Чемпиона? ?в?оп??в?о-2022. Ук?а?на ??Се?б??: ?деал?ний пол???ела?????а??? м?ж ?на??ко? зб??ними ??ло???? ?а Ук?а?ни ?ка?ованоЭк???а-лигаС?а?и??ика «?не?г??»: ?овал???к п?ов?в вже б?л??е 100 ма???в, С???к ди?а? в ?пин? Фед?к?Чемпиона? ?в?оп??го? Че?н?в??кий: «?айб??н? г?а з по???гал???ми ?ака ?ама, ?к ? з ?н?ими ??пе?никами ??в?е в на?и? ?ила?»Чемпиона? ?в?оп??в?о-2022. Що ??еба Ук?а?н? дл? ви?од? ? ?ве?????налЧемпиона? ?в?оп??в?о-2022. ??ев?? ма??ей в?о?ника: Хо?ва?и? - ?о??и?, ?ол??а - Словаки?????-2022. ?ен? 6: ?олева? победа ?аза???ана, в?о?а? ни??? ??алии?е?ва? лига ?е??а л?га 2021/22. 8 ???. ?о 3:5, по 3:6 ??го?пода?? ? ?ол? же??вЧемпиона? ?в?оп?Сбо?на? ?иде?ландов на ????-2022: блоге?, ма?ке?олог, ??и?ел? ?кономики??/a>Чемпиона? ?в?оп??в?о-2022. ??ев?? ма??ей понедел?ника: ??али? - Словени?, Финл?нди? - ?аза???анЮно?е?кий ???зал?изна?ено ?клад ?на??ко? зб??но? Ук?а?ни (U-19) на ма??? п?о?и ??ло????Чемпиона? ?в?оп?????-2022. ?ен? 5: ?е?ва? победа Ук?аин?, в?о?ой ??пе? ?о???галии?ен?кий ???зал?и?а л?га (ж?нки) 2021/22. 6 ???. ?к?а-??ик ???ин, ?е?-??ик 15-???но? Че?н?к ? ?ез?л??а?ивний пенал??? Сагайда?но??ела??????ем?е?-лига-2021/22. Т?? 14. LIVE!Чемпиона? ?в?оп??и?айло ?ва?и?: «? ?ако? ?амов?ддан???? ? б?й??в??ким ?а?ак?е?ом ми можемо об?г?а?и ? по???гал???в»Чемпиона? ?в?оп?Я?о?лав ?еб?д?: «? по???гал???ми б?де важко, але ми докладемо в??? з??ил?, аби вий?и з г??пи»Чемпиона? ?в?оп??лек?анд? ?о?енко: «У на? б?ла ме?а ??? пе??? ?е?г? дове??и ?о?? ?амим ?об?, зали?и?и?? в пе?егона? на ?в?о»Че?ка????ан??л Чижик ?а ?лек??й ?ал??ик пе?ей?ли ? «Че?ка?иоблене?го»Чемпиона? ?в?оп??в?о-2022. Ук?а?на ?оз??о?ила Се?б??Чемпиона? ?в?оп????????н Ч??? в?днови?? ка??�єр? ? зб??н?й Словен??, ?об допомог?и команд? на ?в?о-2022

?вген ?о?кв?н: «???? ли?е в ?ога ? ?амого ?ебе»

??аве?? л?в?в??кого?«Тайм?»???п?о ???зал, ?аза???ан, ?в?й пе??ий ав?омоб?л? ?а о???ов ?ал?

Ф??зал?ний ?езон вий?ов на ??н??н? п??м?. ?е ?ак бага?о ?а? зали?ило?? до ?ого момен??, коли ?н??ига ?езне. ??о закл??н? ма??? ?емп?она?? «?айм?в??» ?озпов?да??? ?а??о, а ?ом? ?о?? нове по???и важко. С?огодн? ми ви???или в?двол?к?и?? в?д ???зал?ни? ?п?ав. ??ож,??вген ?о?кв?н?в?две??о не п?о ?по??.

??/span>?Якби ?и не ??али ???зал???ом, ?им би займали?????
??/span>?Я зак?н?ив пол??е?н??ний ?н??и???. ? мене ? диплом ?нжене?а по ?олодил?ним ???а?к?ванн?м. ?аб???, п?а????и по ?а??, м?г би за?обл??и ?об? на п?ожи???.

??/span>?Ц?кавий ?а? об?али, ?ом? ви???или ??а?и ?нжене?ом?
??/span>?? ?н??и??? ? по???пав на ?н?ий ?ак?л??е?. ?одав док?мен?и на ?пе??ал?н???? б?д?вни??во мо???в, але мен? не ви??а?ило бал?в, ?ом? пе?ев?в?? на ?олодил?н? ???а?к?ванн?. ? мо??ами мав ?п?ав? ??е жи??? м?й ба??ко, в?н ?о??в аби ?ин п?одовжив ?? ?п?ав?. Спе??? в?н б?в ?оз?а?ований ?им, ?о ? не ?еал?з?вав його план, але ?епе?, ? зна? до??еменно, в?н не ?код?? п?о ?е.

??/span>?? ?кол? ?и доб?е в?или???
??/span>?Так, ?кол? ? зак?н?ив без ???йок. ? мо?м? а?е??а?? б?ло ли?е п?�ят�?«4», ?н?? о??нки б?ли найви?ими.

