?е?ва? лига У?аган-2-?Ф? п?дбив п?д??мки ?езон??о??и??а?лин?о: «Финал п?о?ив «Т?мени» ??главн?й момен? в ка??е?е»??пани??а?ло? ?а??он ("?ал?ма Ф??зал"). ????ие ?ейв?-2?аза???ан?ака: «??д??ий год оп?едели? мо? ?або?? в ?аза???ане»??пани???пани?-2018/19. ????ие гол? и ?ейв? пе?в?? ма??ей 1/2 ?инала плей-о????али???али?. Финал. ?а?? 1. «?ква&Сапоне» г?оми? «?еза?о»??пани???пани?. ?лей-о??. 1/2 ?инала. ?а?? 1. «Эл??о?о» дожимае? «Ха?н» в ове??айме?о???гали??о???гали?. ?лей-о??. 1/2 ?инала. Снова ?ен?а?и?, ?епе?? о? «Ф?ндао»Че?и?Че?и?. «Спа??а» г?оми? «Сва?ог» в пе?вом ма??е ?инала плей-о??Эк???а-лигаЭк???а-лига-2018/19. 2 ??ап. 7 ???. ?иде? мен?е???, ин??ига зак???ивае?????пани???пани?. ?лей-о??. 1/2 ?инала. ?а?? 1. «?а??а» побеждае? по пенал??и?о??и?Тем?? ?лекбе?ов ?ложил полномо?и??ол??а?а?и за г?ани?ей. ??бл? ?икола? ?о?озова?о??и??иколай ?аниве?: «?ол??ое ?па?ибо в?ем!»?аза???ан?ай?а? ??азбеков: «Уже??о?ение лими?а нега?ивно о??ази??? на ?азви?ии каза???ан?кого ???зала»?ела????«?ла????ем залепил и бегал е?е ме???ок». ?г?оки мин?кой «С?оли??» ??о л?бим?? ???залка?Эк???а-лига?к???а-л?га. ???гий е?ап. 7-й ???. ??огноз в?д ?иколи ??и?ини?аза???ан?ги?а: «Ч?о главное в жизни? ???о?и?, ко?о??? м? ?делали. Ч?о о??ае???? Сдела?? ??? и??о?и? е?е ве?омей.»?ела?????ела????. 1/4 ?инала плей-о??. 2-3 ма??и. ?ол? ?к?аин?ки? бомба?ди?ов??пани?«?ови??а? ?н?е?»: ка?динал?н?? изменений не б?де?

?ги?а: «Ч?о главное в жизни? ???о?и?, ко?о??? м? ?делали. Ч?о о??ае???? Сдела?? ??? и??о?и? е?е ве?омей.»

????ий?в?а?а???ми?ового ???зала ?ги?а???о ?иге ?емпионов, ?емпиона?е ?аза???ана, молод?? каза??ки? ?алан?а?, ?е??и, ?ико и кол?мбий?е ?ги?е


????ий в?а?а?? ми?ового ???зала по?ледни? ле?. ?г?ок, без ко?о?ого невозможно п?ед??ави?? ?ебе н?не?ний ?Ф? «?ай?а?». ?аза???ане? б?азил??кого п?ои??ождени?, ??ав?ий одним из ?ам?? поп?л??н?? ?по???менов ???ан?. Сегодн? на? ?обе?едник ?ги?а подводи? и?оги ?езона, дели??? впе?а?лени?ми о ?об??и?? в каза???ан?ком и ми?овом ???боле, ?а??каз?вае? о ближай?и? плана? и о ?ом, как ем? ?дае??? ?о??ани?? п?еданно??? ???зал?.

?н ?вл?е??? одним из ?ам?? ?знаваем?? ?по???менов ???ан?, ?о?о?о гово?и? по-????ки и из??ае? каза??кий. ? ден? на?его ин?е?в?? ? него заб?али ма?ин? на ???а???о?нк?, и ем? п?и?ло?? полдн? по?в??и?? ?ом?, ??об? заб?а?? ее о???да. ?и?? по?ле ??ого он ?мог ?дели?? в?ем? и о?ве?и?? на воп?о?? Prosports.kz.

