?ол??а?оман Сми?нов: «Чемпиона? б?де? ?ложн?м и ин?е?е?н?м»?е?ва? лига ?е??а л?га: ??ав в?домий календа? пе??ого ?????ол??а?�Польш�? 1 ???. С?м?кой ден? в Эк???акла??е (+ видео)?е?е?ан??и?он ??нд?й: «?адоволений ви???пами «Т??» ? ??бк? Ук?а?ни «40+»?ела?????нд?ей Че?ниенко: «Я б? не ?аздел?л команд? на ?ил?н?е и ?лаб?е»?е?е?ан?Эд?а?д ?о?енко: «?лавное ??побежда?? зде?? и ?ей?а?, не огл?д?ва??? на п?о?л?е за?л?ги»Ф??зал в ми?е?а?и за г?ани?ей. ???ак деб??и??е?, ?аз?ванов, ?ел?ник и Ша?ова?а забива???е?е?ан??и?алий Че?н??ев: «?обеда над ?ил?н?м ?опе?ником п?и??на вдвойне»??м?ни??икола ???бан п?одовжи?? ка?'??? в ??м?н??Эк???а-лига?е??ий ??? ?к???а-??ги: ??о ? ??о??е?е?ан??оман ?инд?а?ив: «?о? ка??е?а в ве?е?ан?ком ???зале ?ол?ко на?инае???»Эк???а-лига?к???а-л?га: ?им нам запам?�ятаєтьс�?пе??ий ?????е?е?ан??на?олий ?оломий??к: «?ожем да?? бой л?бом? ?опе?ник?»??пани???пани?. 1 ???. ?иего ?жи???о??и на?инае? ? побед? (+ видео)?ела?????и?аил ??и??на: «?а???о-??? ??да, алко ??не?!»?о??и??о??и?. С?пе?лига. 3 ???. ?идеообзо???ела?????ела????. 2 ???. ?а ?еб? и за б?а?аЭк???а-лигаЭк???а-лига-2018/19. Т?? 1. «?е?и капи?ана ?овал??ика» г?ом?? «?н?ев/??У»?е?е?ан?Ю?ий ?ад?о?ий и Се?гей ??ймов: «?? в?егда болеем д??г за д??га»?е?е?ан??лек?анд? ?а?на??енко: «?? пол??инала «Че?ное мо?е» ??«Ша??е?» пол??ил ог?омное ?довол???вие»

?и?илл ??а?ий: «Ф??зал? н?жна подде?жка го??да???ва»


??о?е??ионал?н?й мини-???бол ?де??? на по?оге бол??ого ?биле? - 20-ле?и? пе?вого ?емпион??ва «?окомо?ива». ? ?о?? ?амого «виновника ?о?же??ва» ?же не?, ??о не зна?и?, ??о да?а п?ойде? незаме?енной. ?е?ои 1996-го, двад?а?? ле? назад неожиданно дл? в?е? ?ве?гн?в?ие днеп?опе??ов?кий «?е?аниза?о?» ?о??? о?ме?и?? да?? ? ?азма?ом. Чем не повод дл? об??о??ел?ной бе?ед? ? одним из ??и? ге?оев? Тем более ??о помимо золо?а-96 (по п?ежней золо?никовой ?и??еме обозна?ени? п?об? - ?и??ое золо?о) п??над?а?? ле? ??ене??кой ка??е????и?илла ??а?и??- ?ам по ?ебе повод дл? ?азве?н??ого ин?е?в??. ?апомнив?ий?? ?воим аг?е??ивн?м а?ак???им ??илем за?и?ник о??ал?? ве?ен ?ебе и на новом поп?и?е, п?ивива? ?воим командам ?ак?? же мане?? иг??, ко?о?а? вк?пе ? ?ове??енно не??анда??н?ми ?ак?и?е?кими ?одами, делала его подопе?н?? п?ак?и?е?ки не??звим?ми. ?б ??ом ?виде?ел???в??? много?и?ленн?е ?еко?д? в ?емпиона?а? ???ан? и вед??и? лига? го?ода, где н?не п?обива???? нов?е ведом?е ??а?ием ?алан?? из «Эк?п?е??-?еда» - ближай?его ?езе?ва ?езво деб??и?овав?его в ?емпиона?е ???ан? пе?волигового кл?ба «Uni-Laman».
?о е??? и е?е один не менее ?е??езн?й повод дл? ?азгово?а. ??дел ???бола «??емени ?по??а» ???едил «?л?б бомба?ди?ов 100 ?и?илла ??а?и?», п?оп??кной биле? в ко?о??й б?д?? ав?ома?и?е?ки пол??а?? ???зали???, п?еодолев?ие о?ме?к? в ??о заби??? за оде??кие команд? м??ей в пе?вой лиге Ук?аин?, и «?л?б бомба?ди?ов 100+100», в ко?о??й б?д?? вкл??а???? оде??кие ???зали???, забив?ие по ??о м??ей и в в???ей, и в пе?вой лига? ?емпиона?а ???ан?. ?ока ??а?ий, в ак?иве ко?о?ого е??? бол??е ?о?ни голов и на в???ем п?о?е??ионал?ном ??овне, ?лен??в?е? в ?вои? именн?? кл?ба? в го?дом одино?е??ве.
?
????????

- ?? - один из пе?в?? в ???ане п?о?е??ионал?н?? «мин?иков». Ч?о знали об ??ой иг?е, когда на?инали по??ига?? ее аз??
- ??ли не ??и?а?? п?име?н?? п?ед??авлений о ?ом, ??о ??о ???бол в зале, под к???ей, ?о ни?его.

- ?? ?лова «вооб?е»?
- ?а.

- ?е?жели даже о «?е?аниза?о?е» не ?л??али? ??е-?аки пе?в?й ?емпион ССС? по мини-???бол?.
- ?акой ?емпион ССС?? ? ?ем в?? ?и команд, ни ????к???? ?емпиона?а, в ко?о?ом п?ед??о?ло ??а??вова??, ни даже п?име?н?? п?авил иг??. ?е знали ни-?е-го. ?а пе?в?? ??ени?овк? ?ли аб?ол??но в?леп??.

- ? как ?знали о пе?вой ??ени?овке?
- ?а?а ??даков?кий ?а??казал. ?ой давний д??г, а ?епе?? ?же и к?м. Сказал, ??о, мол, ?оби?ае??? команда по мини-???бол?, и в иг?овом зале «?окомо?ива» иде? о?бо?.

- ? по каком? п?ин?ип? о?би?али?
- ???авл?ли ?ол?ко ?е?, к?о б????ее адап?и?овал?? к зал? и м???.

- Ф??зал?н?й м?? ???анн?м не показал???
- Ф??зал?н?й - ?ли?ком г?омко ?казано. Э?о б?л м?? п?о??о ???? мен??и? ?азме?ов. ?е??кий - ?ак ?о?нее. ?? пола он о??какивал как ??анда??н?й ???бол?н?й.

