Эк???а-лига??д знаком ?енова???: «У?аган» п?ед??авив оновлен? команд??е?е?ан??е?е?ан?. ?ен? 1 (обновл?е???)?ен?кий ???зал?в?о-2019 ?е?ед ж?нок. ??новний ?а?нд. ?ен? 1. LIVE!?е?е?ан??е?е?ани. ?аленда? змаган?Ф??зал в ми?е?обе??о ?а?ло? по?ав ка?'??? ???зал???а ? в деб??ном? ма??? о?о?мив д?бл?Эк???а-лига?ад?ов? зм?ни ? «?н?ев/??У»Ч-? ?в?оп??в?о-2019 ?е?ед ж?нок. ??новний ?а?нд. Ук?а?на ??Уго??ина. ?нон?Эк???а-лига?и?алий ?елен??к: «У «??од?к?има» в?дел? ?анко, Шо???м? и ?ол?н?ка»?о???гали???н? ?иа?: «????ий в ми?е ???ика?дин?о»Ч-? ?в?оп?12 ве?е?н? ??а???? ??новний ?а?нд ?емп?она?? ?в?опи ?е?ед ж?нокФ??зал в ми?е?а?и за г?ани?ей. ?л??ин на???ае?, ???к?н забивае?, Ша?ова?а и ?ел?ник побежда??Эк???а-лигаС?ан??лав ?он?а?енко: «?оловне завданн? на ?езон ??по??апи?и до пе??о? ????ки»Эк???а-лига«??ед?езонка»-2018: ??пе?н?й «У?аган» и ?ве???ек?е?н?й «?н?ев/??У»?е?ва? лига ?в? легенди ?Ф? ?��?�аган??п?одовж???? ак?ивн? ви???пи ? великом? ???бол??и?оми??�Гран?е???здоб?ва? ??бок ?и?оми???кого м???кого головиФ??зал в ми?е??пани?. ????ие ?ейв? ?езона-2017/18. ?ик?о? ?опе? и ???е? ?ама??е?ва? лига ?лек?анд? Слав?н??кий: «Хо?емо поп?л??из?ва?и ???зал ? ??ова?а?, а ?ом? ма??? ?е??о? л?ги п?ийма?имемо вдома»?е??кий ???зал?ЮСШ ?�Спор?л?де?+????пе?еможе?? ???н??? ?�Кубо�??а??-2018"?ела?????ми??ий ?амеко: «?ам важно о??а?ива?? ?во? иг??»?о??и??о??и?. С?пе?лига. 2 ???. ?идеообзо??

?лек?анд? Слав?н??кий: «Хо?емо поп?л??из?ва?и ???зал ? ??ова?а?, а ?ом? ма??? ?е??о? л?ги п?ийма?имемо вдома»

?н?е?в'? з головним ??ене?ом деб??ан?а ?е??о? л?ги


?оловний ??ене? б?ова???кого «??ле?ика» ?озпов?в нам п?о плани команди на деб??ний ?езон ? ?е???й л?з?.

- ??ед??ав?е ?а?? команд? ?и?оком? загал?.
- 2019 ?ок? команд? виповн?????? 15 ?ок?в. ?и ?ан??е ви???пали в ама?о???ки? змаганн??, а ?езон 2018-2019 ??ане пе??им, коли команда ви???пи?? на в?е?к?а?н??ком? ??вн?. Спод?ва?мо??, ?о ?е б?де не ??л?ки вели?езний к?ок впе?ед на?ого кл?б?, але й да??? ?е б?л??ий по??ов? ?озви?к? ???зал? ? ??ова?а?.

- Як о??ни?е мин?лий ?езон дл? ?во?? команди, адже в?н б?в бага?ий на под??: ?е?гова пе?емога в ?емп?она?? ??ова??в, б?онза в ?емп?она?? ?и?ва, пе?емога ? ??бк? ?ег?он?в ?Ф?У, дек?л?ка г?ав??в п??ли на п?дви?енн? в ?к???а-л?г??
- ?е?емога ? ??бк? ?ег?он?в ???е, напевно, на? головний здоб??ок мин?лого ?езон?. ?агалом, д?ма?, можна по??ави?и 4+, а до 5 не ви??а?ило пе?емоги в ?емп?она?? ?и?ва.

- ?а?а д?мка ?одо ?кандал? ? ??нал? ??бка ?и?ва ?езон? 2017/18 ? ма??? з «?п??ен??ом ?2»?
- ?е ?о??ло?? б ?е комен??ва?и. ? о????йна ?н?о?ма???, в?д??ов??ва?имемо?? в?д не?.

?

- Що ??ало п?и?ино? ва?о? за?вки ? ?е??? л?г??
- ??и?ин к?л?ка. ?е??а ? о?новна - ?е вели?езне бажанн? на?ого п?езиден?а вий?и на п?о?е??йний ??вен?. ???га - ?о?е???? ?е б?л??е поп?л??из?ва?и ???зал в ??ова?а?. ?? ? ??е?? - к?л?ка о??анн?? ?езон?в дали нам з?оз?м??и, ?о по?а ?о??и, пе?е?оди?и на б?л?? ?к??ний ??вен?, ?ак би мови?и.

- Чи план???е па?алел?но б?а?и ??а??? ? ?ки?о?? ки?в??ки? ?и б?ова???ки? м???еви? змаганн???
- ?оки ?о ?е пи?анн? в?дк?и?е ? ???енн? по н?ом? нема?.

- ?е план???е г?а?и дома?н? ма????
- ??ийма?и б?демо ? ??ова?а?. ?л? ??ого ? на? ? в?? ?мови. Ф??зал повинен б??и в пе??? ?е?г? дл? ?бол?вал?ник?в. ?ад??мо??, ?о в на?ом? ??дном? м???? ми о??има?мо п?д??имк? ??иб?н по мак?им?м?.

- Як? кад?ов? зм?ни о??к???? на «??ле?ик» ? по??вн?нн? з мин?лим ?езоном?
- ?а жал?, на? покин?в ??д г?ав??в, ?к? п??ли на п?дви?енн? в ?к???а-л?г?. ? ?к?о ?нд??й ??да?н?ков ??л?ки по?инав влива?и?? в на? колек?ив, ?о в??а?а Я?о?лава ???ового, ?го?? Сал?анова ? ?олодими?а ?оно?овного д?же ?е?йозна. ?ви?айно, по?иленн? б?де. ?о п??зви?а? поки ?ано гово?и?и, ?о?на ?н?о?ма??? б?де до по?а?к? ?емп?она??, але на ?ей ?езон в ??ене???ком? ??аб? зали?а????? Та?а? Шпи?ка.

- ??да?н?ков, Сал?анов ? ?оно?овний пе?ей?ли в «?а?динал-??вне», а к?ди пе?ей?ов ???овий?
- ? «?н?ев/??У».

- ?е??о ?ампе? ?а??о п?и?в???? ?во? в?део «??ле?ик?». Як виникла ?де? ?ако? коопе?а???, адже ?е ??довий ма?ке?инговий ??д?
- ?ампе? ? С?? - ?е д??з? на?о? команди. ?и ?м д?же вд??н? за ?? ве?ел? ???п?изи, ?к? вони дл? на? ?обл???.

- Як? завданн? ??о??? пе?ед командо? ? деб??ном? ?езон? на в?е?к?а?н??ком? ??вн??
- ?авданн? на новий ?езон нам по??авлен? мак?имал?н? - виг?а?и ?е??? л?г?.

?нд??й ??л?й, futsalua.org

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.