?ела?????ела????-2020/21. ?лей-о??. 1/8 ?инала. LIVE!Чемпиона? ?в?оп???новний ?а?нд ж?но?ого ?в?о: ??е??м ??пе?ником зб??но? Ук?а?ни ??ала ?ел?г??Эк???а-лига?го? ?о???н: «?е ?о??в би зали?и?и?? на безл?дном? о???ов? з во?о?а??ми, бо вони небезпе?н? ?лоп??»Чемпиона? ?в?оп??озе ?ле?ио: «???? команд?, ? ко?о??ми не ?о?ело?? б? в???е?а????»??пани?-2020/21. Т?? 30. Смена лиде?а и в?ле? «Фе??ол?»??али???али?-2020/21. ????ие гол? и ?ейв? 26-го ???аЭк???а-лига?ани?л ?бак?ин ??найк?а?ий г?аве?? кв??н? ? Favbet ?к???а-л?з? 2020/21?ига ?емпионов У?Ф???гла?: «?е?мо??? на в?е ???дно??и, ? ко?о??ми м? ??олкн?ли?? вме??е, м? о??аем?? ??ойкими и ?ил?н?ми»?ига ?емпионов У?Ф?Тайнан: «?лагода?? кон????к?ивной к?и?ике ? ???оил замок ?воей ме???»??пани??ани Сан?о? ??оди?, ?а?а?л? ?а?о о??ае???, ?ин возв?а?ае????зе?байджан??полком ?ФФ? ?е?и?, к?о п?ед??ави? ?зе?байджан в ?иге ?емпионов У?Ф??ига ?емпионов У?Ф??п?еделен? календа?? и ?о?ма? ?иги ?емпионов У?Ф? ?езона 2021/22Чемпиона? ?в?оп?С?а???е? квали?ика?и? жен?кого ????-2022??али???али?-2020/21. Т?? 26. ??е по ме??амЭк???а-лига?изна?ено да?и б?онзово? ?е??? Favbet ?к???а-л?ги м?ж «?не?г???» ? «Х?Том»Ф??зал в ми?е??га ?емп?он?в У?Ф? 2020/21: ??а?и??и?н? п?д??мки??азили??ано?л Тобиа?: «??ма?, ? вели?ай?ий иг?ок в?е? в?емен»?ига ?емпионов У?Ф??ига ?емпионов У?Ф?-2020/21. ??о?ой ??о?ей дл? ли??абон?евФ??зал в ми?еЧемпиона? ???????Ф-2021. LIVE!?ол??а??бок ?ол??и-2020/21. Финал. LIVE!

?вген ?ога?ов: «?а ?емп?она?? ?в??? мали в?дно?но ?п?и??лив? ???к?, а по??м не?под?вано в??а?или ???н? п?д ногами»

?вген ?ога?ов ?озпов?в п?о??лавн? в??и ?по??ивно? ка??�єри, ??кав? де?ал? г?аве??ко? б?ог?а???, жи???в? вподобанн? ? майб??н? плани


?егенда запо??з?кого ???зал? п??л? заве??енн? п?о?е??йно? ка??�єри нин? намага????? ?ебе знай?и на нов?й нив? ??на ??ене???ком? м???к? доне??кого ?�АРПИ�? ??о ?лавн? в??и ?по??ивно? ка??�єри, ??кав? де?ал? г?аве??ко? б?ог?а???, жи???в? вподобанн? ? майб??н? плани на по?ад? г?а??ого ??ене?а завжди амб??ного доне??кого колек?ив? ? на???пном? ма?е??ал?. ?ала??ов?й?е??, б?де бага?о л??е?, в??м, ми ??а?али?? з?оби?и ?н?е?в?��???кавим дл? ?и?окого кола п?и?ил?ник?в ???зал?.

«Такого п?д?од?, ?к ? ?а?к?в??ком??«?окомо?ив?»?н?де не з??????ав»
?

???вгене, н?мо за?оди?и ? ?озмов? не??анда??но?�Післ�?майже ???о? де???к?в ?ок?в ? ?по???, ?о вла?не каж??и ?об? дав ???бол, або ???зал, взагал??
???о пе??е, ?е к?п? непе?едавани? емо??й, ко??и? важко д???а?и ? зви?айном? жи???. ??дв?дав п?в?в???. ?авд?ки ?во?й п?о?е??? ма? ?имало д??з?в ?а знайоми? ? бага??о? к?а?на?. ?агалом, в?е ?о за?аз ма? ??в?е ?е ?акож ?ез?л??а? мого пе?еб?ванн? ? ???зал?.

???е жалк???, ?о ???л?ки ?ок?в довело?? ?ебе обмеж?ва?и ? в??ом? аби б??и завжди ? ?он??? ?а п?д??им?ва?и га?н? ?о?м??
???ви?айно, ?о н?. Я завжди ??авив пе?ед ?обо? певн? ??л? ?а по??м к?ок?вав до ни?. Спо?а?к? ?е б?ло п?о??о здоб???? медалей ?емп?она??, по??м по??апл?нн? до зб??но?. Тоб?о завжди б?ли завданн?. Це ?п?и?ло п?дви?енн? май??е?но???, а ?азом ?з ?им по???йно мо?ив?вало. ?е?ай за?аз мо? ?лова п?озв??а?? банал?но, але ?е б?ло ?ого ва??им, аби ?е?п??и, обмеж?ва?и, ?к ви каже?е??br/>
??Я дивл???, ?о ? за?аз ?вген ?ога?ов ?м?ливо може да?и ?о?? бага??ом молодим г?ав??м. ??ли?? ?ек?е?ом ?вого ?по??ивного довгол??????/strong>
???ема? н??кого о?обливого ?е?еп?? ? ??ом? ?ен??. ?о???бно п?о??о л?би?и ?во? ?п?ав? ?а в?ддава?и?? ?й ??лком ?а повн????. ??же важливо завжди, п?дк?е?л?? ??завжди, виклада?и?? на ??ен?ванн??. ?ез ??ого зайве ?оз?а?ов?ва?и на ?кий?? ?п?и??ливий ?ез?л??а? ? г??. Такого п?о??о не б?ва?. Я завжди б?в впевнений, ?о кожна пе?емога по?ина????? з ??ен?вал?ного п?о?е??. Як ?по???мен п?а??? на ??ен?ванн?, ?ак в?н по??м ? ви???па?име. ?а 50 в?д?о?к?в виклада???? на ??ен?ванн? ??? л?п?ом? випадк? о??има?? ???л?ки ж ? г??. Це ак??ома. Тоб?о н??ки? ?ек?е??в ??мо? ?о?ма ?е ?ез?л??а? ви?нажливи? ??ен?ван? ?а п?агненн? вдо?конали?и вла?н? май??е?н????.

