Ф??зал в ми?е«?ика??»: в ?а?вии бе??менн?й ?емпион, в ?в?опе зав?егда?ай, но ??а?и????вов?изна?или?? пе?емож?? к?бк? ??вова з ???зал? «?оло?а ???н?-2017»?е?ва? лига ?апо??з?кий "????" п?дпи?ав ?емп?она Ук?а?ни?ела?????нд?ей Толма?: «?еб??а в?е понима??»??пани???пани?. ?ол?, комбина?ии и ?ейв? 4-го ???аФ??зал в ми?е?о???гали?. ????ие гол? 1-5 ???ов?ела?????ела????. 6-й ???: о?е?ки лиде?ов и ?е?-??ик ?ени?а ?азногоЭк???а-лигаЭк???а-лига-2017/18. Т?? 4: ни??? в ?иеве, ?ейе?ве?к в ?овно и пе?ва? победа «У?агана»?апо?ож?е«???? ?апо?ож?е» в?иг??вае? С?пе?к?бок ?апо?ож?? по ???зал?!??али???бок У?Ф?: опа?н?е «дел??ин?»Ф??зал в ми?е«Эконома?»: о?о?а за Финалом ?е???е? ??бка У?Ф? ??когда, е?ли не ?ей?а??Эк???а-лигаЭк???а-лига. Т?? 4. LIVE!Эк???а-лигаЭк???а-лига-2017/18. Т?? 4: когда го??и ?ил?нее ?оз?ев (обновл?е???)?е??кий ???зал?лек?анд? ?апл?н: «?е ?по??ом един?м»??бок Ук?аин???бок Ук?а?ни. «?л??е?на?ива» деб???? з пе?емоги ? к?ок?? дал? (+ в?део)Ф??зал в ми?е????ий?кое де?би ? камбеком: «?а??а?ена» по?ле пе?е??ва о??г?ала?? ? 0:3??бок Ук?аин?11.00 ??бок Ук?а?ни. «?л??е?на?ива» (?и?в) ??«?н?еал-?trix» (?и?в). LIVE!?в?ок?бки«Спо??инг» ??бол??ой кл?б, но без ??бка У?Ф? великим не ??а????ова??Futsal Master Cup 2017. Т?и?м? б?ова??кого «??ле?ика»?де??ка???бок ?иги Сод??же??ва: ??о GRANDиозно!

??к?о? ?нд????в: «Такого ?пле?к? ???зал?но? ак?ивно??? в на? не б?ло вже давно»

??езиден? Феде?а??? ???бол? ?н?п?опе??ов??ко? обла??? ??к?о? ?нд????в ? ек?кл?зивном? ?н?е?в?��?о????йном? ?ай?? ??о??а??? ???зал? Ук?а?ни ?озпов?в п?о ??ан ?п?ав в ?ег?он?, п?о ?е, ?к м???о го??????? до п?оведенн? ??е?к?а?н??кого ??нал? ?ма?о???ко? ???зал?но? л?ги Ук?а?ни.

- ?е?? за в?е, можна ??о?ки ?озпов???и п?о ?ебе о?оби??о: ?к ?о?м?вали?? ?а?? ??о??нки з ???болом, ?ке м???е ???бол займа? ? ?а?ом? жи??? загалом, дек?л?ка ?л?в, ?ким б?в ?л?? до ?ого, ?к ?и о?олили одн? з п?ов?дни? ?ег?онал?ни? ???бол?ни? ?еде?а??й в Ук?а?н??
- ??бов до ???бол? п?ий?ла з ?амого ди?ин??ва. ?аб???, з 4-5 ?ок?в ? ?азом з ба??ком в?дв?д?вав ма??? «?н?п?а» на ??ад?он? «?е?ео?». ?ам?�ята�? ?о кожн? ви??дн? б?ло ?ке?? ?в??о. ?же з ?е??и ?ок?в, де?? до дев?�ят�? ? займав?? ? ???бол?н?й ?ек??? п?и 147-й ?кол?. ? коли ? на? в м???? ?нд???м ?авелком б?в ??во?ений кл?б «?н?п?омайн», ?о ? в н?ом? займав?? в г??п?, ?к? в?в ??к?о? ?о?и?ови? ?а?лов. Там вже б?ли ??ен?ванн? на п?о?е??йном? ??вн?. У ?ой же ?а? ? в?дв?д?вав майже в?? дома?н? ма??? «?н?п?а». ??иблизно в 17 ?ок?в ? з?оз?м?в, ?о п?о?е??йний ?по?? вимага? велики? з??ил?, ? дл? ?ебе п?ийн?в ???енн?, ?о п?о?е??йним ?по???меном ? не ??ан?, ? виб?ав ?во?м нап??мком коме???йн? д??л?н????. Я зак?н?ив г??ни?ий ?н??и??? за ?пе??ал?н???? «Ф?нан?и».