- ?ела??и? б?ло много?
- Я ?ам не видел, но гово?или, ??о за не?кол?ко дней п?о?мо??ели бол??е ??а ?еловек.

-???о же в?ем ??им ??ководил?
- ?и?но ?олдаков. ?н, ?об??венно, и п?ид?мал к?л??иви?ова?? мини-???бол в ?де??е.

- ??ли знаком? ли?но?
- Ув?, не?. ?о и ?апо?ного знаком??ва ?ва?ило, ??об? пон???, ??о ??о за ?еловек. Удиви?ел?но ?к?омн?й, доб??й, ?о в?еми на?одил об?ий ?з?к. ?, коне?но, на??о??ий ???бол?н?й ?пе?иали??. ?не каже???, ??о не ?л??и?? в 1993-м ?ой ??агедии (за недел? до ??а??а ?езона-1993/94 ?олдаков ?ме?. - Ю.У.), ?на?олий ?лек?анд?ови? б?л б? ? мини-???болом на «??». Хо?? он и ?ак ?делал ог?омн?й вклад в и??о?и? го?ода, вед? именно ем? п?инадлежи? о?новна? за?л?га по ?о?ми?овани? команд?, ко?о?а? в пе?в?й же год ?воей и??о?ии ??ала п?изе?ом пе?вой лиги и завоевала п??евк? в в?????.
?????Я ????

- ?омни?е, как п?о?одил п?о?е?? об??ени??
- ?? иг?? к иг?е, ме?одом п?об и о?ибок. Те?ни?е?кие п?ием? б?али на воо??жение либо ? ??и?-?о ?лов, либо где-?о под?мо??ев. ? о ?ак?ике вооб?е б?ли ?м??н?е пон??и?. ?г?али п?ими?ивно - двое ?зади, двое впе?еди.

- ?огда же п?оизо?ел ?е??езн?й ?ка?ок в понимании иг???
- Уже в в???ей лиге. ?менно ?огда нам впе?в?е показали видеозапи?и иг? ?емпиона?а ??пании. Э?о б?ло ??о-?о!

- ?аже ???а?но п?ед??ави??, на ??о б?л по?ож пе?в?й ?емпиона? Ук?аин?.
- ??ен? з??. ?а деле ??о б?л ?емпиона? вполне п?или?ного ??овн?. Э?о б?ли не ?л??айн?е л?би?ел??кие коллек?ив?, а доб?о?н?е команд?, в ко?о??? иг?али ???бол?н?е ма??е?а, по ?азн?м п?и?инам, заве??ив?ие ка??е?? на бол??ом поле. Т??ни?н?е о?ки давали?? к?айне неп?о??о. ??ивез?и за?е?н?е балл? из ?па?енного ???а в ?овно или ??вове б?ло бол??ой ?да?ей. ??и ??ом ?емпиона? б?л дей??ви?ел?но ?емпиона?ом ???ан?, в ?оде ко?о?ого п?ед??ави?ели в?е? ?егионов иг?али межд? ?обой, ?ове??а? до??а?о?но вн??и?ел?н?е пе?еезд?. ?каза???? по и?огам ?акого ?емпиона?а в ??ойке п?изе?ов до?огого ??оило.

- ?едал?на? зада?а пе?ед вами ??авила?? пе?ед на?алом ?езона?
- ? ?азве могло б??? ина?е?

- ?е?в?й ?емпиона? в?е-?аки.
- ?? и ??о? ?ак-?о не ?л?бало?? ??а??вова?? ?ади ??а??и?. ?мби?ии вкл??или?? ??аз?. Тем более ??о п?ед??авл?ли ?де???-мам?, не ?о?ело?? ?да?и?? в г??з? ли?ом. ? ?ом? же ?же о?ен?? ??пели по??в??вова?? на ?ебе ?ил? команд в???ей лиги. ?г?али ? ними в зонал?ном ???ни?е ??бка ???ан?. ? пон?ли, ??о ??овен? не заобла?н?й. «?е?аниза?о??», нап?име?, п?оиг?али в?его в два м??а (5:7). ? б?д??его ?инали??а ??бка - запо?ож?к?? «?адежд?» - и вов?е об?г?али.

- ??о-?о в?дел?л?? в ва?ей команде?
- Тол? ?ми???ков. ??не - жи?ел? ?алла?а. Те?на?? о? ?ога. ?ил ? обеи? ног. ?бладал по????а??им голев?м ????ем. ?опи? ?ов?еменного ?ика?дин??. ? «?де??а-?о?д» он однозна?но б?л кл??ев?м иг?оком.

- ?ла?или в «?де??а-?о?д» ?о?о?о?
- ??е? жалова????. ?а?пла?а зави?ела о? коли?е??ва доб???? в ???е побед. ?а и?огов?? ?и??? ?множала?? и??одна? ??мма. ? мак?имал?но в ???е могло б??? ??и побед?. ?о??ом? в?е зави?ело о? на? ?ами?.

- ???оди?, «?о?д-банк» команд? не обижал?
- ?? ??о в?. ?е?, коне?но. ?е?минов (?п?авл???ий «?о?д-банка» -?Ю.У.) о?ен? л?бил команд?, и ?важи?ел?но о?но?ил?? ко в?ем иг?окам. Тем более ??о по на???е ?але?ий ?ик?о?ови? п?о??ой, компаней?кий ?еловек. ?а??о??ий не?авнод??н?й оде??и?. ?о??ом? и ?важение б?ло взаимн?м.

- ?о?ем? по?ле пе?вого к??га кл?б покин?л ?але?ий ?он???
- ?з-за кон?лик?а ? командой, ко?о?а? его не во?п?инимала. Хо?? п?авил?нее б?де? ?каза?? - одной из дв?? ее ?а??ей.

- ? в?о?а? половина ??ене?а подде?живала?
- Ско?ее п?о??о колебала??. ?абл?дала за ?и??а?ией ?о ??о?он?.

- ?а кем в и?оге о??ало?? ?е?а??ее ?лово?
- ?а ?е?минов?м. ? какой-?о момен? команда поп?о??? по??авила воп?о? ?еб?ом - или м?, или ?он??.

- ?б??но подобн?е о???авки п?ивод?? к о?вежени? командной к?ови.
- ?о не в на?ем ?л??ае. ??е ??о оказало?? бе??м??ленно, по?кол?к? в ?ез?л??а?е м? на ?ел?й год о??али?? без на??авника. ?азве ??о избавили ?еб? о? какого-?о мо?ал?ного г??за.
?
?ЫСШ?Я ????

- ?ол??ае???, ??о в в????? лиг? в??одили без ??ене?а?
- ?а. Фо?мал?но, коне?но, ??и об?занно??и в?полн?л ??ме?, но б?ло пон??но, ??о ??о не ?е?ение п?облем?.