???? ж бо ?а??ва?и, ?е ?к?л?ки ?ок?в ?и за?аз ? ?по????
??Так ви ж вже по?а??вали (?м??????). ?а?аз мен? 37, а по?ав займа?и?? ???болом ? в???м. ?и?вл?????? майже ??ид???? ?ок?в. ?о?ма? (по?м??а?????). ?о ?е??, н?коли п?о ?е не зами?л?вав??.

??? ?к ? ?во?м? жи??? з?�явивс�????бол? Х?о п?ив?в до ме?ал??г?в??ко? ?коли? Ти ж по?инав займа?и?? великим ???болом, п?авил?но?
???а мо? п?о?анн? ?е з?обили ба??ки. ??и?ом? довело?? ?ека?и ??к, аби по??апи?и до «ме?ал??г?в??ко?» ?коли. У ??м ?ок?в, коли ми з ба??ками п?ий?ли запи?а?и?? нам ?казали, ?о ва?ого ?ок? на?одженн? ?лоп?ик?в нема?. ?ам?�ята�??к ? ?од? за?м??ив??. ?ав??? ?л?ози б?ли на о?а?. ?а ??к знов? пове?н?ли?? ? нав??? ?од? лед? о??имали м???е, адже 1983 ?ок? на?одженн? г??па ??о?м?вала?? ли?е ??о?и згодом. ?ле ? вд??ний, ?о ?д?а?д Ю??йови? ?о?о?енко ?од? мене зали?ив. ?о??м на?? г??п? до вип??кного кла?? в?в нин? пок?йний ?ален?ин С?епанови? ??и?ин. ?о ?е??, не?ай земл? йом? б?де п??ом.

??Ц?кав? б?ли ди???? ???бол?н? ?оки?
????же. Я нав?ав?? ? ?пе?кла??, ? ??омом? кла?? по?али?? пе??? ви?зди, пе??? ?емп?она?и к?а?ни. ?оне??к, Ха?к?в, ?н?п?о. У??ди «за??ба». Тод? п?ий?ло ?оз?м?нн?, ?о ??еба додава?и, аби г?а?и на ??вн?, адже о??им?вали «по в??а?» в?д ви?ован??в по??жни? ???бол?ни? ?к?л. ? ?к?о ??пе?ники б?ли з? ?по???н?е?на??в, ?о ?е в?д?аз? в?д??вало??. ? за ??зи?ними конди???ми, ? за ??внем п?дго?овлено???. ?ам взагал? не зали?али ?ан??в. Це ? вже за?аз ???ко ?оз?м??, ?о ??вен? май??е?но??? б?л??о? м??о? залежи?? в?д п?дго?овлено???.

???ом? пе?ед???м може? под?к?ва?и, ?о з?м?ли п?и?епи?и л?бов до ?к???ного? ? загалом, ком? ?л?д в?дд??и?и, ?о з мален?кого ?лоп?и??ка вимал?вав??, ?к з?�ясувалос�?згодом, ?п?авжн?й л?де? бага??о? ?г?ови? колек?ив?в?
??Щодо л?бов? до м?�яч�? ?о ??? ?л?д п?игада?и мого ??е?ного ????к?о?а ?иколайови?а, ?кий пода??вав «к??глого», коли мен? б?ло де?? два-??и ?оки. ?агалом ?л?д в?дд??и?и мо?м ба??кам ???алин? ?ван?вн? ?а Се?г??в? ?вгенови??, ?к? п?о??гом бага??о? ?ок?в мене п?д??им?вали ?а з?м?ли ??во?и?и ком?о??н? ?мови дл? п?о?е??йного з?о??анн?. Це не по?ожн? ?лова, пов???е. ?а?п?авд? в?д ба??к?в д?же бага?о залежи?? ???к вони ??авл????? до за?оплен? ди?ини. У мене ?з ?им в?е ?к ?аз ?клало?? найк?а?им ?ином. Щодо на??авник?в, ?о, зв??но, ?е мо? пе??? ??ене?и ? С?ЮШ?? «?е?ал??г» ??згад?ван? ?о?о?енко ? ??и?ин.

??У ?во?й ка??�єр? б?ло бага?о ?п?вп?а?? ?з ??зними на??авниками, ??о ?з ни? найб?л?? ?а?изма?и?ний?
???е б?д? н?кого вид?л??и. ?а?п?авд? ??ене??в б?ло д?же бага?о, ? ? кожного ?з ни? ? намагав?? ?ом??? нав?и?и??. ??ли ? ?а?изма?и?н?, але вид?л??и н?кого не б?д?.

??? ??о найб?л?? ??во?ий ? ?ен?? ?ежим?, ди??ипл?ни?
??С?во?и? ?акож б?ло до??а?н?о, з??????али?? ? де?ко? м??о? ?амод??и ? ??ом? ?ен?? (по?м??а?????). ?ле в?дпов?да??и на ва?е пи?анн? ?ом??? в?д?аз? згадав ?вгена Семенови?а ?ивк?на ?з ?а?к?в??кого «?окомо?ива», ?кий ? план? ди??ипл?ни ?а ?азом ?з ?им кон??ол? ?ежим?, а ?е, на м?й погл?д, ?е?? вза?мопов?�язан�? б?в ?п?авжн?м п?о??. У н?ого в?е б?ло п?д кон??олем. ?ап?иклад, ваг? ми вим???вали кожного ?ижн?. ??и?ом? не п?о??о ??к??вали, а по??м в?е завд?ки ?пе??ал?ним ?о?м?лам до?л?дж?вало??. ? в?д?о?ок зайвого накопи?еного жи?? ????дай на д????, ??ен?й?? дода?ково. ??вен?, одним ?ловом! ?агалом, вважа?, ? «?окомо?ив?» ?вого ?а?? б?ла найб?л?? кон????к?ивна ?н??а????к???а, виб?дована дл? г?ав??в. ??и?ом? ??о??вала?? вона ???? без викл??енн? о?ган?за??йни? пи?ан?. Такого п?д?од? ? по??м н?де не з??????ав.

