??бок Ук?аин?Убойна? же?еб?евка 1/8 ?инала ??бка Ук?аин?: ?е???е па?? команд Эк???а-лиги??пани?Copa de Espana: "?а??а?ена", об?г?ав "?ал?м? Ф??зал", побо?е??? за ??о?ейЭк???а-лигаЭк???а-лига-2017/18. Т?? 12. ????ие гол?, комбина?ии и ?ейв?Эк???а-лига«Ци??? зна?? в?е»: 17 ?ек?нд, ко?о??е по????ли «??од?к?им»?иев?анков?ка? ???зал?на? лига. ???е? в о?игинал?ном и?полнении?де??а?де??а. ?ига Сод??же??ва: пока «к?а?н?е» б??? «к?а?н??», «?айн?е» ?е?п?? до?адн?е по?ажени? (+ видео)?ма?о????обенно??и на?ионал?ного ???зала-2017/18: ама?о???инни?аФ??бол?ний Тижден? 274 в?д 12.12.2017Эк???а-лига"?не?г??" - "??одек??м" - 3:2. С?же? Т?? "??в?в"Эк???а-лига«?к???а-???зал»: вип??к ??12?е?е?ан?Ю??й ??д?нов: «??а?и йд??? по жи??? ?азом поки жив??? з ба??ками»??вов??анд-л?га ??вова, 3 ???: п?ем?�єрна пе?емога «?не?г??-2-?Ю-?л??е?на?иви»?иев?иев. ????а? лига. Т?? ?ве?енн?? побед (+?????)Эк???а-лигаЭк???а-лига-2017/18. Т?? 12: п?аздник дл? з?и?елей и валидол дл? ??ене?ов??пани???пани?. ????ие гол?, комбина?ии и ?ейв? 14-го ???а?о???гали??о???гали?. ????ие гол? 14-го ???а?ол?н?ка?«? ви???и?? ??е ?абанов»: ? ????к? ?озпо?ав?? ?емп?она? ?олин? з ???зал??апо?ож?е?апо?ож?е. ??ем?е?-лига. 8-й ???: пе?ва? победа "??кона" (+ видео)?е??кий ???зал?в? команди ?ни? «д?акон?в» з ?ол??? пове?н?ли?? з медал?ми?де??а?де??а. ??ем?е?-лига. 7 ???. С?о?ми?овало?? ??ио лиде?ов (+ видео)

IV ??бок Ч??ного мо?? ??еди команд ???пп компаний «Эпи?ен??». ?ен? 2. ??оги(09:00)?1/4 ?инала.???де??а-Таи?ова ???де??а-?ванга?д 1:4 (0:3)

?ол?:?Се?гей ?оваленко, 1 (0:1). С?ани?лав ?е?иков, 4 (0:2). ?и?алий ?ол?нев, 10 (0:3). ?нд?ей ?одлазник, 18 (1:3). ?ик?о? Федо??к, 20 (1:4).

Цел?й ??д ин??иг???и? ма??ей, ?о??о?в?и??? ?же в г??ппа?, гово?ил о ?ом, ??о в плей-о?? ?ем более з?и?ели ?к??а?? не б?д??. ? ?ом? же, о?к??вал?? в?о?ой иг?овой ден? оде??ким де?би, ?ак ??о го???ее п?о?иво??о?ние б?ло га?ан?и?овано. ?п?о?ем, ???а???м в??д ли позволили б? пой?и ?е?ез к?ай, вед? пе?в?м а?би??ом ма??а б?л ?е?е?и Ф?Ф? из ?неп?а ?лег ?ванов.

??его ?е?ве??? мин??? (!) понадобило?? ?ванга?д?, ??об? пове??и в ????е. Се?гей ?оваленко о?об?ал м?? на ?воей половине пло?адки, ??г?ал в «??ено?к?» ? ?вгением Сви?идов?м и ?о?но п?обил низом ??0:1. ???и??ен?ом во в?о?ом м??е ?нова в????пил Сви?идов, о?п?авив?ий длинн?? пе?еда?? на С?ани?лава ?е?икова, ко?о??й опе?едил голкипе?а, в ка?ание п?о?олкн?в м?? в ?е?к? ??0:2. ? ??е??ем голе внов? к ме??? п?и??л?? длинн?й па?, на ??о? ?аз о? ?вгени? ?авенко, и ?и?алий ?ол?нев ? лини ???а?ной по?азил дал?ний ?гол ??0:3.