? 2006 ?о?? п?д?а? ?емп?она?? ?в??? ? познайомив?? з ?нд???м ?авелком, ?кий на ?ой ?а? о?ол?вав Феде?а??? ???бол? ?н?п?опе??ов??ко? обла???. ? ?ого ?а?? зав?�язалас�?мо? ?п?вп?а?? з ?еде?а????, а ??и ?оки ?ом? ?нд??й ?авелко по?ав ?о?м?ва?и к?еа?ивн? команд?, ?ка б могла п?д??им?ва?и ?озви?ок ???бол? в на?ом? ?ег?он?. ?а?а обла??? ? ???бол?, ?к ? в економ???, ма? ???а?ег??не зна?енн?, ? з ?ого ?а?? ? ?в?й?ов до м???ево? ?еде?а???, ? ?азом з Се?г??м Теодо?ови?ем, ?кий б?в на ?ой момен? ке??вником ?еде?а???, займав?? ?озви?ком ???бол? в ?н?п??.

- Як о?ган?за??йно виб?дована ????к???а ?п?авл?нн? ?озви?ком ???зал? в ва?ом? ?ег?он??
- ?озви?ок ???зал? в м???? ?а обла??? за?аз п?о?оди?? г?пе?ак?ивними ?емпами. ??в коли?? ?акий пе??од, ?о в?е б?ло д?же пов?л?но. Т?л?ки п?в?ок? ?ом? ми ?о?м?вали план ?озви?к? ???зал?. ???анн? ?оки ? на? б?ли команди, ?к? за ?во?м по?ен??алом виок?емл?вали??, але ?ама о?ган?за??? змаган?, пода?а ?н?о?ма??? б?ли на д?же ?лабком? ??вн?. ?ав??? б?ла дезо?ган?за???. ??ли ?к??? г??пи команд, ?к? ав?ономно ?озвивали ?во? змаганн?, ? ?е не ?п?и?ло ?озви?к? ???зал?. ?ожний по-?во?м? ба?ив ?озви?ок ???зал?, ?ож б?ла ?и??а???, коли п?оводили?? змаганн? ?еде?а????, ? б?ли ?е дек?л?ка ???н???в, нав??? б?л?? ма?ов?. Це в?е б?ло нега?ивним дл? ?озви?к? ???зал?.

Що з?обили ми? ?оли ? ?в?й?ов до обла?но? ?еде?а???, ми п?овели велик? збо?и, де з?б?али в?? ???зал?н? ?п?л?но?? м???а, зап?о?или за?новник?в ???н??? «Libertad», ?кий б?в найпо??жн??им за по?ен??алом. Я дл? ?ебе п?ийн?в ???енн?, ?о ?к?о ? д?мка ?озвива?и ???зал, ?о ??еба й?и на комп?ом??и в??м ??о?онам, ? по???бно об?�єднуватис�? Т?л?ки ?е дозвол?? ???а?и?? впе?ед. ?о?ала?? ?п?вп?а?? ? по???пове зли??? до одн??? ???зал?но? ?одини.

Щодо конк?е?ного п??зви?а л?дини, ?ка в на? в?дпов?да? за ???зал, ?о ?е, маб???, погана п?икме?а ?? назива?и. ?о за ??к в на? зм?нило?? ??и ке??вника, ?ом? за?аз не б?д? його назива?и, бо в мене нема бажанн? в??а?а?и л?дей. ?и ??о?м?вали ?ом??е? з ???зал?, до ?кого в?од??? Ю??й ??ва, ?ак?им Шев?енко ?а ?о???н?ин ?одол?к, вони в на? ? зо?е?еджен? на ???зал?.
?

