?ежд?на?одн?й ???зал19.30 Се?и? ?. "?е?ка?а С5" - "Ф??зал Чи??е?нино". LIVE!Эк???а-лигаЭк???а-лига. Т?? 2. ?ен?а-??ик ?ед??а и ?ен?а?и? в ?де??еЭк???а-лигаЭк???а-лига. Т?? 2. LIVE!?в?ок?бки??бок У?Ф?: 27-ле?ний а?би?? из ?ел?гии деб??и??е? на иг?а? «??од?к?има»?е?ва? лига «У?аган-2 ?Ф?» заве??ив ?о?номо???к? збо?и. ??д??мкиЭк???а-лига?е?ед пе??о? дома?н?о? г?о? в ?к???а-л?з? п?езиден? Ф? «?н?ев» пода??вав ме?? ?и?оми?а ?менн? ???болк??е?ва? лига «?п??ен?? ?3» ви???ив не за?вл??и?? ? ?е??? л?г??ела????22.09. 18.00 ??ТЭ? (???а) - ???С??Ь??Ш (?ида). LIVE!Эк???а-лигаСе?г?й ??дд?бний: "?о???мо ???п?изи дл? "Ти?ана""Эк???а-лига«Сок?л» - «У?аган». ?е?едмова до ма???Юно?е?кий ???зал??дб?ло?? же?ебк?ванн? Юна??ко? ???зал?но? ?к???а-л?ги (U-16) ?е?е?ан??лавн?й п?ин?ип ?лек?анд?а ?о?г?нова. Ча??? 1??вов?нд??й ?адо?ожний: «Ф?дж?к??а» могла побо?о?и?? за золо?? медал??в?ок?бкиУк?а?н??кий а?б??? Я?о?лав ?ов?ок п?а??ва?име на ма??а? ??новного ?а?нд? ??бк? У?Ф? ? Слова??ин??де??а?блада?елем ?е?вого ??бка Ю?и? ?опова ??ал FC «PIZZA&GRILL;»!Эк???а-лига«???л?мова»: ??ак??ванн? ??авил г?и в?д ?ом??е?? а?б???аж? ?ФУ + ?????Юно?е?кий ???зал22 ве?е?н? в?дб?де???? же?ебк?ванн? Юна??ко? ???зал?но? ?к???а-л?гиЭк???а-лигаЭк???а-лига-2017/18. ?нон? 2-го ???а: в?помина? "?н?е???аз"?де??а?де??а, ?ига Сод??же??ва: и?оги ле?него ?езона?ежд?на?одн?й ???зал?и?виненко помог Э??-???? в?иг?а?? ? а???айде?а ?емпиона?а Че?ии

?ми??о ??денко: «С?огодн? на ??нни??ин? влада пове??а????? до ???зал? обли???м»

13 кв??н? ? ??нни??, в м???ком? пала?? ми??е??в «?о??», в?дб?ло?? ??о?и??е наго?одженн? пе?емож??в ?а п?изе??в ???зал?ни? ?емп?она??в, ?к? п?овод????? ??о??а???? ???зал? ??нни??ко? обла???. Ц? под?? п?дбила п?д??мки ???зал?ном? ?езон?, ?кий на ??нни??ин? п?о?одив з ли??опада по кв??ен?. Саме з ?озмови п?о ?ей за??д по?ало?? ек?кл?зивне ?н?е?в?��? ?ке п?езиден? ??о??а??? ???зал? ??нни??ко? обла??? ?ми??о ??денко дав о????йном? ?ай?? ??о??а??? ???зал? Ук?а?ни.
?

- Чи можна ?? под?? вважа?и о????йним зак?и???м ?езон??
- Так, зак?ива?мо ?езон ?аме наго?одженн?м. ???к??мо, коли заве??а???? в?? змаганн? ??ди????, ?е?ед до?о?ли?, ?е?ед ж?нок, ? зби?а?мо ???? в один зал, ?о л?ди поба?или один одного, ?об поба?или, на?к?л?ки в на? ???зал ма?овий вид ?по???. Ц?ого ?аз? ? на? б?в повний зал, ? ми ??л?ки 500 ?олов?к наго?одили. Це б?ли л?ди, ?к? займали пе???, д??г? ?а ??е?? м????.