«Че?ез мене во?о?а? вводи?? м?�яч�?? г??, а ? йом? ? до?ик в?дда? ?а «наби?а? по б?ов??»?
?

??Ц?каво, а ?к виникла п?опози??? ?п?об?ва?и ?во? ?или ? ???зал?? ?ам?�ятає�??ей момен? ? жи????
??Це ??ало??, коли ? не по??апив до «?е?ал??га» ?а в???пив до ?апо??з?кого на??онал?ного ?н?ве??и?е??. У ?ой ?а? п?оби?и?? до команди, ?к? ??ен?вав ?и?он ?огданови? ?а?кеви?, б?ло надзви?айно важко. ?о???пово по?ав г?а?и за ?а?м-кл?б в?домого ?од? «?апо??жкок??», де вже ви???пало ??о? мо?? коли?н?? однокла?ник?в. «Ун?ве??и?е?-?кадем??» ?од? називав?? ???ден???кий колек?ив. ?и г?али ? пе???й л?з?, нав??? виг?али ?од? ??, о?? ?е?но не пам?�ята�?вже. Це мо? б?ли пе??? к?оки ? ???зал?.

??? в?д?аз? в?е по?ало вдава?и???
??Та-а-а н?. Я ?од? нав??? ? п?авил ???зал? о?обливо не знав. ??в випадок на пе??ом? ??ен?ванн? ???е?ез мене во?о?а? вводи?? м?�яч�?? г??, на мене напада???, а ? к?пе?? ? до?ик в?дда? ?а «наби?а? по б?ов??» (?м??????). Сви??ок ? на ????? ме???в «в?л?ний» ??авл???, ? не ?оз?м??, ?о в?дб?ва?????. Тоб?о ?од? не знав елемен?а?ни? п?авил. ?о??м, зви?айно, в?е по??нили, по?ало по??о?? ?о?? вдава?и??. ?а жал?, ?ак ?клало??, ?о ?е?ез певний ?а? «?апо??жкок?» п?ипинив ??н?ванн?. ?ла?на б?ла команда. ?лек?анд? ?авлови? ???же?в ??ене?, в?дом? г?ав?? ? ?клад? ??Шай?анов, ?ла?енко, Шпи?ка, ?е??е??к. Тоб?о команда п?д завданн?. Що?ижн? ???же?в ?обив «дво??о?онки» м?ж о?ново? ?а д?блем. Спо?а?к? ми о??им?вали по ?????-??м м?�ячі�? ближ?е до ?ового ?ок? ??«м?�ячи�?два», по??м за?епили?? за «н??ийк?», згодом нав??? одного ?аз? об?г?али о?нов?. Тоб?о на ?л? ?ил?но? команди ми ?оз?м?ли, ?о п?ог?е???мо. ?а жал?, ?азом ?з «?апо??жкок?ом» п?ипинив ??н?ванн? ? ?а?м-кл?б??br/>
??? за ??к ?и вже по??апив до лав одного ?з ?лагман?в в???изн?ного ???зал?, ?од? ?е м?н?-???бол?, ?�ДСС�? ??авил?но? Х?о зап?опон?вав ?кла??и кон??ак? ?з ?им кл?бом?
??Так, в?е п?авил?но. У ??авн? п?д ?а? м???евого ???ден???кого ?емп?она?? до на? на ??нал п?ий?ли ?ам?? ?ан???ов ?а ?авло Шал?е?в. Ф?нал дл? на? видав?? вдалим, ми виг?али, а ? нав??? ??и голи забив. ???л? г?и до мене п?д?й?ли ?ан???ов ? Шал?е?в ?а зап?опон?вали ?ебе ?п?об?ва?и ? ?клад? «?н?п?о?пе???ал?». Сказали, ?о за?еле?он????. ?а ??и дн? д?й?но «наб?али» на дома?н?й ?еле?он ?а зап?о?или п?ий?и на ??ен?ванн?. Че?ез ?кий?? ?а? мене викликали до о????, де б?ла ?озмова ?з ?лек???м ?иколайови?ем ?а?ил??енком ?а п?дпи?анн? кон??ак??. ?о ?е??, ?од? ? познайомив?? ?з ??к?о?ом ?лек?анд?ови?ем ??д?ним, з ко??им за?аз п?а??? ? доне??ком? «????». ?о??м в?д?аз? пе??? збо?и на о???ов? Хо??и?? ?азом ?з командо?, по??м ?е одн? збо?и в ?л????. ? зак???ило????br/>
??Тод? ж ?об? вдало?? в?д?аз? в?д???и ?мак пе?емог ?п?авжн?ого до?о?лого ?по???, адже ?азом ?з па??не?ами ??али в??е?емп?онами к?а?ни?��?ким ?�робили???ой ???бний ?ез?л??а??
???а?п?авд? пе??ий ?езон дл? мене б?в а?омний! ?и п?ог?али ?од? ?лагманов? ?к?а?н??кого ???зал? доне??ком? «Ша??а?ев?», де б?ли з?б?ан? п?ак?и?но в?? най?ил?н??? г?ав??, зб??ники Ук?а?ни. ?о???пили?? дон?анам ? ? ??нал? ?емп?она????? ? ??нал? ?оз?г?а?? ??бк?. Тод? ? «?СС» б?в ?плав до?в?д? ?а молодо???. Так? знан? виконав?? ???а?де??кий ? во?о?а?, ?е?в??ка ??Фед?? ?илип?в, ?кий, маб??? ?од? б?в ? ?во?й найк?а??й ?о?м?, ?лад ?а?а??енко, Семен ?а???нов, ?олод? Сидо?енко. Ц? г?ав?? о?обливи? п?ед??авлен? не по??еб????. ?о??? з? мно? г?али молод? ???зал???и ???и?айло ?оманов, ?ми??о С?л??енко, ?лек?анд? ?л???к. ??ла ?ак звана «?е?едн? ланка» ???е г?ав??, ?к? вже пог?али в ел??ном? див?з?он?. Тоб?о комплек?а??? ?од? б?ла на ??вн?. ?ле ?е б?в мак?им?м на?о? команди ?????бло, адже по???бно об?�єктивн�?о??н?ва?и вла?н? ?или. ???м, ми «Ша???» в?е одно одного ?аз? об?г?али! ?б?г?али вдома, пе?ед ??дними вбол?вал?никами. Так? емо??? неможливо пе?еда?и. Т?? ? «???»-? за ан?лагови? ??иб?н! Це б?ло ?о?? неймов??не.