- Як ?озпод?лен? м?ж ними обов?�язк�? ?к? о?новн? нап??мки в ?обо???
- ?азна??, ?о ?по?а?к? б?ло ?еме?о л?дей, але, ?к довела п?ак?ика, к?л?к???? не ? ?к????. ?ле за?аз ? ба??, ?о в ?ак?има ?а ?о???н?ина ? бажанн? п?а??ва?и ?азом. ?е??о?е?гове завданн? ??о?ган?за??? ???ного ?икл? змаган?, м???еви? ?а обла?ни?, до ?ки? б?д??? в?оди?и в?? л?ги ???н??? «Libertad» ?а ?н?п?опе??ов??ко? обла???. ? ?е ??п?иблизно 10-11 л?г. ?ам по???бно ?? змаганн? ?по??дк?ва?и, ? пе??о?е?гове завданн? ??о?ган?за??? п?авил?ного ?а лог??ного календа??.

- Як? о?новн? змаганн? з ???зал? п?о?од??? п?д ег?до? ФФ???
- Це ?емп?она? м???а, ???н?? «Libertad». Т?о?и п?о його назв?. ?оли в?н ??во??вав??, в?? в?й??ков? д?? ??л?ки ?озпо?инали??, ?ож ак??ал?но? об?али ?аме ?ак? назв?. Також ? на? на ви?оком? ??вн? о?ган?за??? змаган? ?е?ед ве?е?ан?в, в ?ки? г?а? 14 команд.?

- ?айпо??жн??ий ???н?? в ?н?п?? ???е ?емп?она? м???а. Яка к?л?к???? команд в н?ом? зад??на ??к?л?к???? див?з?он?в, ?о?а??? м?ж ними, ??еми п?оведенн??
- ?а?аз в н?ом? г?а? 30 команд, ?к? ?озпод?лен? на 3 див?з?они ??«?», «?» ?а «?». ??н за?аз п?о?оди?? п?д ег?до? ?ма?о???ко? ???зал?но? л?ги Ук?а?ни, де д?? п?ин?ип «один г?аве?? ??одна команда». ? о??анн? ?оки ? на? ? наби?ало?? команд на ??и див?з?они. ?азна??, коли команди поба?или за??кавлен???? до ???зал? з бок? ФФ??, ?о ми його п?опаг??мо, ?обимо ??ан?л????, ??во?или новий ?ай?, опе?а?ивно нада?мо ?н?о?ма???, по?али з?�являтис�?нов? колек?иви, до на? по?али ??гн??и??.

?о ??ого ?ок? б?д?-?ка команда могла за?ви?и?? до «?» - див?з?он?, вне??и вне?ок ?а г?а?и. ?ле б?ло лог??но, ?об в?д??ов????и?? в?д ?по??ивного п?ин?ип?, команди мали ?к??? ??им?ли до??га?и ?кого?? ?ез?л??а??, ? б?ло бажанн? з?о??а?и дал?.

- Як? ??нан?ов? ви??а?и команд, ?к? г?а??? ? ?емп?она?? м???а? Чи ? ??зни?? в ??нан?а? дл? команд з ??зни? див?з?он?в? ?иб?? див?з?он? командами-??а?ни??ми ?емп?она?? м???а йде викл??но за ?по??ивним п?ин?ипом?
- ? «?» ?а «?» - див?з?она? п?ак?и?но однаковий вне?ок. ??зни?? ??л?ки в ?ом?, ?о п?и в?део??ан?л????? див?з?он? «?» зад??ний комен?а?о?, ?ож ??зни?? ??л?ки на ?пла?? його ?обо?и. ?евели?ка ??зни?? ?е в ?ом?, ?о вони ма??? б?л??е ?а?? на ?озминк?. ? загалом ??ма ?клада? п?иблизно 11 ?и??? г?ивен? на ??к. Щоб н? в кого не б?ло н??ки? ??мн?в?в ?а пи?ан?, ми з?б?али в?? команди, ? п?озо?о показали командам в?? в??а?и.

