Эк???а-лига?а? ?ай? зак?ива????? 17 кв??н?Ук?аина?ми??ий ?амеко: «?а?од в ?о??ии не понимае?, ??о к нем? о?но????? как к ?ко??»Эк???а-лига? Ук?а?н? зап?оваджено надзви?айний ??ан. Що з? ?по??ом??е?ва? лига ?е??а л?га 2021/22. 10-11 ???. ???па ?а??д. ???С «?не?г??-2» об?г??? «Слав???», «У?аган-2-?Ф?» з??вн?????? з л?де?ом??бок Ук?аин?Parimatch ??бок Ук?а?ни 2021/2022. 1/8 ??нал?. LIVE!?аза???ан??нол?д ?на?б: «Тепе?? ??жело»???о?иа?и? ???зала Ук?аин???дб?ла?? поза?е?гова кон?е?ен??? ?одо ?ео?ган?за??? ?? «??о??а??? ???зал? Ук?а?ни»??пани???пани?-2021/22. ????ие гол?, комбина?ии и ?ейв? 16-го ???а?е?ва? лига ?е??а л?га 2021/22. 10-11 ???. ???па С??д. «SkyUp» п?д?ве?дж?? л?де???во, «Comfort Life» зак??пл?????? в ?е?в?????ен?кий ???зал?и?а л?га (ж?нки) 2021/22. 9 ???. «?Х?-Те?ла» пове??а? ?об? л?де???во, а «?н?п?о» наздоган?? «??д??а?-??У»?аза???ан?а?ло? Сан? подпи?ал кон??ак? ? «?ай?а?ом»?е?ва? лига «?н?е?? » (?оне??к) ??15 ?ок?в: в?о?а, ??огодн?, зав??а??азили??анжел ве?н?л?? в ??азили??де??аСе?гей Та?ан??к: «?дин из по???гал??ев пл?н?л в ?ван?ка, м? ? Х???ов?м ?де?жали ?ен?, ина?е виновник домой б? не дое?ал»?о??и?Се?гей Ско?ови?: «?о?ле подпи?ани? нового кон??ак?а ? б?д? занима???? ?воим л?бим?м делом»?ела??????ем?е?-лига-2021/22. Т?? 18. LIVE!?о??и?С?пе?лига-2021/22. Т?? 11. LIVE!Эк???а-лигаParimatch ?к???а-л?га 2021/22. 20 ???. «С?ми» зак??пл?????? в зон? плей-о?, а «Viva Cup» п?дн?ма????? на 4 м???еСбо?на? Ук?аин??лег Шай?анов: «?о?а?ок збо?? пе?ед ?в?о заплановано на 14 бе?езн?»?ен?кий ???зал?гл?д зимового ??ан??е?ного в?кна ? ж?но?ом? ?емп?она?? Ук?а?ни

?але??й ?ег?анов: «У ма??? з ?о???? ???зал?ний ?ог б?в не на на??й ??о?он?, але ?а??? ??еба за?л?жи?и»

?оловний ??ене? л?в?в??ко? Ф? «?не?г??» ?� про в?дновленн? ?г?ово? ка??�єри, ви???пи зб??но? Ук?а?ни на ?в?о-2022


13 л??ого в?домий ???зал???, ??ене? л?в?в??ко? Ф? «?не?г??» ?а зб??но? Ук?а?ни ?в??к?вав ?в?й ден? на?одженн?. Саме ?але??й ?ег?анов ?озпов?в п?о в?дновленн? ?г?ово? ка??�єри, ви???пи зб??но? Ук?а?ни на ?в?о-2022 ? бага?о ?н?ого. Що з ??ого вий?ло ?и?ай?е ниж?е.?

?��??але???, найпе??е в??а?мо ва? ?з ?нем на?одженн?. Як по??ва??е ?ебе в 42 ?оки? ? ?е бажанн? г?а?и ? ???зал??
?� Дяку�?за п?ив??анн?. ?о??ва? ?ебе ??дово. Ф??зал ???е ?л?блена ?п?ава мого жи???, ?ом? коли ма? в?л?ний ?а?, обов?�язков�?г?а? в ?л?блен? г??. Щодо ви???п?в за команди, ?о ?е?ез надм??н? зайн?????? б?а?и ??а??? ? змаганн?? не ма? ?а??.?

?��??е один ма?? ви в?д?г?али ? ???бол?? Ф? «?али??ка здоба». Чи не план???е в?днови?и ви???пи?и за на? колек?ив??
?� Чесн�? вже за?аз не п?игад?? коли во??анн? г?ав ? ???бол?? «пека??в». ?и?анн? ви???п? за Ф? «?али??ка здоба» в?дк?и?е. ?ожливо вже ??ого л??а пове?н??? на майдан?ик ? ?клад? «?е?воно-жов?и?».?