??Ч??? бол??е дв?? недел? п?о?ло по?ле ?инала ?о «Спо??ингом», ??о ?егодн? д?мае?е п?о ?? иг??? ?ли ?же заб?ли?
???е?в?? недел? по?ле ?инала б?ло о?ен? ??жело. ?о??о?нно в?поминали?? ?пизод? ?ой в???е?и. ??е, к?о б?л ??дом ? нами в по?леднее в?ем?, наде?ли?? и ве?или в на?? побед?, но ? на? не пол??ило?? в?иг?а?? ?иг? ?емпионов... Сей?а? ?же ???? полег?е во?п?инимае??? ?о? ма??, но о??ала?? до?ада, ??о не ?могли в?иг?а?? в по?леднем ?е?а??ем поединке.

??Чего в?е-?аки не ?ва?ило, ??об? в?иг?а?? ? «Спо??инга»? ?ак б? в? иг?али, е?ли б? можно б?ло пов?о?и?? ??? в???е?? ? по???гал??ами?
???? в?ложили?? мак?имал?но, не бе?егли ?еб?, не ?кономили ?вои? ?ил ??во? ??о мог? ?каза?? ?ей?а?. Чего не ?ва?ило? ?б ??ом ?а???жда?? ???дно, по?ом? ??о м? показали в?е, на ??о б?ли ?по?обн?. ??ли ??г?а?? ?нова, ?о неизве??но, как ?ложи??? ма??, по?ом? ??о и м?, и «Спо??инг» оп??? б?дем дей??вова?? на п?еделе ?ил и ?по?обно??ей, в?клад?ва??? на ??о п?о?ен?ов. Э?о ма??и в??окого ??овн?, но м? знаем, ??о в ?о??о?нии об?г??ва?? ?акого ?опе?ника. ??о??о нам ????-???? не повезло на ??о? ?аз.

??«?ай?а?» обновил?? на 50-60 п?о?ен?ов и ??мел в?й?и в ?инал ?иги ?емпионов. ?оже?, не ?ва?ило оп??а и ??г?анно??и межд? иг?оками?
???оже? б???, немного не ?ва?ило. ?огда по???гал??? забили пе?в?й м??, ?о ??али дей??вова?? и??од? из ??е?а, ??а?а??? ??покои?? иг??, не доводи?? ?и??а?и? до кон?лик?ов на пло?адке, ??об? не заводи?? и не мо?иви?ова?? на? на о??а?нное ?оп?о?ивление, во? ??о и е??? оп??. Тепе?? на?и иг?оки по??в??вовали на ?ебе, ??о зна?и? иг?а?? в ?аки? ма??а?, и в ?лед???и? подобн?? в???е?а? м? б?дем дей??вова?? немного по-д??гом?, нам б?де? лег?е доби???? н?жного ?ез?л??а?а.

??Ч?о може?е ?а??каза?? о ?емпиона?е ?аза???ана-2019 по?ле окон?ани? ?езона?
???оне?но же, ??овен? ?емпиона?а ?а??е?, и ??о заме?но. Сей?а? по?вило?? много пе??пек?ивн?? ?еб?? в ?азн?? команда?. ?ан??е, нап?име?, по?ле иг?оков «Т?лпа?а» не на кого б?ло об?а?и?? внимание. Сей?а? и в «?к?обе», и в «?е????», и в «???е», и в «?кже?пе?е» е??? о?ен? ?о?о?ие молод?е и пе??пек?ивн?е иг?оки, ко?о??м не ?ва?ае? ли?? оп??а. Чемпиона? ??анови??? ? кажд?м годом в?е л???е, ??о п?ине?е? пол?з? и ???ни??, и ?бо?ной ?аза???ана, и нам, кай?а?ов?ам. ??ма?, ?же в ?лед???ем год? лиде?ам б?де? неп?о??о наби?а?? о?ки в ма??а? ? л?б?м ?опе?ником. ?о мне ?акое ?оп?о?ивление в каждом ма??е ?ол?ко н?ави???.