«?едоп?а??ов?вав ? нав?анн?, але завд?ки золо?? ???ден???кого ?емп?она?? ?в??? ?е пи?анн? ?видко владнало??»
?

???а ?а??нок ?ого вдало?? ?о??ва?и ?об? ?л?? до кого??и л?де??в, ? ма? на ?ваз?, ?о ?аме 2004 ?ок? ? ?ебе в?дб?в?? п?о??о ?пеко?ний деб?? ? ?клад? ???ден???ко? зб??но? Ук?а?ни на ?емп?она?? ?в?????/strong>
??Це за?аз ? мож? гово?и?и, ?о ?ого ?а?? по?ав ?оз?м??и, ?о по???бно п?а??ва?и ?а ?озвива?и??. ?ожливо, але, зда?????, мен? вдало?? ?видко в?д???и ?мак пе?еможни? ?ез?л??а??в, п?а????и по??? ?з ви?ококла?ними г?ав??ми. ?азом ?з ?им, ?о??ло?? п?ог?е??ва?и в ?г?о??ком? план? ?а виг?ава?и. ?иг?ава?и завжди ? ???ди! ? ?е ? д?же вд??ний ке??вни??в? ?од??н?ого «?СС», ?о надали змог? п?о?ви?и ?ебе ?а закла??и в?дм?нний ??ндамен? на майб??н? ка??�єр?. Саме з «?н?п?о?пе???ал?» ? по?ав о??им?ва?и пе??? виклики до зб??ни?. Спо?а?к? молод?жно?, по??м ???ден???ко?. ??и?ом? майже в?д?аз? з? ???ден???ко? командо? ми ????м??вали ? ?ал?ма-де-?ал?йо???. ?в??но, д?же ?ад?в пе??ом? ви?оком? м?жна?одном? ?и??лов?. ?а ?ой момен?, ?дине де «недоп?а??ов?вав» ???е ? нав?анн?. ?ле завд?ки золо?? ???ден???кого ?емп?она?? ?в??? пи?анн? ?видко владнало?? (?м??????).

?????л? ?о?и??о? ?ок?в ? ?�Дніпро?пе???ал???? ?ебе по?ав?? пе??од ?�мандр?в??к?а?но?, п?и?ом? майже кожного ?езон? ?и виг?авав наго?оди або ?и??ли. Який з? здоб??и? ??о?е?в ? найб?л?? зна???им дл? ?ебе ? ?ом??
????? ?и??ли пам?�ята�? але пе??е ?емп?он??во завжди б?де дл? мене о?обливим. Я довго к?ок?вав до ??ого. ?о ??ого ??п??? б?ло ??и по?п?л? п?ог?ани? ??нали плей-о?, ? вже б?в май???ом ?по??? ?а мав ?и??л волода?? на??онал?ного ??бк? ?азом ?з «Т??». ?о??м б?ло ?е одне золо?о ?емп?она??, ?о?и?и ??бки по?п?л? ?з «?не?г???», але пе??е ?емп?он??во ? найб?л?? бажаним. ??о?е, по??м коли б?�єшс�?за б?д?-?кий ??о?ей, ?и в?е одно п?агне? його здоб??и. ?????. ?агалом пе??од ви???п?в за л?в?в??к? «?не?г??» ?ве?? ??к?авий. Тод? ? на? п?д?б?ала?? компан?? мак?имал????в, в?? б?ди за?о?ен? на здоб???? найви?и? ?ез?л??а??в. ?ег?анов, ?авленко, ?и?енко ? во?о?а?, ?а?да?, ?в??нн?ков, ?ми??о ? ?лек?анд? ?онда??, ?ака?в, Чепо?н?к, С???к. ?е?ел???ва?и можна д?же довго. ??? г?ав?? ?з знаковими здоб??ками ? ???зал?. Як?о вже згадав «ене?ге?ик?в» ?ого ?а??, не мож? не об?й?и ?ваго? ? над?йни? па??не??в з «?окомо?ива», з ко??ими ?акож б?ло здоб??о ?имало ??к?ави? зви??г. Це ???ен? ?ван?к, б?а?и Со?ок?ни, ???ба, ??ло?е?к?ве??. ?аб??? важко знай?и ???зал?ни? л?дей в Ук?а?н?, ко??? б не знали ?и? б?ави? па??бк?в?�Бул�?ж ?а?и!

??? ко??ий ?з ?и??л?в ? ?ак би мови?и найб?л?? ви???ажданим здоб??ком? ?оли довело?? в?дп?а??ов?ва?и ?�н�?з?ба???
??Це к?бков? пе?егони. ?ап?иклад, г?али ? ??ган??к? ?з «?Т?», п?ог?авали ? к?н??в??, по??м, маб??? ? дода?ковий ?а?, ? з??вн?в ?а??нок ?а пе?ев?в ма?? ? ?е??? пенал???, ко??? ми виг?али. Ще п?игада? один к?бковий по??д ??коли ?азом ?з «?не?г???» п?ог?авали «?окомо?ив?», знов? з??вн?ли ?а по пенал??? виг?али. ??в а?омний ?оз?г?а? «Ф?нал? ?о?и??о?» в ?вано-Ф?анк?в??к?, коли ми ? п?в??нал? об?г?али «У?аган» по пенал???, п?и?ом? ?од? ??анк?в?? б?ли ? ??а???? ?емп?он?в ?а в?дм?нно ?комплек?ован?, ма??и ? ?клад? б?азил???ки? лег?оне??в. Як згад?? ?? ?е???, аж м??а?и по ?к???! Т?ивала вона де?? по в???м-дев?�ят�??да??в. ?и виг?али ?а по??апили на «?окомо?ив», де ? ??нал? вий?ла ???а?на «за??ба», нав??? на о??анн?? ?ек?нда? до?одило до б?йки. Че?вон? ка??ки п??ли в ??зн? боки. ??же ?пеко?но б?ло! ??оз?м?ло, ?о ??о?ейн? ма??? не мож??? мин??и без п?и???а??ей. ??игада?и ? ?о.