Такой ?ез?л??а? ?же по и?огам ??е?и поединка за??авил команд? Таи?ова в?п??ка?? «п??ого», ??нк?ии ко?о?ого по ??ади?ии в?полн?л ?лади?лав Сви?ипа. «?азмо?и??» ?ез?л??а? ?дало?? в на?але в?о?ого ?айма: ?и?ок?? комбина?и? ?е?ез п?ав?й ?ланг ? близкого ?а???о?ни? замкн?л ?нд?ей ?одлазник ??1:3. ?о в?ко?е подопе?н?е ?авла ??даков?кого ве?н?ли к??пн?? ?азни??: ?е?иков в ???а?ной об?г?ал оппонен?а и ?делал па? на дал?н?? ??ойк? ?ик?о?? Федо??к? ??1:4. ?оллек?ив ?и?али? С??и?а о?ен? ?о?ел о??г?а????, но обо?она «?ванга?да» дей??вовала без?п?е?но. ?аве??али ?опе?ники поединок на п??и ?ола?, но до дабл-пенал??и дело не до?ло.

(10:20) 1/4 ?инала. ?2 ?иев ??Че?нов?? 3:3 (0:2). ?о пенал??и - 3:2

?ол?:??авел Се?д?к, 3 (0:1). ?нд?ей ?ежена?, 9 (0:2). ?ми??ий ?ав?дн?й, 21 ??в ?вои во?о?а (1:2). Та?а? Шпи?ка, 27 (2:2). ?еннадий ??лик, 28 (2:3). ?ики?а Тменов, 29 (3:3).

? пе?в?й иг?овой ден? обе команд? п?одемон???и?овали о?ен? до??ойн?й ??овен? иг??, ?ак ??о оп?едели?? ?аво?и?а ??ой па?? б? не ?ак п?о??о. Че?нов?ам ?дало?? б????ее налади?? кон??ол? м??а, и ?2 п?и?одило?? бол??е иг?а?? на кон??а?ака?.

?о как ?аз ?ак ?ложило??, ??о когда киевл?не по?и?он?к? на?али пе?е?ва??ва?? ини?иа?ив?, ?е?нови?ка? команда в кон??в?пада? забила два гола. ?авел Се?д?к п?ом?ал?? по ?ен??? и не ?ближа??? ? Ю?ием ?ала?ев?м мо?но п?обил в «дев??к?» ??0:1, по?ле ?его ?нд?ей ?ежена? ?бежал к во?о?ам по левом? ?ланг? и п?обил над голкипе?ом ??0:2.

? в?о?ой ?айм на?ал?? ? б????ого гола ?2. Ю?ий ?ел?ник делал пе?еда?? ? ?глового, и о? ?ми??и? ?ав?дного м?? ??езал?? в ?е?к? ??1:2. Т?? же ?ел?ник мог и вов?е ??авн??? ?ез?л??а?, но в??од один в один по левом? ?ланг? ?еализова?? он не ??мел ???о??и?лав Х?апко пе?ев?л м?? на ?гловой. ?ап??жение в иг?е ? кажд?м мгновением ?ол?ко на?а??ало, з?ели?н?? ?пизодов ?ва?ало, а на 27 мин??е ???? ??авн?л??: вб?а??вание голкипе?а, пе?еда?а ?н?она ???ко и ?о?н?й ?да? Та?а?а Шпи?ки ??2:2. ?о за пол?о?? мин??? до ?инал?ной ?и?ен? Че?нов?? внов? б?ли впе?еди: ?ала?ев о?бил дал?ний ?да? жажд??его ?еабили?и?ова???? за ав?огол ?ав?дного, а на добивании пе?в?м б?л ?еннадий ??лик ??2:3.

