??бок Ук?аин?Favbet ??бок Ук?а?ни 2020/21. 1/8 ??нал???пани?RFEF ???а??? кл?би на ??ми до 2000 ?в?о за г?? за но??нн? лого?ип? LNFS?о??и??о??и?-2020/21. С?пе?лига. Т?? 11. LIVE!?е??кий ???залЧемп?она? Ук?а?ни (U-15) 2020/21. ??д??мки п??л? д??гого ????Се?би??о?н ?ави?еви?: «Те, к?о иг?ае? в Се?бии, за?аба??ва?? о? 1000 до 1500 ев?о, а за г?ани?ей на?и иг?оки пол??а?? о? 4000 до 5000 ев?о»?ига ?емпионов-2020/21. 1/16 ?инала. Т?илле? во Ф?ан?ии и неожиданно??? в ?ол??е?ига ?емпионов У?Ф?«??одек??м» вий?ов в 1/8 ??нал? ??ги ?емп?он?в??пани?«?а??а» ?е??е? Се??ио ?о?ано??ген?ина«?ока Х?нио??» ???емпион ??ген?ин?-2020?о??и??а?а? ?б?нов: «Ф??зал?на? ?кола должна б??? п?и каждом ???бол?ном кл?бе»?ела?????ела????-2020/21. Т?? 10. ??? ??С?оли?а. LIVE!?ол??а???ал?й ?ай??? п?одовжи?? ка??�єр? в «Fit-Morning Gredar Futsal»?ига ?емпионов У?Ф??ака: «Сопе?ник наве?н?ка по??а?ае??? на? ?диви??»Ф??зал в ми?е?оман См??нов о?олив пол???кий «Fit-Morning Gredar Futsal»??али???али?-2020/21. Т?? 16. LIVE!??пани???пани?-2020/21. Т?? 17. LIVE!Эк???а-лига?ео?гий ?ел?ников: «?е?мо??? на п?облем?, желание побежда?? должно б??? на пе?вом ме??е»??бок Ук?аин?Favbet ??бок Ук?а?ни 2020/21. 1/8 ??нал? (1 ма??). ?н?ев (?и?оми?) ??У?аган (?вано-Ф?анк?в??к). ?нон?Эк???а-лига?але??й ?ег?анов: «?олод? п?ог?е???, ?оз?м?? к?ди ?м ??еба ???а?и?? ? не га? ?а?»??бок Ук?аин?Favbet ??бок Ук?а?ни 2020/2021: анон? ма???в 1/8 ??нал?

?�Рикардин?о: «?е ?пе?и?е о?п?авл??? мен? на пен?и?, мне е?е е??? ??о в?иг??ва??»

????ий ???зали?? ми?а ?ика?дин?о ??об изменени?? в по???гал??ком ???зале по?ле побед? на ?в?о-2018, ?воем воз?а??е, ?о?же ??азе и возв?а?ении в ?о???гали?

? не ?пе?и ?? на? ?о?они??, а ? на? е?е зде?? дела (Чай?)

