Ф??зал в ми?е?о?ин ?о?ебан: «?? и?кали иг?оков из ?азн?? ?емпиона?ов, ??об? ?к?епи?? ?о??ав пе?ед ?игой ?емпионов»Чемпиона? ?в?оп? Ч? ?е?ед ???ден??в: Х?У ?м. ?а?аз?на ??в??е-?емп?онЭк???а-лигаС?а?и??ика "?не?г??" ? ?езон? 2018/2019 Эк???а-лига?ми??ий ?е?бен?ев: «?ла?дин?о в ?лед???ем ?езоне не б?де? в "??од?к?име"»?о??и??ени? Ха?ин: «???но Та??и подпи?ал кон??ак?, Сол Сале? ?е?ал домой»??азили???азили?. 14 ???. Уда???? ли «?а?аг?а» в?й?и в плей-о???Ф??зал в ми?еCopa America-2019 п?име? ?о?-?нджеле?Чемпиона? ?в?оп???а?в?о-2019: Ук?а?на г?оми?? ?олга???Чемпиона? ?в?оп?Ч? ?е?ед ?н?ве??и?е??в: ??У ?м. ??агоманова здоб?ва? б?онз? ж?но?ого ???н????ма?о??«Odessa Open Cup-2019». Weekends. ?озклад ма???вЧемпиона? ?в?оп?Чемп?она? ?в?опи ?е?ед ?н?ве??и?е??в: ?ез?л??а?и ма???в ??омого ?г?ового дн??е?ва? лига ?ени? ?еленкеви? на пе?егл?д? в «????вал?ник?»Чемпиона? ?в?оп?Ч? ?е?ед ?н?ве??и?е??в: ??У ?м. ??агоманова побо?е???? за б?онз? ж?но?ого ???н????ма?о??«Odessa Open Cup-2019». Weekdays. ?озклад ма???в + анон? ???н???Эк???а-лига«???? ?апо??жж?» на?ал подго?овк? к Эк???а-лигеСбо?на? Ук?аин???а?в?о-2019: Ук?а?на об?г??? Хо?ва????ела?????лек?анд? Савин?ев: «?л? мен? Све?лого??к ????о не ?ол?ко ?кола ???бола, но и ?кола жизни»Чемпиона? ?в?оп?Чемп?она? ?в?опи ?е?ед ?н?ве??и?е??в: ?ез?л??а?и ма???в ?о??ого ?г?ового дн?Ф??зал в ми?еЧ? ?е?ед ?н?ве??и?е??в. Я?о?лав ?еб?д?: «??оби??о ? ??ав за комплек?ом наго?од»?о??и?Се?гей ?ал??ев ??главн?й ??ене? липе?кого ??С

?е?ик ?оидзе: «??бов? болел??иков – одна из главн?? на?и? побед в ?езоне»

?лавн?й ??ене? ?Ф? ???Ф ?е?ик ?оидзе ??об и?ога? ?езона, ? ??ан??е?н?? ?ел?? команд? и плана? на б?д??ее