?ики?а Тменов иг?ал «п???м» до ?амого окон?ани? поединка, и ??о ?аки помогло ?па??и??. ?а 19 ?ек?нд до ?инал?ной ?и?ен? ?2 п?и ?гловом вз?л ?айм-а??, и как ?аз по?ле па?з? Тменов мо?н?м ?да?ом ??авн?л ?ез?л??а? ??3:3. ? ?е?ии пенал??и ма??е???вом о?бива?? 6-ме??ов?е ??ади?ионно бле?н?л Ю?ий ?ала?ев, и п?и ????е 3:2 ?е?и? заве??ила??. ?иевл?не в пол??инале!

(11:40) ?ол??инал малого ??бка. Ха??ков-1 ???апо?ож?е 6:1 (3:1)

?ол?:??вгений Ю?ов, 3 (1:0). ?лег ??б, 14 (2:0). Се?гей ?йвоз?н, 18 (3:0). ?ми??ий ?оломое?, 19 (3:1). Се?гей ?йвоз?н, 27 (4:1). Се?гей ?ил?й, 30 (5:1). ?лек?анд? ?елик, 33 (6:1).

? пе?вом пол??инале малого ??бка о?обо о???ой бо??бе не пол??ило??. Так в??ло, ??о команд? в??ли на иг?? в одинаков?? ?о?ма?, и по?ом? в ??о?ном по??дке одной из ??о?он п?и?ло?? измен??? ?ве? ???болок за ???? мани?ек. ?апо?ож?? нао??ез о?казали?? и? одева??, ?а??ков?ане же ?делали ??о без ли?ни? воп?о?ов.

То ли замена ?о?м? оказала?? ?а??овой, ?о Ха??ков-1 на??ол?ко ?ил?нее ?вои? оппонен?ов, но в?? иг?а ?ла под дик?овк? го??ей из Ха??кова. ?о ??и гола в каждом из ?аймов пол??ило ?апо?ож?е, о?ве?ив на ??о ли?? одним м??ом в кон?овке пе?вой половин?: о?ли?ил?? ?ми??ий ?оломое?, ? победи?елей же о?ме?аем д?бл? Се?ге? ?йвоз?на.

(12:35) ?ол??инал малого ??бка. ??опивни?кий - ??ова?? 0:16 (0:10)

?ол?:??ван Ха?лан, 2, 14, 20, 35; ?нд?ей ??да?ников, 3; ?на?олий ?а???н, 5, 10, 20, 24, 27; Се?гей С?епаненко, 15, 18; ?и?алий ?о??ев, 17, 22, 25, 35.

??опивни?кий бил ан?и?еко?д? по ?азг?омам в пе?в?й иг?овой ден?, и никак не помен?ла?? ?енден?и? во в?о?ой. ??ова?? на?али ??ампова?? гол? ? пе?в?? мин?? поединка, наколо?ив ?же к пе?е??в? де???ок м??ей. ??одолжил?? пог?ом и по?ле пе?е??ва: главна? ин??ига б?ла ??заб??? ли ?о?? б? ?аз го??и из б?в?его ?и?овог?ада. ?е ?ложило??, и команда покидае? ???ни? ? ?ам?м го??ким о?адком. ? подопе?н?е С?ани?лава ?он?а?енко, ? ко?о??? ??аз? п??? голов забил ?на?олий??а???н, и по поке?? о?о?мили Се?гей С?епаненко и ?и?алий ?о??ев, ??г?а?? в ?инале.
?

(13:30) 1/4 ?инала. ?3 ?иев - ?10 ?вано-Ф?анков?к 6:0 (5:0)

?ол?:?Се?гей ??а?ник, 2 (1:0). ?он??ан?ин ?емиденко, 7 (2:0). Я?о?лав ?аво?о?н?й, 9 (3:0). ?вгений ??к, 11 (4:0). Се?гей ??а?ник, 14 (5:0). ???? ?л?кив, 30 (6:0).