??Якими ?а?бами ?озмал?ований пе??од ?обо?и на за?од? Ук?а?н?? Сподобав?? мен?ал??е? л?дей, з ко??ими довело?? п?а??ва?и по???? ?ого згад?ва?име? ?з о?обливо? ?епло?о??
???а?п?авд? за ??м з половино? ?ок?в ? мене викл??но п?и?мн? ?погади. Щи?? л?ди, в?дк?и??, завжди допомож???. ?ага?о д??з?в ?ам зали?ило??, ?каж? нав??? б?л??е, ?ам ? мене з?�явивс�?к?м ???ал?й ?ади?а (?м??????). ?з задоволенн?м завжди пове??а?им??? ??ди, ?е маб??? п?о ?о?? гово?и????br/>
«У б?ло????ком? пе??од? ка?'??и ??певна недомовлен????»
?

??? б?ло????кий ?е?м?н зали?и???? ? пам?�ят�??з п?и?мними ?погадами?
???е зов??м. ? певна недомовлен????. ??и?ино? ?ом? ? ??и по?п?л? п?ог?ани? ??нали плей-о?. Тим б?л??, ? вважа?, ?о ми б?ли зда?н? виг?ава?и ?емп?он??во ?з «???», адже загалом дл? ??ого не ви??а?ило ?ки?о?? д??бни??. Та ?к?о дода?и до ??ого в?? мо? кол?з?? ?з ??авмо? ?а л?к?ванн?м, ?о ма? назва?и б?ло????кий пе??од не зов??м дл? мене ?айд?жним.

???вгене, п?о ?во? бомба?ди???к? ?ко??? пе?ед???м гово???? ко?о?к? запи?и ? ?ак зван?й дов?д??. ?оли?? ? запи??вав ? знаного май???а ?во?? ?п?ави ?д?а?да ??лика: ?�щ�??аке ?п?авжн? гол?ове в?д????????? конк?е?но? в?дпов?д? в?домий ?к?а?н??кий голеадо? на ?е пи?анн? не знай?ов. ?ага?о ?ок?в ?е б?ло ?ом?. ?ожливо за?аз мен? ?каже?, ?о ?е за вм?нн? ?аке ??ба?и?и момен?, коли ??еба з?�явитис�?? по???бний ?а? ? по???бном? м???? на майдан?ик??
???о-пе??е, в?д?аз? ?о?? попе?еди?и, ?о не вважа? ?ебе ??пе?бомба?ди?ом. Я ба?ив ?к г?а??? ?п?авжн? голеадо?и ???е ?ак?им ?авленко, ко??ий п?о??о ?еноменал?но ?оз?м?в, де по???бно опини?и??, ?к ви каже?е. Це ???го? ?о?кви?ов. ?и?о?а, однозна?но. Я нав??? не г?а? б?л??е попе?ед?, а б?л??е пол?бл?в «б?д?ва?и» момен?и. ?агалом в?дпов?м ?ак, «гол?ове» в?д????? ? мене по?ало з?�являтис�? ?к пол?бл???? ?нколи гово?и?и ??«на до?в?д?». ?о???бно ?важно диви?и?? за ?озви?ком а?аки, ви?вл??и ?к п?а??? за?и?? ??пе?ника, визна?а?и «ко?идо?и» к?ди мож??? п?о?оди?и го???? па?и, ба?и?и, де ?и може? з?г?а?и ?ндив?д?ал?но, де?? ?п?об?ва?и з?г?а?и не??анда??но. Тоб?о к?па важливи? ?ак?о??в, ?к? ? ??к?пно??? мож??? в?д?г?ава?и ви???ал?н? ?ол? ? здоб???? ?п?и??ливого ?ез?л??а??, ?а, загалом, пе?е?во?и?и?? ? заби?? м?�яч�?

??Чи ? ? ?ебе ?ак звана ?�ікона�????зал?но? май??е?но???? ?а? на ?ваз? виконав??, кого ?и ба?ив ? д?? на пол?, можливо г?ав ?азом, або п?о?и ??ого ???зал???а??/strong>
??Фед?? ?илип?в! Я ??л?ки-но п?ий?ов до «?СС», а в?н вже ?е??ив на повн?. ?ен? д?же ?мпон?? ?ака мане?а г?и. ??н вм?в об?г?а?и, аг?е?ивно п?обивав на випе?едженн?. Також ?ам?? ?ан???ов. ??дина-???на. У план? за?и??? ??? ??пе?ник?в п?ак?и?но не б?ло ?ан??в його п?о?и?н??и. Як ? ?илип?в, ?е ?п?авжн?й л?де?. У ?ен?? ?оз?м?нн? г?и, виконанн? пе?еда?? ???але??й ?ег?анов. ??дина-гол ???е ?ак?им ?авленко. ??н н?кого ? н?коли не «п?оба?ав». Се?г?й ?о??дзе! У л?дини ?ака по??жна ене?ге?ика, ?о в?д??ва?? ?? на в?д??ан?. ??н п?о??о вип?ом?н?? пе?еможно? ене?ге?ико?. Фан?а??ика. ?л? мене в?? ?? л?ди ??завжди б?ли о???н?и?ом.

«Че?ез мо? не???иман???? ?ан??е виникало бага?о п?облем, о?обливо ?з ??ене?ами»
?

