Т??ни????бок Свободи-2017. ?ен? 2. LIVE!!!Эк???а-лига"?а?динал-??вне" пе?егл?да? ек?-г?ав?? к?п???ко? "?мон??-??а?а?"Т??ни????бок Свободи-2017. ?ен? 2 (??а?и??ика, зв??и, ?о?о, в?део, комен?а??)?инни?ка?Ф??бол?ний Тижден?. ?ип??к 257 в?д 16/08/2017Эк???а-лига?н?он ?л??ин - пе??ий нова?ок "?а?динал?-??вне"???о?иа?и? ???зала Ук?аин???дб?ло?? за??данн? ?ом??е?? на??онал?ни? зб??ни? Ук?а?ни з ???зал?Т??ни????бок Свободи-2017. ?ен? 1. LIVE!!!Т??ни???але??й ?ег?анов п?о «??бок Свободи»: «Це п?дго?овка до ?емп?она??, але на?е завданн? ??пе?емага?и в кожном? ма???»Т??ни????бок Свободи-2017. ?ен? 1 (??а?и??ика, в?део, комен?а??)Эк???а-лига?е?ебк?ванн? ?к???а-л?ги: комен?а?? п?ед??авник?в кл?б?вТ??ни??Futsal Masters: "Сокол" в г??ппе ??г?ае? п?о?ив ?емпионов Че?ии и ?ол??иТ??ни?????ем ?ла? ??ав го??ем п?ог?ами ?�Спор?п?д??мок??/a>?инни?ка???нни??: неймов??ний гол ?е?ез ?ебе ? виконанн? Ю??? ?опенкаТ??ни????бок Свободи: ?ого ?ека?и?Эк???а-лига??дб?ло?? же?ебк?ванн? календа?? ?к???а-л?ги??вов?ка???анд-л?га ??вова: л?де?и о?ок не в??а?а??? (+ в?део)Ук?аинаУк?а?н??кий а?б??? Ф?Ф? ?еннад?й ?о?а об?л?гов?ва?име ма??? ?опе?едн?ого ?а?нд? ??бка У?Ф??е?и?нд??й ?озе?ов: «? ??ал?? ми здоб?ли ??довий до?в?д ?а подивили?? на ??вен? ?н?и? команд»???ал?ной ми??и?виненко веде? пе?егово?? ? ?е??ким Э?а-?акомС?м?ка?С?м?: обзо? ма??ей SUMMER CHAMPIOSHIP-2017 (п?ог?амма "Спо??-?ев?" о? 09.08.2017)

?нд??й ?озе?ов: «? ??ал?? ми здоб?ли ??довий до?в?д ?а подивили?? на ??вен? ?н?и? команд»

?л? ??ене?а ??внен??ко? ?ЮСШ-4 ?нд??? ?озе?ова ?езон 2016/2017 б?в бага?им на под??. ?? ?во?ми ви?ован??ми в?н ??ав ?емп?оном Ук?а?ни ? в?ков?й ка?его??? «U-13», ок??м ?ого в?н б?в ??ене?ом зб??но? ?а??дно? ?он?е?ен??? на «??бк? ?он?е?ен??й», а по??м в?н ?азом з ??�ячеславо�??без?ком п?ийн?в зб??н? Ук?а?ни (U-13), ?ка ??ала пе?емож?ем ???н??? «Montesilvano Futsal Cup» ? ?во?й ка?его???. ??о ?? под??, а ?акож п?о плани на майб??н?й ?езон, п?о ди???о-?на??к? ???зал?н? ?к???а-л?г? ?а п?о пе??пек?иви «?а?динала-??вне» ?нд??й ?озе?ов ?озпов?в ? ?н?е?в?��?п?е?-?л?жб? ??о??а??? ???зал? Ук?а?ни.
?

- ?ане ?нд???, ?к п?оводи?е м?ж?езонн??
- ??ж?езонн? б?ло на?и?еним. ?дало?? п?ове??и з командо? ?в?дновл?вал?ний зб?? на мо??, адже ??к б?в д?же на?и?еним. Т?ен?ванн? в полег?еном? ?ежим? не п?ипин?ли?? п?о??гом л??а. ?а?аз? п?и???па?мо до ак?ивн??о? п?а??. ?би?а?мо ?лоп??в ? ???зал?ний ?аб?? ?об за??ди?и ?? пози?ивними емо???ми пе?ед по?а?ком ?езон?.