???о?ле ?инала ?иги ?емпионов ?? об?али?? ? б?в?им кай?а?ов?ем ?ео, иг?ав?им за «Спо??инг», го?ов он п?ие?а?? в ?бо?н?? ?аза???ана?
???а, м? гово?или ? ним о ?ек??и? дела?, о ?амом ???ни?е, ин?е?е?овали??, как дела в ?ем?е, и ?ом? подобное. ? ?бо?ной м? не гово?или. ?о?мо??им, когда б?де? о?е?едной УТС ?бо?ной, пол??и? ли он п?игла?ение. (?о?ле ?инала ?ам ?ео в??азил го?овно??? о?озва???? на в?зов в ?бо?н??. ????им. ав?.)

???а?и па?ан? иг?а?? на ?а?и? глаза? по??и во?ем? ле?. Чего им не ?ва?ае? по ??авнени? ? б?азил??ами, ??об? иг?а?? на и? ??овне? ?о ?инал? видно, ??о ?ака иг?ал в о?новном «б?азил??кой» ?е?ве?кой...
???е?, ? ?ак не ??и?а?, ??о иг?ав?им в ?инале ?еб??ам ?его-?о не ?ва?ае?. ???одив?ие на пло?адк? ?еб??а до??ойно конк??и?овали ? по???гал??ами и в?клад?вали?? на?авне ? о??ал?н?ми.

??ли гово?и?? о ?ом, ?его не ?ва?ае?, ?о ? б? ?казал бол??е о ?коле. ? ?аза???ане мало де??ки? ?кол. ?менно ? де???ва н?жно на?ина?? об??ение азам ???зала и п?оводи?? ?о?евновани? ? ?е??и, во??ми, де???и ле?. ?п?? п?и?оди? во в?ем? ???ни?ов, п???? и де??ки?. ? ??еди де?ей ?о?евнований не п?оводи???, они иг?а?? без мо?ива?ии в?иг?а?? п?из, пе?вое ме??о, п?о??о ?ак па?? ?аз в недел?. ? необ?одимо п?ове???? ?вои ?ил? в ?опе?ни?е??ве за какое-?о п?изовое ме??о. ?е??н?м иг?окам не ?ва?ае? азов. ? к?о п?о?ел ? ?н?? ле? полно?енн?? подго?овк?, по ним ?же заме?но, ??о они л???е о?иен?и?????? на пло?адке и бол??е понима??, ?ем ?е, к?о поздно п?и?ел в ???зал. ?лавна? п?облема ??о??????вие ?кол?, заклад?ва??ей о?нов? ма??е???ва ? ?аннего де???ва. Ч?о ка?ае??? на?и? па?ней, ?о по ?инал? ?иги ?емпионов ни к ком? п?е?ензий не?.

??? ?лед???ем ?езоне на? жд?? о?бо?о?н?е ма??и ?емпиона?а ми?а-2020 по ???зал?. ?акой ?ез?л??а? жда?? болел??икам ?бо?ной ?аза???ана?
???о?ле на?и? ??пе?ов болел??ики жд?? ?ол?ко ??пе?ного в????плени?. ?? ?акже ?о?им доказа??, ??о не ?л??айно попадали в п?изе?? на к??пн?? ?о?евновани??. ??ен?? на? жде? о?бо?о?н?й ???ни? в ??м?нии, где ?оз?ева по??а?а???? зан??? пе?вое ме??о. Также о?ен? ?е??езн?й ?опе?ник ?олланди?. ?ам н?жно б?де? иг?а?? акк??а?но, но ? п?и?елом на пе?вое ме??о п?о?ив оп??н?? команд ? ??ади?и?ми. ?оне?но же, дл? на?ала м? ?а???и??ваем на побед? в г??ппе. ??де? ???дно, но в?е иг?оки ?бо?ной понима??, ??о ??а зада?а нам по ?илам. Э?а ?ел? ??ои? пе?ед нами, и м? ?а???и??ваем попа??? на ?емпиона? ми?а, ??об? внов? п?одемон???и?ова?? ?во? бое?по?обно??? ??еди л???и? ?бо?н?? плане??.