- ?од без ??ене?а - зв??и? немного ???анно. Ч?о кл?б? ме?ало най?и нового на??авника?
- Так в ?де??е ?огда не б?ло ни одного мини-???бол?ного ?пе?иали??а. ?ова? иг?а, ?ове??енно д??гие, нежели в ???боле, п?авила. ?ало к?о вооб?е понимал ?пе?и?ик? ??ой иг??. Самое бол??ое забл?ждение, ? ко?о??м м? ?огда ??алкивали??, зв??ало п?име?но ?ак: ?о?о?ий ???боли?? об?за?ел?но б?де? ?о?о?им ???зали??ом, до??а?о?но п?о??о пе?еоб????? - ?мени?? б???? на к?о??овки. ?е?еоб?вали??. ? ни?его. ?б?а?н?? п?име?ов не ?о??и?а??.

- ???од в в????? лиг? ко многом? об?з?вал?
- ? об?ем, да. ??о??о м? момен? пов??ени? в кла??е не до кон?а о?ознали. ??е е?е ??в??вовали не?е??езное о?но?ение к нам ?о ??о?он?. ??е п?оизо?ло как б? по ине??ии, и о?ознание ?ого, ??о иг?аем в кл?бе в???ей лиги, п?и?ло позже. Уже когда команда пе?е?ла под ??и?дик?и? ?де??кой железной до?оги.

-?Т?ене?а-?о п??али?? и?ка???
- ?оне?но. ??ей командой. ?а одном из ?об?аний кажд?й пол??ил пе??онал?ное задание - най?и под?од???? кандида???? или ??еди ?вои? знаком?? или ??еди знаком?? ?вои? знаком??.

- ? и?оге к?о-?о на?ел ?од?на. ??о именно?
- ?о? ини?иа?ива. С ?але?ием ?ванови?ем ? пе?е?екал?? на дво?ов?? мини-???бол?н?? пло?адка?, и о его ???бол?ной п?инадлежно??и знал ?ол?ко ?о, ??о он ?або?ал ??ене?ом в ?коле «Че?номо??а». ?о видел, ??о д??-д???ик он кла??н?й.

- ??ди не в ?еме ?о???? «д??-д???ик» за ??га?ел???во.
- Э?о не ??га?ел???во. ?де??кий жа?гон. ?зна?ае? - иг?а??ий на пло?адке. То е??? не п?о??о пинае? м??, а д?мае?, комбини??е?. ?од?н и д?мал, и комбини?овал. Ч?в??вовал?? мини-???бол?н?й по?ен?иал.

- ?ак ?ам ?од?н о??еаги?овал на ??о п?едложение?
- Согла?ил?? не ??аз?, но ?леди?? за на?ими в????плени?ми ??ал о?ен? внима?ел?но. ?о?е?ал в?е иг??, даже в?ездн?е. ?ного внимани? ?дел?л об?ени? ? иг?оками, анализи?овал, го?овил??. ?, в кон?е кон?ов, ?ол? кон??л??ан?а ?менил на должно??? главного ??ене?а. ?оманда к ??ом? назна?ени? ?же б?ла го?ова. ?? ??аз? по??в??вовали, ??о ? на? по?вил?? на??о??ий ??левой. ?лавное, ??о он обладал необ?одим?м дл? ??ене?а же??ким ?а?ак?е?ом. Э?о позвол?ло ка?е??венно ?п?авл??? коллек?ивом, де?жа?? иг?оков под кон??олем.

- ?ак ??о назна?ение о??азило?? на ??ени?ово?ном п?о?е??е?
- ?она?ал? ка?динал?н?? изменений не б?ло. ?о ?же ле?ом 1995-го, когда в команд? п?и?ли ?ов?ем д??гие ден?ги, кл?б ??ал по-на??о??ем? п?о?е??ионал?н?м. Э?о ??в??вовало?? и в ??ени?ово?ном п?о?е??е, ?о е??? в полно?енн?? меж?езонн?? ?бо?а?, и в о?ганиза?ионн?? а?пек?а?. У на? по?вили?? кл?бн?й ав?об??, кл?бн?й вагон, в ?аз? ?вели?ила?? за?пла?а. ??е пе?е?ло на ?ове??енно иной ??овен?.

- ?олов? ??о не к??жило?
- ???жило. ??обенно когда ??али пол??а?? ден?ги, по ?ем в?еменам ?ове??енно не?опо??авим?е ? ?еми, ??о ? в?е? на? б?ли до ??ого.

- Ч?о можно б?ло к?пи?? на ме???н?? за?пла???
- С ?о?о?им п?о?ен?ом п?емиал?н?? ее могло ?ва?и?? на п?или?н?? инома?к?. ?л? многи? ??о б?л по??и п?едел ме??аний.
?
????Т?-96

- Т?ебовани? наве?н?ка ?вели?или?? п?опо??ионал?но до?одам.
- ?оне?но. ?е?ед командой ??аз? же б?ла по??авлена мак?имал?на? зада?а.

- Чемпион??во?
- ?а. ??и?ем, ?ел? не ко??ек?и?овала?? даже ?огда, когда м? о???авали о? «?е?аниза?о?а» на ?е??? о?ков, ко?о??е, казало??, ? днеп?опе??ов?кого кл?ба о??г?а?? невозможно.

- ?г?оки ве?или, ??о ?емпион?кий ?и??л - не аван???а?
- ?е?или. Тем более ??о ? на? ка?динал?но изменил?? ?о??ав. Э?о, коне?но, е?е не б?ла ?бо?на? ???ан?, ? ко?о?ой по?ом а??о?ии?овал?? «?окомо?ив», но в ?де??? п?ие?али ?але?ий ?н?? и Се?гей ?жегов, ко?о??е ??ановили?? ?емпионами ???ан? в ?о??аве киев?кого «Слида», л???ий бомба?ди? в???ей лиги одного или даже дв?? ?езонов ?ик?о? ?ак?м. ?о ?од? ?емпиона?а в команд? влил?? ?емпион ССС? по ???бол? 1987 года в ?о??аве «?неп?а» Ю?ий ??ли?. ? ?акже п?и?ли ?ладими? Т?ибой, ?лег ?ез?гл?й, Се?гей ?о?идзе, ?ео?гий ?ел?ников, ко?о??е пол??или ?о?о?ий мини-???бол?н?й оп?? в оде??ком «Эве??аке», в ?о??аве ко?о?ого в?иг?али пе?в?? лиг?.

