?е?ва? лига У?аган-2-?Ф? п?дбив п?д??мки ?езон??о??и??а?лин?о: «Финал п?о?ив «Т?мени» ??главн?й момен? в ка??е?е»??пани??а?ло? ?а??он ("?ал?ма Ф??зал"). ????ие ?ейв?-2?аза???ан?ака: «??д??ий год оп?едели? мо? ?або?? в ?аза???ане»??пани???пани?-2018/19. ????ие гол? и ?ейв? пе?в?? ма??ей 1/2 ?инала плей-о????али???али?. Финал. ?а?? 1. «?ква&Сапоне» г?оми? «?еза?о»??пани???пани?. ?лей-о??. 1/2 ?инала. ?а?? 1. «Эл??о?о» дожимае? «Ха?н» в ове??айме?о???гали??о???гали?. ?лей-о??. 1/2 ?инала. Снова ?ен?а?и?, ?епе?? о? «Ф?ндао»Че?и?Че?и?. «Спа??а» г?оми? «Сва?ог» в пе?вом ма??е ?инала плей-о??Эк???а-лигаЭк???а-лига-2018/19. 2 ??ап. 7 ???. ?иде? мен?е???, ин??ига зак???ивае?????пани???пани?. ?лей-о??. 1/2 ?инала. ?а?? 1. «?а??а» побеждае? по пенал??и?о??и?Тем?? ?лекбе?ов ?ложил полномо?и??ол??а?а?и за г?ани?ей. ??бл? ?икола? ?о?озова?о??и??иколай ?аниве?: «?ол??ое ?па?ибо в?ем!»?аза???ан?ай?а? ??азбеков: «Уже??о?ение лими?а нега?ивно о??ази??? на ?азви?ии каза???ан?кого ???зала»?ела????«?ла????ем залепил и бегал е?е ме???ок». ?г?оки мин?кой «С?оли??» ??о л?бим?? ???залка?Эк???а-лига?к???а-л?га. ???гий е?ап. 7-й ???. ??огноз в?д ?иколи ??и?ини?аза???ан?ги?а: «Ч?о главное в жизни? ???о?и?, ко?о??? м? ?делали. Ч?о о??ае???? Сдела?? ??? и??о?и? е?е ве?омей.»?ела?????ела????. 1/4 ?инала плей-о??. 2-3 ма??и. ?ол? ?к?аин?ки? бомба?ди?ов??пани?«?ови??а? ?н?е?»: ка?динал?н?? изменений не б?де?

«Ти?ан» – ?емп?он ?оне??ко? обла??? з ???зал?

?пе??е, п??л? в?дновленн? ?обо?и д??л?но??? ??о??а??? ???зал? ?оне??ко? обла??? ?ей ???н?? пове??а????? ? зали обла???

?