- ?од?бний за??д ???е вже ??ади??? в ??нни??, ?и ?ак б?ло впе??е?
- Це вже ??ади???, ? ?ей за??д план?вав?? нами од?аз?. Спо???мени змага????? дл? ?ого? Щоб пе?емог?и ? показа?и, ?о ?и ??к?а?ий. ?айн??и ?ке?? ви?оке м???е, ? ?ко?? ?е ма? б??и в?дм??еним о?ган?за?о?ами. Це ма? б??и ?к??на под??, ?е повинно дл? кожного ?по???мена запам?�ятатис�? Х?о?? ?ег?л??но виг?а?, займа? п?изов? м????, а ??о??, можливо, ?аз в жи??? п?дн?в?? на п?�єдеста�? Цим за?одом ми, по-пе??е, в?дм??а?мо ?по???мен?в, ?к? п?иймали ??а??? ? змаганн??, а по-д??ге, п?ида?мо ??а???но??? на?ом? ?емп?она??.?

- ?о ?е??, на ??ом? наго?одженн? б?ли в?дзна?ен? 15 ди???и? команд ?а 12 команд ?е?ед до?о?ли?. Чи не забага?о ла??еа??в, адже ?е ??о?и мен?е, н?ж ??е?ина в?д загал?но? к?л?ко??? ??а?ник?в?
- ?и наго?одж?вали п?изе??в ?емп?она?? м???а, п?изе??в обла?но? ???зал?но? С?пе?л?ги. ? ?емп?она?? м???а ? на? ?о?и?и л?ги, ? пе?емож?? ? в??? ни? ма??? б??и наго?оджен?. Щодо д??ей, ?о ?ам наго?одж?вали?? команди по ??зним в?ковим ка?его???м.

- Як?о ми вже ?ак ?е?ел?но за?епили ?? под??, нав??д ?и вона обмежила?? ли?е в???енн?м диплом?в, к?бк?в ?а медалей. Як?о ?е ?оби?и нав??? пов?л?но, ?о до??а?н?о мак?им?м п?вгодини, ? нав??д ?и ва??о за?ади ?ако? к?л?ко??? ?а?? зби?а?и велик? к?л?к???? л?дей.
- ?и зап?о?или на ?ей за??д п?ед??авник?в м???ево? влади, м???евого ?по??ком??е??. ?и???пали д?в?а?а, ?к? займа????? ??дожн?о? г?мна??ико?. ??ли зап?о?ен? ? ви???пали два ди???? ан?амбл?, ?ак ?о, дл? п?изе??в ?по??ивни? змаган? б?ла п?дго?овлена ??дова к?л????на п?ог?ама. ?о ?е??, на YouTube ? повне в?део в??ого за?од?, ?ке ??ивало п?в?о?и години. ??ло з?облене в?е, ?об л?ди, ?к? п?о??гом ?езон? доб?е поп?а??вали, о??имали задоволенн? в?д ??о?и??ого наго?одженн?.?

- Як би ?ам не б?ло, ?е г?дне заве??енн? ?езон?, ? под?бне, до ?е??, далеко не в кожном? ?ег?он? п?о?оди??. ?е могли б ?и дек?л?ка ?л?в ?каза?и п?о ла??еа??в, пе?емож??в ???н???в в ?во?? л?га??
- ?е?? за в?е, ?о??в би ?казали, ?о ?емп?она? в ??ом? ?о?? ? на? б?в д?же ??кавим. ??гами ми ви??вн?ли ??вен? команд, ?к? в ни? г?а???, ? в кожн?й л?з? пе?еможе?? ?а п?изе?и визна?али?? в о??анн?ом? ????. ??ди жили ???залом, ?н??ига ??ивала до о??анн?? ма???в. Тож, в?? ?емп?они за?л?жено зайн?ли ?во? м????.

