Эк???а-лига??бок лиги-2018/19. ?ен? 1. LIVE!Ф??зал в ми?е У?а??ники ???зал?ного ???? U19Ук?аина??бок л?ги. ?нон? пе??ого ???? ? г??па? ? ?а ?. ?олод? ? ек?пе?имен?и?о??и??вгений ??ин?ев: «??? ид?? по план?»?о??и??е?в?е ???? ?о??ий?кой С?пе?лиги в ?и??а? о? InStat??пани???бок ??пании-2019 п?име? ?ален?и?Эк???а-лига?ени? Со?кий: «?а ??ени?овка? бол??е в?емени на?али ?дел??? иг?е в обо?оне»?зе?байджан?озе ?ле?ио: «Э?а иг?а ??ане? о?ли?н?м и?п??анием дл? на?»?а?ви??????йно: ?а?ил? ?е?а ??г?аве?? ?из?кого «?е??ова»Эк???а-лига?олкипе? ?бо?ной Ук?аин? ?вгений ?ван?к пе?е?оди? в «Х?Т» Эк???а-лига? Юна??ко? ?к???а-л?ги ??до до?о?ло?С?м?ка??нд?ей ???д?г: "?ам ? ?олей ?ело?е?ков?ем б?ло на кого ?авн????? и к ?ем? ???еми????"Эк???а-лига??е?? ?о?г?н: «Хо?? как можно б????ее впи?а???? в иг?? команд?»?е?ва? лига ?лек?анд? Х???ов: «?об?е, ?о ?емп?она? ?е??о? л?ги ?озд?лений на два е?апи»??азили???азили?. ????ие ?ейв?. ?и??аЭк???а-лигаЭк???а-лига-2018/19. Т?? 1. ????ие гол?, комбина?ии и ?ейв??ела????Ук?аин?кие гол? в ?ела???и-2. ?ев??? голов о? дев??и бомба?ди?овСбо?на? Ук?аин??лек?анд? ?о?енко оголо?ив ?пи?ок г?ав??в, ?к? в?з?м??? ??а??? ? ???н??? в ??ан?Эк???а-лига?ол? ??анда???в ? ?оз??з? команд ?к???а-л?гиЭк???а-лига?к???а-???зал-2018/19. ?ип??к 1

???ал?й ?адеви?: «?не?г??» довго й?ла до пе?емоги в С?пе?к?бк? Ук?а?ни»

??аве?? л?в?в??ко??«?не?г??» ???ал?й ?адеви????п?о ма?? за С?пе?к?бок, пе??? г?? в ?к???а-л?з??? завданн? команди на ?езон

У ??бо??, 8 ве?е?н?, ма??ем за С?пе?к?бок Ук?а?ни ? ??вов? б?ло покладено по?а?ок новом? ?езон? ? в???изн?ном? ???зал?. ?е в??игли в???н??и п?и???а??? в?д к?бкового по?динк?, а вже ?инном? волода?? ??о?е? ??л?в?в??к?й «?не?г??», довело?? пе??о? в?дк?ива?и ? новий ?емп?она? ?к???а-л?ги. ??о емо??? оп??л? довгоо??к?ваного здоб???? С?пе?к?бк? Ук?а?ни, ??а??овий ма?? ?емп?она??, завданн? на ?езон ?а бага?о ?н?ого о?о?е ?озпов?в в ?н?е?в?��?на?ом? ?ай?? г?аве?? «?не?г??» ???ал?й ?адеви?.

?????ал??, ?о в?д??вали, коли п?д?ймали С?пе?к?бок над ?во?? голово??
??У ?ой момен?, зв??но ж, мене пе?еповн?вали пози?ивн? емо???. ??а?ов???и ?е, з ?ким п?ин?иповим ??пе?ником г?али, б?ло важливо пе?емог?и, пе?ев??и?и ?во? ?или. ?а ?а???, нам вдало?? ?е з?оби?и. ?а??о в?дзна?и?и ?е, ?о «?не?г??» впе??е здоб?ла С?пе?к?бок Ук?а?ни, ?ом? ???или?? ??? неймов??но. ?ам вдало?? пе?епи?а?и ???о???.

???и ??один з г?ав??в «молодо? гва?д??» «?не?г??». Що здоб??ий ??о?ей озна?а? дл? ?а?, дл? молоди? ?лоп??в, ?ки? ??ого??? ? ?клад? «ене?ге?ик?в» вдо??ал??
???л? на? б?д?-?кий ма?? ма? б??и ви???ал?ним, ?ок?овенним. ?ам не ??еба д?ли?и ма??? на «важлив?» ? «неважлив?». ?е?? за в?е, по???бно доводи?и ? показ?ва?и ??е, на ?о зда?н?, ?кий би ?о по?динок не б?в: двоб?й за ??о?ей ?и п?о?и??о?нн? ?ег?л??ного ?емп?она??. ?авжди ??еба показ?ва?и ??аб?л?н????. ? ?одо здоб??ого С?пе?к?бк?? ?и довго й?ли до ??ого, наполегливо ??ен?вали??. ?ада?, вдало?? викона?и ??ене???к? на??анови ? ?аме завд?ки ??ом? п?д?йн?ли ??о?ей над ?во?ми головами.