??? ?ем ?? гово?или по?ле ?инала ?о «Спо??ингом» ? ?ай?а?ом ??азбеков?м? ?ак он ?еаги?овал на ?ез?л??а? в????плени? в ?иге ?емпионов?
???го на???оение б?ло ??оже ? на?им: обидно и ем?, и нам, б?ли в одном ?аге о? ??о?е?, но ?п???или ?ан? его в?иг?а??. ?о и он, и м? понимали,??о в команде б?ло много нови?ков, но даже ??о не поме?ало нам дой?и до ?инала, и ??о ?акже можно ?а??енива?? как ??пе?. ??жно ?мо??е?? на на?? ?або??. ???од в ?инал ?иги ?емпионов гово?и?, ??о «?ай?а?» п?одолжае? ?азвива?? ?вои победн?е ??ади?ии и о??ае??? ?ил?н?м кл?бом, ? ко?о??м ??и?а???? ??пе?кл?б? ?в?оп?.

???ак п?оводи?е в?ем? в ?лма?? по?ле окон?ани? ?езона?
??Я ?же не ?аз гово?ил, ??о мне н?ави??? в ?лма??, о?обенно ле?ом, и ? давно пол?бил на? го?од. С ???а о?вож? до?? в ?кол?, занима??? б??ов?ми ?емейн?ми делами, как и многие. ?о?ом заби?а? до??, много г?л?ем по го?од?, ве?е?ом можем ? ?ем?ей ??оди?? к?да-ниб?д? по?жина??. ?о поездки в ??азили? н?жно закон?и?? много ?азн?? дел. ?ажд?й ден? п?о?оди? в забо?а? и ?лопо?а?.


??? ?ем ?а? ?п?а?ива?? ж??нали???, ?одн?е, д??з?? в ??азилии, когда ин?е?е?????? каза???ан?ким ???болом и ???залом?
???, да, б?азил??кие ж??нали??? о?ен? под?обно ин?е?е?????? каза???ан?ким ???залом, по?ом? ??о зде?? иг?ае? одна из л???и? команд в ми?е ??алма?ин?кий «?ай?а?». ?ни ?п?а?ива?? обо в?ем, ??о ка?ае??? ???зала и моей команд?. ?н??а????к???а, ме?од? ??ени?овок, б??ов?е и ?о?евнова?ел?н?е ??лови? ??в об?ем, ?о?ни и ?о?ни б??ов?? мело?ей ? ???залом. Ч?о ка?ае??? бол??ого ???бола, ?о им ?ам мало ин?е?е??????, но ? наде???, в б?д??ем воп?о?ов ??ане? бол??е, по?ом? ??о ? виж? ?азви?ие в ??ом виде ?по??а и ве??, ??о каза???ан?кий ???бол е?е ?може? по?адова?? ме??н?? болел??иков и ?диви?? ?по??ивн?й ми?.

???а во?ем? ле? в ?аза???ане какие изменени? в на?ем ???боле и ???зале, на ?а? взгл?д, ?ам?е главн?е?
??Сов?еменн?й ???зал по??о?нно мен?е???, и мне п?и??но набл?да??, ??о ме??н?е ?еб??а б????о адап?и?????? и понима??, ??о о? ни? ??еб?е???. Э?о ка?ае??? ?ко?о??ей и ?е?ни?е?ки? ??ебований. ??ли гово?и?? о ???боле, ?о в пе?вое в?ем? он мне б?л не о?ен? л?боп??ен. ?о в по?ледние год? ? заме?а?, ??о ??ало бол??е ?е?ни?н?? иг?оков, и набл?да?? ??ало намного ин?е?е?ней, какие-?о ?ак?и?е?кие ?азнооб?ази? по?вл?????. С?ало бол??е ?амой иг??, а не ?илов?? и а?ле?и?н?? п?о?иво??о?ний. ?идно, ??о каза???ан?кие команд? ??а?а???? не о???ава?? о? ми?ов?? ?енден?ий ?азви?и?. ?а в?е ??и год? оба вида ?по??а ??али динами?ней и п?ивлека?ел?ней, и е?ли о ?воем ???зале ? мог? ?а???жда?? изн???и, ?о на ???бол ? ?мо??? глазами болел??ика: он ??ал намного ин?е?е?ней. ?ал?, ??о не в?егда ?дае??? попа??? на ??адион, но е?ли е??? в?ем?, ?о ? ? ?довол???вием мог? ??оди?? на ма?? или по?мо??е?? какие-?о иг?? по ?елевизо??, б?д? ?о в???е?а в ?емпиона?е, ??бке ?аза???ана, ев?ок?бков?е поединки или в????плени? ?бо?ной. Тогда ?, как и в?е каза???ан??, пе?ежива? за на?и? ???боли??ов и ?о?? виде?? и? побед?. ??ма?,в? понимае?е, ??о ? на? не в?егда е??? в?ем? б?ва?? на ??адионе на ма??а? ?емпиона?а ???ан?, но е?ли е??? возможно???, ? ?довол???вием ?мо??? ма??и «?ай?а?а», за ко?о??й даже пе?ежива?.