Ц?ого ?ок?, ?к ми вже неодно?азово зазна?али, ? ?емп?она?? б?али ??а??? команди з ????? ?оне??ко? обла???. ?к??м команд ?ак звано? ??вн??но? зона (??ама?о???к, Слов`?н??к, ?иман, ???жк?вка, ?о???н?ин?вка), впе??е з 2013 ?ок? ??а?никами ?емп?она?? ??али п?ед??авники ?а???пол? ?а ?олнова?и. ???ого ??25 команд. Ци??а, зви?айно, незна?на ? ?амка? ??е?к?а?н??ки? змаган?, але ?е, ?о ? ?акий важкий дл? ???зал? ?оне??ини ?а? ми змогли з?б?а?и?? ??? ?азом ? п?ове??и на ви?оком? ??вн? змаганн? ?акого ??вн? бага?о п?о ?о гово?и??.
?
?е?ед ?ими двома ??нал?ними ма??ами ? п?о??и? вбол?вал?ник?в (?к нап?иклад ? мене) б?ло ли?е одне пи?анн?: ?и змож??? ?? ма??? по ?п?авжн?ом? здив?ва?и ?ак, ?к ??нал ??вн??но? зони, ?кий надовго запам`??ав?? ???м п?и???н?м ? ???на? ???У ? ?ой ден?. ?див?вали. ??и ?ом? ?к ма?? за 3-е м???е ?ак ? ??нал видав?? надзви?айно бага?им на под??.
?
?ле давай?е по по??дк?: «?окомо?ив» - «??ом?е?в??». ?а?? за 3-е м???е, ?кий ?к за вив??ко?, ?ак ?к ? за вм???ом ма??? м?г ?пок?йно п?е?енд?ва?и на званн? ??нал?ного. «?окомо?ив» - б?л?? до?в?д?ена ?а о?ган?зована команда, «??ом?е?в??»
??/span>?молода ?а ?алена (до ?е?? «до?в?д» ?а «молод????» з?йд????? ?е й ? ??нал?). ?е??ий ?айм зак?н?ив?? ?з ?а??нком 0-0. ?а??нок, погод??е??, не?иповий дл? ???зал?. ?ле гл?да?? поба?или га?н? г?? в обо?он? обо? команд, доб?? ?ак?и?н? п?дго?овк? ?а найголовн??е ??бажанн?. ?же на по?а?к? д??гого ?айм? го??? з ?а???пол? в?дк?ива??? ?а??нок ? ма???: ?оз?г?а? ??анда???, ?да? ??/span>?м`?? ? во?о?а?. ?ла?ика. «?окомо?ив» ?видко в?дпов?в ? ?ак?й же мане?? ? ?аме п??л? ??ого лиман?? вз?ли г?? п?д ?в?й кон??ол?. ?ал? ???алений по????л з ?ен??? пол? в?д ?вгена ?ана??ка, ? не мен? ?алений ??е??й гол. «??ом?е?в??» намагав?? ?ко?о?и?и в?д??аванн?, але в?е, на ?о ви??а?ило ма???пол???в ???ко?о?енн? в?д??аванн? до одного м`??а. Як п?д??мок ??3-2 на ко?и??? «?окомо?ива», ?кий занад?о ?пок?йно вигл?дав нав??? на о??анн?? ?вилина? ма???, коли «??ом?е?в??» кин?в?? ????м?ва?и во?о?а зал?зни?ник?в. Що ??? каза?и? ?о?в?д ? до?в?д.
?
Саме о??анн?м ?е?енн?м можна опи?а?и ? под?? ??нал?ного двобо?. Теж, ?к ? ? ма??? за ??е?? м???е ??наддо?в?д?ений «Ти?ан» (див. «?окомо?ив») ?а молода «??к?о???» (див. «??ом?е?в??»). «Ти?ан» з пе??и? ?вилин вз?в?? за ?п?ав?. ??же небезпе?но а?ак?вав, ??има??и обо?он? на замк?, а во?о?а?? «??к?о???» ? по???йн?й нап??з?. Як на?л?док ??0-4 вже п?д зав??? пе??ого ?айм?. ??а, ?к вважали г?ав?? «Ти?ан?», вже з?облена, ?ом?, дозволив?и ?об? де?о ?оз?лаби?и??, п?оп???или «гол ? ?озд?гал?н?».
?
?ле ? ?е не зм?нило ?и??а??? ? зал? ? д??гом? ?айм?. ?же на пе??и? ?вилина? «Ти?ан» забива?. 5-1 ? ?е вже вигл?да? б?л??, н?ж пе?еконливо. ?ле «??к?о???» не б?ла би «??к?о????», ?кби не ?обила ?е, ?о вона в п?д??мк? ? з?обила. ?ип???ив?и п`??ого пол?ового г?ав??, «??к?о???» забива? по?п?л? ??и м`???. ?н??ига знов? жива. 5-4. У о?а? кожного з п?ед??авник?в ма???пол???ко? команди заклопо?ан????. ??д?г?а?и ?акий гандикап ?а й п?о?и ?ако? до?в?д?ено? команди ??д?же важко, а п?о??гом ма??? ? ?озг?омного ?ез?л??а??, на дек?л?ка ?вилин здало??, ?о й зов??м не?еал?но. ?ле дл? «??к?о???» ? ??ом? ?езон? нема? н??ого не?еал?ного. ?али?а????? ?вилина до к?н?? ма??? ? «??к?о???» йде ва-банк. ?овн???? ?кон?ен???вав?и?? на а?а??, к?ама?о??? де?о заб?ли п?о обо?он?, ?им ? ?ко?и??али?? г?ав?? «Ти?ан?» забив?и гол ? п???? во?о?а з? ?во?? половини пол?. 6-4. Цей ?а??нок ? зали?ив?? на ?абло.
?
?ал? б?ло наго?одженн?. ?е?емож?? ?епе? ма??? п?аво п?ед??ави?и ?оне??к? обла??? на ??е?к?а?н??ки? змаганн??. «Ти?ан»
??/span>?на ??е?к?а?н??ком? ??нал? ? ?и?в?, а «??к?о???», «?окомо?ив» ?а «??ом?е?в??» ??/span>?? ??бк? ?ег?он?в, ?к?й в?дб?де???? ? м???? С?ми.
?
Як зазна?ив ??езиден? ??омад??ко? ?п?лки «??о??а??? ???зал? ?оне??ко? обла???»??лади?лав ?ав?ик: «?и не зби?а?мо?? з?пин??и??». ?же ?е?ез дек?л?ка м?????в ??а???? ?емп?она? ?оне??ко? обла??? ?з м?н?-???бол? на майдан?ика? з? ????ним пок?и???м, ?ом? з ???ма ??нал???ами ми зможемо з??????и?? вже найближ?им ?а?ом, ?о не може не ?ад?ва?и. ?к??м ???? загал?ноп?ийн??и? наго?од ? вигл?д? к?бк?, медалей ?а г?амо?, «??о??а??? ???зал? ?оне??ко? обла???» вид?лила ???м ??нал???ам по комплек?? ?г?ово? ?о?ми, в ?к?й вони змож??? п?ед??авл??и ?оне??ин? на ??е?к?а?н??ки? змаганн??.
?
Ф??зал?ний ?езон 2017/2018 п?д?й?ов до ?вого заве??енн?. ?аве??ив?? в?н на мажо?н?й но?? ??к?а?иво ?а видови?но. ??ав?? задоволен?, вбол?вал?ники ???им па?е. ? ?к ? казав ?ан??е: ?е, ?о ми на?е??? з?б?али?? ??? ?азом ??бага?о п?о ?о гово?и??. ??о ?о? С?ди?и ?ам. ?ле пов???е, коли в?д ?алени? емо??й ?аки? ??нал?в га?ним на???о?м за??джа????? ??? навколо ???е пе?емога дл? в???.
?
?же?ело ?��?/span>??о??а??? ???зал? ?оне??ко? обла???

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.