Сп???? год по?ле побед? ?о???галии на ????-2018 ?ика?дин?о дал бол??ое ин?е?в?? издани? P?BLICO, в ко?о?ом ?а??казал о ?ом, ??о изменило?? по?ле побед? на ?в?о-2018, ?воем воз?а??е, ?о?же ??азе и возв?а?ении в ?о???гали?
?
?нение ?ого, к?о може? о?ени?? ???зал изн???и и ?на??жи. Сей?а? кл??евое ?лово дл? ?ика?дин?о ??«о?енива??». ?г?ок, ко?о??й ?е??? ?аз п?изнавал?? л???им в ми?е и в на??о??ее в?ем? иг?а??ий?за и?пан?кий «?ови??а? ?н?е?», за?вил P?BLICO, ??о он по-п?ежнем? в ?о??о?нии в????па???на ?амом в??оком ??овне и в?иг??ва?? как командн?е, ?ак и индивид?ал?н?е ??о?еи. ?о он п?изнал, ??о ? него ?же ?ложило?? ?об??венное п?ед??авление о ?ом, ??о он б?де? дела?? в б?д??ем по?ле возв?а?ени? в ?о???гали?: б??? по?лом, поп?л??изи?ова?? и ?а?п?о???ан??? ???зал по в?ем? ми??. ?днако, по мнени? по???гал??а, Ф?Ф? должна п?иложи?? ??или? дл? ?ого, ??об? ?дела?? ??о? вид ?по??а олимпий?ким.
?
???? иг?али в по?ледни? дв?? ма??а? п?о?ив ??азилии (по?ажени?
1:6 и 0:4). ?ак ?? ?еб? ??в??в?е?е на ?егодн??ний ден??
??Че??но гово??, ? по-п?ежнем? ??в??в?? ?еб? до??а?о?но ?о?о?о, не?мо??? на 33 года. ??ди в?егда в?помина?? воз?а??, ??о но?мал?но, но ? ??в??в?? ?еб? ?ве?енно и полезно в ?бо?ной и в кл?бе, ко?о??й ?же вел ?о мной пе?егово?? о п?одлении кон??ак?а. ? ?ожалени?, по?ледние две иг?? б?ли не?да?н?ми, м? иг?али п?о?ив команд?, ко?о?а? на данн?й момен? ?ил?нее на?, но на? бе?покои? ?ол?ко одно: ?емпиона? ми?а-2020. Э?о дл? на? ?ей?а? главное.
?
??С?и?ае?е ли ??, ??о по?ле ??азилии ?о???гали? ??strong> л???а? ?бо?на? в ми?е и/или ?в?опе?
???омимо ??азилии и ?о???галии, ? на? е??? ??пани?, ?о??и? и ??ан, о ко?о??? гово??? не ??ол? ?а??о, но ? ко?о??? ?акже о?ен? ?ил?н?е ?бо?н?е. Я понима?, ??о, когда м? в?иг?али ?емпиона? ?в?оп?, в?елили надежд? в ?е?д?а о?ен? многи? л?дей. ?? в????пили на ?в?о, об?г?ав одн? из л???и? команд в ми?е, ??пани?, но ??о не озна?ае?, ??о, е?ли в? в?иг?али один ?аз, в? в?егда б?де?е побежда??, и в? в?егда б?де?е пе?в?ми.

?? п?оиг?али две иг?? ??азилии, ко?о?а? за?ем не ?могла победи?? ??пани?. Ф??зал ????о не ?о?на? на?ка, но ?ез?л??а?? ма??ей, без??ловно, ?виде?ел???в??? о ?ом, как го?ови??? ?бо?на? и ??о може? п?оизой?и в б?д??ем.
?
?а мой взгл?д, ??овен? ?бо?н?? ?егодн? п?име?но ?лед???ий ????азили? не?кол?ко в??е на?, а ?о??и? и ??пани? на одном ??овне ? нами, и зде?? на пе?в?й план в??од?? ?по??ивна? ?о?ма и вдо?новение каждого иг?ока в конк?е?ном ма??е. С ??азилией м? п?оиг?али пе?в?? иг?? ?о ??е?ом 4:0, однако м? ?оздали ? де???ок голев?? момен?ов, об????али в?е ??анги, но не забили. ??ли м? не забиваем, ?о не в?иг??ваем.
?
???о??и год назад (10 ?ев?ал? 2018 г.)
?бо?на? ?о???галии в?иг?ала ?емпиона? ?в?оп?. ??е ли обе?ани? ?ам и команде б?ли в?полнен??
???о??и в?е (?мее???)! ? ?о? ден? м? догово?или??, ??о кажд?й год б?дем о?ганизов?ва?? ?овме??н?й обед. У?ожен?? ?и??абона иг?а?? на ?еве?е ???ан?, ?еве??не иг?а?? в ?и??абоне, но м? в?е в???е?им?? в ??и в??одн?е, ??об? по?жина?? вме??е ??не ?ол?ко иг?оки, но и ве?? пе??онал ?бо?ной. Я д?ма?, ??о м? должн? помни?? ??? да??, по?ом? ??о не зна?, когда ?акое ?об??ие ?л??и??? внов?.