- ?дин ? ???н???в ? ?ег?он? ????бок «Libertad». Яке його м???е в ????к???? м???еви? змаганн???
- Т?? мова йде п?о ??зн? ?о?ма?и. «Libertad» ???е ???н?? дл? л?дей, ?к? л?бл??? ???бол, ???зал, не дл? п?о?е??онал?в. ?л? ?и?, ??о г?а? на ама?о???ком? ??вн?, в?д??ов????и?? в?д ?во?? ?ил ?а можливо??ей. Там г?а??? з ??пе?никами ?ого ж ??вн?, ?об б?ло ??каво. ?агалом в ??ом? ???н??? г?а??? 56 команд. ? ?емп?она? м???а, в?н б?л??е дл? л?дей, дл? команд, ?к? вже ??авл??? пе?ед ?обо? ?к??? ??л?, ма??? певн? амб????.

- ?а ?ако? к?л?ко??? ???зал?ни? ма???в ? по??еба в до??а?н?й к?л?ко??? ???зал?ни? а?б????в. Тож, ??о об?л?гов?? ма??? м???еви? змаган??
- Т?? б?ло ?аке замкн??е коло. У на? ?о???но п?оводи???? ?кола молодого а?б???а. ??б???а ???бол?ного, але п?и н?й ми п?агнемо ??во?и?и г??п? а?б????в, ?к? би в?или?? п?а??ва?и ? ???зал?. У на? ? ?лег ?ванов, ?кий може п?оводи?и ?к??? лек??йн? зан????, але ??? ? п?облема ??б?л?????? ба?и?? ?в?й по?ен??ал в великом? ???бол?, ?ам, де б?л??? г?о??. ? ??? ? на? ? поле дл? п?а??, ?об доно?и?и до л?дей пл??и ???? п?о?е???, де конк??ен??? набага?о ниж?е. ?певнений, ?о п?ойде ?е ??к-два, ? ми о??има?мо га?н? ?ез?л??а?и в нап??мк? п?дго?овки а?б????в дл? ???зал?. ?а?аз ми ?о?но ма?мо 5-6 а?б????в, ?к? мож??? на ?о?о?ом? ??вн? в?дп?а??ва?и б?д?-?к? г??.

- Як коо?дин?????? ?обо?а ФФ?? з ?ими ????к???ами, ?к? п?а????? ? ???зал? в ?ег?она? обла????
- Щоб ?ко?? о??ни?и ??вен? ???зал? в обла???, ми ??ого ?ок? п?оводимо ??бок обла???. Це да??? змог? о??ни?и, з ?ки? ?ег?он?в б?д??? команди, ?к?л?ки в кожном? з ни? б?д??? зад??н? на попе?едн?? е?апа?. ?о по?а?к? ??бк? обла??? ми обдзвонили майже в?? ?айони, п?ед??авник?в ?айонни? ?еде?а??й. ??л?????? бажа??и? б?ла з ?н?п?а, але ми навми?но з?обили кво?? в?д обла?ного ?ен???, ?об нада?и можлив???? г?а?и командам з ?айон?в. ?к??м ?ого, ??бок обла??? ??еба б?ло ?к??но о?ган?зов?ва?и, ?об на???пного ?аз? ? команд б?ло бажанн? г?а?и знов?. ?ож? ?каза?и, ?о д?же п?агн?ли зал??и?и до к?бк? ??ивий ??г, але команди з ??ого м???а в?дмовили??.

?о ?ого, ?к ?озпо?а?и 1/16 ??нал?, б?ла попе?едн? квал???ка???. ? кожний ?ег?он ?ам п?оводив в?дб??ковий ???н?? в?дпов?дно до к?л?ко??? ??а?ник?в, ? вже по кво?? в?одили до ???ки плей-о??. ?ап?иклад, дл? ?овомо?ков??ка ? ?ов?и? ?од кво?а б?ла по одном? м????, ? вони ?ам? п?оводили ?во? квал???ка???. ? ?ком??? ?айон? б?ло 10 команд, в ?ком??? ??8. ? ? ? ??

- Як? з ?ег?он?в можна вид?ли?и ?к найк?а???
- У ??ивом? ?оз? доб?а о?ган?за???, ? ?амен??ком? п?оводи???? ?емп?она? з ???зал?. У ???зал г?а??? в бага??о? ?айона? ?а м???а?, ?н?а ?п?ава ??на ?ком? ??вн?. ?айб?л?? ?ил?н? команди ??? ?н?п?? ?а ??ивом? ?оз?. ?