Сопе?ни?е??во по пе?вой лиге ?емпиона?а Ук?аин? команд? п?одолжили в ?е?ве????инале ??бка «Эпи?ен??ов», и зде?? б?онзов?е п?из??? в?о?ого по зна?имо??и дивизиона ???ан?, не о??авили оппонен?ам о?об?? ?ан?ов. ??и вполне боеви?ой иг?е ? ?10 никак не пол??ало?? дове??и до логи?е?кого заве??ени? ?о?? б? одн? а?ак?, а ? киевл?н, нап?о?ив, ? кон?овками комбина?ий б?ло в?? в по??дке. ?до?ово ?аз?г??ва? м??, подопе?н?е ?лега Шай?анова ?аз за ?азом в?к??вали обо?он? ивано-??анков?ев, ?же к пе?е??в? о?п?авив в и? во?о?а п??? безо?ве?н?? голов.

?озможно, ?казало?? на на???ое ???боли??ов ?10 и о??????вие на пло?адке пол??ив?его пов?еждение иг?а??его ??ене?а ?омана Я?ого, но и п?и иг?е ? «п???м» го??и из ?вано-Ф?анков?ка никак не могли «?азмо?и??» ????. ?10 де?жал м??, бе?п?е??вно а?ак?? и не в?п??ка? ??оли?н?й коллек?ив ? и? половин?, но ни к ?ем? ??о не п?ивело. ? ?ж на по?ледни? мин??а? поединка голкипе? ???? ?л?кив ?на?ала п?обил в пе?екладин? п????? во?о?, по?ле ?его в?? же по?азил ?ел? ??6:0. ? пол??инале на? жд?? «п?одолжение б?онзовой ?е?ии пе?вой лиги ?емпиона?а Ук?аин? «Эпи?ен?? ? ?ванга?д» - «Эпи?ен?? ?3».

(14:50) 1/4 ?инала. Ха??ков-1 - Че?ка??? 1:1 (0:0). ?о пенал??и - 0:1?

?ол?:?Се?гей ?едов, 29 (0:1). ?нд?ей ??ав?енко, 30 (1:1).

?еве?о??но нап??ж?нн?м пол??ил?? закл??и?ел?н?й ?е?ве????инал?н?й ма??, и заби??? голов болел??икам п?и?ло?? жда?? впло?? до окон?ани? поединка. ?озможно??и б?ли ? обеи? ??о?он, о?обенно о????ми они пол??али?? ? Ха??кова-3. Так, нем??лим?м об?азом не замкн?л п?о???ел о? ?нд?е? ??ав?енко ? п?авого ?ланга ?ми??ий Чайка, ?п???ив?ий ?бойн?й ?ан? заби??.

Ч??? бол??е момен?ов б?ло ? ?а??ков?ан и по?ле пе?е??ва, но ?же когда иг?а?? о??авало?? две мин??? ???дало?? заби?? ?е?ка???анам, и ?ена ??ого гола могла б??? в ??и о?ка. Се?гей ?едов п?ин?л великолепн?? п?оника???? пе?еда?? в ???а?н?? пло?адк? и ?е?ни?но по?азил дал?ний ?гол ??0:1. ?азало?? б?, ??агеди?, но ?ол?ко не дл? ?а??ков?ан. ??п???ив «п??ого», Ха??ков-3 о??г?ал??: ?на?ала ?п???ил ?ан? ?ми??ий ?олгов, ко?о??й бил п??кой ? близкого ?а???о?ни?, но в ?лед???ей а?аке ?нд?ей ??ав?енко по?ле о??кока в?? же вколо?ил м?? в ?е?к? ??1:1.

? во? в ?е?ии пенал??и ?а??ков?анам не ?дало?? заби?? ни ?аз?: голкипе? Че?ка?? о?бил два ?да?а, а ?и?алий ??енко п?обил в ??ойк?. У ?е?ка???ан ?ики?а ?га?ин попал в пе?екладин?, а ?вгений ?и?ов?енко б?л ?о?ен ??0:1. Че?ка??? ??г?а?? в пол??инале ? ?иевом ?2.?

(16:10) Финал малого ??бка. Ха??ков-1 ?��?/strong>??ова?? 3:6 (0:3)?