???одели?е?? впе?а?лени?ми о пол??инала? ?иги ?емпионов «?иве?п?л?» ??«?а??елона», «??к?» ??«То??ен??м»?
???, ??о ?ове??енно в??о?ай?ий ??овен? ???бола! ??иг?а?? на в?езде, а по?ом п?оиг?а?? дома! ??оп???и?? много м??ей в пе?вом ма??е, а по?ом заби?? бол??е! ???о?ай?ий ??овен? б?л показан ??ими ?опе?никами в пол??инале ?иги ?емпионов. Эмо?ии пе?ежил ?ам?е ??кие. Э?о можно ??авни?? ? на?им в??о?ай?им ??овнем ?опе?ни?е??ва в ев?опей?ком ???зале, ко?о??й ?дае??? подде?жива?? «?ай?а??». ??ма?, пол??инал? ?иги ?емпионов никого в ми?е не о??авили ?авнод??н?ми, а мен? ?акие ма??и ?ол?ко ?ад???.

????о, на ?а? взгл?д, в?иг?ае? в ?инале ?иги ?емпионов: «?иве?п?л?» или «То??ен??м»?
???е мог? ??ве?жда?? и ???дно п?ед?каз?ва?? победи?елей, но мне каже???, «?иве?п?л?» в ?о??о?нии в?иг?а?? главн?й ???ни? ?езона в ?в?опе. ?н бол??е го?ов к ?инал?, а ??ои?а напада??и? во главе ? Сала?ом ?по?обна ?е?и?? и??од в ма??е ? л?б?м ?опе?ником в ?во? пол?з?. ?иним?м ???вой гол они заб???, а как ?ложи??? иг?а в ?елом, ?о?но п?ед?каз?ва?? не бе????.

???а?л?жил ли ?е??и «?оло?ой м??-2019» или его в ??ом год? пол??и? д??гой ???боли???
???е??и ?о?о?о иг?ал в ?езоне. ???? може?, ?ане в ?о??о?нии ???о?к? конк??и?ова?? ? ним за звание л???его иг?ока года. Сала? в?гл?ди? не о?ен? в ??ом год?. ?ови? из «?йн??а??а» много ?е?а??и? голов забивал и б?л полезен дл? ?воей команд?, и ? во??и?ен его ?ез?л??а?ивно????. ?о ?е??и ???ам?й до??ойн?й кандида?, о??ал?н?м ???дно п?иблизи???? к нем? в ка?его?ии л???его из л???и?. ?ане ????-???? не ?ва?ае?, и бол??е в?его обладани? «?оло??м м??ом» за?л?живае? а?ген?ине?.

???а как?? команд? более?е ?? ?ами?
??С де???ва боле? за «Фламенго» из моего ?одного ?ио-де-?аней?о. ? папа, и мама, и в?? на?а ?ем?? ??поклонники ??ой команд?. Я конк?е?н?й ?ана? «Фламенго», ??а команда нав?егда в моем ?е?д?е, и ??а?а??? не п?оп??ка?? и? ма??и. ??о??па??? в ??и, ?е???е ?а?а но?и, ??об? по?мо??е?? и? иг?? в ??бке ?ибе??адо?е?, ?емпиона?е и ??бке ??азилии. ?ад???? и? победам, ?а????аива??? в ?л??ае не?да?.

??Удало?? ли ?ам набл?да?? за ?бо?ной ??азилии на ??адионе «?а?акана»?
??? де???ве ? б?вал на ма??а? ?бо?ной на ??ом ??адионе. Э?о б?ли ма??и о?бо?а на ?емпиона? ми?а... ? по?ледние год? не ?дае???, по?ом? ??о ? в?е в?ем? зде??, когда ?бо?на? иг?ае? ?вои ма??и.