??У ден? ма??? за С?пе?к?бок Ук?а?ни в пала?? ?по??? «?али?ина» б?ло ?имало в?доми? ?ана??в, знамени?и? ???зал?ни?, ???бол?ни? л?дей. ???м, ?и? п?ив??анн? з пе?емого? ??ало дл? ?а? найважлив??им п??л? по?динк? з «??одек??мом»?
???е мож? вид?л??и кого?? одного, конк?е?ного. У?? ?? л?ди, ?к? п?ий?ли п?д??има?и на? ? п?о?и??о?нн? з «??одек??мом», з?обили дл? мене п?и?мне вже ?во?? п?и???н????. ?ожен, ??о вбол?вав за на?, п?ив??ав оп??л? г?и, о?ган?за?о?и, зок?ема ?Ф?, ?к? п?овели ?п?авжн? ???зал?не ?в??о ? ??вов?, ??? з?обили ?в?й вне?ок ? на?? ?а, зок?ема, мо? зви??г?. ?е ва??о кого?? виок?емл?ва?и. ??и?мно б?ло, ?о ?ак? пе??онал?? ?к: ?и?он ?а?кеви?, ?нд??й Садовий, ???и?н?ли мо? ??к? оп??л? пе?емоги «?не?г??» в С?пе?к?бк? Ук?а?ни. ?е ?озд?л?? л?дей, в??м, завжди в?д?адно, коли ?ак? о?оби??о??? ви?ловл???? ?во? най?и???? п?ив??анн?.?

??Ще не в??игли о?олон??и емо??? в?д ма??? за С?пе?к?бок, а ?а??й команд? вже довело?? ??а???ва?и ? новом? ?емп?она??. ??дк?или ?езон ?к???а-л?ги, з?г?ав?и з ??внен??ким «?а?диналом». Як «?не?г??» ?п?ийн?ла ?ой ?ак?, ?о ?аме ?й випало дава?и ??а?? новом? ?емп?она?? Ук?а?ни з ???зал??
???е?? за в?е, ва??о в?дзна?и?и, ?о ? по?динк? з «?а?диналом», маб???, дала?? взнаки в?ома. Ско??? за в?е, не в??игли ?е до??а?н?о в?днови?и?? п??л? ви?нажливого ма??? за С?пе?к?бок Ук?а?ни. ?л? пе?емоги ? г?? за ??о?ей ви??а?или д?же бага?о емо??й, ?ил, ?к? ?е не в??игли поповни?и. Так вий?ло, ?о довело?? ?е й в?дк?ива?и по?е?ед ?ижн? новий ?емп?она?. Сп?ийн?ли ?ой ?ак? ?к належне, ми ??п?о?е??онали. Як би ?ам не б?ло, до з??????? з «?а?диналом» го??вали?? ?н?ен?ивно. ?в??но ж, б?ло завданн? ли?е пе?емага?и, але, на жал?, ??ого не ??ало??. ?е б?ли го?ов? ??нк??онал?но на в?? «100%», ?ом? ? ?ез?л??а? в?дпов?дний.

???иг?а??и за п?д??мками пе??ого ?айм? ? г?? з «?а?диналом», «?не?г??», ?им не мен?, по???пила?? «??вн?нам» з ?а??нком 1:5. Що пе?еломного ??ало?? ? пе?е?в? ма???? У д??гом? ?айм? двобо? «ене?ге?ики» б?ли не ??ож? ?ам? на ?ебе.
???ада?, ?о ?е запи?анн? б?л??е до ??ене?а. ?а пол? ? викладав?? «на повн?», ?к ? б?д?-?кий ?н?ий г?аве?? «?не?г??». ?е д?ма?, ?о дала?? взнаки недоо??нка, ?к ??о?? може под?ма?и. ?е?ед ма??ем ми п?ек?а?но ?оз?м?ли на?к?л?ки «?а?динал» б?де нала??ований на д?ел? з нами. У на? нема? ?ки?о?? ??пе?з??ок, зазнава?и?? не вм??мо. ?оп?и ?е, ?о здоб?ли ?е?йозний ??о?ей, до небе? не зле??ли. Хо??ли, зв??но ж, ??а???ва?и з пе?емоги, в??м, не вий?ло. ?оли «??вн?н» наз??вали ?е ? пе??ом? ?айм?, бага?о ви?од?в в??-на-в?? з на?им голк?пе?ом б?ло. Як?о гово?и?и ???о п?о мене, ?о, з?зна???, ? д??гом? ?айм? б?ло ????ки важко г?а?и. ?е зна? ?ом? ?ак ??ало??. ??демо ??ка?и п?и?ини по?азки, в??м, оп??ка?и голови, зв??но ж, не зби?а?мо??. ?озад? ли?е пе??ий ма?? ?емп?она??, ?ом? по???бно диви?и?? ??л?ки впе?ед. ?ожна г?а ??на ваг? золо?а.