?лавн?й ??ене? мини-???бол?ного кл?ба ???Ф ?е?ик ?оидзе подвел и?оги ?езона, ??а??казал о ??ан??е?н?? ?ел?? команд? и о плана? на б?д??ее.
?
???е?ик ???амови?, по?ле заве??ени? ?инал?ной ?е?ии п?о?ло довол?но много в?емени. Чего бол??е ?ей?а? ???довле?во?ени? о? «?е?еб?а» и п??евки в ?иг? ?емпионов или ?азо?а?овани? о? по?ажени? в бо??бе за «золо?о»?
??Ч?в??во ?довле?во?ени? е??? по-л?бом?, его не може? не б???. С?и?а?, ??о ?акой бол??ой конк??ен?ии как в на?ем ?емпиона?е не? по??и нигде, о?ен? многие команд? п?е?ендовали на в??окие ме??а. ???од? из ??овн? ?опе?ников, на? ?ез?л??а? не може? не ?адова??. ?дин??венное, ??о ого??ае?: ?п???? какое-?о в?ем? в?е б?д?? в?помина?? ?инал, и главн?м б?де? ?о, ??о в???е?али?? ?Ф? ???Ф и «Т?мен?» - и в?иг?ала «Т?мен?». Так ??о и??о?и? ?амого ?инала дл? на?ей команд? не може? б??? ?адо??ной. ?о в ?елом, е?ли б?а?? и ?ег?л??н?й ?емпиона? и плей-о?? ??е??? ??в??во ?довле?во?ени? о? ?ого, ??о м? в?е-?аки во?ли в и??о?и? как команда, завоевав?а? медали и п??евк? в ?иг? ?емпионов. ? ?в?опе м? по?вим?? ?же ? о?новного ?а?нда ??и ??о, коне?но, о?ен? ?о?о?о.
?
???? анализи?овали кажд?й ма?? золо?ой ?е?ии по го???им ?ледам, по?ле ?инал?ного ?ви??ка. Сей?а?, ?п???? дли?ел?н?й ??ок, ?о?ело?? б? ?зна?? ?а?? о?енк? неко?о??? ?пизодов ?е?а??и? иг?. ?ап?име?, на?ли ли ?? об???нение ?ом? ?ак??, ??о в ?е?а??и? ма??а? ?Ф? ???Ф, как п?авило, оказ?вал?? в ?оли о??г??ва??ей?? ??о?он??
??Сей?а?, когда ??и ма??и ?же не ?аз пе?е?мо??ен?, п?оанализи?ован?, е??? ?акое набл?дение: на?а команда в не?вой??венной ?ебе мане?е о?ен? легко п?оп??кала м??и. ? ? не мог? ?каза??, ??о ?еб??а не б?ли на???оен?. ?? понимали о?ен? в??окий ??овен? ?опе?ника. ?ак п?авило, гово???, ??о ?инал? не б?ва?? з?ели?н?ми. ?о? и ? ожидал в?зкой иг?? и бо??б? в каждом ма??е. ? и?оге б?ли ?акие з?ели?н?е поединки, ??о о? ни? в?иг?ал болел??ик. ?о дл? п?о?е??ионалов, ?або?а??и? в команде, ?о? ?ак?, ??о в иг?е в?е о?ен? б????о мен?е??? и много заби??? м??ей, не мог б??? ?адо??н?м.
?
???? о???ение, ??о м? «иг?али», а помимо «иг?али» надо б?ло более о?ве???венно под?оди?? к обо?они?ел?н?м дей??ви?м и к н?ан?ам, ко?о??ми ?опе?ник о?ли?ал?? в?егда. «Т?мен?» ??ади?ионно ??команда, ко?о?а? иг?ае? за ??е? об?ема, он ? нее в??ажае??? в заве??а??ей ?азе. ?и??ан?и?, ??лови? заве??а??ей ?аз? не в?егда б?ва?? дл? ??мен?ев ком?о??н?ми, но они и в ?акой ?и??а?ии в?егда ??а?а???? ?г?ожа?? во?о?ам. С?а?и??и?е?ки ??о л???а? команда по коли?е??в? ?да?ов по во?о?ам, она б?е? ? л?б?? пози?ий. ? каждом ?о?е?ании е??? иг?оки ? ??им нав?ком.
?
? м? го?овили?? к ?ом?, ??о в л?бой ?и??а?ии ??пози?ионна? а?ака, ??анда??, б????а? а?ака ???опе?ник б?де? би??. ? во? ? ??им м? как ?аз не ?п?авили??, в ??ом плане обо?они?ел?н?е дей??ви? должн? б?ли б??? более о?ве???венн?ми ? на?ей ??о?он?. ?оже? б???, ??о б?ло б? в ??е?б к?а?о?е поединков. ?? иг?али ?ами и давали иг?а?? ?опе?ник?, а не ??авили ?ебе зада?? где-?о «за???и??» иг??, где-?о дей??вова?? более п?агма?и?но. Финал пол??ил?? о?ен? з?ели?н?м, дл? з?и?елей п?ек?а?но ??но не дл? на?.
?

«?н?о?кин ??молоде?, но в каки?-?о момен?а? ??лови? дл? голов м? ем? ?оздавали ?ами»


??Согла?и?е?? ?? или не?, но, ве?о??но, кл??евой момен? в?ей ?е?ии ??злопол??н?е две мин??? в ове??айме ??е??его ма??а.
????ма?, ??о б?л пе?еломн?й момен?. ?? е?али в Т?мен? п?и ??е?е 1:1 в ?е?ии ??но?мал?н?й ?ез?л??а? дл? ?инала, где иг?а?? две ?ил?н?е команд?. У на? не б?ло пло?ого на???оени?, 1:1 ???або?ий ??е?. ? во? как ?аз в Т?мени ма??и пол??или?? ?акими,? о ко?о??? ? ?казал ???? в??е: обе команд? иг?али на ?ез?л??а?, ждали о?ибки ?опе?ника. ??зка? иг?а, м? ????пали 0:1, ??авн?ли. ?а?ем ?вои возможно??и м? ?еализовали в о?ен? ка?е??венной а?аке в дополни?ел?ное в?ем?, ?леб ?азо?енов забил, и?пол?зовав ?о? н?ан?, о ко?о?ом м? гово?или п?и подго?овке к «Т?мени».