«??н?в?оЦен??», пе?еможе?? Т?е??о? л?ги ???е команда, в ?к?й з?б?али?? ?лоп??, в о?об? ав?о?ен??? знай?ли ?пон?о?а ? д?же г?дно в?д?г?али п?о??гом в??ого ?емп?она??. ?е?еможе?? ?е??о? л?ги - «??ена» - ??кава команда, ?ан??е г?ала п?д ?н?о? назво?, ?е команда однод?м??в, з?б?али??, били??, ??ен?вали?? дл? ?ого, ?об пе?емог?и. ??о ни? ?е можна ?каза?и, ?о ??а??? ? ???зал?ном? ???н??? нади?н?ла ?? на ?е, ?об зай?и?? ?оз?обко? вла?ного б?енд? ?по??ивного од?г?, б?д??? ?и?и ек?п??овк? дл? ???бол? ?а ???зал?. Чемп?он ???го? л?ги «??лозга?» ??? на? ? молокозавод в 10 км в?д ??нни??, назва команди, ?ка зазви?ай, в?дпов?да? або ?пон?о??, або п?дп?и?м??в?.

?ай?ил?н??о? командо? ?и?о? л?ги ??ав «Са???н» з ?апн??ки, ?ели?а м???кого ?ип? ??д?же ??кава команда. ?она в на? г?а? ? в??? змаганн??. ?апн??ка ???е зал?зни?ний ?ен??, ?кий зна?оди???? в 100 км в?д ??нни??. ?ожн? ви??дн? команда п?и?жджа? до ??нни??. ?ан??е ?аке б?ло, ?о вони п?о?или, ?об ми ?м ??авили дек?л?ка ?го? на ден?. ?ле за?аз в ни? з?�явилис�?амб????, ? вони г?али по одн?й г?? в ден?. ? ?е, ?к ба?имо, п?ине?ло ?м ?ез?л??а?.

?агалом, ?о??в би ?каза?и ?лова под?ки ???бол???ам в??? команд, л?ка??м, а?б???ам, а ?акож л?д?м, ?к? зби?а??? команди, ?к? вклада??? в ???зал г?о??. ?елика за ?е под?ка ??в?? вони ?обл??? велик? ?п?ав?.
?

- ?л? пе?емож??в л?г ? ? ва? в ?егламен?? обов?�язков�?вимога, ?об вони п?дви??вали?? в кла???
- Щодо ??е??о?, д??го? ?а пе??о? л?г ? на? вимоги не?кладн?, ?ом? ??? пе?е?оди до б?л?? ?ей?ингово? л?ги ?. ? о?? ? ?и??й л?з? вимоги до команд ви?ок?. ?оманди зобов?�язан�?ма?и два комплек?и ?о?ми, ма?и мани?ки ??не кожна команда ??нан?ово по??гне ?и?? л?г?. Ц?ого ?ок? ви?а л?га б?ла ??о?мована з команд, ?к? ??нан?ово б?ли до??а?н?о ?п?оможними.

- ???л? ??ого ?аме ?а? погово?и?и п?о ????к???? змаган?. У в?дк?и?ом? ?емп?она?? м???а п?ийма??? ??а??? команди ? з ?айон?в?
- Це на? головний ???н?? в обла???. ? ?е ок?еме змаганн? ??С?пе?л?га з ???зал?, в ?к?й г?а??? з ?оз?�їздам�? У в?дк?и?ом? ?емп?она?? м???а г?а? до п?�ят�?команд з обла???. ?агалом в н?ом? ?о?и?и л?ги, в ?ки? ??ого ?ок? г?ало 55 команд. ?ожного ?ок? п?и?од??? нов? команди ??л?ди зби?а????? ? дво?а? ? п?и?од??? до на? г?а?и в ???зал.