?ол?:??го?? Сал?анов, 7 (0:1). ?нд?ей Я??енко, 11 (0:2). ?ван Ха?лан, 17 (0:3). Се?гей ?ил?к, 23 (1:3). ?ван Ха?лан, 25 (1:4). ?ван Ха?лан, 30 (1:5). Се?гей ?ил?к, 32 (2:5). ?але?ий ??л?ка, 35 (3:5). ?на?олий ?а???н, 40 (3:6).

?опав в неп?о???? г??пп? и ?п???ив п???вк? в ?е?ве????инал ? ?е???зн?ми бо?ми, б?ова??ане ав?ома?и?е?ки делали?? ?аво?и?ом в?ей малой ?е?ки ??бка. ?оманда С?ани?лава ?он?а?енко ?ве?енно вела иг?? в ?инале, оде?жав в н?м побед? без о?об?? ???дно??ей. ?олее ?ого, п?и ????е 2:0 ?44 пе?е?ли на иг?? ? «п???м», и вов?е введ? ?опе?ников в ???по?.

?

?о пе?е??ва ? ?акой ?ак?икой ??ова?? забили е?? один м??, а во? в?о?ой ?айм оппонен?? заве??или ни??ей ??3:3, п?и??м в какой-?о момен? по?вила?? м??л?, ??о Ха??ков-1 даже може? ?азве?н??? иг?? в ?во? ??о?он?. ?о в?? же б?ова??ане не ?а??е??ли пе?еве?, добив?и?? за?л?женной побед? ??6:3. ??ме?аем д?бл? в?а?а?? ?а??ков?ан Се?ге? ?ил?ка и ?е?-??ик ?вана Ха?лана ? победи?елей.

(17:05) 1/2 ?инала. ?де??а-1???/strong>??3 ?иев 4:4 (3:3). ?о пенал??и - 3:2

?ол?:??ени? Санде?кий, 4 (0:1). С?ани?лав ?е?иков, 6 (1:1). Я?о?лав ?аво?о?н?й, 7 (1:2). ?лек?анд? ?еонов, 9 (2:2). С?ани?лав ?е?иков, 11 (2:3). ?ени? Санде?кий, 13 (3:3). ?вгений ?авенко, 23 (4:3). ?лег Ш???, 24 (4:4).

? ма??е, ко?о??й по ?воем? ??а???? б?л до??оин ?инала, ?3 ?дало?? заби?? б?????й гол: о?ибка оде??и?ов п?и пе?еда?е и ?ени? Санде?кий замкн?л п?о???ел ?вгени? ??ка ??0:1. ???г?али?? ?оз?ева по?ле ?оз?г???а ???а?ного: С?ани?лав ?е?иков пе?ека?ом ?б?ал ?опе?ника и ???ко п?обил низом ??1:1. ?алее ?3 е?? ?аз в??ли впе??д, оде??и?? внов? о??г?али??, по?ле ?его благода?? ак?ивном? п?е??инг? ?вгени? Сви?идова, о?об?ав?его м?? на ?ланге, мо?н?й ?да? из ?ен??ал?ной зон? нан?? ?лек?анд? ?еонов ??3:2. Цел?й ??д великолепн?? возможно??ей б?ло ? оде??и?ов, ??об? ?п?о?и?? пе?еве?, бол??е в?его из ни? ?п???ил ?о? же ?еонов, а в кон?овке ?айма ?3 о??г?ал??: по?е?? м??а в п?о??ой ?и??а?ии и Санде?кий о?о?мил д?бл? ??3:3.