?? в??ли впе?ед, и дал??е б?ла бо??ба ?а?ак?е?ов, ?е?пени?, п?еодолени?. ? иг?е «?е???е на п???» в ??ом ?езоне м? п?е??певали, ??а?и??ика гово?и? за на?, м? п?еодолевали ?ложно??и ??ой ?и??а?ии. ?а, м? п?оп??кали, но в?де?жка и понимание б?ли на на?ей ??о?оне. ? во? в ??ом ма??е, за пол?о?? мин??? до кон?а, надо ?каза??, как е???: м? не до?е?пели. Там и ??дей?ка? о?ибка б?ла в ?о? момен?. ?о в л?бом ?л??ае ?опе?ник п?едложил иг?? «п??? на ?е???е», где можно б?ло в?е-?аки до?е?пе??. ?? ждали ??ого, ни?его ?акого нового о? ??мен?ев не б?ло. ?о, к ?ожалени?, кажд?й из на? не ?мог в??а?и?? из ?еб? ????-???? бол??е, по?ом? ??о ?инал ????о п?еодоление п?ежде в?его ?еб?. ??оп??енн?й гол о?но?? бол??е к п?и?ологии. ?о бол??е в?его ?а????оило в ?ом ма??е, ??о м? в по?ледние де???? ?ек?нд по?е??ли ?аз?м. ?обежали в ?ак?? б?????? а?ак?, ко?о?а? под?аз?мевали либо ?азви?ие ??пе?надежное, либо вооб?е не надо б?ло в нее бежа??, по?ом? о??авали?? ??и?анн?е ?ек?нд?.
?
???ба? о?ибка, ?а?ал?на?, ко?о?а? повлекла за ?обой ?по?н?й ?пизод ??б?л гол или не?. Я в ??ом воп?о?е занима? более ?ем ней??ал?н?? пози?и?: може?, б?л, а може?, и не?, но ?амое главное ??м? доп???или о?ибк? ?авно?енн?? гол?. ?, наве?ное, в ??ом б?л кл??евой момен?: «Т?мен?», иг?ала дома, повела 2-1 и оказала?? в ?аге о? ?емпион??ва. ?о в л?бом ?л??ае в ?е?ве??ом ма??е м? ?оже де?жали иг??, ?о?? ? на? и б?л ог?ани?енн?й по ?азн?м п?и?инам ?о??ав. Так же, как «Т?мен?», могли ??авн??? п?и иг?е «п??? на ?е???е»?�Та�???о, е?ли ко?о?ко, кл??евой момен? ??кон?овка ??е??ей иг??.
?
?????ем ?н?о?кин п?овел в?да??ий?? плей-о??, ? ним не ?п?авила?? ни одна команда ??в ?ом ?и?ле и ?Ф? ???Ф. Э?о ?ол?ко его за?л?га или в?е же е??? недо?або?ки ?о ??о?он? на?ей команд??
?�Огромное ?важение к ??ом? ???боли???, ко?о??й б?л лиде?ом «Т?мени», а в ??ом год? об?ел более з?ел?? ?о?м? иг??, в?дел?л?? в ?о??аве ?опе?ника и доказал ??о в ?инал?н?? ма??а?. ?о гово?и?? о ?ом, ??о ?ее?и? его голов под?аз?мевае? ?ол?ко его за?л?ги, б?де? ????-???? ?омни?ел?но. С п?о?е??ионал?ной ??о?он?, ? ??и?а?, ??о ?ам б?ло не?кол?ко д??ги? н?ан?ов, по?ем? ? него ??и гол? пол??али??. ? однозна?но ??о его за?л?га ??заби??е м??и, ник?о не о??и?ае?, но в каки?-?о момен?а? м? ем? ?оздавали ??и ??лови?, п?и ко?о??? он ?еализов?вал ?вои возможно??и. ??ли гол?, ко?о??е можно б?ло не п?оп??ка?? о? него.
?