- ?маганн? з ???зал? дл? ж?нок ? ? ??нни???
- ???ого в ?емп?она?? г?али 5 команд, в ?ом? ?и?л? ??и - з ?айон?в. ?е?емогла, п?авда, команда з ??нни??. ??же непогана в на? команда, ми нав??? зами?л??мо?? над необ??дн???? з?оби?и з не? п?о?е??онал?н? команд?.

?о ??кави? ???зал?ни? змаган?, ?к? ? в м????, додав би ?е IT-л?г?. ?е???? команд г?а??? вже 13-й ?езон, нав??? можна ?каза?и, ?о ?е ?? л?ди, ?к? на?одили ???зал в ??нни??, пе??ими по?али ним займа?и??.?

- Як? ??нан?ов? ви??а?и команд, ?к? п?ийма??? ??а??? ? в?дк?и?ом? ?емп?она??? Чи залежи?? в???пний вне?ок в?д л?ги, в ?к?й г?а? команда?
- Так, ? в на? г?ада???. ?ле ??? м??? ?каза?и, ?о команди, ?к? ??ановл????? пе?емож??ми, о??им???? ??нан?овий бон??. ?а пе??е м???е 5000 г?ивен?, за д??ге 3000 г?ивен?, ? за ??е?? м???е 2000 г?ивен?. ?не?ки ??команди з ?и?о? л?ги ?пла??вали 7000 г?ивен?, ?е??о? л?ги ??4500, ???го? ??3500, ? Т?е??о? ??3000 г?ивен?. ?оманди ?пла???? вне?ки ? б?л??е не не???? н??ки? ви??а?.

- Як п?о?оди?? а?б???аж змаган?? Чи б?ли п?о??гом ?езон? кон?л?к?н? момен?и, ?к?о ?ак, ?о ?к вони ви????вали???
- ? ? на? а?б???и, ?к? ??д??? ? ???бол, ? ???зал. Т?? можна л?дей з?оз?м??и ??вл??к? вони ??д??? ???бол, взимк? ?????зал. ?и можемо пи?а?и?? ?им, ?о на? 18-???ний ?лопе?? ?ак?им Слобод?н?к, ?кий ? на? по?инав ??ди?и, коли йом? б?ло ли?е 16, а ??огодн? в?н вже ??ди?? ?е??? ?а ?к???а-л?г?. ??н ? ?лек?анд? Сидо??к, ?кий ?акож п?а??? в ?к???а-л?з?, п?овод??? ?о?ижнев? ?ем?на?и. ? великий пл?? в ?ом?, ?о ма??? в на? зн?ма????? на в?део, а по??м обов?�язков�??озби?а????? ?п??н? момен?и.

Ц?ого ?езон? ?о??в би в?дм??и?и ?оле?ан?н???? команд. ?е??ий ??к нам б?ло д?же ?кладно, команди поводили ?ебе ?ак, ?к вважали за по???бне. ?ле з введенн?м жо???ко? ?и??еми пока?ан? нам вдало?? в?е п?иве??и в но?мал?не ???ло. ?оза?о??к ? на? б?в випадок, ?о нав??? п?и?жджала ви?зна колег?? ??о??а??? ???зал? Ук?а?ни ? ?озби?ала ??? на?? момен?и, б?ли кон?л?к?и. С?огодн? в?е по-?н?ом? ??команди ?оле?ан?н?, но?мал?но ??авл????? один до одного, з ?оз?м?нн?м ??авл????? до а?б????в. Тож кон?л?к??в ?а ?????ви? п?облем не б?ло.