??10 ?ев?ал? 2018 года. ?ак ?? д?мае?е, в??ел ли ???зал в ?о???галии по?ле ??ой побед? на пик поп?л??но??и или е?е ??о-?о н?жно ?л???и???
??Я д?ма?, ??о ??о ?об??ие подн?ло ???зал на нов?й ??овен?. Сей?а? м? видели две иг?? ?бо?ной, ко?о??е ?об?али полн?е зал?. ??евидно, ??о в ?о???галии в?е бол??е и бол??е л?дей на?ина?? ин?е?е?ова???? ???залом. ?ол???? ?ол? в поп?л??иза?ии ???зала иг?ае? ?о???гал??ка? ?еде?а?и? ???бола (FPF), благода?? ко?о?ой ? на? ?ов?ем ?ко?о, ? 13 по 15 ?ев?ал?, п?ойде? ?инал жен?кого ?в?о-2019.
?
Создан? ?бо?н?е U-17, U-19, U-21, и ??о бол??ой ?аг впе?ед. ?? ?а??ем. ?г?? п?о?ив ??азилии показ?вали в п??мой ??ан?л??ии, и важно, ??об? ???зал по??о?нно б?л на ?елевидении ????о ?по?об??в?е? ?о??? поп?л??но??и, м? ??ановим?? ближе к п?блике. ?аже е?ли м? добиваем?? бол??ого ??пе?а, ?акого, как о?но??и?ел?но недавн?? победа на ?в?о и пе?е??аем ?або?а?? над поп?л??иза?ией, в?е на?и п?ед?д??ие до??ижени? ??анов???? бе?полезн?ми.
?
???акова ?ол? ??ене?а ?о?же ??аза как коо?дина?о?а в?е? ???зал?н?? ?бо?н??, вкл??а? жен?кие? Ч?о ?? д?мае?е об и? в????плении в ?инал?ной ?азе ?емпиона?а ?в?оп??
???? ?а??о задавали?? воп?о?ом о ?ом, по?ем? ? на? б?ло две иг?? ? ??азилией в ?и??абоне, а ??ени?ова???? м? должн? б?ли в ?и?-?айо?, ?на?ала нам казало??, ??о в ??ом не? о?обого ?м??ла. ?о когда ?? понимае?? ?ел?, ?? во?п?инимае?? в?е по-д??гом?. Т?ене? ?о?ел пе?еда?? в?е на?и ?мо?ии жен?кой ?бо?ной, ко?о?а? побо?е??? за звание ?емпиона ?в?оп? ??еди жен?ин в зале, в ко?о?ом м? и?п??али го?е?? не?да?и. ?? п?оиг?али ??пании в пол??инале, а за?ем по пенал??и ?о??ии в ма??е за ??е??е ме??о. ?? ?о?им, ??об? они в?иг?али и ве?н?ли ??о?ей в ?о???гали?.