«?зменил б? неко?о??е ?вои ?е?ени? в ?инале»

?
????ли б? б?ла возможно??? измени?? какие-?о ?вои ?е?ени? в ма??а? ?инал?ной ?е?ии, во?пол?зовали?? б? ей?
???днозна?но, па?а ?е?ений, ко?о??е ? п?ин?л в ?е?ение ?инал?ной ?е?ии - ? б? ?ей?а? ?делал по-д??гом?. ??ен? легко ?ей?а? гово?и??, а в ???е??овой ?и??а?ии, когда ??и ?е?ени? п?инима???? в?е-?аки под?озна?ел?но, в?е-?аки о?нов?ва??? на каки?-?о на?або?ка? в ??ени?ово?ном п?о?е??е. ?, когда ?? п?инимае?? ??и ?е?ени?, они не мог?? б??? в?зван? ?ол?ко ?мо?и?ми. ?днозна?но не?. Э?и ?е?ени? ? п?инимал ?овме??но ? ??ене??ким ??абом, в плане ?ого, ??о б?ло на?або?ано и в ?о? момен?, ??о м? ??в??вовали ?оже. ?о ? не о??и?а? и п?изна?, ??о б?ло не?кол?ко ?е?ений, ко?о??е, е?ли б? б?ла возможно???, ? б? помен?л и ?делал б? по-д??гом?.
?
??Хо?? б? одно назове?е?
???азов?. ?аве?ное, ? не ??ел в?е-?аки во в?ем? пенал??и, когда ?е?и? по?ла, п?и?ологи?е?кое ?о??о?ние иг?оков. Я не ?о?? конк?е?изи?ова??, по?ом? ??о ?ей?а? в?е под?ма??, ??о ??о ?ол?ко Шаки?ов, но не?, ? име? в вид?, ??о, може?, п?и?ологи?е?кое ?о??о?ние ? кого-?о б?ло л???е, и надо б?ло его назна?а??. Я б?л ?ве?ен, ??о ?ена? може? ?еализова?? пенал??и, по?ом? ??о оп??? м? о?нов?вали?? на на?або?ка? в ??ени?ово?ном п?о?е??е. ? ?акже в?а?а??кие пози?ии. ?? видели, ??о м? на?али мен??? в?а?а?ей, и ??и ?е?ени? могли б??? ?оже ????-???? д??гими. ?о?ом ?же, когда м? в?е ??о ? ?олодной головой об??ждали, однозна?но можно б?ло по-д??гом? ?дела??. ?енал??и ????о ?же апо?еоз в?его, ??о б?ло. ? ?е?ение иг?? м? п?инимали ?е?ени?, и ??и ?е?ени? б?ли иногда неп?авил?н?ми. ?о к?о не о?ибае???...

???а пе?в?? мин??а? пе?вого же ма??а на?а команда из-за ??авм? ли?ила?? Сими Сайо??и.
???а, к ?ожалени?, по?е??ли иг?ока в на?але ?е?ии. Се??езн?? ??авм в ?е?ение ?езона ? на? б?ло немного, по и?огам ?ег?л??ного ?емпиона?а и дв?? пе?в?? ?а?ндов плей-о?? м? ?о??анили возможно??? ва??и?ова?? ?о??ав. ? ?инал? подо?ли, полно???? воо??жив?и?? иг?оками, ни ? кого не б?ло п?облем. ?аобо?о?, ??о б?ла на?а головна? бол? ??в?би?а??, по?ом? ??о конк??ен?и? в??ока?. ? в ??ой ?и??а?ии м? по?е??ли иг?ока, ко?о??й мог однозна?но повли??? на ??? ?е?и? ? на?ей ??о?он? ???ек?ивно и ?ез?л??а?ивно. Сими Сайо??и мог б? вне??и вклад, ??об? ?ез?л??а? б?л д??гой. ?о в?е ?авно, даже когда ?л??ила?? ??а ??авма, м? понимали, ??о ? на? ?о??ав позвол?е? ва??и?ова??, и по иг?е ? не мог? ?каза??, ??о м? не ?п?авл?ли??. ?? ?п?авл?ли??, но в?е ?авно Сими Сайо??и ? его в??оким ??овнем и?полни?ел??кого ма??е???ва мог б? е?е добави?? как??-?о из?минк? и головн?? бол? ?опе?ник?.
?
???а?кол?ко ?е??езной оказала?? его ??авма? ?аков? ??оки возв?а?ени??
???н во???анавливае???,?во в?ем? о?п??ка, оп?еделенн?е задани? меди?ин?кий ??аб ем? дал, какие-?о п?о?ед??? он б?де? дела?? ?амо??о??ел?но. ? ?езон? он должен б??? го?ов.
?