- ? ди???и? ???н??а? на ??нни??ин? п?ийма??? ??а??? б?л??е, н?ж 40 команд. ?они ??ива??? п?о??гом ?езон?, ?и ?е к?л?ка ок?еми? ко?о?ко???окови? змаган??
- Як?о б??и ?о?ним, ?о 48 команд. ??и?жджа??? нав??? з ?и?ва команди. Се?ед д??ей в на? ?еж ?ег?л??ний ?емп?она?, коли команди п?о??гом ?ок? г?а??? кожний з кожним по ви??дни?. ?д?аз? ?каж?, ?о ди???ий ?емп?она? ? на? до?а??йний, зов??м невели?кий вне?ок ?, ?ом? ?о ? о?енда зал?, ?ка з?о??а? ? зв?�язк�?з? з?о??анн?м ??н на ене?гоно???. Там зов??м ?имвол??ний вне?ок. ? п?оведенн?м ди???ого ?емп?она?? нам допомага? м???о, ? ?а??ин? г?о?ей бе?емо з ама?о??кого ?емп?она?? м???а.

?к??м ?емп?она??, ??ого ?ок? ми п?оводили змаганн? п?д назво? «Фе??ивал? ???зал?» дл? ?ами? мален?ки?. ?од?лили майдан?ик на ??и мален?ки? майдан?ика, на ?ки? д??и г?али «3 на 3». ?аго?оджен? б?ли аб?ол??но в?? команди, ми не виок?емл?вали н?кого, н??ки? м???? не б?ло, а наго?оджен? б?ли в?? ??а?ники. ?оловна ме?а б?ла зал??и?и д??ей до ???зал?. ???м д???м д?же ?подобало??, ми г?али о?обливим м?�яче�???«дв?йко?», д??и ?а ба??ки б?ли ? за?ва??. У Фе??ивал? ???зал? б?али ??а??? 10 команд 2010/2011 ?.н. ?а 18 команд 2008/2009 ?.н. ? п?одовженн? ?еми ?каж?, ?о за?аз ми план??мо п?ове??и Фе??ивал? м?н?-???бол? на в?дк?и?и? майдан?ика?, ? на по?о?ний момен? в на? вже ? 50 за?е????овани? ??а?ник?в.?

- ?апе?едодн? в?дб??кови? ма???в ?емп?она?? ?в?опи в ?и?в? п?о?одив «??бок ?он?е?ен??й», в ?ком? ?е?ед команд в?к? U-13 пе?емогла команда Цен??ал?но? кон?е?ен???, ?кладена на баз? ?Ф? «??нни??» на ?ол? з ??ене?ами ?лек?анд?ом Самол?ком ?а ??�ячеславо�??без?ком. Хо??ло?? б ??о?ки б?л??е п?о не? д?зна?и?? ???е ???бол?на ?кола, ?ка к?л??ив?? ???зал? Як давно ?? д??и займа????? ???залом?
- Це ???зал?на ?кола, ?ка ??нк??он?? п?и Феде?а??? ???бол? м???а. ? н?й ? ??ене?, ?кий зби?а? д??ей, ви?ов?? ??. ? в ни? вже ? ?ез?л??а? ??о?нов? команди Цен??ал?но? кон?е?ен??? ?кладали ви?ован?? ?аме ???? ?коли. Са?ко Самол?к ?акий ??ене?, ?кий ?о?е в?и?и??, вбол?ва? ???залом. Я його коли?? вз?в до ??вова, коли ?ам зб??на Ук?а?ни г?ала ?ова?и??к? ма??? з Че????. ??н заго??в?? ???залом, п?ой?ов к???и л??енз?ванн?, ?ак ?о, в?н за?аз дипломований ??ене? з ???зал?.

???и в ??й ?кол? займа????? викл??но ???залом. Це нова ?п?ава дл? м???а ??н???о ? на? ?ак не к?л??ив?вав ???зал ?ак, ?к ми ?обили ?е за о??анн? ?оки. Школа п?а??? 5 ?ок?в, ? за ?ей пе??од ми вже ма?мо ?ез?л??а?. Ще ?аз ?каж? п?о ?лек?анд?а Самол?ка, ?кий в?е в?дда? дл? д??ей ???е??е, д???, ?а?.