- ?ин?лий ?езон б?в дл? ?а?, ?к дл? ??ене?а команди ?ЮСШ-4 д?же на?и?еним. Що найб?л??е ?ам запам?�яталос�?
- ??й?но, под?й б?ло д?же бага?о ?а кожна з ни? б?ли о?обливо?, але вид?лив би дв?. ?е??а - ?е пе?емога мо?? ??лоп??в ? ?емп?она?? Ук?а?ни, о?облива вона ?е ?им, ?о б?ла здоб??а на ?во?м? майдан?ик? ? п?и ?во?? вбол?вал?ника?, ?к? в ?лоп??в нав??? ?акого ?ного в?к? вже ?, ? ?е п?и?мно. ??, а д??га - ?е по?здка в ??ал??, ?? вид?лив би не ли?е ?е?ез пе?емого? ?ам, а ?е ?ом? ?о вдало?? здоб??и ??довий до?в?д, познайоми?и?? з п?ек?а?ними ??ене?ами, ?а подиви?и?? на ??вен? п?дго?овки ?в?опей??ки? команд.

- ?а?? ви?ован?? ??али ?емп?онами Ук?а?ни. Що дл? ?а? зна?и?? ?ей ??п???
- ? пе??? ?е?г?, пози?ивн? емо???, ?ак? ?е?? да??? на?наги п?а??ва?и дал? ?а ??а?анн??е. Також дл? ?лоп??в ?е ?о?о?а мо?ива???, ?об в подал??ом? займа?и?? ???залом ?а ?о??и в н?ом? ?к ???зал???и ?а ?к о?оби??о???.

- ?к??м ?ого, ?а? по??м п?изна?или головним ??ене?ом ?на??ко? зб??но? Ук?а?ни (U-13). Це дл? ?а? пе??ий до?в?д ке??ванн? зб??но??
- ??, не пе??ий, незадовго до ??ого викон?вав ?ол? ??ене?а ?а??дно? ?он?е?ен??? на «??бк? ?он?е?ен??й». Скаж?, ?о ?ой до?в?д мен? д?же допом?г коли вже довело?? п?а??ва?и з? зб??но?, ?о ?е ?аз доводи??, ?о ?де? «??бк? ?он?е?ен??й» д?же вдала ? п?ино?и?? ко?и??? не ли?е ?накам, а й ??ене?ам.?

- Який ма?? на ???н??? в ??ал??, на ?а?? д?мк?, б?в дл? на?о? команди найлег?им, а ?кий ??най?кладн??им?
- ?айп?о????им ма??ем ви?вив?? ??е??й ма?? ? г??п? з командо? «?л? ?он?е» з ?им?. Ц? г?а ви????вала, ??о здоб?де п???вк? до п?в??нал?. ?егко? вона б?ла ?е?ез ?видко заби?? на?о? командо? голи. ??, а най?кладн??им, ?однозна?но, б?в п?в??нал з г?е??ко? «???но?-90», б?в д?же по??жний ??пе?ник, але за ?а??нок злагоджени? командни? д?й вдало?? пе?емог?и.

- ?оли ?и пов??или ? ?е, ?о зб??на Ук?а?ни (U-13) ??ане пе?емож?ем «Montesilvano Futsal Cup»?
- ???а ? ?лоп??в б?ла ?е до по?а?к? ???н???, адже ?оз?м?ли, ?о ??вен? на?и? г?ав??в до?и?? ?о?о?ий. ? о? 100% впевнен???? п?ий?ла вже п??л? п?в??нал?но? г?и.