«У ?Ф? ???Ф ?к?омн?? зада? п?о??о не може? б???!»

?
????ли б?а?? ве?? ?езон ??б?л ли какой-?о о?обенно ?ложн?й момен?, ко?о??й можно назва?? «к?изи?н?м»?
??Я б? ?казал, ??о м? ??абил?но п?о?ли ве?? ?езон. ??ли какие-?о ?ложн?е пе?иод?, ?в?занн?е ? в??окой ин?ен?ивно???? ма??ей, а ?акже заг??женно???? на?и? «?бо?ников». Спа?енн?е иг?? не могли п?о?оди?? бе??ледно, и б?ли пе?иод?, когда м? ??ени?овали?? по п???-?е??? ?еловек, ?ак б?ло не?кол?ко ?аз в ?е?ение ?езона. Э?о добавл?ло головной боли. Ф??боли??? п?иезжали из ?бо?н?? в ?азном ?о??о?нии, нам надо б?ло в?е в?ем? адап?и?ова?? и? к ак??ал?н?м ??лови?м. ?е?кол?ко ?аз б?ло, ??о иг?оки п?иезжали ?ол?ко за два дн? до ???а. ? какие-?о момен?? ?давало?? п?о?оди?? ??и ?и??а?ии без по?е??, безболезненно, но иногда м? пол??али до??а?о?но бол??ие п?облем?. Так ??о в ??ом плане ? на? б?ли неко?о??е неп?о???е момен?? по ?од? ?езона. ?о ?акого, ??об? м? не могли в?й?и из к?изи?ного пе?иода ??не?, ?акого не б?ло. ??е ???дно??и м? п?еодолевали не?кол?ко ?аз.

???е?ед ?ами и командой в ??ом ?езоне ??о?ла о?обенно амби?иозна? зада?а: в?й?и в ?инал ?емпиона?а ?о??ии и вз??? п??евк? в ?иг? ?емпионов. ?огда ли?но ?ам ??ало пон??но, ??о в?полни?? ее аб?ол??но ?еал?но?
??Я ?або?а? ?о ?воим ??ене??ким ??абом в?о?ой год в команде, в ??ом год? м? дополнили ?же ???о?в?ий?? ?о??ав. ? пе?в?й ?езон ?ложно адап?и?ова???? к новом? кл?б?. ? ??ом год? ?або?а?? б?ло го?аздо ком?о??нее: ? ?же понимал какие-?о де?али ?або?? в кл?бе, ?еб??а понимали мои ??ебовани? и иг?ов?е п?ин?ип?. ? ??ени?ово?ном п?о?е??е б?ло намного п?о?е, ?ем в п?о?лом год?. ? зада?и и в п?о?лом год? и в ??ом пе?ед нами ??о?ли ?ам?е в??окие: по?мо??и?е на? ?о??ав, бол??е половин? ??«?бо?ники» из ?азн?? ???ан. ? зада?и ?к?омн?ми п?о??о не мог?? б???! ?а п?о??жении в?его ?езона м? б?ли го?ов? жи?? под давлением ?ез?л??а?а, и д?ма?, ??о м? ?п?авили??. Сп?авили?? в пе?в?? о?е?ед? ?воей ??абил?ной иг?ой и ?ез?л??а?ами в ?ег?л??ном ?емпиона?е. ?оне?но, не в?е б?ло идеал?но, но м? в?де?жали ??? гонк?. ?ам ?о?ело?? закон?и?? ?ег?л??н?й ?езон на пе?вом ме??е, но в л?бом ?л??ае м? о??али?? на ком?о??ной «п?едплей-о??ной» пози?ии. ?а, иг?? на в?ле? мог?? ?ложи?? неп?ед?каз?емо ??в? знае?е, ??о в ??ом ?езоне ?о?во?или во??ма?, ?е??а? и ?е?ве??а? команд?. ?е помн? аналогов ?акой неп?ед?каз?емо??и. ? л?бом ?л??ае, ?во? зада?? на ?езон м? в?полнили, и??од? из и??о?ии ?ег?л??ного ?емпиона?а.
?

«Слова «?гоизм» ? на? по??и не б?ло»
?