- Чемпиона? пол??ил?? ??жел?м?
- ??и?ем до ?акой ??епени, ??о на неко?о??? ??апа? ???а?ивало?? ??в??во в?емени. ??е ??о б?ло ?в?зано ? дли?ел?н?ми па?зами, в?званн?ми иг?ами ?бо?ной ???ан?. ? зде?? надо о?да?? должное ?од?н?, ко?о??й ?мел на?оди?? необ?одим?? мо?ива?и?, не позвол?? команде ?а??лаби????. ?оказа?ел?н?й п?име? - иг?? ? ?опе?никами, в ко?о??? «?е?аниза?о?» по?е??л ??о п?о?ен?ов «?вои?» о?ков. Следовали они как ?аз по?ле па?з в ?емпиона?е. ?е?ва? иг?а - в ?овно, в?о?а? - в ?апо?ож?е ? «?СС». ? обои? ?л??а?? накан?не ??и? в?ездов «?е?аниза?о?а» ?од?н ????аивал нам ?па??инги ? ??ими ?опе?никами. С одной ??о?он?, м? ?ами ?о??ан?ли необ?одим?й иг?овой ?он??, а ? д??гой, в ?он??е о??авали?? и б?д??ие ?опе?ники днеп?опе??ов?ев. ?не по?ем?-?о каже???, ??о в «?е?аниза?о?е» ??? ?и??о??? ?од?на не пон?ли до ?и? по?.

- ?о?ива?о? ?од?н о?менн?й?
- ?е ?о ?лово. Так, как он из??ал ?ил?н?е и ?лаб?е ??о?он? ?опе?ников, ?огда не из??ал ник?о. ? о?ен? до?од?иво ??о об???н?л. ?огда м? иг?али ? «?СС», он показал на иг?а??его главного ??ене?а запо?ож?ев, и ?мо?ионал?но за?вил: «?ай?е мне кон?е?вн?? банк?, и ? его ?ам ?азо?в? на ?а??и!»

- Ч?о ?ам б?ла за и??о?и? ? ?егламен?ом?
- ?б??ное дело, когда л?ди подпи??ва?? ?егламен?, его не ?и?а?. ?е?ед на?алом ?езона впе?в?е б?ла п?ед??мо??ена но?ма п?оведени? «золо?ого ма??а» в ?л??ае ?авен??ва о?ков ? дв?? пе?в?? команд. ?л? ??ене?ов «?е?аниза?о?а» по?ле ни??и ? нами за п??? ???ов до кон?а ??о ??ало о?к???ием. ?? к ?ом? в?емени ?же ??авн?ли?? ? днеп?опе??ов?ами по по?е??нн?м о?кам, и они б?ли ?ве?ен?, ??о по дополни?ел?н?м показа?ел?м «?окомо?ив» и? не обойде?. ?о? на п?о?ание ?од?н и ?кн?л им ??о? ?егламен?, ??об? не ?а??лабл?ли??.

- Э?о п?авда, ??о ?ме??? ??ене?а ?еннади? Сидел?никова ?пло?ила команд? в едва ли не ?ам?й нап??женн?й пе?иод ?езона?
- ??ма?, да. Э?о б?л ???а?н?й ?ок. ??е п?оизо?ло во в?ем? в?езда на календа?н?е ма??и в ?апо?ож?е, когда п?и?ологи?е?кое нап??жение в команде б?ло на??ол?ко ?ил?н?м, ??о до?одило до же??ки? ????ек в ??ени?ово?н?? дв????о?онка?. ? по?ой и до на??о??ей же??око??и. ?дна из ?аки? дв????о?онок ?о??о?ла?? накан?не ?ого в?езда. ??ла ж??ка? за??ба. ? ??дил ее ?еннадий Ю??еви?. ? команде он о?ве?ал за об?е?изи?е?к?? подго?овк?. ?ак ?еловек впе?а?ли?ел?н?й, п?ин?л он в?е ??о близко к ?е?д??. ??обенно в закл??и?ел?ной ?азе, когда ?по?? по повод?, б?л гол или не?, а иг?а ?ла до гола, пе?е?о?ли в ??ган?, и в?е в и?оге накин?ли?? на него ? ??ебовани?ми п?ин???, наконе?, какое-?о ?е?ение. ?оне?но, ??о ли?? ко?венно повли?ло на его ?о??о?ние, по?ом? ??о он ?оже, как и многие из на?, не б?л го?ов к ?аком? ??ма??ед?ем? нап??жени? и ?акой накаленной об??ановке в команде. ?о когда нам ?ооб?или о ?ом, ??о ? Сидел?никова ?е?де?н?й п?и???п, м?, коне?но же, в?помнили ??? зло??а??н?? ??ени?овк?. ? помимо подавленного ?о??о?ни? о???али ?ил?ней?ее ??в??во вин?.

- ? как ?од?н о?но?ил?? к ?аким же??ким ?па??ингам?
- ?доб??л. С?и?ал, ??о подобна? конк??ен?и? ?ол?ко на пол?з? команде.

- ?е?мо??? на ?ок, оба ма??а в ?апо?ож?е в? в?иг?али.
- ??кл??и?ел?но на мо?ал?но-волев??. ?о?ле ??и? ма??ей на???пало оп???о?ение. ?адо??и ??и побед? не до??авили никакой. ??о??о ?делали ?во? ?або??. ?адо б?ло доби???? ?ез?л??а?а - добили??.

- ?о по?ле ?инала-?о ?адовали???
- ?оне?но. Там в?е ?же б?ло ина?е. ? ?ом? в?емени кон?лик?? и??е?пали??, и команда по-на??о??ем? ?пло?ила??. Хо??, коне?но, пе?в?е мин??? по?ле ?инал?ного ?ви??ка в ?аздевалке м? на?одили?? в ?аком ?о??о?нии, ?ловно ?ол?ко ??о в???н?? ?азг??зили ??дно ? пе?ком, и о?ознание ?ого, ??о ?делано бол??ое дело, ??ало п?и?оди?? позже. ?е?в?е великие м??ли мен? ли?но по?е?или ?е?ез недел? по?ле иг?? ? «?е?аниза?о?ом».

- «?оло?ой ма??» - о?об?й во в?е? ?м??ла??
- ?а. ??обенно по ?а??и около???зал?ного ан???ажа.

- Ч?о-?о по?ло не ?ак?
- ?огло пой?и не ?ак. ?акан?не ?одили ?л??и, ??о ??ковод??во днеп?опе??ов?кого кл?ба го?ови? какие-?о п?овока?ии. ?а?и ??ководи?ели к ??им ?л??ам о?не?ли?? на??ол?ко ?е??езно, ??о к команде п?и??авили ?ело??ани?елей. ?до?овенн?е ?еб??а ?оп?овождали на? пов??д?, ?ледили за кажд?м на?им ?агом. ? ?во? о?е?ед? бе?покоили?? за на? и ??ене??. ?ап?е?али ли?ний ?аз в??оди?? из го??ини?н?? номе?ов. ????ени? необ??н?е. ? какой-?о момен? м? и ?ами ??али огл?д?ва???? по ??о?онам.

-??а ?ем о?нов?вали?? ??и ?л??и?
- ?ово?или, ??о бо??? «?е?аниза?о?а», ?кажем ?ак, не ?ов?ем п?о???е л?ди.