- ? ?ака п?облема, ?о найб?л?? пе??пек?ивн? йд??? в ???бол?
- Це ? в??ди, ? в?д ??ого неможливо п??и. ? конк??ен???, ? амб????, але дл? на? надважливе, ?об з ди?ини ви?о?ла га?на л?дина. ? ?и б?де вона в подал??ом? ???бол???ом або ???зал???ом ??головне, ?об б?в но?мал?но? л?дино?. ?и д?же п?и?к?пливо ??авимо?? до ?ого, ?об ??ене? б?в ?оле?ан?ним, б?в вз???ем дл? д??ей в ??авленн? до ???бол?. ?и пи?а?мо?? ?им, ?о в на? п?а??? ?лек?анд? Самол?к, ?о ми знай?ли ?акого ?лоп??. ??

- ??о??гом к?л?ко? ?ок?в п?ов?дно? командо? ??нни?? б?в «?не?ге?ик», найви?им до??гненн?м ?кого ??ала пе?емога в ??е?к?а?н??ком? ??нал? в 2016 ?о??. Яка подал??а дол? ???? команди?
- Це б?ло до??гненн? не ли?е «?не?ге?ика», а в??ого в?нни??кого ???зал?. ?е?? ?лоп?? з ???? команди ???ибн?ли ви?е голови, ? згоден, ?о вони б?ли ?лагманом в?нни??кого ???зал?, п?ивозили з ???н???в ???зал?н? новинки. ?ле ??ого ?ок? «?не?ге?ик» не б?ав ??а??? в ?емп?она?? м???а, ?кий б?в в?дб??ковим е?апом ??е?к?а?н??кого ??нал? ?ма?о???ко? ???зал?но? л?ги Ук?а?ни, ?ом? ? лог??но, ?о в?н ? не мав змоги г?а?и в н?ом?. ?оманда ?ака ?, га?н? в н?й г?ав??, ?под?ва???, ?о на???пного ?ок? вони б?д??? г?а?и в ?емп?она?? ??нни??.

- ?е??вним о?ганом в обла??? ? ??о??а??? ???зал? ??нни??ко? обла???. Як? ????к???? вона ма?, ? ??о ? ва?ими пом??никами ? пов??кденн?й п?а???
- То?ка??и?? ???? ?еми, ? знов? ж ?аки ?о??в би ви?лови?и под?к? ??й команд?, ?ка ?оби?? ? на? в ??нни?? ???зал. Це л?ди, ?к? п?а????? на голом? ен??з?азм? ??велике ?м за ?е ?па?иб?. Щодо ????к???и, ?о в ??о??а??? ???зал? ??нни??ко? обла??? ? в???м ком??е??в: ком??е? а?б???аж?, ком??е? по ?обо?? з? ???, ком??е?и ве?е?ан??кого ???зал?, ди???ого ?а ?н??. ?агалом до ?обо?и в ??о??а??? зал??ен? ?им ?и ?н?им ?ином близ?ко 30-?и ?олов?к. ? ? ?

- ??ж Уп?авл?нн?м з ??зи?но? к?л????и ?а ?по??? ??нни??ко? ??? ?а ??о??а???? ???зал? ??нни??ини ?кладений догов?? ?одо ?озви?к? ???зал?. ?е могли ?и ?озпов???и п?о н?ого де?о де?ал?н??е ???к? в н?ом? закладен? ??а???, нап??мки, зобов?�язанн�???о??н, ?, ?к?о ?е можливо, ?озк?и?и об??г ??нан?ови? ?е?????в, ?к? в н?ом? закладен??
- ?б?�є�???нан?ови? ?е?????в невели?кий ??п?иблизно 30000 г?ивен? на ??к, ?е з обла?ного б?дже??. ?а великим ?а??нком, ?е нав??? не в?? наго?одна п?од?к???, ?ка по???бна в ?емп?она?? м???а. ?ле ? ?е вже к?ок впе?ед. ??ли ?ак? ?а?и, ?о ?ан??е в ??нни?? ???зал? не б?ло, н???о на н?ого не зве??ав ?ваги. С?огодн? на ??нни??ин? влада пове??а????? до ???зал? обли???м. ?онк?е?но нам допомага? м???евий б?дже? ???к?о вз??и ?емп?она? м???а, ?о нам б?дже? да? п?иблизно ??е?ин? ви??а?. ?ле нам ? ?и? г?о?ей не ви??а?а?. ??
?

