инг» ? побед? ??а??овал в ?емпиона?е ?о???галииЭк???а-лига?оман ?овал??ик: «У?а??? ? «Futsal Masters» п?де нам ??л?ки на ко?и???»Т??ни???апо?ож?е: ??а??овал ??бок газе?? ?�Недел�?и ??ди??(+видео)?е?е?ан??вген ?о?кв?н: «У ???зал п?ий?ов з волейбол?»С?м?ка?С?ми: ?о?и?и влади г?али ? ???бол (+в?део)Хмел?ни?кий??ем??м-л?га: «Хмел?ни??к? дел?ка?е?и» пе?емага??? «?инамо-?У??» ? ??нал? ??бк? ?а о?о?мл???? «золо?ий д?бл?»! (+в?део)

?о??и?лав ?ап??ане??: «?и???о-?на??кий ???зал п?дн?мемо на ?н?ий ??вен?»

?ом??е? ди???о-?на??кого ???зал? ?Ф? (??о??а??? ???зал? ??в?в?ини) не?одавно о??имав нового ке??вника. ?ого о?олив ?о??и?лав ?ап??ане??, ??п??ний на ?е?ена? ??в?в?ини ди???ий ???бол?ний ?а ???зал?ний ??ене?, а ?акож о?ган?за?о? змаган? ??зного ??вн?. ??о ?озви?ок ди???о-?на??кого ???зал? в обла???, плани ком??е?? ди???о-?на??кого ???зал? ? не ??л?ки ?о??и?лав ?ап??ане?? ?озпов?в в ?н?е?в?��?

?��?/span>?о??и?лаве, ? пе??? ?е?г? ?озкаж??? п?о ?е, ?к ?и по??апили ? ???зал.? ??игад?? ?вого ?а?? ?и ви???пали за команд? «United», ?ка г?ала ? пе???й л?з? ??о??а??? ???зал? ??в?в?ини.
?��?/span>Ф??болом по?ав займа?и?? з ди???ого в?к?. ?оли мен? б?ло 10 ?ок?в, п??ов нав?а?и?? ? ?ЮСШ. ???л? ?? заве??енн? ??ивалий ?а? г?ав ? ???бол на ??внен?ин?, але ?е?ез п?облеми з кол?ном б?в зм??ений на де?кий ?а? заб??и п?о ?л?блен? г??. ???л? ??ивалого л?к?ванн? ?п?об?вав пове?н??и?? вже ? ???зал, але ?е?идиви не дали змогли п?одовжи?и ви???пи на ви?оком? ??вн?. ?важа??и на ?е, ви???ив зо?е?еди?и?? на ??ене???к?й д??л?но???.?

?��?/span>?ого за?аз ??ен???е?
?��?/span>?о?ми п?доп??ними ? ?к ? до?о?ла команда («Скел?» з ?овкви), ?ак ? ди???а команда Ф? «??в?в» (U-9). ??а??ва?и ?о з одн???, ?о з ?н?о? командо? ?�одн�?задоволенн?. ?в??но, до?о?л? ???бол???и б?л?? ?в?дом?, але й з д???ми п?а??ва?и ?акож ??каво. ?ов???е, ?е д?же нелегка ?обо?а, але п?и ??ом? о??им??? без??нний до?в?д. ?обо?? з ?наками ?а ??о?мованими г?ав??ми, зв??но, не по??вн??и.

?��?/span>?а даний момен? ?и займа??е по?ад? викон?ва?а обов?�язкі�?голови ком??е?? ди???о-?на??кого ???зал? ??в?в?ини. Що в?оди?? ? ?а?? обов?�язк�?
?��?/span>У пе??? ?е?г? ?о?емо виве??и ди???о-?на??кий ???зал на б?л?? ?е?йозний ??вен?. ? дл? ??ого вже за?аз мен? до???ено ??во?и?и пе??онал?ний ?клад ком??е??, ?оз?оби?и баз? ??ене??в ди???о-?на??ки? команд, п?омон??о?и?и ??? ди???? змаганн?, ?к? п?овод????? в обла???. Також ? на?и? плана? - п?оведенн?? ди???ого ???н???, ? ?ком? ма??? вз??и ??а??? колек?иви не ли?е з ??в?в??ко?, а й з ?н?и? обла??ей. ?е ва??о заб?ва?и й п?о п?дго?овк? до о??нн?о-зимового ?езон? ?а п?оведенн? ?к?л?но? л?ги. ?а не? вже по?али заб?ва?и. ?агалом, план?в ? мене бага?о, не ?о??ло?? б гово?и?и п?о ??е од?аз?, а по???пово по?а?и д???и. ?певнений, ?о з п?д??имко? ?епе???н?ого п?езиден?а ??о??а??? ???зал? ??в?в?ини ?и?о?лава Хом?�як�?? мене в?е вийде.

?��?/span>Чи ??ало дл? ?а? не?под?ванко? п?изна?енн? ?аме на ?? по?ад??
?��?/span>Свого ?а?? ? ??ивалий ?а? п?а??вав ? ?еде?а??? дво?ового ???бол?, ?ом? о?обливи? не?под?ванок не ба??. ?ен? ??каво б?де ?озвива?и ди???о-?на??кий ???зал в обла???.

?��?/span>? ?а?и? ?л?в з?оз?м?ло, ?о ба?енн? ?озви?к? ди???о-?на??кого ???зал? ? ?а? ?п?впада? з ба?енн?м п?езиден?а ?Ф? ?и?о?лава Хом?�як�???
?��?/span>?днозна?но. ?а ?? ?ем? ми ?же ?п?лк?вали??, але, д?ма?, в майб??н?ом? б?де б?л??е можливо??ей ?оз?оби?и ???к? ???а?ег?? ?озви?к?. ?ажливо ?е, ?о ?и?о?лав Хом?�я�?зна? ??? п?облеми ?озви?к? ди???о-?на??кого ???зал? в обла??? ? по???пово ?оби?? певн? к?оки до ?? ви???енн?. ?ожливо, ??аном на ??огодн? ком??е? ди???о-?на??кого ???зал? ?Ф? п?а??? не на повн? по??жн????, але, д?ма?, в недалеком? майб??н?ом? ми вип?авимо ?и??а???. ?и???о-?на??кий ???зал в обла??? ма? вий?и на ви?ий ??вен? ? до ??ого ми докладемо мак?им?м з??ил?.
?ажливо ?акож ?е, ?о з п?и?одом нового ке??вника ??о??а??? ???зал? ??в?в?ини ?же з?обили пом??н? к?оки впе?ед, найважлив??ий з ?ки? ??об?�єднанн�?з ??о??а???? л?би?ел???кого м?н?-???бол?, ?к? о?ол?вав ?е??о ?акал?жний. Х?о б ?о не гово?ив, але ?е вели?езний к?ок впе?ед в план? ?озви?к? ама?о???кого ???зал? в на?ом? ?ег?он?. ?к??м ?ого, ?Ф? за п?в?ок? п?овела велик? к?л?к???? ???н???в, ?е?ед ?ки? змаганн? ?е?ед п?а??вник?в ??зни? ??е?, б?й??в ?Т?, д?в?а? ?а ??зни? в?кови? ка?его??й ве?е?ан?в. ?Спод?ва???, ?о зов??м ?ко?о ми п?оведемо ?к??н? ???н??? ?е?ед д??ей, ?к? ??к?аво ?п?и??им??? ?озви?к? ?аме ди???о-?на??кого ???зал? на ??в?в?ин?.


??о??а??? ???зал? ??в?в?ини

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2017 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.