??/span>?Як? п?едме?и б?ли ?л?бленими?
??/span>???же подобала?? ???о???, за??б?жна л??е?а???а ?а геог?а???. ??о ??зк?л????? нав??? не згад??, вона мен? ?еж д?же подобала?? (См??????).

??/span>??е?кий ?а? ?и жили в ?аза???ан?. Що подобало?? в ??й к?а?н?, а ?о н??
??/span>?Я в ?аза???ан? п?ов?в ?к?л?н? ?оки. Тод? мен? в ??й ?е?п?бл??? ??е подобало??. У?? жили д??жно ? ве?ело. ?од?л? на на??онал?но??? не б?ло. ? мо?м? кла?? нав?али?? каза?и, н?м??, б?ло???и й, нав???, ко?ей??. У?? ?ова?и??вали. ?ле п??л? ?озпад? С?С? ??е зм?нило??, д??жба к?ди?? зникла, по?ав?? под?л на на??онал?но???. Том? в ?аза???ан? ??ало не ком?о??но.

??/span>?Чим мен?ал??е? каза??в в?д??зн?????? в?д ?к?а?н??кого?
??/span>??аза?и д?же ?ова?и??ка на???, ?в??а в?дзна?а??? в ?и?оком? кол?, ?одинна в ни?, ?к одне ??ле. ? на? ??о?и ?нак?е, л?ди жив??? за п?ин?ипом: «мо? ?а?а ?к?а?, а ?о б?де дал?, поба?имо». ?ле ??вен? жи??? в Ук?а?н? зна?но ви?ий, ан?ж в ?аза???ан?. ? на? ??во?ено к?а?? ?мови дл? ?озви?к? о?оби??о???. ???л? пе?е?зд? на ба??к?в?ин?, ?клало?? в?аженн?, ?о по??апив в по-?п?авжн?ом? ?ив?л?зован? к?а?н?. ?о???вав в ??ме??ин?, ?ак мен? зда?????, ?о ми за ??внем ?озви?к? ?ив?л?за???, де?? на половин? до??гли ??вн? н?м??в.

??/span>??и ме?ка??е в С??и?, а п?а????е ? ??вов?. Том? бага?о ?а?? зм??енн? п?оводи?и в ав?омоб?л?. ?одоба????? ?зди?и ав??вко??
??/span>?Як?о по???бно подола?и незна?н? в?д??ан?, ?о ?ак. ? далек? подо?ож? в ав?омоб?л? о?обливо? ?адо??? не п?ино????. Сп?авд?, кожного дн? ав?омоб?лем з? С??и? доби?а??? до ??вова на ??ен?ванн?. ??к?л?ки ??ого вимага? мо? ?обо?а, нав??? не пом??а? ?а?? п?оведеного в до?оз?. Хо?а, зв??но, б?ло б к?а?е пе?ед ??ен?ванн?м ? п??л? н?ого б?л??е в?дпо?ива?и. Як не ?к, ке??ванн? ав?омоб?лем ???е наван?аженн?. ? на? вод??в бага?о недо?в?д?ени? ? на?абни?, ?к каж???: «п?ава к?пив, а ?зди?и не к?пив».

??/span>?Св?й пе??ий ав?омоб?л? пам?�ятаєт�?
??/span>?Так, ?е б?ла «?азда 323», нап?в?по??ивний ав?омоб?л?. ?в?омоб?л?, ?к пе??е ко?анн? ??п?о н?ого пам?�ятає�???е жи???. ?о? «?азда» б?ла дво?-две?но?, ?з невеликим ?алоном. ? мо? ??м?��?не мален?ка, на? ?е?ве?о, по???бно б?ло б?л??ий ав?омоб?л?.

??/span>?? ?к?й к?а?н? ?о??ли б поб?ва?и?
??/span>?Хо?? в?дв?да?и о????в ?ал?, ?о в ?ндонез??. ?о? д??з? показ?вали ?о?ог?а???, в?део зн??е на ??ом? о???ов?. ??же ?подобало??. ?о?здка на ?ал? не ли?е мо? мален?ка м???, а й ????? мо?? ??м?��? ??ма?, ми ?? обов?�язков�??еал?з??мо.

??/span>??оли випада? в?л?на ?вилина, ?им займа??е???
??/span>???дпо?ива? ?азом ?з ??м?�є�? ?е ?а??о вда????? п?ове??и ?а? ?з ??дними, а ?к?о ? ?ака можлив????, ?о ?а??о виби?а?мо?? на п?и?од?. Також пол?бл?? ?ибалк?.

??/span>?Як? найб?л??? ?иб? вп?ймали?
??/span>?? нед?л?, коли нам дали ви??дний, ?п?ймав ко?опа. Удома д??жина його зважили ??/span>?4,5 к?лог?ам. ??ли к?л?ка по 2 кг. Як дл? ама?о?а, ?ким ?ебе вважа?, не поганий ??о?ей.

??/span>??и забобонна л?дина?
??/span>??оли?? в??ив в забобони, не ?о?? каза?и в ?к? ?аме. ? за?аз в??? ли?е в ?ога ? ?амого ?ебе.

?же?ело??��?/span>www.fctime.lviv.ua

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2022 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.