- ??иминал?
- ??оде ?ого. ? е?ли в?помни??, ??о ??о б?л за год, ?о опа?ени? не б?ли ли?ними. Сам?й ?азга? ли?и? дев?но????. ?о, ?лава ?ог?, обо?ло??.

- ?оже? б???, ??о и е??? ?ез?л??а? ?або?? о??ан??
- ?е и?кл??ено.

- ?ак ва? в???е?или в ?де??е?
- Шика?но. С б?ке?ом ?ве?ов. ?ак ге?оев.

- ??ке??? иг?ал ????
- ? как же. ??ковод??во ??? позабо?ило??. ? ?е?ез недел? наг?адили. ?оло??е медали и ?до??ове?ени? ма??е?ов ?по??а ?о?же??венно в???ил ?еннадий ?и?ен??к.
?
??Ь?Ч??С? - ????Ц? - ???СС?

- ? когда ?знали о ?е?ении ?од?на ?а???а???? ? ?и?иллом ??а?ием?
- ?а ?емпион?ком банке?е. Тол?ко не ? об ??ом ?знал, а ?од?н. ?? мен?. Э?о б?ло мое ли?ное ?е?ение.

- ?еожиданно. ?аве?ное, на ?о б?ла ве?ка? п?и?ина?
- ??ла ?ака? п?и?ина. ?ин?в?ий ?езон. ?? него ? ?ак ???а?но ???ал, ??о ?о?ело?? вооб?е заб??? о мини-???боле.

- ?од?н? как об ??ом ?казали?
- Там, на банке?е, ?але?ий ?ванови? за?вил, ??о е?ли ? в ?лед???ем ?езоне не попад? в ?бо?н??, он мен? из команд? о??и?ли?. Э?о его л?бим?й п?ием. Так он мо?иви?овал иг?ока дл? дал?ней?его ?о??а. ? ?ак как м? ? ним в?егда б?ли на «??», ? вполне ?покойно о?ве?ил: «?е?, ?але?а, ни?его ? ?еб? не пол??и???. Я ??ож? ?ам». Э?ого он ?вно не ожидал, и мин??? две не ?водил ? мен? глаз. ? по?ом, каже???, о?енило. ?од?мал, наве?ное, ??о ? вме??е ? киевл?нами ??ож? в ?ол?ко ??о ?озданн?й «?н?е?ка?»: «Т? ??оди?? в «?н?е?ка?»?!» Я о?ве?ил, ??о ??ож? вооб?е. ? ?о? момен? ? мен? дей??ви?ел?но б?ло до??а?о?но. ?а год заб?о?ил ин??и???, надо б?ло под??н????? в ??ебе. ?а и п?о??о ?о?ел п?иве??и м??ли в по??док.

- ?од?н о?гово?и?? п??ал???
- ?дин ?аз. ?озвонил и пе?е?п?о?ил, не пе?ед?мал ли ?. ? когда ??л??ал ?о? же о?ве?, поп?о?ил: «??иди, ?о?? б?, нов?й кон??ак? по?мо??е??».

- ?? ко?о?ого б?ло б? невозможно о?каза?????
- ?а. ?еб??а мне по?ом гово?или, ??о кон??ак? п?ед??ма??ивал о?ен? п?или?н?е ??лови?.

- ?алели?
- С?а?а??? никогда ни о ?ем не жале??. ?о к?айней ме?е, ??ож? о? ?амокопаний в ??иле «мог -? не ?мог». ??ли позволи?? ?ебе ?акое, ?о можно б????о п?ий?и к в?вод?, ??о ?? ?лабак, по?ом? ??о мог, но не ?мог. ? ?ом? же ?е?ез год ? ве?н?л?? в в????? лиг?, и п?овел на ??ом ??овне е?е не?кол?ко ?о?о?и? ?езонов.

- ? «?о?е» о??али?? ?епл?е во?поминани??
- ? ?елом, да. ? ?л?и?ев?ке ?оздали команд?, ко?о??? ок??жили забо?ой и вниманием, ?оздав ей о?ли?н?е ??лови? дл? ?азви?и? - о? о?ганиза?ии полно?енного ??ени?ово?ного п?о?е??а до ?е?ени? в?е? б??ов?? п?облем. ?о ?а??и о?ганиза?ии кл?б вооб?е ни в ?ем не н?ждал??, а идеал?ное геог?а?и?е?кое ?а?положение го?ода позвол?ло п?оводи?? в ?ом ?и?ле и на ?ли?е ка?е??венн?е меж?езонн?е ?бо?? даже зимой. ? ?ожалени?, ??ого нел?з? ?каза?? о ?по??ивной ?о??авл???ей. ?е?мо??? на вполне бое?по?обн?й ?о??ав, команда, по бол??ом? ??е??, не ?о?ла, довол???в???? ?ол?? к?епкого ?е?едн?ка. ?дной из ??ки? о??и?а?ел?н?? о?обенно??ей кл?ба б?ло и?к????венное деление команд? на ?вои? и ??жи?. ??ак?и?е?ки по?ле каждой календа?ной иг??, ??ене?? о?ме?али, кака? ?е?ве?ка ??г?ала л???е - ил?и?ев?ка? или оде??ка?.

- ? «Ук??плав» ??ли именно по ??ой п?и?ине?
- ?е?. ??о??о п?ед??авил?? ?л??ай. ?огда «?о?е» не попало в ?инал?н?й ??ап, мен? и ?а?? ??даков?кого п?игла?или в доне?кий кл?б.

- Ч?в??вовало??, ??о ??о б?д??ий многок?а?н?й ?емпион ???ан??
- ?е?, коне?но. Э?а команда, ко?о??й ?же ?огда ??ководил ?лег Солодовник, б?ла ?ол?ко в на?але ?воего бол??ого п??и.

- ??едложение о??а???? в ?оне?ке и??одило о? кл?ба?
- ?а. ?а ?ини?е ?ого ?езона м? команде помогли, по??ом? дон?ане п?едложили подпи?а?? полно?енн?й кон??ак?. ? пона?ал? в?е ?клад?вало?? ?о?о?о. Я пол??ал иг?овое в?ем?, ?ег?л??но попадал в ?о??ав, команда в?иг??вала. ?о ?ак п?одолжало?? недолго. ?овно до ?ой по??, пока неожиданно не в?к??ли?? п?облем? ? ?е?д?ем.

- Т?евожн?й звонок. ? до ??ого ?е?д?е ?алило?
- ?е?. У?и??ва? ?о, ??о впо?лед??вии ??и п?облем? и??езли бе??ледно, ? ??о ?в?з?ва? ? пе?е??омлением. ?, к??а?и, ?огда одним из ?е?ений ??ой п?облем? б?ла па?за в в????плени??, ?ем более ??о дл? ??ого б?л под?од??ий повод - па?за на???пала и в ?амом ?емпиона?е из-за иг? ?бо?н??. ?о, ?в?, ??им не ог?ани?ило??. ?о в?ем? одной из иг? безобидн?й ?кол в?звал п?га???? ?еак?и? - ? по?е??л ?ознание п??мо в ?аздевалке. ?ол??е в?его и?п?гали?? ??ене?? и в?а? команд?. ?абе?покоили?? о возможн?? по?лед??ви??. ?ом? же ?о?е??? не??и о?ве???венно???, е?ли, не дай ?ог, ?л??и??? ??о-?о неп?едвиденное. ? о? мен? по?пе?или избави????.