?��?Чемп?она? ?в?опи ? ??де?ланда? ???е вже ???о???, емо??? ??о?и в???ли, ?к? ва?? о?оби??? в?аженн? в?д г?и зб??но???
?� Особливо�?ей?о??? нема?. ??аженн? в?д ви???п? зб??но? ли?е пози?ивн?. Хо?? под?к?ва?и г?ав??м, а ?акож в??м, ??о допомагав нам вдало ви???пи?и на ?емп?она?? ?в?опи. Це ??о??????? ?к ??ене??в, л?ка??в, менедже??в, ?ак ? ке??вни??ва ??о??а??? ???зал? Ук?а?ни.?

?� Четвер?е м???е ???е ??п?? ?и, в?а?ов???и г?? ? календа?, «?ин?о-жов??» могли ви???пи?и к?а?е??
?� Вважа�??о 4 м???е ???е законом??ний ??п??. ?и довго не могли п?дко?и?и ??б?кон ?ве?????нал? ?, на?е???, завд?ки зг???овано??? колек?ив? ? 2022 ?о?? нам ?аки ?е вдало??.?

?� Чог�?не ви??а?ило аби здола?и ?о???, адже г?али непогано??
?� Дума�??о до?в?д?. ?б??на ?о??? п?овела не один ?акий по?динок, а ми б?ли нова?ками на ?ак?й ??ад?? змаган?. ?л?? ми ?видко п?оп???или гол, згодом о??имали д??гий. ?авд?ки п?�ятом�?пол?овом? г?ав?? вдало?? пе?елама?и ??д г?и, але п?ой?и дал? ми ?ак ? не з?м?ли. ?а?аз можна бага?о гово?и?и п?о незаби?ий пенал???, але «?ин?о-жов??» ? без н?ого мали велик? к?л?к???? момен??в, ?к? по???бно б?ло ?еал?зов?ва?и. Ф??зал?ний ?ог ? ?ой ве??? б?в не на??й ??о?он?. Ща??? ??еба за?л?жи?и.??

?� Провал?ний пе??ий ма?? на ???н???, ни??вна к?и?ика на ад?е?? команди ? п?е??, ?о ? ?? ?вилини гово?ив ??ене???кий ??аб г?ав??м??
?� Н�?погодж???? ?о ма?? з го?пода??ми б?в п?овал?ним. ?нов? ж ?аки ??еба б?ло ?еал?зов?ва?и ?во? момен?и ? не дава?и жодни? ?ан??в ??пе?ник?. ?и ??ого не з?обили й згодом за ?е попла?или??. ?оз?а??ванн? б?ло, але ?озмови на п?дви?ени? ?она? з г?ав??ми не п?оводили. ?авпаки, ми п?д??имали ?лоп??в, вказали на ??н? помилки ? по?али го??ва?и?? до г?и з? ?е?бами.?

?� Д�??е??, а ?к? завданн? ??авило ?ФУ пе?ед зб??но? напе?едодн? ?о??м???
?� Локальни�?б?ло завданн? ви?од? з г??пи й п?одемон????ва?и ? ма??а? ?з ?оп-командами ?о ми ?еж ?ого?? ва???. ? вже по??м апе?и?и ? на? зб?л??или?? й ми ?о??ли п?ой?и ?комога дал?. Також ??каво б?ло з?г?а?и з ?н?ими зб??ними, подиви?и?? ?к? ??ил? вони п?опов?д????. ?и ж ба?и?е, ?о за?аз ? «бий-б?жи» вже н???о не г?а?. ?ага?о ??о веде г?? по ?а??нк?.?

?� Я�?о?ган?за?о?и ??авили?? до команд ? ?и в?д??вало?? ?о ? м???? п?о?оди?? ?емп?она? ?в?опи??
?� Орган?за?о?и д?же пе?еживали аби ?в?о-2022 взагал? в?дб?ло??. ?н?в де???? ок??м ??ен?ван? ?а го?ел? ми н??ого не ба?или, на???л?ки ?е?йозними б?ли ка?ан?инн? вимоги. ?же по??м, коли по?али вп??ка?и л?дей на ??иб?ни, по-?п?авжн?ом? в?д??вало?? ?о ? ??де?ланда? п?о?оди?? ?в??о ???зал?. ?о?и?????и?? нагодо?, д?к?? на?им ?анам, ?к? незважа??и на далек? до?ог?, з?м?ли п?и??а?и на на?? ма???. ?е?пек? вам!?

?� �?о??анн?, ?имвол??на п?�ятірка ?емп?она?? за ве????? ?але??? ?ег?анова?
?� Дуж�??ил?но вона не в?д??зн?????? в?д п?�ятірки за ве????? У?Ф?.? ?о?о?а? ???и?ило Цип?н (Ук?а?на), ?н?ве??али: ??гла? (?аза???ан), Се???о ?о?ано (??пан??), ??к? Те (?о??гал??), ??он?? ?ез?? (?о???гал??).?

?же?ело - ??е??л?жба Ф? "?али??ка ?доба"

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2022 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.