- ? п?одовженн? ?еми ???зал? в ?ег?она? обла??? ??в ?ки? зала? п?овод????? змаганн?, ма?е??ал?не забезпе?енн? команд ???о?мо?, м?�ячам�?
- ??облема ?н??а????к???и ? по в??? ??зновида? ???бол?. ??л??о? м??о? йде ?екон?????ванн? ?ого, ?о б?ло поб?доване ?ан??е, ?а п?д??им?ванн? його в належном? ??ан?. ?ав??? ? ?н?п?? ? ли?е ??и а?ени, в ?ки? можна г?а?и на належном? ??вн?. ? ?ег?она? зад??н? ? ?к?л?н? майдан?ики, ?н?ве??и?е?и, ?е?едн? нав?ал?н? заклади, в ?ки? коме???йн? о?ган?за??? за ?в?й ?а??нок ?обл??? ?емон?. ?е??а момен??в ви????????? б?л??о? ?а??ино? вла?ними ?илами.

- ?и?в??ленн? змаганн? на в??? ??вн?? ???к? зад??н? ?н?о?ма??йн? ?е????и? Як? мож??? б??и подал??? ?л??и ?озви?к??
- ?е?? за в?е, ми кон?еп??ал?но пе?е?обили ?ай?и. ?????? ?ом? зап?а??вав ?ай? www.fdo.dp.ua, ? в?е за?аз в?дп?а??в?????? з кол??. ? п?о?е?? пе?е?обки ?ай?и обла?но? ?а м???ко? ?еде?а??й ???бол?. ?оз?обл?????? ?ай? ди???о-?на??ко? л?ги. ?а допомого? ?н?е?не?? ??во??????? ?н?о?ма??йн? майдан?ики, ми з?обили канал на YouTube, ? ?кого по???йно зб?л???????? к?л?к???? ?ан?вал?ник?в. Там йд??? анон?и, в?део??ан?л????, в?деоогл?ди. ? ?елеканал?в ми пл?дно ?п?вп?а???мо з ?ев?�яти�??елеканалом. Т?? нам допомага? ?на?ол?й ?о?и?ови? Шинка?енко, ?кий ? в??е-п?езиден?ом обла?но? ?еде?а??? ???бол?. ?а ??ом? канал? йде ??зноман??на ?н?о?ма??? п?о ???зал?н? под??. ?е??оди?но ?п?вп?а???мо ? з 51-м ?елеканалом, а не?одавно в н?ого з?�явилас�??ад?о?вил?, де ?акож йд??? анон?и, дек?л?ка ?аз?в мене зап?о??вали на ко?о?ен?к? ?н?е?в?��? Також п?о ???зал?н? новини ?озпов?да??? дек?л?ка м???еви? ?ай??в, ?к? б?л??о? ?а??ино? ви?в??л???? под?? в м????.

- ??е?к?а?н??кий ??нал ?ма?о???ко? ???зал?но? л?ги Ук?а?ни ???им дл? ФФ?? ви?вило?? п?ивабливим вз??и ??а??? в ?енде?? на його п?оведенн??
- Це под??, ?ка б?де ма?и вплив на ?озви?ок ???зал? в обла???. ??ийн??и ?акий великий ??нал, показа?и на?им м???евим командам ?а вбол?вал?никам ??вен? ?озви?к? ???зал? в к?а?н?, геог?а??? ???зал?но? мапи Ук?а?ни ???е велика ?п?ава. ??де можлив???? по?п?лк?ва?и??, ком?н?ка??? з ???зал?ними л?д?ми з ?ег?он?в, ?а ?о?а б пе?ев??и?и ?во? ?или ?а за??ди?и?? ?ако? ?об? ???зал?но? ене?г???. Та к?л?к???? ма???в, ?ка п?ойде в на?ом? м????, вона не може не п?иве?н??и ?ваг? ?а п?д??ов?н??и на?? команди «?», «?» - див?з?он?в до ?ого, ?об доклада?и ?е б?л??е з??ил? дл? ?вого подал??ого ?озви?к?. Я нав??? мож? по??вн??и, ?о п?оведенн? ??е?к?а?н??кого ??нал? ?ма?о???ко? ???зал?но? л?ги Ук?а?ни дл? на?ого м???а, ?к п?оведенн? в майб??н?ом? ??нал? ??ги ?емп?он?в ? ?и?в? дл? в???? Ук?а?ни. Це д?же знаменна под??.