????о-?о из ?а?и? подопе?н?? п?и??но ?дивил ?а? по ?од? ?езона?
?� �???о?онник в?дел??? ?ол?ко команд?: в командном виде ?по??а м? зави?им д??г о? д??га и, е?ли ? на? иг?оки каким-?о об?азом п?о?вл??? индивид?ал?но ?еб?, ??о не зна?и?, ??о ??о ?ол?ко его за?л?га ????о за?л?га команд?. ?л? мен? о?новной п?ин?ип иг?? ??командн?е дей??ви?, командн?е ?е?ени?, ?ол?ко они мог?? повли??? на об?ий ?ез?л??а?. ??о ?кол?ко голов забил или ?кол?ко ??ки? ма??ей ??г?ал - м? понимаем, ??о ??ого не могло б??? без помо?и па??не?ов. ???? об?ее понимание, ?ем ?алан?лив?й иг?ок о?ли?ае??? о? великого иг?ока. Талан?лив?й иг?ок - ?алан?лив дл? ?еб?, но е?ли он великий иг?ок, е?ли он ???боли?? ? бол??ой б?кв?, ?о он ??им ?алан?ом дели???. ? ??ом кон?ек??е на?а команда ?еб? п?о?вила. ?о?мо??и?е, ?кол?ко ма??ей м? ?е?али во в?о?ой ?а??и в?о?ого ?айма ???ам ?ол?ко командной иг?ой можно б?ло ??о ?дела??.
?
???е?жели вооб?е никого не назове?е?
????о повли?л на на? коллек?ив п?авил?но, п?идал ?ве?енно??? и ?а?ак?е? команде ????о на? капи?ан. Я име? в вид? не ??овен? его иг??, а его ?а?изм? и командное поведение. ?менно ??о ? ?о?ел б? о?ме?и?? в ?ом?ло. ? ? него, и д??ги? б?ли ?о?о?ие ма??и и не о?ен?. ?о когда ? п?инимал ?е?ение назна?и?? его капи?аном ? п?ежде в?его ?о?ел, ??об? он делил?? ?ем, ??о ? него е???. ? ? ?ом?ло е??? ?а?ак?е? иг?ока, ко?о??й под?аз?мевае? командн?е дей??ви?. ? мне каже??? одним из пози?ивн?? момен?ов ?о? ?ак?, ??о капи?ан ?оо?ве???вовал ?воем? ??а????.
?
???дна из ?и?менн?? ?е?? ?Ф? ???Ф в ??ом ?езоне ???а?ак?е?, вол?, ?мение ?п?авл????? ? казало?? б?, безнадежн?ми ?и??а?и?ми. ?ак на?аба??вае??? командн?й ?а?ак?е??
???де?? в?е зави?и? о? п?и?ологи?е?кой ???ой?иво??и и ?елове?е?ки? ка?е??в ???боли??ов. ?ак ??? ???ой?иво??? на?аба??ва??? Я ?аки? ?п?ажнений не зна?. ???? много п?и?ологи?е?ки? ?е??ов, м? ?оже ??о-?о п?обовали, но в л?бом ?л??ае ??о не ??ени??е???. Самое главное ??о?но?ение л?дей к дел?. ??ли ?акие «п?еодолени?» б?ли - ??о гово?и? о ?ом, ??о в команде ?об?ан? ?еб??а, ко?о??е п?авил?но пози?иони???? ?еб?, они го?ов? поже??вова?? ?обой ?ади об?его ?ез?л??а?а, ?ади па??не?а. ? в ?акой об??ановке п?и??но ?або?а??, по?ом? ??о ?лова «?гоизм» ? на? п?ак?и?е?ки не б?ло. ??и?ологи?е?кое ?о??о?ние иг?оков в?егда под?ин?ло?? об?ем? ?ез?л??а??. ?ог? ?каза?? ?ол?ко ?лова благода?но??и ?еб??ам, ??о они до по?леднего били??, до кон?а ??а?али?? дои???? мак?имал?ного ?ез?л??а?а. ?аде???, в?е, ??о б?ло в ??ом год? ??в?е в ?овок?пно??и пози?ивн?е момен?? ??помог?? нам в б?д??ем добива???? д??ги? ?ез?л??а?ов. ????и?!