- ?дним з о?новни? ?е?????в, ?кий ви?в??л?? ???зал?не жи??? в ?ег?он?, ? п?ог?ама «Ф??бол?ний ?ижден?», к?л?к???? вип??к?в ?ко? вже наближа????? до 250-?и. Це ?елев?з?йний п?од?к?? ?а ?ком? з канал?в ?? п?ог?ама ви?оди???
- Так, ?е ?елев?з?йна п?ог?ама, ?ка ви?оди?? на м???евом? канал? «???а». ???? дв??? на ?ижден? ??по ?е?еда? о?новний вип??к, ? на???пного дн? в пов?о??. ?а жал? ? на? в к?а?н? взагал? мало ?по?? ви?в??л?????? на ?елеба?енн?. Я б?в в Слова??ин?, ?ам ?по??ивн? вип??ки новин йд??? по п?вгодини. Яко?? мен? довело?? поба?и?и по одном? з ?елеканал?в на ?ака?па??? годинн? ???бол?н? пе?еда??, де ж??нал???и в ???д?? обгово??вали ???бол?н? под?? в ?емп?она?? обла???. ?оба?ив?и ?? пе?еда??, ? зами?лив?? над ?им, а ?ом? в ??нни?? не може ??н?ва?и ?во? ???бол?на п?ог?ама? ?а?п?авд? викон?????? бага?о ?обо?и, ? ?о??ло??, ?об ?? ?обо?? л?ди ба?или. Щоб ?? л?ди, ?к? г?а??? в ???бол, ба?или ?ебе. Я по?ав ?п?лк?ва?и?? з ?ележ??нал???ами, по?ав ви?оди?и на ?елеканали. ? ??ом? нап??мк? мен? допомогла ? м???ева влада, ?е?ез ?к? вдало?? о?ган?з?ва?и ви??д п?ог?ами в п?айм-?айм в 19.00. «Ф??бол?ний ?ижден?» ви?оди?? вже п?о??гом ?о?и??о? ?ок?в, ? ма? новий ма?е??ал на кожн? пе?еда??, нов? ?еми. ? ?е?ез ?е, ?о в на? замкн??ий ?икл змаган?, ?о п?ог?ама ви?оди?? ве?? ??к ? о?опл?? в?? нап??мки ???бол?. ?зимк? вип??ки п?ог?ами ??лком наповнен? новинами ???зал?.

?о??????? п?ог?ама одн??? л?дино? ???е ?олодими? ?абков. ??н ? зби?а? ма?е??ал, в?н ? зн?ма?, в?н же займа????? мон?ажем. ?ан??е в?н в?в на обла?ном? ?елеба?енн? ?ижнев? п?ог?ам? «?ве??айм».

- ?к??м ???? п?ог?ами ?к??? ?н?о?ма??йн? ?е????и ви?в??л???? ???зал?н? под?? в обла????
- ??нни??к? ай???ники ?оз?обили мен? ?ай? www.vturnire.com. ??н повн???? ?оз?облений п?д змаганн?. ??же з???но ??можна на?и?н??и на б?д?-?к? команд?, поба?и?и ?? ?клад, ?пи?ок з?г?ани? ма???в, ??н? ???о???. ? ?е в на? ?ай? www.vinfootball.at.ua, ?е ?е????, ??во?ений мно?, ? www.vinff.com.ua ???е ?ай? м???ево? ?еде?а??? ???бол?. ?к??м ?и? ???о? ?ай??в, ? ?е ??и ?ема?и?н? г??пи «?кон?ак?е», г??па ? «Фей?б???». ?а в??? ?и? ?е????а? опе?а?ивно з?�являютьс�??ез?л??а?и ? в?деоогл?ди. ? в на? в??ого ?е?ве?о л?дей, ?к? мож??? в?оди?и в ?и??ем? ?а вно?и?и ??зноман??н? ?н?о?ма???.