Я ??и?а?, ??о ?ол? ?о?же ??аза в ??ой ????к???е о?ен? важна. ?огда в? в????аивае?е ?ел?? ?и??ем? ?бо?н?? о? 15 ле?, м?ж?ки? и жен?ки?, в? пол??ае?е бол??ой в?бо? и?полни?елей. Сегодн?, е?ли в? не ?або?ае?е ? ?нио?ами, и они п?и?од?? в пе?в?? команд? в 22-23 года, им в?е ?авно п?и?оди??? го?ови???? и наби?а???? оп??а. ??ли же в? п?о?ли в?е ???пени ?бо?н?? и п?и?ли ?же ? оп??ом, ??о ?ов?ем д??гое дело, и ? ??и?а?, ??о ??о о?ен? важно. Также важно ?або?а?? ? д?бле?ами ??когда они до??игн?? необ?одимого ??овн?, они должн? б??? го?ов? и зна??, ??о дела?? и как иг?а??.
?
??? на?але ин?е?в?? м? гово?или о 33-??года?, п?о ко?о??е ?ак много гово???, а ?акже о ?ом, ??о ?? може?е покин??? ?бо?н?? по?ле ?емпиона?а ми?а-2020. ?акое б?д??ее ?? види?е дл? ?еб? в ???зале, когда пе?е??ане?е иг?а???
????д??ее го?ови??? по??епенно. Я в?е е?е ??в??в?? ?еб? полезн?м и ?ил?н?м дл? ?по??а. Я ?о?? п?одолжа?? побежда??. У мен? б?ло много о?ли?н?? ма??ей в кл?бе и ?бо?ной. Фак?и?е?ки, мой пе?в?й ?азгово? ? ?о?же ??азом б?л о ?ом, ??о ? не ?оби?а??? ??а??вова?? в ?емпиона?е ми?а. ?о он нагл?дно показал и об???нил мне, по?ем? ? в?е е?е необ?одим и важен дл? команд?, и по??ом? ? ?огла?ил?? ? ним, не ?к?о?, ? бол??ой ?адо????.
?
?оне?но, ? ?о?? ??в??вова?? ?еб? полезн?м ?бо?ной, и когда пойм?, ??о мое в?ем? ??ло, ? заве??? ка??е??. ?о?ле заве??ени? ка??е??, мне ?о?ело?? б? ??а??, ?кажем ?ак ??по?лом ???зала в ми?е, и ? ?же об?ал?? по ??ом? повод? ? Феде?а?ией ???бола ?о???галии, У?Ф? и Ф?Ф?. У мен? ?же б?ло не?кол?ко в???е?, м? обмен?ли?? пи??мами, и ? наде???, ??о ?ко?о б?де? какой-?о ?ез?л??а?. ?о ??о не ??ко?и? заве??ение моей ка??е??, по?ом? ??о мне е?е е??? ??о да?? ???зал?, и ? е?е не в?е ??о?еи в?иг?ал.
?
??У?и??ва? наг??зки, ко?о??е ?? пол??ае?е в ?бо?ной и кл?бе, а ?акже ?азви?ие ???зала, ?вели?ение ?емпа иг??, как ?? ?еб? ??в??в?е?е, как во???анавливае?е???
???не п?и?оди??? л???е забо?и???? о ?ебе. ???? акк??а?нее ? едой, о?д??ом... ? 33 года ??о ?же необ?одимо дл? ?ого, ??о полно?енно во???анови???? по?ле иг??. Я помн?, ??о в 22-23 года ? иг?ал ма??, и на ?лед???ий ден? ? ?нова го?ов б?л иг?а??. Тепе?? мне н?жно бол??е в?емени на во???ановление. У мен? е??? п?и?по?облени?, ко?о??е помога?? мне б????ее во???анови???? и избави???? о? моло?ной ки?ло??, ко?о?а? в??аба??вае??? в о?ганизме во в?ем? иг??.
?
??жно б??? внима?ел?н?м к ?аким момен?ам, ??об? более молод?е иг?оки не о??авл?ли ?еб? за ?пиной, ??об? ?? мог ??пева?? за ними. Я по-п?ежнем? ?о?? дела?? ?о, ??о ?ме? дела?? ?о?о?о: иг?а??, об?г??ва?? и забива?? неве?о??н?е гол?, и ? ?о?? дела?? ??о вме??е ? командой, по?ом? ??о ?ам ?? не може?? ?дела?? ни?его ?????зал ??о не ?енни?, где в?е зави?и? о? ?еб? одного.