???? ??один из ?ам?? ?мо?ионал?н?? ??ене?ов С?пе?лиги, вне зави?имо??и о? ?ого, ??о п?ои??оди? на пло?адке. ?де на?оди?е ?ил?, ??об? в?е в?ем? б??? на ?аком ??овне ?мо?ий?
???де?? ? ????-???? не ?огла????. ?о ?ебе зна?, ??о ? намного ?мо?ионал?нее ?еб? вел ?ан??е, ?ем в ??ом ?езоне, ??о п?о?ен?ов, даже не ?омнева??? в ??ом. ?а, ? ?мо?ионал?н?й ?еловек, ??о мои г??зин?кие ко?ни, гене?ика, ни?его не мог? ? ?обой подела??. Я ?ак ?еаги???, ? ?ак жив?, ? ?акже жив? и ??ени?овками, и ?ео?е?и?е?кими зан??и?ми, и в об?ении ? иг?оками, ? п?о?вл?? ?мо?ии и ?амое главное, ??о ? не обман?ва? никого, не копи??? никого. Я не дела? ?о, ??о не?вой??венно мне. ?о под?е?кн?, ??о в?е-?аки, е?ли гово?и?? п?о поведение во в?ем? ма??а и ?еак?ии на иг?ов?е ?и??а?ии, в ??ом ?езоне ? ?ам задал ?ебе задание ??б??? более ?покойн?м. ?о?ем?? ?о?ом? ??о ?мо?ии в?е ?авно ме?а?? виде?? иг?ов?е ?и??а?ии и п?инима?? п?авил?н?е ?е?ени?. Хо??, в?е ?авно не о??и?а?, ??о ? ? ??ими ?мо?и?ми жив?, ? и? иногда ?де?жива?, но пока б?д? ?або?а??, никогда мен? ник?о не ?може? ?виде?? каким-?о ?е?е???? ?покойн?м, по?ом? ??о ??о не мой ?а?ак?е?.
?

«Хо?им ??или?? ?Ф? ???Ф дв?м? иг?оками. ?ни ??лиде?? ?бо?н?? и ?вои? на?ионал?н?? ?емпиона?ов»

?
??? ?лед???ем ?езоне ?Ф? ???Ф п?ед??ои? пе?ежи?? нов?й дл? ?еб? оп?? ??в????пление в ??е? ???ни?а?: С?пе?лига, ??бок ?о??ии, ?ига ?емпионов. ?а?кол?ко н?не?ний ?о??ав го?ов к ?акой наг??зке? ?акое ??иление ?ам ?о?ело?? б? виде???
????а, добив?и?? в??окого ?ез?л??а?а, м? п?е?множили ?о?евнова?ел?н?й пе?иод ?акой из?минкой, как ?ига ?емпионов. Э?о ?о, к ?ем? ???еми??? л?ба? команда. ?онимаем, ??о ??а??вова?? и ??ави?? мак?имал?н?е зада?и во в?е? ???? ???ни?а? - ??о ??еб?е?, к?оме п?авил?ной подго?овки и ?а?ионал?ного ?а?п?еделени? ?вои? возможно??ей, коли?е??венного и ка?е??венного ??илени?. ??о?е?? иде?, в плане ?елек?ии он никогда не о??анавливал??. ?о благода?? попадани? в е?е один ???ни?, он ??ал более ак??ал?н?м и оп?авданн?м. ?аде???, ??о вме??е ? ??ковод??вом м? п?имем ?е ?е?ени?, ко?о??е ??ил?? на? и коли?е??венно и ка?е??венно во благо ?ез?л??а?а.
?
????ли б? ?? могли ??или?? ?о??ав ?Ф? ???Ф одним, л?б?м иг?оком, к?о б? ??о б?л?
????ли ? назов? ?акого иг?ока, в?е под?ма??, ??о м? как ?аз его и б?дем б?а??. ?о ? вам ?ак ?каж?: ?е, кого м? ?о?им виде?? в ?Ф? ???Ф ??лиде?? ?вои? команд. ?Э?и два иг?ока ?????боли??? ?бо?н?? и лиде?? в ?вои? ?емпиона?а?. ?адеем??, ??о нам ?да???? в?е-?аки ? ними догово?и???? и ??или?? на?? команд?.
?
??Сов?ем недавно команда п?овела в???е?? ? болел??иками. Ч?о запомнило?? бол??е в?его?
????е б?ло о?ен? пози?ивно, а главное ????о б?ла аб?ол??но е??е??венна? ?и??а?и?. ? каки?-?о д??ги? ?и??а?и?? болел??ики, б?вало, ??е?н?ли?? или е?е ??о-?о, ?епе?? же б?л по????а??е ?епл?й кон?ак?. ?не ??о о?ен? пон?авило??. ??ма?, на?и ???боли??? за?л?жили ??о ?важение, ??? л?бов? о? болел??иков ?воим о?но?ением к дел?. Финал?н?е иг?? б?ли о?ен? ??кими, они вл?били в команд? много л?дей, даже ней??ал?н??, ко?о??е никогда на?ей команде не ?импа?изи?овали. Я ??о ??в??в??, мне л?ди из ?азн?? ??е? гово??? ??«? ва? ?ака? команда!». ??е ??о за?л?жили ?еб??а, а в???е?а ? болел??иками ?ол?ко под?ве?дила. ?не каже???, ??о и е??? ?ама? главна? на?а победа. ?? о?ен? ?о?ели в?иг?а?? золо??е медали, но один из ??пе?н?? ?агов ??завоеванна? л?бов? болел??иков. ??ли м? б?дем ?пла?ива???? вме??е ? болел??иками ?ак, как на ?инал?н?? ма??а? ??м? б?дем о?ен? ?ил?н?ми!
?