- ?л? його ?к??ного п?оведенн? ?и план?????? ??во?енн? ?кого?? о?ган?за??йного ком??е???
- ??н вже п?а??? на баз? на?ого ком??е?? з ???зал?, в ?ом? ж ?клад?, вкл??а??и ? мене. Сп?лк???и?? з ??о??а???? ???зал? Ук?а?ни, з ?адимом ?агановим, ми випи?а?и ?? пи?анн? ?а момен?и, ?к? по???бно о?ган?з?ва?и, ?об змаганн? в?дб?ли?? на належном? ??вн?. У на? ?е ? ?а?, ? ?е нада? нам можлив???? г?амо?но його вико?и??а?и. ? ?? ?о??-мажо?и, ?к? мож??? виникн??и, ми б?демо п?агн??и м?н?м?з?ва?и. ?а?аз ми ?е????мо в?део?игнал дл? ?ого, ?об б?ли ?к??н? онлайни, зав?а?но домовили?? з ???ма майдан?иками.

- Як? з? ?по??ивни? а?ен б?д??? п?ийма?и ??е?к?а?н??кий ??нал?
- Це б?де «?л?мп??+» на в?ли?? ??жанова ? ?по??комплек? ??м?ко-?е?нолог??ного ?н?ве??и?е??. ?ожливо, ?е б?де зад??ний ? майдан?ик б?д?вел?но? академ??.?
?
?
?
?
- Який пе?ел?к м???? дл? ?озм??енн? зможе ?н?п?о зап?опон?ва?и майб??н?м ??а?никам ??е?к?а?н??кого ??нал??
- У на? ? ?н?п?? ? го?ел? аб?ол??но ??зно? ка?его???, ?ом? п?д б?д?-?к? по??еб? команд го?ел? може б??и знайдений. ?о?ина??и в?д базови?, ?аки?, ?к «?н?п?опе??ов??к», «Св??анок», «?инамо», де п?ийн??н? ?мови за ??но? 300-350 г?ивен? за доб?, до ком?о??абел?ни? го?ел?в з ??но? 500 г?ивен? за доб?. ? го?ел?ми п?облем в на?ом? м???? нема? ??в на? ??л?ки го?ел? «Св??анок» може п?ийн??и в??? ??а?ник?в змаган?. ??

- Чи можна ??е?к?а?н??кий ??нал ?озгл?да?и, ?к под??, ?ка ??ане е?апом в подал??ом? ?озви?к? ???зал? в ?ег?он??
- ?важа?, ?о дл? на? ?е б?де пе?еламним момен?ом ? ?озви?к? ???зал? в ?ег?он?. Такого ?пле?к? ???зал?но? ак?ивно???, ?кий ми за?аз ма?мо, в на? не б?ло вже давно. ??ма?, ?о на?е м???о, його ??нан?ов? можливо??? дозвол???? командам з «?» - див?з?он? вий?и на ?ой ?л??, ?об го??ва?и ?ебе до ??а??? в п?о?е??онал?ни? змаганн??. ?певнений, ?о найближ?ого ?а?? в на? з?�явитьс�??о?а б одна команда ?к???а-л?ги, ?ка б?де п?ед??авл??и на?е м???о.

- ?и, напевне, ?л?дк???е за ви???пом п?ед??авник?в ?н?п?опе??ов?ини в ?к???а-л?з?, ???г?й л?з?. Яка ?а?а д?мка п?о по?ен??ал ?аки? команд, ?к «Ти?ан-?о??», «Ю????», «??�ясн�???ади???», «?а?е?ино?лав?л?б»?
- ?о?н? з команди, ?ка за?аз зна?оди???? на ве??ин? ?во?? до??гнен? ???е «?а?е?ино?лав?л?б». ?ин?лими ви??дними ? б?в п?и???н?м на г?? 1/8 ??нал? ??бк? Ук?а?ни, б?ло видно, ?о п?д ?а? ма??? на?а команда де?о «поплила», оде?и?и к?л?ка ?аз?в ?? «виба?или», але ?да?а, без ?ко? ? ???бол? неможливо, в?е ж ?аки б?ла на на?ом? бо??. У «?а?е?ино?лав?л?ба» на п?о??з? в??? е?ап?в ??бк? легки? ма???в не б?ло, ?акож ? «Ю????» ?а «??�ясн�???ади???» в попе?едн?? ма??а? п?одемон????вали г?дний ??вен?. Це д?й?но п?о?е??онал?н? колек?иви, а нам ??еба б?л??е поп?а??ва?и з вбол?вал?никами, ?ом? ?о дода?кового г?ав??м на?им командам не ви??а?а?.