??? ?ак?и?е?ки и ???а?еги?е?ки? Ч?о п?о??? ?о?же ??аз или Хе??? ?ела?ко (??ене? «?ови??а? ?н?е?») ?дела?? на пло?адке из ?ого, ?его ?? ?ан??е не делали?
???ои об?занно??и в кл?бе полно???? о?ли?а???? о? ?ого, ??о ? дела? в ?бо?ной. ? ?бо?ной ? ??а?а??? ?беди?? д??ги? иг?оков, ??об? они показ?вали в?е, на ??о они ?по?обн?. У по???гал??ев мен?али?е? «мален?ки?» и ?и?и? л?дей. ?ам в?егда каже???, ??о ино???ан?? л???е. ?? должн? понима??, ??о «ладно, он ?о?о?, но ? ?оже, вед? ? мен? е??? необ?одим?е ка?е??ва, и ? должен ими во?пол?зова????». Я ??а?а??? показа?? ?воим па??не?ам, ??о даже е?ли ? на? не? ?е? же п?еим??е??в, ??о и ? д??ги?, м? можем как-?о в?иг?а??, нап?име?, п?и помо?и ???а?егии или ?его-либо е?е.
?
?ногда л???е име?? пло??? ?ак?ик? и ве?? в ??пе?, ?ем ?о?о??? ?ак?ик? без ве?? в побед?. ??ма?, ??о именно ?ак и п?оизо?ло на ?емпиона?е ?в?оп?. ?о? зада?а в ?бо?ной как ?аз в ??ом и ?о??о?ла. ??оме демон???а?ии ?воего ??овн? иг??, б?д??и лиде?ом, ? должен б?л за??ави?? пове?и?? молод?? иг?оков. ? моем кл?бе ??лови? ?ове??енно д??гие. ?? гово?им о л???ей команде в ми?е, ? л???ими иг?оками из ??азилии, ??пании и ?о???галии. Там ? иг?ок, ко?о??й вно?и? ди?балан?, по??ом? мои па??не?? ??а?а???? о?вободи?? дл? мен? п?о???ан??во, ??об? ? мог и?пол?зова?? ?вои главн?е коз??и - д?иблинг, ?мение ид?и в п?о?од. ?? иг?аем по-?азном?, но ? ??в??в?? ?еб? полезн?м и зде??, и ?ам. Я ?еловек, ко?о??й п?и?по?абливае??? ко в?ем?.
?
??«?ови??а? ?н?е?» ??по??о?нн?й п?е?енден? на побед? в ?иге ?емпионов, и он ?нова в???е?и??? ?о «Спо??ингом» в ?инал?ном ??апе. ?а ??ом ??апе «ин?е?и??и» по??и в?егда об?г??вали «л?вов». Чего «Спо??инг?» не ?ва?ае? дл? побед?? ?озможно, именно ?ика?дин?о, ко?о??й ?оби?ал?? пе?ее?а?? в ?л?валаде?
???, и ?? ??да же. ?? не в?егда в?иг??вали ? «Спо??инга», по?ом? ??о п?оиг?али им в дв?? по?ледни? п?ед?езонн?? ???ни?а? (?мее???). Э?о ?о?но, ??о в по?ледни? дв?? ?инала? м? в?иг?али ? «Спо??инга» ?о ??е?ом 7:0 и 5:2, но ??и??ва? ?о ?по???во, ? каким они ид?? к до??ижени? ?ели, они ?ано или поздно ее до??игн??. ?? в?ем? на???пи?, но ? наде???, ??о ??о ?л??и??? не в ма??е п?о?ив на?. ?о е?ли ??о п?оизойде?, ? б?д? ?ад за ?вои? д??зей из ?бо?ной, ко?о??е п??а???? завоева?? ??о? ?и??л в ?е?ение многи? ле?. ?о е?ли о? мен? б?де? зави?е??, ??ме?? они завоева?? ??о? ?и??л или ??о ?л??и??? позже, ?о ? ?дела? в?е, ??об? ??о ?л??ило?? позже, по?ом? ??о ? в?егда ?о?? победи??.

?а?а команда в?егда ???еми??? к ?ом?, ??об? в?иг?а?? в?е ?и??л?. ?а по?ледние ?е???е года м? в?иг?али 14 ?и??лов. Э?о ?вл?е??? неве?о??н?м ?ез?л??а?ом, и м? ?о?им п?одолжа?? в ?ом же д??е, но знаем, ??о ?ано или поздно ??о закон?и???. Ч?о ка?ае??? воп?о?а о пе?е?оде в «Спо??инг», ?о да, дей??ви?ел?но, они ?делали п?едложение, и м? догово?или?? о п?одолжи?ел?но??и и ??лови?? кон??ак?а. ?о когда м? б?ли близки к заве??ени? ?делки, «?н?е?» показал, ??о ? по-п?ежнем? о?ен? важен дл? него. Я ком?о??но ??в??в?? ?еб? в ??ой команде, мне е??? ??о ей да??, и ? под?мал, ??о ?ей?а? не в?ем? ??оди??.
?
???е?не?е?? ли ?? когда-ниб?д? в ?о???гали??
??Я ве?н??? в ?о???гали?, но когда ??о п?оизойде?, не зна?. Э?о ?о?но. Э?о може? ?л??и???? и в 40 ле?, а може? и ?ан??е... ?о ??о не зна?и?, ??о мое возв?а?ение п?оизойде? ?ко?о. ?огда ? гово??, ??о ?о?? ве?н????? в ?о???гали?, ? гово?? ??о по?ом?, ??о ?к??а? по дом?.
?
?о в?о?ой ?а??и ин?е?в?? ??о ??и??иан? ?оналдо, по???гал??кой лиге, бизне?е, ??дей??ве и Ф?Ф???br/> ?
???о?ник ??
publico.pt
Фо?о ?ед?? ??не?, ??и? Эд?а?до ?о??ега, uefa.com

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.