??С кем из ???боли??ов ?бо?ной ??азилии знаком? ли?но и ??о они д?ма?? п?о ?а?е в????пление за ?бо?н?? ?аза???ана?
???а??ело и ?ена?о ??г???о. ?м н?ави??? ???зал, они го?д????, ??о ? в????па? на ?аком в??оком ??овне, ?ак же как и ? ?ад, ??о они в????па?? за ?бо?н?? ??азилии на главн?? ???ни?а? плане??. ?? по??о?нно ? ними на ?в?зи, в???е?аем?? ? ?адо????, когда е??? возможно???, и обмениваем?? по?ледними ново???ми из жизни, а ?акже делим?? впе?а?лени?ми по?ле ма??ей. ?м ин?е?е?ен ???зал, они ?важа?? ??о? вид ?по??а и ?акже ?о?о?о ??в??в??? ?еб? на пло?адке.

??????е?ае?е?? ли ?? ? де??ми из г??пп? подго?овки ?Ф? «?ай?а?»?
???оне?но, они ?мо???? на мен?, ??а?а???? б?а?? п?име?, ?о??? б??? по?ожими и до??игн??? бол??и? в??о?. У ни? е??? ??ене??, ?по?обн?е да?? им многое и в?ве??и на ?о?о?ий ??овен?, но дл? ??ого н?жно много ?або?а?? и ???ди????, вед? и в ??азилии ?????бол?ной ???ане ??не ? в?е? пол??ае??? заиг?а?? в команда? ма??е?ов. ??жна по??о?нна? п?ак?ика. ? «?ай?а?е» е??? не?кол?ко г??пп подго?овки ??еди де?ей, ко?о??м ?оздан? ??лови? дл? ??ени?овок. У на? в??окие ??ебовани? и п?оводи??? бол??а? ?або?а, ??об? они ??али на??о??ими ма??е?ами. ?ан??е, когда ?ел ?емпиона?, м? ?едко в???е?али?? ? на?ими де??ми, но в о??ав?ее?? до о??езда в?ем? ? по??а?а??? побега?? ? ?еб??ами, показа?? и ?а??каза?? ??о зна?, по?ом? ??о понима?, как важен ли?н?й кон?ак? де?ей ? иг?оками пе?вой команд?, ?овме??н?е зан??и?, п?оведение ма??е?-кла??ов, об?ение на пло?адке и за ее п?еделами. У мен? не? никаки? ?ек?е?ов и ? по??а?а??? подели???? ?воими знани?ми.

???авай?е по?ан?ази??ем: е?ли п?ове??и ма?? межд? Ф? «?ай?а?» и ?Ф? «?ай?а?» по бол??ом? ???бол?, ?о как он закон?и????
???е зна? (?мее???). Э?о не?еал?но. ??ли п?ове??и подобн?? в???е??, ?о б?де? о?ен? ве?ел?й ма??, в ко?о?ом б?де? бол??е ?е?ни?ной и комбина?ионной иг??. Там кажд?й по??а?ал?? б? показа?? кла??, ?вое ма??е???во. ? ? на?, и ? ни? е??? много ?о?о?и? и ?е?ни?н?? ???боли??ов. ?о им ?о?но п?иде??? нелегко. ?о? е?ли б? подобн?? в???е?? п?ове??и по п?авилам ???зала... ?о и ??о не ?ов?ем ?еал?но, ?ак ??о ???дно ?каза??, не иг?а?, каким ??ал б? и?ог.


???? иг?ае?е в бол??ой ???бол на какой пози?ии: в?а?а?? или ?о?ва?д?
???о во?емнад?а?и ле? ? иг?ал на пози?ии в?а?а??. ?о е?ли б? мен? по??авили в ?ен?? за?и??, ?о, мне каже???, ? ?п?авил?? б? и ? ??ой ?ол??. Сей?а? иг?а?? на бол??ом поле не пол??ае???, ? на? ?ва?ае? наг??зок и на пло?адке.

??С кем из звезд-ве?е?анов из ??азилии ?? в???е?али?? и знаком??
??У мен? е??? ??а??ий д??г ?еанд?о, ко?о??й иг?ал за «Фламенго». ??ав?й за?и?ник в кл?бе и ?бо?ной ??азилии. ??ен? ?о?о?ий ?еловек и ???боли??, в????пав?ий за ?бо?н?? в во??миде????? года?. ?не п?и??но в?егда б?ло ?мо??е?? на его иг??, и ? ?ад, ??о зна? его ли?но.