- Ц? зб??на запам?�яталас�?бага??ом в???изн?ним ???зал?ним ек?пе??ам. Як ?и вважа??е, за ?а??нок ?ого вдало?? до??г?и ?акого ??п????
- Т?? ??лий комплек? п?и?ин. ?ожен г?аве??, ?кий б?в ? команд?, п?ой?ов за о??анн? па?? ?ок?в до?и?? на?и?ений ?о?о?ий ?икл ?к ??ен?ван?, ?ак ? ?го?, ??зноман??ни? ???н???в, ?е?ез ?о на даном? е?ап? ма??? доб?ий ??вен? знан?, п?дго?овки, впевнено??? в ?об?. ?а ?е по???бно под?к?ва?и ??ене?ам, ?к? вкладали?? в ?лоп??в, ? нади?н??и ?? ? дал? ?оби?и в?е задл? ?о?о?о? п?дго?овки ?и? ?нак?в, ?об ? майб??н?ом? вони демон????вали ?акий ви?окий ??вен? п?дго?овки ? в до?о?лом? ???зал?.

- ?ого би ?и змогли вид?ли?и ? ?клад? ???? зб??но??
- ?ого?? ок?емо вид?л??и не ?о??ло?? би. Скаж? ли?е, ?о ?ад?? ?е, ?о в ??й команд?, ?а ? взагал? в ??ом? покол?нн? ?нак?в ? ?лоп??, ?к? не бо????? б?а?и г?? на ?ебе ?а ве??и г?? команди.?

- Ско?о по?не???? новий ?езон ? в???изн?ном? ди???о-?на??ком? ???зал?. Як ?а?? п?доп??н? з ?ЮСШ-4 го??ва?им????? до н?ого?
- ?о??ва?имемо?? по зви?н?й дл? на? ??ем?, п?оводимо ???зал?ний кемп, де за??джа?мо?? ?илами ?к ??зи?ними, ?ак ? емо??йними, а по??м ?ова?и??к? ?г?и. ?же ? попе?едн? домовлен???? з де?кими командами, ?к? п?ийма??? ??а??? ? ?емп?она??.

- Ц?ого ?езон? ? в?ков?й ка?его??? «U-16» п?ойде пе??ий ?езон ди???о-?на??ко? ???зал?но? ?к???а-л?ги. Що ?и може?е ?каза?и п?о ?ей п?оек??
- ?де? л?ги д?же пози?ивна, адже вона ма? да?и можлив???? ?накам ма?и по???йн? ?г?ов? п?ак?ик?, а ??ене?ам - можлив???? ?к пе?егл?д? ???? ?нак?в дано? в?ково? ка?его???, ?ак ? мо?ива??? г?ав??в. Також важливим п?нк?ом ? поп?л??иза??? ???зал? по м???а? ?е?ез ?г?и ?нак?в, ? на?, нап?иклад, ? ??вном? л?ди з д?же великим ?н?е?е?ом ??авл????? до ?аки? ?го?, ? по??м ??ене?и з ?н?и? м??? ба?а?? ?е ? за??кавл?????? ?им, ?об ? ни? б?ли ?аме ???зал?н? ди???? команди.

- ?а за??данн? ?ом??е?? ди???о-?на??кого ???зал? ?ФУ б?ли дв? д?мки ?одо п?оведенн? ?ЮФ??. ?е??а ???о ??еба ?? змаганн? ? в?ков?й ка?его??? «U-16», д??га ???о ?? ??еба п?оводи?и ? к?л?ко? в?кови? ка?его????. Яка ?а?а пози??? ?одо ??ого?
- ?ви?айно, ?о??ло?? б, ?об б?ло б?л??е в?кови? ка?его??й, ?об б?л??е д??ей о?опи?и, ?, ?под?ва???, ми б?демо до ??ого ???а?и??. ?ле на даний момен? вважа? в??ним ???енн? п?оводи?и ?емп?она? в одн?й в?ков?й ка?его???, адже ? певн? ?кладно??, пов'?зан? з обмеженим ?а?ом ? зала?, ??нан?ами, ?о не дозволило на даном? е?ап? п?ове??и ?акий ?емп?она? на ви?оком? ??вн? в дек?л?ко? в?кови? ка?его????.
?