???овий ?емп?она? ?озпо?ав??, в??м, ?же з певними зм?нами в ?егламен??. ??д?епе? «????ка» найк?а?и? за п?д??мками ?ег?л??ного ?емп?она?? змага?име???? м?ж ?обо? за наго?оди, в??м, о?ки, наб?ан? ? п?о?и??о?нн?? з командами з ??омого по де???е м????, б?д??? ан?л?ован?. Як п?окомен????е ?ак? зм?ни ? ??ем? п?оведенн? ?к???а-л?ги?
??Яко?? мене вже пи?али?? п?о ?егламен? ?к???а-л?ги. ?ада?, ?о л?ди, ?к? п?ийма??? ???енн? ?одо ??еми п?оведенн? ?емп?она??, б?л?? компе?ен?н? ? ?и? пи?анн??, вони зна???, ?о ?обл???. ?о? ?п?ава ??г?а?и ? ???зал, показ?ва?и ??аб?л?н? г??. ? ?акож л?ди, ?к? ви??????? ?о дл? ?к?а?н??кого ???зал? к?а?е. Як?о гово?и?и ??о?овно «?не?г??»? ???анн?ми ?оками ? «?ег?л????» ми займали 4, 5 м????, в??м, ? плей-о?? показ?вали ?к??н? г?? ? по??апл?ли на п?�єдеста�? ?аб???, з ?аким ??аном ?п?ав ?епе???н? ??ема п?оведенн? ?емп?она?? дл? «?не?г??» не над?о вдала. ???м, не ва??о ?оби?и ?акий великий ак?ен? на ?ом?. ?о???бно ви?оди?и на кожен ма??, немов на закл??ний, бо?о?и?? за ?ез?л??а? ? по?динк? з б?д?-?ким опонен?ом.

??У м?ж?езонн? ? безпо?е?едн?о пе?ед по?а?ком нового ?езон? запи??вав ? ?а?и? па??не??в по команд? ??о?овно завдан? «?не?г??» на новий ?емп?она?. У?? зазна?али, ?о «?не?г??» ???е ?лагман ?к?а?н??кого ???зал? ? завжди по???бно бо?о?и?? за найви?? м????. ???м, ?и ??о??? пе?ед «ене?ге?иками» ? ??ом? ?езон? ?к??? конк?е?н? ???н??н? завданн??
???онк?е?ни? завдан? на?аз? нема?. У?? ??дово ??в?домл??мо, емблем? ?кого кл?б? но?имо на г??д??. ?е б?д? о?иг?нал?ним, ?к?о ?каж?, ?о «?не?г??» завжди п?агне мак?имал?ного ??п???. Те, ?о ми по???пили?? ? ма??? з «?а?диналом», н??ого не озна?а?. ?е по???бно ?оби?и ка?а???о?и, по?п??ни? ви?новк?в. ?е?? за в?е, ва??о по??апи?и до пе??о? «????ки» за п?д??мками ?ег?л??ного ?емп?она??, а ?од? вже ?ве?езо диви?и?? на ?о ?еал?но можемо п?е?енд?ва?и. Як би ?ам не б?ло, кожне п?о?и??о?нн? завжди ?о?емо дове??и до пе?емоги.

???авд?ки ?ом? «ене?ге?ики» ? ??ом? ?езон? ?аки? ви?оки? ??лей зби?а????? до??га?и?
????в?в?�ян�? «?не?г??» завжди ?лавили?? ?во?м ?а?ак?е?ом, непе?ебо?ним бажанн? до нови? зве??ен?. ?ада?, ?е на?а головна ?ила, ?ка ??ов?а? ма?овик ??п???. У на? д?же ?о?о?а а?мо??е?а в команд?. ?ожен з г?ав??в один одном? д??г, пом??ник, л?дина, на ?к? можна покла??и??. ?авжди допомага?мо одне одном? нав??? поза майдан?иком. ?айголовн??? на?? «кози??» ???а?ак?е? ?а д??жн?й колек?ив.

?олодими? ?идик, п?е?-?л?жба ?Ф?

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.