- Э?о п?и дей??в???ем кон??ак?е?
- ?менно. ?е?мо??? на ?о, ??о ?огла?ение о??авало?? в ?иле е?е на пол?о?а года, мне п?едложили ?й?и из кл?ба на п?ава? ?вободного аген?а. ? ?о? момен? воп?о? казал?? ?е?енн?м, но ?же в ?де??е ? пон?л, ??о «Ук??плав» не п?о??о о? мен? избавил??, но кин?л на не???ойк?, по?кол?к? ?огла?ение ?о мной ?азо?вали в одно??о?оннем по??дке, ?о?лав?и?? на п?облем? ? ?е?д?ем. ?бман в?к??л?? в ?иеве, когда мен? за?вл?ли в пе?в?? лиг? за «Че?ное мо?е-С??». ?огда ??ме? о?о?мл?л за?вк?, его ?дивленно ?п?о?или: «?? ??о, не в к???е, ??о ? ??а?и? п?облем? ? ?е?д?ем?!»

-??ад? б?ли внов? оказа???? в ?де??е?
- ??е б?. ? ?о? момен? «Че?ное мо?е» б?ло на?одкой. ?е?ва? лига, ?одной го?од. ?г?ал ? ?довол???вием.

- С?? б?л ?аким же ?довол???вием?
- ?а ?лова?. ?е??пек?ив? ?и?овали?? ?ад?жн?ми. У?и??ва? ?о, ??о ? закон?ил военн?? ка?ед??, а?мей?кое ??ковод??во обе?ало ? пов??ением звани? до капи?ана, в ???? более о?даленной пе??пек?иве б?ла де??ко-?но?е?ка? ?кола С??. ?? и, ?об??венно, ?емпиона? ???ан?, пе?ва? лига, ?о е??? возможно??? дл? за?або?ка. ? ?ез?л??а?е пе??пек?ив? ?ак на ?лова? и о??али??, и ? кл?бом ? б?л в?н?жден ?а???а????. ??ло ??о на??ол?ко болезненно, ??о и в?помина?? не ?о?е???. ???ал??, п?авда, в пам??и один ??кий ?пизод. Св?зан он ? в????плением в Сама?е на пе?вен??ве ?оо??женн?? ?ил С??. Там ?к?аин?ка? ?бо?на?, к?да мен? п?игла?или как иг?ока С??, до?ла до ?инала. ?бидно ????пили ?ил?ной ?о??ий?кой команде в дополни?ел?ное в?ем? ?о ??е?ом 5:6.
?
Т?????С??Я ???Ь???

- ?е?е?од о? иг?овой ка??е?? к ??ене??кой п?оизо?ел в «??ле?ике»?
- ?а. ?о?ле С?? иг?ал за «Ч?Т», и в одном из ма??ей ?емпиона?а го?ода забил «??ле?ик?» ?е???е м??а. ??авда, ??о не помогло. ??оиг?али 4:5. ?а?о по?ле ??ого ма??а мен? в «??ле?ик» и позвали.

- ? ка?е??ве иг?а??его ??ене?а?
- ?о ?ак?? ?ак и пол??ило??, ?о?? изна?ал?но должно??? главного п?едлагала?? ?олоде Т?ибо?.

- Т?ене??кое ?еме?ло п?и?ло?? о?ваива?? на п?ак?ике?
- ?а. Тем более ??о ?ам кл?б и иг?оки, ?анее на п?о?е??ионал?ном ??овне не иг?ав?ие, ??ом? ?по?об??вовали.

- ? ?ем ?ек?е? ???еми?ел?ного п?ог?е??а «??ле?ика»?
- Э?о б?ла команда пода??и? надежд? л?дей, ко?о??е ве?или, ??о ?мог?? до??и?? оп?еделенной ве??ин?, и понимали, ??о дл? ??ого им н?жно п?о?ви?? мак?им?м ?е?пени? и ??е?ди?. ? к?оме ??ого, команда б?ла как одна ?ем??. ?е ?ол?ко на пло?адке, но и за ее п?еделами.

- «??ле?ик» на??ол?ко ?а??о п?ак?иковал иг?? ? п???м полев?м, ??о ?о в?еменем о?поли?овал ??о? ?лемен? до бле?ка.
- Я за?азил?? ??им, когда иг?ал за «?окомо?ив». ? впе?в?е ??олкн?л?? ? ??им в к?бковой иг?е ? «?е?аниза?о?ом». ?? вели 4:1, по?ле ?его днеп?опе??ов?? ?н?ли в?а?а?? и об?г?али на? 8:4. Т??дно б?ло пове?и??, ??о ?акое возможно в п?ин?ипе. ?о? ? ?е? по? ??а м??л? не покидала мен?. ? когда ? ??ал ??ене?ом, ??ом? ?оз?г???? ? ?дел?л едва ли не пе?во??епенное зна?ение. ?о?одило до ?ого, ??о м? п?о??о ??или?? де?жа?? м??, и?пол?з?? ?ал??-а?ак?. Э?о когда показ?вае??, ??о ?оби?ае???? а?акова??, но на деле п?одолжае?? кон??оли?ова?? м?? по а?ак???ем? пе?име???. ?, коне?но же, о?ен? ?е??езно го?овили?? к ??ом? п?и?ологи?е?ки. ?о?ом? ??о иг?а ? п???м полев?м ??еб?е? ?ве?енно??и. С??а?а, ??о ?? о??авил во?о?а п????ми, б??? не должно.

- ?а ?ей ??е? «??ле?ик» ?инан?и?овал???
- ?а ??е? ??ед??в ?о?и?а ?апиж?ка, ?лек?анд?а ?ака?енко, ???е?лава ?ап? и ?на?оли? ?оломий??ка, ? ко?о??? б?л ?об??венн?й бизне?. ?лагода?? ??ом? команда никогда ни в ?ем не н?ждала??. ???гое дело, ??о дл? в???ей лиги ??и? ??ед??в б?ло недо??а?о?но.

- ?е?или, ??о ?да???? най?и ?инан?и?ование?
- ?о по?леднего момен?а. ?о когда пон?ли, ??о за?во?н?й взно? не по??н???, ?е?или ?азой?и??.

- ?е б?ло обидно?
- ?огда ? ?еб? не? нов?? в?зовов, и?к????венно ?о??ан??? п?ежний ??овен? не имее? ?м??ла. ?? к ?ом? в?емени ?же даже ??пели д??г о? д??га ???а??. ? ??о б?ло п?еодолимо ?ол?ко в ?л??ае нов?? ?елей.