?оманда «Ю????» вже показала ?во? ?п?оможн????, виг?ав?и два ?оки ?ом? ??е?к?а?н??кий ??нал ?Ф?У. ?е?одавно команда б?ла пе?е?о?ма?ована в новий ?клад, але за?новники ?а ?дейн? на??ненники команди зали?или?? ?? ж ?ам?. ? ?е, ?о вони з?обили, ?е за?ади ?ого, ?об команда з?о??ала ?а п?ог?е??вала.

Сл?дк?? ? ? за «Ти?ан-?о?е?» ??команда г?а? на ви?оком? ??вн?, зна?оди???? ?е?ед ?и? команд, ?о б?д??? бо?о?и?? за медал?, ? д?же п?и?мно, ?о ?н?п?опе??ов?ина п?ед??авлена в ?к???а-л?з?. ?и ?п?лк??мо??, але ?к ?еде?а??? ми не ма?мо можливо??? нап??м? допомага?и ?озви?к? ??ого колек?ив?. ?ай ?оже, ?об ? ?н?п?? з?�явилас�?команда ?к???а-л?ги, б?де в обла??? ?ка?? жива конк??ен???.

- ?н?п?опе??ов?ина назавжди ?в?й?ла до ???о??? в???изн?ного ???зал? ???аме в ?н?п??, в го?ел? «Св??анок» 9 бе?езн? 1993 ?ок? б?ла ??во?ена ??о??а??? м?н?-???бол? Ук?а?ни, кл?б «?е?ан?за?о?» б?в пе??им ?емп?оном Ук?а?ни з ???зал?. Як ке??вник ФФ??, ?ким ?и ба?и?е найближ?е майб??н? ???зал?ного ?н?п?а? ?
- ?важа?, ?о в?е ?клада????? д?же ?п?и??ливо дл? ?озви?к? ???зал? ??? ама?о???кого, ? п?о?е??онал?ного. У на? вже ? непоган? ?ез?л??а?и, ? ? в?? пе?ед?мови, ?об здоб??и ?? ? ? майб??н?ом?. ?а ?? п?оек?и, ?к? ми запо?а?ков??мо ? вже в??л??мо в жи???, на?а ???зал?на ?п?л?но?а пози?ивно в?дг?к??????. ?и за?аз ак?ивно ?п?лк??мо?? з ме?ена?ами, па??не?ами, ?пон?о?ами, ?к? ?н?ег???мо до змаган?, показ??мо, ?к можна о??има?и ко?и??? в?д ?п?вп?а?? з нами. ? ?ей ?е???? дозвол?? ?е б?л??е вклада?и ?а ?озвива?и ???зал. Ц?ого ?ок? в на? д?же на?и?ене ???зал?не жи??? ? в м????, ? в обла???, ? ?ак? п?оек?и, ?к ??бок обла???, по??жний ?емп?она? м???а ?а ??е?к?а?н??кий ??нал ?Ф?У, ??о?м???? ?к ? на?, ?ак ? ? ???зал?ного ак?ив? ?н?п?опе??ов?ини впевнен???? ? ?ом?, ?о ?ей п?о?е? б?де ??л?ки наби?а?и обе??и. ? з впевнен???? в?е?един? п?и?оди?? ? ?ез?л??а?. Я ?под?ва???, ?а ? впевнений, ?о найближ?ого ?а?? ? на? з?�являтьс�?по??жн? команди, ?к? б?д??? г?дно п?ед??авл??и ?н?п?о ?а обла??? на найви?ом? ??вн?.

?же?ело -?http://futsal.com.ua

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2017 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.