?бо?доо???а? иг?а б?ла и во в?о?ом ?айме, п?и??м команд? в????аивали а?аки некими волнами. То дв??мин??ка л???е ?давала?? ?ванга?да, ?о п?име?но ?акой же в?еменной ин?е?вал ак?ивнее ?мо??ели?? го??и. ?идимо, ?каз?вало?? ?о, ??о дл? обои? коллек?ивов ??о б?л ?е?в????й ма?? за два дн? ?????ало??? давала о ?ебе зна??. ?ел?з? не о?ме?и?? над?жн?е дей??ви? голкипе?ов: ?ак?има Як?ба и ?е??а ?л?кива, во многом благода?? ко?о??м жда?? заби??? голов п?и?ло?? до ?е?един? в?о?ого ?айма. Сна?ала к?а?ивей?им ?да?ом ?л??? в ?ам?? «дев??к?» о?ме?ил?? ?вгений ?авенко, на ??о киевл?не о?ве?или п??м?м ?да?ом ?о ???а?ного, назна?енного ме??а? в 15 о? во?о?: Ш??? за??ал в?а?пло? Як?ба ??4:4.

Хо?о?ие возможно??и в??ва?? побед? ? го??ей имел ?авел ?о?о?енко, а ? ?оз?ев л???ие ?ан?? ?п???или ?вгений Сви?идов и ?лек?анд? ?еонов. ?о ни??? ?о??анила?? до окон?ани? в???е?и, и ??д?ба п???вки в ?инал ?е?ала?? в ?е?ии пенал??и. Ш??? и ?еонов пе?еиг?али голкипе?ов, ??к и ??озд ?вои поп??ки ?акже ?еализовали, ?емиденко п?обил к?айне не?да?но, а ?оваленко не о??авил никаки? ?ан?ов в?а?а??, по?азив «дев??к?» - 3:2 и «Эпи?ен?? ? ?ванга?д» в ?инале!

(18:30) 1/2 ?инала. ?2 ?иев???/strong>?Че?ка??? 4:1 (2:1)

?ол?:??лек?анд? ?аков?кий, 7 (0:1). ?ики?а Тменов, 13 ??? дабл-пенал??и (1:1). ?адим ?о?диенко, 14 (2:1). Та?а? Шпи?ка, 17 (3:1). ?ики?а Тменов, 30 (4:1).

?е менее до??ойн? д??г д??га б?ли и ?опе?ники по в?о?ом? пол??инал?. ?она?ал? Че?ка??? за ???? л???ей командной ??г?анно??и в?гл?дели ???? ак?ивнее, ??мев ма?е?иализова?? ?вой пе?еве? в гол. ?о?н?м дал?ним ?да?ом о?ме?ил?? ?лек?анд? ?аков?кий ??0:1. ?о по??епенно киевл?не ??али дей??вова?? в?? аг?е??ивнее, ?аз за ?азом п?о??ва??? к во?о?ам оппонен?ов. ?ег?л??но п?и?одило?? о??анавлива?? Та?а?а Шпи?к? и компани? ?олами, ко?о??? к окон?ани? ?айма ?копило?? ?е???: Ю?ий ?ел?ник за?або?ал ?ол, и ? дабл-пенал??и ?ез?л??а? ??авн?л ?ики?а Тменов ??1:1. ? на по?ледней мин??е ?айма ?2, п?одолжа? напи?а??, в??вали?? впе??д: ?о?о?а? комбина?и? ?е?ез п?ав?й ?ланг и ?о?н?й ?да? ?адима ?о?диенко ? линии ???а?ной ??2:1.

? ?амом на?але в?о?ого ?айма киевл?нам ?дал?? б?????й гол: ?ала?ев ?воев?еменно в??ел за п?едел? ???а?ной, на?ав ?ез?л??а?ивн?? кон??а?ак?, ко?о??? ?да?ом издали заве??ил Шпи?ка ??3:1. ?а??о??а? би?ва де?жала в?е? в нап??жении до ?амой кон?овки иг??. Че?ка??? п?едп?инимали в?? ??об? о??г?а????, ?ли впе??д вп??е?ом, но ?ак и не ?п?авили?? ???2 ?дало?? в???о???. Хо?? и киевл?не имели немало возможно??ей ??об? ?п?о?и?? пе?еве?, и за 20 ?ек?нд до ?инал?ного ?ви??ка Тменов по?ле ?оз?г???а ?глового о?о?мил д?бл? ??4:1. ?2 в ?инале!
?

???о?ник -?futsal.odessa.ua

?

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2017 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.