- ?о ? ?ака?енко ва?и п??и не ??аз? ?азо?ли??.
- ?а. ?? е?е ?ем? ле? ?або?али вме??е. ? в «?ике», ко?о?а? ?о в?еменем ??ан??о?ми?овала?? в «То?надо», и на пе?вом ??апе в «?а??ионе». ? везде добивали?? ??пе?ов.

- ?о?ле «??ле?ика» ва? ка??е?н?й г?а?ик по??о?нно мен?л??. ?о?ем??
- Так пол??ало??, ??о п?оек??, в ко?о??? ? ??а??вовал, о?ганизов?вали?? под ?и?мин??н?й ?ез?л??а?. ?огда мен? п?игла?али в команд?, ??аз? ??авили зада?? в?иг?а?? ???ни?. «?ика», «То?надо», «?а??ион», «?обеда». ??е ??о - ?емпион?кие п?оек??. Тол?ко в «?а??ионе» б?л ?ан? в?й?и на более в??окий ??овен?, но не ?ложило??.

- ?а п??над?а?? ле?, как ??ене?, в? накопили до??а?о?но бол??ой оп??. ???? желание п?одолжа?? п?о?е??ионал?н?й ?о???
- ??бой ?важа??ий ?еб? ??ене? ??и??? в?? жизн?. ?о??ом? ?ей?а? ? наме?ен п?ой?и ?пе?иализи?ованн?е ???бол?н?е к???? по ка?его?ии «С», ??об? пол??и?? возможно??? ?або?а?? ? под?а??а??им поколением, ??о наз?вае???, де-??е. Хо?е??? ?а??и?и?? к??гозо? ?пе?иализи?ованн?? знаний.

- Т?ан?л??ии недавнего ?емпиона?а ?в?оп? мог?? ?л?жи?? в ка?е??ве дополни?ел?ного ??ебного по?оби??
- ???е??венно. ?л? пов??ени? квали?ика?ии ??о к?айне необ?одимо. ??обенно ? ??е?ом много?и?ленн?? ??ебований, ко?о??е дик??е? ?ов?еменн?й мини-???бол. Тем более ??о на? вид ?по??а, ко?о??й, ??д? по в?ем?, ?ов?ем ?ко?о б?де? вкл??ен в олимпий?к?? п?ог?амм?, ни на мин??? не ??ои? на ме??е.
?
?У?УЩ??

- ?акие зада?и по??авлен? пе?ед вами в «Эк?п?е??-?еде»?
- ?ада?а одна - подго?овка ?езе?ва дл? «Uni-Laman». ?ад?е? ?о, ??о молодеж?, ?об?анна? в ??ой команде, ???еми??? п?ог?е??и?ова?? и ?о?е? ??и????.

-??е?в?е ?о??ки ??ого п?ог?е??а ?же видн??
- ?а. ? в ?ез?л??а?а? в????плений, и в заме?ном ?о??е ма??е???ва. ? ?а??но??и, к ??ени?овкам и иг?ам пе?вой команд? ?же п?ивле?ен ?вгений Ч?мак. ? ??о ?ол?ко на?ало.

- Чем? важнее на??и?? молодеж? на пе?вом ??апе?
- ?дап?и?ова?? к ???е??ам, ? ко?о??ми они б?д?? ??алкива???? в иг?е. ???гими ?ловами - подго?ови?? п?и?ологи?е?ки. Чи??о иг?ов?е о?ибки, п?о?ен? ко?о??? в данн?й момен? п?име?но ?авен ко???и?иен?? полезного дей??ви?, ?ей?а? в?о?о??епенн?. ?ажно, ??об? ?еб??а не паниковали, когда ? ни? ??о-?о не пол??ае???. ? понимали, ??о ?ез?л??а? неп?еменно п?иде?, е?ли к нем? ?е?пеливо ид?и.

- ??ли ? п?авил?но понима?, на ??ени?овка? модели?????? иг?ов?е ???е????
- ?оне?но. ?аждое ??ени?ово?ное зан??ие п?иближае? команд? к иг?е, к ко?о?ой они должн? б??? го?ов?. ?ап?име?, ??об? в?а?а?? не бо?л?? м??а, под?озна?ел?но зак??ва? ли?о ??ками, он должен п?еодоле?? ??о? ???а? на ??ени?овка?. ?икогда не заб?д?, как на мои? глаза? в??о? ?нд?ей ?абл?ани, ко?о?ого, ??об? избави?? о? ???а?а, п?и?одило?? бе?по?адно ?а????елива?? п??е?н?ми ?да?ами ? дев??и ме??ов.

- ?о ?ак вед? можно нока??и?ова??.
- ?оне?но. ?о л???е п???? ??о п?оизойде? на ??ени?овке, и по?ом он б?де? в?егда к ??ом? го?ов, нежели ??о ??ане? дл? него неп?и??н?м ???п?изом во в?ем? ма??а. ? кон?е кон?ов, м??ом е?е никого не ?бивали, а ?а?ак?е? ? па?н? должен б??? к?епким.

- ?ини-???бол - один из ?ам?? поп?л??н?? видов ?по??а в ?де??е. Ч?о ме?ае? на?ем? го?од? б??? п?ед??авленн?м на в???ем ??овне?
- ?ол?на? ?ема. Тол?ко недо??а?ком ?инан?и?овани? ее не ??о?м?ли??е??. Сегодн? мини-???бол зави?и? и?кл??и?ел?но о? доб?ой воли ме?ена?ов. ? моей ка??е?е, к ??а????, ?акие л?ди б?ли. Э?о ?лек?анд? ?ака?енко, ???е?лав ?апа, Ю?ий ??е?нов, ?нд?ей ?але??кий, Се?гей ??л?ва?, ?и?алий ?волембов?кий. ?о ?акие л?ди - бол??а? ?едко???. ? дл? ?азви?и? мини-???бола необ?одим ?и??емн?й под?од. ?о??да???венна? п?ог?амма. Ф??зал в ?кола?. ??авил?на? ве??икал? ?азви?и?. Т?не??? ?попе? ? о??????вием в го?оде ?во??а ?по??а и обо??дованн?? иг?ов?? залов. ? ?о, ??о е???, на?оди???, м?гко гово??, в зап??енном ?о??о?нии. ?ло?адки не в?де?жива?? никакой к?и?ики. Холодн?е поме?ени?, ан?и?ани?а?н?е ??лови?, о??????вие даже минимал?н?? ?доб??в. ??е ??о о?бивае? о?о?? занима???? л?бим?м видом ?по??а.