???е помил??? коли ?каж?, ?о за д??ом ?и пе?еможе?? по жи???. Як ?вген ?ога?ов пе?ежива? по?азки? Як ?пи? п??л? об?азливи? невда??
???л? мене б?д?-?ка по?азка ???е ?ан? дл? анал?з?. ?айб?л?? об?азлив? п?ог?а??, ?е коли ми ?азом ?з зб??но? вил??али ? ?ве?????нал? на ?емп?она?а? ?в?опи або ?в???. ?давало??, о?? ?и за к?ок в?д бо?о??би за медал?, а п?оп??ка?? за дв? ?ек?нди до ?и?ени. Ти п?ог?а?? по пенал???, п?и незаби?ом? на о??анн?? ?ек?нда? де???име??овом?. ??? ?е об?азливо. Це коли ?и на ?емп?она?? ?в??? ма?? в?дно?но ?п?и??лив? ???к?, а по??м не?под?вано в??а?а?? ???н? п?д ногами ?е?ез певн? об??авини. ???м, ? ??дове п?и?л?в?��? ко??е мен? ?мпон??: «без по?азок не б?ва? пе?емог». ? загалом п??л? по?азок ??погано ?пл? (по?м??а?????).

??Чи ? ? ?ебе л?дина, ком? ?и в пе??? ?е?г? ?еле?он??? п??л? ма???в? ? ?ко? може? ?озд?ли?и ?в?й ??п?? або пожал??и?? на об??авини, ?к? не дозволили з?оби?и бажаний ?ез?л??а???/strong>
??Я зазви?ай о?обливо не ?еле?он?? п??л? ма???в. ?а?аз дзвон? д??жин? ???лек?анд??, п?и?ом? намага??? п?о ?обо?? не гово?и?и. Так, ??кавл???, ?к ?п?ави, ?к доне?ка? У мене взагал? в?? зна???, ?о п??л? невдали? ма???в мене па?? дн?в не ??еба ??па?и (?м??????). ??д?ож? довго??br/>
??Ти вважа?? ?ебе емо??йно? л?дино??
??Так. Скаж? нав??? б?л??е, ?е?ез мо? не???иман???? ?ан??е виникало бага?о п?облем. ??обливо ?з ??ене?ами. ?о??м ? ?????во пе?егл?н?в ?во? повед?нк? ? бага??о? а?пек?а? ?а д?й?ов ви?новк?, ?о ?е б?ли зайв? ?е??. ??ком? в?д ??ого лег?е не ??авало, а навпаки. ?ожна нав??? ?е?ез не???иман???? ? команд? п?две??и, а ?е неп?ип???имо. ??а??вав над ?им, але нав??? за?аз ?нколи «закипа?» ???к?о ба?? не?п?аведлив???? на пол?, ??о?? не п?а??? на повн? ?ил? дл? команди. ?ож? ви?лови?и?? ??зко.

??Чи б?ли момен?и ? ка??�єр?, коли не вдавало?? ?ебе опан?ва?и? ?апи?а? нап??м?, ?и коли?? бив?? на майдан?ик??
????ло ? ?аке. У г?? б?ло па?? ?и??а??й. ??ло п??л?, ?а ? ? ?озд?гал?н? б?ло. ?ле мен? ?е н??ки? бон???в не дода?. ??дзна??, ?о п??л? кон?л?к??в ? завжди по??м налагодж?вав в?дно?ини ?з л?д?ми ?а п?одовж?вав ?п?лк?ва?и??. ??е в?дб?ва????? ?е?ез емо?????br/>
???о ?е??, а ?им може? ?ебе ?озважи?и п??л? нап??женого ?г?ового г?а??к?, або важкого пе??од? ??ен?вал?ни? збо??в? ?е ??ка?? ?во???дний ?елак??
???а?аз ?ве?? в?л?ний ?а? намага??? п?ид?л??и ?один?. ?оли ? можлив???? ??з??????а??? ?з д??з?ми. ??е ?к ? в???. ?ожемо ви??а?и на п?и?од?, п??л? важкого ?езон? ???з ?одино? подо?ож??мо на мо?е. ???ого дивного.??br/>
???оли во??анн? б?в ? к?но?еа???? ?ожливо ?ком??? кон?е???, дивив?? ви??ав?? Чи ?а?? на ?е важко в?д??ка?и ? ?аком? ?и?м? жи????
??? к?но ?одили ?азом ?з ??м?�є�???к ?ом?, ?е ? ?омел?. ??л??ик дивили??, ?ла?? догоджали. ?н?? ?озважал?н? ма?ов? за?оди ?ко?? не ?�заходять�?

???а?аз погово?имо п?о ?п?ави б?денн?. То??к ?об? довело?? п?ипини?и ?п?вп?а?? ?з б?ло????ким ?�ВРЗ�? з ко??им ??и?? виг?авав ???бло ?ам?е?н?ого ?емп?она??. Чом? ?ак ??ало???
????е ?е?ез важк? ??авм?. ??в?ок? не мав можливо??? вил?к?ва?и??, по??м в?? ?оз?м?ли, ?о ? ?аз? в?дновленн?, ?о на мене ?ека?име ?кладний п?о?е? ?еаб?л??а???. ?л?? не заб?вай?е, ?о ? мене до?и?? з??лий в?к дл? г?ав??. Та й ?е кон??ак? зак?н?ив??. У кл?б? в?две??о ?казали, ?о не ма??? нам???в б?а?и на ?ебе в?дпов?дал?н???? за мо? здо?ов?��? адже ?е о?евидний ?изик. Тим па?е, ?о ??зн? л?ка?? давали нев???н? п?огнози ?одо повно??нного в?дновленн?. У п?д??мк? ми по?и?н?ли один одном? ??ки ?а под?к?вали за ?п?вп?а?? за в?? ?оки п?оведен? ? ?омел?. Щодо «???» ? мене ли?е пози?ивн? в?дг?ки. ?о ?е??, о?? ви запи??вали п?о ди??ипл?н?, ?ак? У «???» за ?им пи?анн?м завжди над?йно ?л?дк?вав п?ед??авник команди ?але??й ?и?айлови? ?иков. ?ез ?ана?изм?, але по??док ? команд? б?в ??алевий ? ??ом? план?. ?а?на л?дина, дай ?оже?йом? здо?ов?��?

