??пани?Шагин?? ??в «?ал?ме», Умбе??о ??в «?ал?депен???е», ?идак ??в????пани???пани?-2020/21. ?лей-о??. Финал. LIVE!?е?ва? лига ?е??а л?га 2020/21. «??ба??» в?ива????? ? ??нал??пани???име?а-2021/22 ??а???е? 9 ок??б???ела?????ела????-2020/21. ????а? лига. ?лей-о??. Финал?. LIVE!?о???гали?Фаби? Се?или? и Т??г? ??и?? покида?? «?ен?ик?»?о??и?Яни ?о?пела ??иг?ок нижего?од?кого «То?педо»?аза???ан?ео не ??г?ае? на ?емпиона?е ми?аФ??зал в ми?е«?обове??» ???емп?он Словен??, «?????» з ?жоном ?енноном з? «???блом»Сбо?на? Ук?аин????ал?й ?дегов: «??д ?о?ва??в ? о??к?вав ????ки б?л??ого, нин??н? ??н? покол?нн? вигл?дало ??о?и ?лаб?е за попе?едн?»Ф??зал в ми?е?азак и ?ол?ков ?акже покида?? «С?оли??», ??ламов ??пе?в?й нови?ок??пани??игелин пе?е?оди? в «?о?доб?»??азили??е?о: «?? иг?? в ??алии ? пол??ил ?довол???вие и полезн?й оп??»??али?Фе?нандин?о п?и?оединил?? к и?ал??н?ком? «?аполи»Юно?е?кий ???зал?нд??й Тка??к: «?б??на Ук?а?ни показала ?о?о?ий ???зал, в?? намагали?? викон?ва?и на??анов? ??ене?а»??пани??ми?жан ??канов: «??ма?, ??о в о?ве?ной иг?е в?е-?аки «?а??а» воз?ме? ?вое»Юно?е?кий ???зал???ал?й ?дегов: «?а ???н??? в Хо?ва??? ми виконали завданн?, ?к? по??авили напе?едодн? збо??» ?олдоваСви?идов, ?а?жанов??кий, ??бовик ? ?ел??ин??кий ??али ?емп?онами ?олдовиЭк???а-лига?лл? ?ак?н??кий ?клав кон??ак? ?з «?а?диналом ??вне??анда??ом»??али??он??ан?ино ?апо?аки ??иг?ок «?а?ании»

?ми?жан ??канов: «??ма?, ??о в о?ве?ной иг?е в?е-?аки «?а??а» воз?ме? ?вое»

??огноз ?к?-??ене?а ?бо?ной ?аза???ана по ???зал? и ?к?пе??а ?ай?а Legalbet ?ми?жана ??канова: ??авка на побед? «?а??елон?» в ма??е ?инала ?емпиона?а ??пании по ???зал?.


??огноз на ма?? ?еван?е ???а??елона (2-й ма??) 28.06.2021

? пе?вом ма??е межд? ??ими командами в ??оли?е ?а?алонии го??и ?могли оде?жа?? побед? в ?е?ии по?лема??ев?? пенал??и, где во в?ей к?а?е ?еб? п?о?вил в?а?а?? «?еван?е» Феде. ?адо ?каза??, ??о «?а??а» в?е-?аки иг?ала л???е и имела бол??е момен?ов дл? вз??и? во?о?, о?обенно во в?о?ом ?айме. ??обенно в?дел?л?? л???ий иг?ок ми?а Фе??ао, к??а?и, забив?ий два гола. ?н ?оздавал бол??ие п?облем? обо?оне ?опе?ника, пе??онал?но его ?а?е д??ги? опекав?ий ?а?к Тол?а не в?егда ??певал за б?????м и мо?н?м б?азил??ем. С?ои? о?ме?и?? и ?од на??авника «?еван?е» ?иего ?ио?а, ко?о??й в кон?е в?о?ого ?айма и в дополни?ел?ное в?ем? пе?е?ел на иг?? ? п???м полев?м, ??об? ?би?? на???па?ел?н?й по??в «?а??елон?». ??ма?, ??о в о?ве?ной иг?е в?е-?аки ка?алон?кий кл?б воз?ме? ?вое.

???о?ник - legalbet.kz

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.