«??е, ??о п?ои??оди? ? нами ???никал?на? и??о?и?»

?
??Сам?й ??пе?н?й ?езон в и??о?ии на?его кл?ба заве??ен.
??? о?е?едной ?аз благода?ен ?вое команде, на?ем? кл?б?. ??е, ??о п?ои??оди? ? нами ???никал?на? и??о?и?. ?на ?во?и??? и ?о мной как ? главн?м ??ене?ом. ??ен? ?о?ело?? б?, ??об? ??а и??о?и? б?ла ??пе?ной, дл? ??ого м? п?иложим в?е ??или? в ?лед???ем ?езоне. ? на?ем кл?бе п?ои??оди? много в?его ин?е?е?ного, м? не ??оим на ме??е. ?адо ?а??и, надо во?пи??ва?? молодеж?, надо добива???? ?ез?л??а?ов. ? ?в?зи ? ??им ??ог?омн?е ?лова благода?но??и на?им ??ководи?ел?м. ?ни дела?? в?е дл? ?ого, ??об? на? кл?б ?о? и ?азвивал??. ?пе?еди ??о?п??к, дл? ??ковод??ва ?або?а не п?ек?а?ае???, а ???боли??ам ? ?о?? пожела?? полно?енного о?д??а об?ени? ? ?ем??ми, ??пе?н?? поездок в ?вои ?одн?е ???ан?.
?
??Свой о?п??к ?? ?же ?а?плани?овали?
?????е??венно, ?оже ?о?? пое?а?? на ?во? и??о?и?е?к?? ?один?, о?до?н??? ? ?ем?ей, повида?? ?од??венников. ?о в??-?аки ? плани??? ?вой о?п??к на две ?а??и подели??. Э?о пе?ва? ?а??? - о?д??, а в?о?а? ???акой ?во??е?кий о?п??к в виде ??ажи?овки. Хо?ело?? б? к?да-?о пое?а??, ?лава ?ог?, по в?ем? мини-???бол?ном? ми?? много д??зей. Хо?е??? пооб?а????, ??о-?о ?виде??, по?е?пн??? какие-?о н?ан?? из д??ги? ???ан и ?емпиона?ов. Скажем ?ак ??п?о?и?а?? е?е одн? книг? (?л?бае???). ? на?ей п?о?е??ии в?егда е???, ??о по?мо??е?? и ?ем? на??и????. ?о ??о б?де? ?же коне? о?п??ка, по?ле ??ого можно б?де? ок?н????? в ?або?? и п?одолжи?? на? п???.

???огда команда в?йде? из о?п??ка?
??? кон?е и?л?. Сна?ала б?д?? ?бо??, по?ом подго?ови?ел?н?й ???ни?. ?озможно, е?е какие-?о ?ова?и?е?кие иг??.
?
???ом? пе??онал?но по?в??ае?е до??ижени? ?Ф? ???Ф в мин?в?ем ?езоне?
??У каждого ?еловека е??? ме???. ?ак и л?бой из на?, ? д?мал о ?ом, ком? по?в??? побед?, е?ли м? в?иг?аем «золо?о»??? ??о? ?аз не ?дало??, но м? ?ове??енно ?покойно понимаем, ??о п?о?одим оп?еделенн?й п???, о? ?ез?л??а?а к ?ез?л??а??, и ??и ?е?еб??н?е медали ???е??езн?й ?аг и ог?омна? за?л?га на?и? близки? л?дей. Э?о на?и ?ем?и, ?од??венники, д??з??. ??ли гово?и?? обо мне ??? на? в ?ем?е ?одил?? вн?к, в?е ?мо?ии по?в??ен? ем?. ?аде???, ??о дед когда-ниб?д? (?л?бае???)?��?об?ем, ?о, о ?ем ? ме??а? ???ади него в?е-?аки ?дела?!
?
???о?ник ??
м?к-кп??.??

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.