«?важа?, ?о ми повн???? п?овалили ??нал ?Ф?У»
?

???в?дки вз?ла?? ?де? ?п?об?ва?и ?ебе на ??ене???к?й нив?? Як до ??ого п?ий?ов?
??Т?? ?л?д под?к?ва?и ?д?а?дов? ?а?ил?ови?? ?о?енк?. Т?л?ки-но пове?н?в?? до ?апо??жж? п??л? б?ло????кого е?ап? ? в?н за?еле?он?вав ?з п?опози???? поп?а??ва?и ?з «????». Я п?ек?а?но ?оз?м?в, ?о мен? ?е ??каво ? в?д?аз? в?дг?кн?в?? на п?опози???. ??и?ом?, домовили??, ?к?о мен? дозволи?? здо?ов?��? ?о ? ?е б?д? г?а?и за команд?. ?ак?н?ив ??ене???к? к???и ка?его??? «С», по??м, ?к?о по?лабл??? ка?ан?инн? обмеженн?, ?п?об?? п?дви??ва?и ?во? п?знанн?. ?о ?е??, п??л? ?ого ?к ?озпо?ав ?п?вп?а?? ?з ?�АРПИ�?мен? ?акож над?й?ла п?опози??? в?д ди???о? ???бол?но? ?коли ?�AnVer?? де за?аз ?акож о??им?? до?в?д на??авника. ?оки ??л?ки в???? б??и ??ене?ом.

??? ?к ?е п?а??ва?и г?а??им ??ене?ом? ?ажкий б?в ?езон?
???о-пе??е, ?езон ?е не заве??ив??. Ф?н???вали д??гими ? С?пе?л?з?, вважа?, ?о ?е за?л?жений ?ез?л??а?. ?днак, ми ? ???о? кола? жодного ?аз? не по???пили?? ?�НІКМІ�? ?�Стра?или??в ?н?и? ?г?а?, де в??а?али о?ки. ?ожливо мали ??га?и б?л??ого, але ? ?к ?. Т?? ? мож? п?ив??а?и г?ав??в ?�НІКМИ�??з пе?еможним ?ез?л??а?ом. У ви??й л?з? ми, по ????, вже виг?али ?емп?он??во, але ? ??й л?з? не б?али ??а??? на?? головн? ??п?о?ивники. ?а?аз ?е ??ива? ?оз?г?а? ??бк? ?апо??з?ко? обла???, ??ад?? ?ве?????нал?в. ? зали?ив?? ?е один ???н?? ??об?�єднани�??�Кубо�???идн?п?ов?�я�? де б?а?им??? ??а??? дн?п?ов??к? ?а запо??з?к? команди. Щодо ??м??ни??ва ? ва??ан?? ?з г?о? в ?ол? ??ене?а, ?о, без?мовно помилки ?. Я ??л?ки в???? ?видко п?ийма?и ???енн?, ?еаг?ва?и на не??анда??н? ?и??а???.

??Як о??н??? ?в?й деб?? на ??ене???ком? м???ков?? Що вдало?? з?оби?и ?з п?длеглими за о??анн? майже в???м м?????в?
??Це повинен ?оби?и п?езиден? команди, не ?. ?апевно, дава?и о??нк? ма??? ?по??ивн? ж??нал???и, вбол?вал?ники. Як мен? каж??? знайом?, команда за?аз з?о??а? ? май??е?но???, дода?. ??о?е, дл? на? лакм??овим пап???ем ? ??ом? ?ен?? мав ??а?и ??нал ?Ф?У, ко??ий в?дб?в?? ? ?апо??жж?. ?важа?, ?о ми повн???? його п?овалили. Це не ?ой ?ез?л??а? на ко??ий ми ?оз?а?ов?вали. ?на?и?? ми мало п?а??вали. ?а?аз кожном? ? команд? по???бно пе?ео?ми?ли?и, ?о в?дб?ло??, ?а, з?оби?и ви?новки, аби надал? ?аки? момен??в не в?дб?вало??.

??Як?о пове?н??и?? ? ве?е?ен? мин?лого ?ок?, можливо ?к???? ко?ек?иви ?од? вн?? ? ?во? ?обо???
???е б?д? запе?е??ва?и, ? мене б?ло ?имало помилок, ?е?ез ?к? ми п?ог?авали важлив? ма???. ?ожливо неп?авил?но оби?ав ?ак?ик?, можливо ?о?? ?н?е. ?оки ?езон не зак?н?ено ? ?а? аби вип?ави?и де?к? вла?н? помилки.

???агалом, под?ли?? ?в?жим погл?дом на ??ан ?п?ав ? запо??з?ком? ???зал? на ??огодн??н?й момен??�Цікави�??�футзальни�??е???нин? ? ??дном? м?????
???оловне, ?ого на?аз? не ви??а?а? ?апо??жж?, ?ак ?е п?ед??авни??ва в ?к???а-л?з? в???изн?ного ???зал?. Як?о ?ан??е ? ?апо??жж? ?по??е??гав?? ?п?авжн?й ???зал?ний б?м, б?ло к?л?ка п?о?е??йни? команд, ?о за?аз ??ого нема?. ??ло по ??и-?о?и?и команди ви?о? л?ги, ? пе???й л?з? г?ало к?л?ка колек?ив?в. Так, за?аз ???зал ??ав б?л?? ма?овим, але п?о?е??йного кл?б? в?е одно не ви??а?а?. ?ап?иклад, за?аз п?д ?а? ??нал? ?Ф?У ??ало з?оз?м?лим, ?о ??вен? ???зал? в ?н?и? м???а? б?л?? ви?окого ?а??нк?. ?ав??? ?к?о каза?и п?о ама?о???кий ??вен?. ?и п?о??о ва?имо?? ? вла?ном? ?�котлі�? ?а ?езон ?�АРПИ�?п?оводи?? безл?? ма???в п?о?и одни? ??пе?ник?в, в?? п?ек?а?но вив?или один одного, зна??? в?е ????о ?о вм?? ?а ?ого ?л?д о??к?ва?и в?д ??пе?ника. Це не ?п?и?? п?о?е??йном? з?о??анн?. Я ?оз?м??, ?о ???им?ва?и п?о?е??йн? команд? за?аз д?же важко ? ??нан?овом? план?, але ?о?? можна ? ??ом? ?ен?? ?оби?и. ??инаймн?, ? ??ом? повинн? б??и за??кавлен? п?ед??авники м???ко? ?а обла?но? влади. ??и ??ом? обов?�язков�??л?д в?а?ов?ва?и загал?ний ?н?е?е? ?а поп?л??н???? на?ого ?л?бленого вид? ?по???. ?о???бно аби до ?апо??жж? п?и?здили ?ил?н? кл?би ел??ного див?з?он?, ? ?од? молод? дивила?? на квал???ка??? г?ав??в, ?оз?м?ла до ?ого по???бно п?агн??и. У п?д??мк? в?д ??ого виг?а??? ???. ?о?ина??и з вбол?вал?ник?в ?а ?ами? г?ав??в, в?е???-?е??. Я пам?�ята�??к ?�Юність�?зби?ала ан?лаги на ма??? ???зал?ни? команд, ?к? б?ли ?г?и! ??о ?ала? ?по??? ?�ЗАБ�?взагал? не йде???? ???�АРПИ�??ег?л??но зби?ало майже повн? ??иб?ни ?е два ?оки ?ом?. Ц?ого д?же не ви??а?а?.