?не, как оде??и??, гово?и?? об ??ом бол?но. Тем более ??о ? мен? ?по??ивна? ?ем?? в не?кол?ки? поколени??. Цве?а довоенной ???бол?ной ?бо?ной ?де??? за?и?ал мой дед. ?а обла??ном ??овне иг?ал о?е?. ?, межд? п?о?им, ??ководил ???ои?ел???вом ??да ?по??ивн?? об?ек?ов. ?дин из ни? - без п?е?вели?ени? знамени?а? ???бол?на? пло?адка на 6-й Фон?ана, ?е?ез ко?о??? п?о?ли бол??ие ???зал?н?е имена. ? ? ?ам, к??а?и, в??о? во многом именно благода?? ей. ??оме ?ого, ??пе?н?м ???бол?н?м ??ене?ом ??ал ??а??ий б?а?, команд? ко?о?ого неоднок?а?но в?иг??вали ?емпиона? и ??бок го?ода. ? ??а??а? до??, ко?о?ой е?е ?ол?ко одиннад?а?? ле?, занимае??? легкой а?ле?икой, и ?же ?вл?е??? п?изе?ом обла??н?? ?о?евнований.
?о в?е-?аки, как оде??и?, оп?имизма не ?е???, и о?ен? наде???, ??о оде??кий ???зал жде? бол??ое б?д??ее.
?
Ю?ий УС?ТЮ?

?азе?а «??ем? ?по??а» (?де??а)


?и?илл ???С??
?одил?? 9 ?нва?? 1973 года в ?де??е.
?о?пи?анник оде??кого «?окомо?ива» (пе?в?й ??ене? - ??им ?а?вееви? Ша?и?). ?а??е? ?по??а Ук?аин?.
?????пал за кл?б?: «?окомо?ив» ?де??а (1993-96), «?о?е» ?л?и??в?к (1996-2000), «Ук??плав» ?оне?к (2000), «Ч??ное мо?е-С??» ?де??а (2001), С?? ?де??а (2001-02), «??ле?ик» ?де??а (2002-04).
? 1995 год? п?ивлекал?? в на?ионал?н?? ?бо?н?? Ук?аин?, а в 2001 год? в ?о??аве ?бо?ной ??ал ?е?еб??н?м п?из??ом на п?о?одив?ем в Сама?е пе?вен??ве ?оо??ж?нн?? ?ил С??.
Чемпион Ук?аин? и ?инали?? ??бка ???ан? (1996). Се?еб??н?й (1994) и б?онзов?й (2004) п?изе? пе?вой лиги. Чемпион Ук?аин? ??еди ве?е?анов 40+ (2014). ??онзов?й п?изе? ?емпиона?а Ук?аин? ??еди ве?е?анов 35+ (2008). ??онзов?й п?изе? ?изне?-лиги Ук?аин? ??еди команд С?пе?лиги (2008). Чемпион ?изне?-лиги ?де??? (2007, 2008). ?блада?ел? ??бка ?де??? (2001, 2002, 2003, 2005, 2006). Чемпион ?де??? ??еди ве?е?анов 35+ (2009, 2012). Се?еб??н?й п?изе? ?емпиона?ов ?де??? (2001) и ?де??кой обла??и (1997). ??онзов?й п?изе? ?емпиона?а ?де??? (2010). Се?еб??н?й (2011) и б?онзов?й (2013) п?изе? ?емпиона?а ?де??? ??еди ве?е?анов 35+. Финали?? ??бка ?де??? ??еди ве?е?анов (2013, 2014). ?блада?ел? ??бка Ук?аин? (2008) и победи?ел? ??ан-??и ?де??? (2007) по пл?жном? ???бол?.
????ий бомба?ди? пе?вой лиги Ук?аин? (2004). ????ий бомба?ди? ?емпиона?а ?де??? (2001). Явл?е??? един??венн?м оде??ким ???зали??ом, п?еодолев?им ??беж в ??о заби??? м??ей в в???ей и пе?вой лига? Ук?аин?. ?менем ?и?илла ??а?и? назван? ???ежденн?е газе?ой «??ем? ?по??а» «?л?б бомба?ди?ов 100», ?ленами ко?о?ого б?д?? ав?ома?и?е?ки ??анови???? иг?оки, забив?ие за оде??кие команд?-ма??е?ов 100 и более м??ей в пе?вой лиге Ук?аин?, и «?л?б бомба?ди?ов 100+100», в ко?о??й б?д?? вкл??а???? оде??кие ???зали???, забив?ие по ??о м??ей и в в???ей, и в пе?вой лиге ?емпиона?а ???ан?.
????ий бомба?ди? ??бка ?де??? (2001, 2002). ????ий бомба?ди? С?пе?к?бка ?де??? (2005). ????ий бомба?ди? ?а??е?-лиги ?де??? (2010). Явл?е??? одним из л???и? бомба?ди?ов в и??о?ии о?и?иал?н?? л?би?ел??ки? ?о?евнований ?де???, имее? в ?воем ак?иве более 300 заби??? м??ей и в?оди? в «?л?б бомба?ди?ов 100 ?огдана Сми?ко». ????ий иг?ок ??бка ?де??? (2004). ????ий иг?ок ?емпиона?а ?де??? (2005). ????ий иг?ок ?а??е?-лиги ?де??? (2010).
Т?ене??к?? ка??е?? на?ал в 2001 год? в оде??ком «??ле?ике», ко?о??й в?вел в в????? лиг?, однако из-за ?инан?ов?? ???дно??ей команда б?ла в?н?ждена о?каза???? о? пов??ени? в кла??е и п?ек?а?ила ?во? ???е??вование. С 2005 года ??ени??е? л?би?ел??кие кл?б? ?де???. Т?ени?овал команд?: «??ле?ик» (2001-04), «?ика» (2004-05), «То?надо» (2005-06), «?а??ион» (2006-07), «?обеда» (2007-09), «?а??» (2009-12), «?инамо» (2010-11), «Эк?п?е??-?ед» (ве?е?ан?) (2012-13), «Эк?п?е??-?ед» (молод?жна? команда «Uni-Laman») (2015-16).
????ий ??ене? ?емпиона?а ?де??? (2006). ????ий ??ене? ?изне?-лиги ?де??? (2007, 2008). ????ий ??ене? ?емпиона?а ?де??? ??еди ве?е?анов 35+ (2013).
Явл?е??? ав?о?ом ?никал?ного до??ижени?: в?иг?ал п??? ?оз?г???ей ??бка ?де??? ? ?е????м? ?азн?ми командами - «??ле?иком» (2001, 2002), «?ежав?» (2003), «То?надо» (2005), «?а??ионом» (2006). ??и ??ом «??ле?иком», «То?надо» и «?а??ионом» ??ководил в ка?е??ве иг?а??его главного ??ене?а.
? 2003 год? наг?ажд?н медал?? ???о?иа?ии мини-???бола ?де??кой обла??и «?а п?еданно??? мини-???бол? и поп?л??иза?и? ??ого вида ?по??а на ???бол?н?? пол?? Ук?аин? и обла??и».
??ед??авлен к ?о???ном? ?нак? ??Ф??.
?

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.