- ??и ?ом?, ?о в ??нни?? ?и?окий ?пек?? змаган?, довол? в?е ма?ово, але не можна не ?пи?а?и п?о одн? ??? ??з ??нни?? д?же давно б?ла п?о?е??онал?на команда, ?ка г?ала ли?е в ?е???й л?з?. Чом? ?ак, ?а ?и ? в ??ом? нап??мк? ?о?а б ?ка?? пе??пек?ива? Це могло б виве??и ?озви?ок ???зал? на новий ??вен?.
- Так, д?же давно один ??к за?в??ив?? в ?е???й л?з? ?Ф? «??нни??», по??в о??анн? м???е, ? на ??ом? п?ипинив ?во? ви???пи. ?и, ?к ??о??а???, в?е дл? ??во?енн? п?о?е??йно? команди го?ов? з?оби?и в?е. ?о?ов? допомага?и л?д?м, в ?ки? б?де бажанн? займа?и?? п?о?е??онал?ним ???залом. ?и по?ина?мо з ?ами? низ?в, запо?а?к?вали ди???? ?кол?, по?али з ама?о???кого ?емп?она??, в ?ком? г?али в??ого 14 команд. Так, ?к ?озвива????? ???зал в ??нни??, ми обов?�язков�?п?ийдемо до ??во?енн? п?о?е??йно? команди. У на? ?ака ме?а ?. ? в на? вже ? зал, в ?ком? можна г?а?и п?о?е??онал?н? змаганн?. ??д?????? ? ?е один зал.?

- Фак?и?но ? ва? за?аз ?озпо?ало?? м?ж?езонн?. ?ле ж ???зал?не жи??? не з?пин?????? ???к? ? ?а?, ?к ке??вника ??о??а???, плани в ?обо?? на найближ?ий пе??од?
- ??й?но, ???зал?не жи??? не з?пин??????. ?и п?оводимо л??н?й ?емп?она? з ???зал?, п?одовжимо ?еал?зов?ва?и ?акий п?оек?, ?к Фе??ивал? м?н?-???бол? дл? д??ей ??на ?ен??ал?ном? м???ком? ??ад?он? б?демо п?ийма?и 50 команд. ?л? ??ого велике поле под?лимо на 6 майдан?ик?в. ? в на? ???зал?ний ?емп?она? на в?дк?и?и? майдан?ика?, ?кий вже ??а???вав ???е Ф??бол?на би?ва ?айон?в. 20 команд п?ийма??? ??а??? в Ф??, ?к? г?а??? в дво? л?га?. ??н п?о?оди?? по ви??дни?, ? ми ?е з?обили навми?но, ?об в?д??к?и ???бол????в, ?к? по ви??дни? г?а??? за ?во? команди в ?емп?она?? обла??? з ???бол?. ? де?? вже в к?н?? л??а б?демо зами?л?ва?и?? над новим ???зал?ним ?езоном. ?лан?ва?и його, в ?ки? зала? б?д??? п?о?оди?и ма???. ??де поновл?ва?и?? ?обо?а з а?б???ами, ?к? б?д??? пе?е?оди?и на ???зал. Т?еба б?де п?а??ва?и ? з командами. ??ва??? ?ак? команди, ?к? пог?а??? один ?езон, а на на???пний ?езон ?? вже нема?. Це в?е но?мал?но ??в?е ж ?аки ?е ама?о?и. ?агалом в на? л?ди г?а??? ?? ж ?ам?. ??�являютьс�??е????и ???е одна команда, знай?ли ?е????и в ?н?ом? м???? ???а ж ?ама команда, але з ?н?о? назво?. ?ле загал?на ?енден??? з кожним ?оком ???клад ??а?ник?в ?емп?она?? ??л?ки з?о??а?.

?же?ело -?http://futsal.com.ua

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2017 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.