- Се?ед ??а?ник?в ?ЮФ?? б?де ? ??внен??ка ?ЮСШ-4. ??вн?ни змож??? ?имо?? здив?ва?и ?во?? опонен??в?
- ?а?о? о?новно? зада?е? б?де здоб???? ?лоп??ми ?г?ово? п?ак?ики, а здив?ва?и б?демо намага?и?? на?о? впевнено?, ??каво г?о?. Хо?а, в?две??о каж??и, ?е б?де неп?о??о, адже о?новна ма?а г?ав??в на?о? команди б?де на 1-2 ?оки молод?а в?д ???? на?и? опонен??в.?

- ?еможливо не ?пи?а?и п?о п?д??мки ?езон? дл? «?а?динала-??вне». Як ?и може?е о??ни?и ?езон дл? «ка?динал?в»?
- ??аженн? дво?к?. ?оманда наби?ала ?о?м? по ?од? ?езон? ? до плей-о?? вже по??вала?? впевнен??е, н?ж на по?а?к?. ?об?е, ?о п??л? мин?лого ?езон? без плей-о?? знов? ??ди пове?н?ли??, ?ле вил?? ? пе??ом? ?а?нд? не ???и??, адже в?? ? кл?б? ?а вбол?вал?ники ?под?вали?? на наго?оди. ?а??о ?акож згада?и ??бок Ук?а?ни: з одного бок? - ?о?о?а г?а п?о?и «?окомо?ива», але здоб??и ?ез?л??а? не вдало??.

- Як голк?пе?, о??н???, б?д? ла?ка, г?? ?иколи ???бана ?а Ю??? Свина???ка ? во?о?а? «?а?динала» ? мин?лом? ?езон?.
- Хлоп?? в ??лом? в?д?г?али ?езон на ?о?о?ом? ??вн?. ??н б?в ? певн?й м??? о?обливим дл? обо?. ?л? ?иколи ?е б?в пе??ий ?езон ? «?а?динал?», ? в?н до?и?? доб?е влив?? в колек?ив. ?л? Ю??? ?акож впе??е б?ло ?ак бага?о ?го? п?оводи?и в о?новном? ?клад?. ?а жал?, ? ?икол?, ? Ю?? надок??али ??авми п?о??гом ?езон?, ?е?ез ?о в де?ки? ма??а? вони не могли п?о?ви?и 100% ?во?? можливо??ей. ?ажа? ?лоп??м п?ове??и на???пний ?езон без ??авм ?а допомог?и ?во?й команд? здоб??и ?е к?а?ий ?ез?л??а?.

- У по??вн?нн? з ?езоном 2015/2016 ?. ?., «ка?динали» змогли вий?и до плей-о?? ?к???а-л?ги. ?а?к?л?ки ?е б?ло важливо дл? команди ??не зали?и?и?? без «по???езонки» вд??ге по?п?л??
- Це б?ло д?же важливо в план? впевнено???, адже колек?ив б?в ?о?о?ий, ? непо??апл?нн? ? плей-о?? могло нега?ивно вплин??и на впевнен???? ? ?во?? ?ила?.

- Чого не ви??а?ило «ка?диналам», ?об вий?и до п?в??нал??
- ?ожливо ?аме в??и ?а впевнено??? ? ?ом?, ?о можна п?ой?и «Х?Т».

- «?а?динал-??вне» ??ав пе??о? командо?, ?ка змогла об?г?а?и пе?емож?? ?ег?л??ного ?емп?она?? ??ки?в??кий «Х?Т». Чи можна ?каза?и, ?о ?е б?ло одним з головни? до??гнен? ??внен??кого кл?б? в мин?лом? ?езон??
- Якби команда п?ой?ла «Х?Т» ? ?е??? ?о ?ак, а одна г?а - не на???л?ки великий ??п??. ?важа? найб?л??им до??гненн?м команди п?ог?е? п?о??гом ?езон?.

- ?а ?о, на ?а?? д?мк?, «?а?динал» може ?оз?а?ов?ва?и ? новом? ?езон??
- ?????к команди збе??г??, ?к?о ?е вда????? ????ки п?д?или?и??, можна ?оз?а?ов?ва?и на по??апл?нн? в плей-о?? ?а бо?о??б? за один з комплек??в наго?од.

?же?ело - ??е?-?л?жба ??о??а??? ???зал? Ук?а?ни

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2017 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.