???ао??анок банал?на п?опози???, але без не? н??к. Що може побажа?и ?акий ??а???ний г?аве?? ?к ?вген ?ога?ов молодим виконав??м, ?к? ??л?ки-но ?озпо?ина??? ?в?й ?л?? ? великом? ?по????
???е зважа??и на ?е, ?о ? на? нема? команди ?к???а-л?ги, ?о б?д?-?кий г?аве??, ?кий м??? ?ебе згодом п?о?ви?и на ви?оком? п?о?е??йном? ??вн?, повинен по???йно ?озвива?и??. ??и?и??, виклада?и?? на ??ен?ванн??, завжди г?а?и ?з мак?имал?но? ?амов?дда?е?. ?еоб??дно завжди п?а??ва?и над ?обо? ? план? п?и?олог??. ?, пов???е, ?е згодом п?ине?е бажан? плоди. ?авжди вважав ? б?д? вважа?и, ?о ви?ок? ?по??ивн? здоб??ки ???е де???? в?д?о?к?в ?алан??, а 90 в?д?о?к?в п?а??.

???ен?, а п?о ?о загалом м?????
???в??но, п?о зви?айн? л?д??к? ?е??. ?би в?? мо? близ?к? не ?во??ли, б?в ми? в Ук?а?н?, аби пок?а?ила?? економ??на ?кладова мо?? ?п?вв???изник?в. ???? п?о пове?ненн? великого ???зал? до ??дного м???а, м??? пове?н??и ?�АРПИ�?велик? ??п??и ?а ви?ова?и г?дн? пле?д? запо??з?ки? г?ав??в, ?мена ко??и? надовго зака?б?????? ? пам?�ят�?запо??з?ки? вбол?вал?ник?в.
?

?л? дов?дки:

?вген ?ога?ов на?одив?? 30 ?е?пн? 1983 ?ок? ? ?апо??жж?.

?мпл?а: ?н?ве??ал, нападник.
?г?овий номе?: 8.
Спо??ивне званн?: ?ай??е? ?по??? Ук?а?ни.
?и?оване?? С?ЮШ?? ?�Металург??(?апо??жж?).
?е??? ??ене?и: ?д?а?д ?о?о?енко, ?ален?ин ??и?ин.
?и???пав за кл?би: ?�ДСС�?(?апо??жж?) 2003/07; ?�ТВД�?(??в?в) 2007/09; ?�Енерг????(??в?в) 2009/14; ?�Локомотив�?(Ха?к?в) 2014/16; ?�Бори?ов 900??(?о?и?ов, ??ло????) 2016/17; ?�ВРЗ�?(?омел?, ??ло????) 2017/20. ? ?�АРПИ�?(?оне??к) з 2020 ?ок?.

Ти??ли ?а до??гненн?:
дво?азовий ?емп?он Ук?а?ни (2012, 2015);
?о?и?и?азовий ???бний п?изе? ?емп?она??в Ук?а?ни (2004, 2011, 2014, 2016);
дво?азовий б?онзовий п?изе? ?емп?она??в Ук?а?ни (2010, 2013);
?е??и?азовий волода? ??бка Ук?а?ни (2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016);
дво?азовий волода? С?пе?к?бка Ук?а?ни (2014, 2015);
пе?еможе?? ??бка ??ги (2005);
??и?азовий ???бний п?изе? ?емп?она??в ??ло???? (2018, 2019, 2020);
ви???пав за зб??н? Ук?а?ни з 2004 по 2016 ?оки (43 голи, 5-й ?ез?л??а? ? ?пи?к? бомба?ди??в в ???о??? на??онал?но? зб??но?);
??а?ник ?е??и ?емп?она??в ?в?опи ??2005, 2007, 2010, 2012, 2014, 2016 ???еко?д ?е?ед ???? в???изн?ни? г?ав??в (найк?а??й ?ез?л??а? ??ви??д до п?в??нал? ? 2005 ?о??);
??а?ник дво? ?емп?она??в ?в??? ??2008, 2012 (найк?а??й ?ез?л??а? ??ви??д до 1/4 ??нал? ? 2012 ?о??);
?емп?он ?в??? 2004 ?ок? ?е?ед ???ден??в;
???бний п?изе? ?емп?она?? ?в??? 2008 ?ок? ?е?ед ???ден??в.
?айк?а??й бомба?ди? ?к???а-л?ги ЧУ ?езон? 2013/14 ?ок?в (21 гол).

У ?емп?она?а? Ук?а?ни забив 204 голи. У ?емп?она?а? ??ло???? забив 104 голи.

??в??а: 2005 ?ок??зак?н?ив ??У за ?а?ом ?�Менеджмент�?

????? ??181 ?м, вага ??81 кг.

?д??жений (?азом ?з д??жино? ?лек?анд?о? ви?ов?? дон?к? ???ла??).?

?же?ело ??/span>??Ф? ????

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.