???еле, ?ома?ио, ?ебе?о, Та??а?ел, ??нга, ?ико, ?иди, ?ава, ?ивелино, ?аи?зин?о ??к?о из ни?, а може?, к?о-?о д??гой, б?л ?а?им к?ми?ом в де???ве?
???ома?ио б?л главн?м моим к?ми?ом. ?н ?акже иг?ал в ?вое в?ем? за «Фламенго». Я не мог? гово?и?? о ?е?, к?о ??а??е, по?ом? ??о не видел и? иг??. ?ома?ио же б?л главной звездой дл? мен? и многи? мои? ?ве???ников, в????па? на «?а?акане». ?н ?ам?й л???ий из в?е?, кого ? видел. ??иг??вае? «Фламенго» 3:0. ??о забил ??и м??а? ?ома?ио! ??иг??вае? «Фламенго» 1:0. ??о ав?о? един??венного гола? Снова ?ома?ио! ??ли гово?и?? о д??ги? иг?ока?, ко?о??? ? видел на поле, ?о ??о ?оналдо, ?оналдин??, ?ивалдо. ?о? ?е ???боли???, к?о во??и?ал мен?, ?адовал иг?ой и голами, б?л п?име?ом дл? под?ажани?.

????о кого из звезд в де???ве ?ам гово?ил ва? о?е??
???ой папа о?ен? много гово?ил и ?а??каз?вал п?о ?ико. ?го л?била в?? ??азили?, но он не ?мог в?иг?а?? ?емпиона? ми?а. ?л? многи? б?азил??ев он звезда пе?вой вели?ин?, и дл? пап? он б?л л???им иг?оком в и??о?ии.

???? за ?во? ка??е?? в?иг?али много п?изов и п?е??ижн?? ???ни?ов. ?е ???али о? в????плений?
???оне?но же, не ???ал! Ч?о главное в жизни? ???о?и?, ко?о??? м? ?же ?делали. Ч?о о??ае???? Сдела?? ??? и??о?и? е?е ве?омей и зна?и?ел?ней. У на? ??ало бол??е оп??а, м? видим нов?е ?ели и пол??аем нов?е в?зов? о? жизни. ?? ? командой ?о?им ?адова?? ?нова и ?нова болел??иков «?ай?а?а» и ?бо?ной ?аза???ана. ?е? ни одного ?по???мена, ко?о??й ???ае? о? побед и не ?о?е? ?нова и?п???ва?? ??кие ?мо?ии по?ле ???дн?? ма??ей, где ?? б?л л???е ?воего ?ил?ного ?опе?ника. ??ли ?? п?оиг?ал, ?о ?ебе ?о?е??? пов?о?и?? иг?? и доказа??, ??о по?ажение б?ло ?л??айно????. ??е ??о зове? к нов?м ?о?евновани?м и не дае? ??покои????. ? ? ?ад, ??о в моей жизни е??? неп?ек?а?а??а??? жажда бо??б? за ?ам?е п?е??ижн?е ??о?еи, ? конк??и??? ? ??пе?кл?бами плане??, виж? п?о?ив ?еб? л???и? иг?оков ?ов?еменно??и, ко?о??е ?акже ?о??? б??? в??е мен? на п?еде??але по?е?а, доказа??, ??о ? не ?по?обен и? об?г?а??, а ? им показ?ва? ?вое ???емление и желание обой?и и? в на?ей гонке. ?ои желани? побежда?? ?вежи и ??авним? ? ?еми, ??о ? и?п???вал в на?але ка??е?? много ле? назад.

???ак?? мо?ива?и? ?ги?а в?бе?е? пе?ед ?лед???им ?езоном ??2019-2020, какое из п?ед??о??и? ?о?евнований б?де? ?ам?м главн?м дл? ва??
???лавна? ?ел? в п?ед??о??ем ?езоне ??в?иг?а?? пе?вое ме??о ?о ?бо?ной в о?бо?о?ном ???ни?е в ??м?нии. ?о?ом п?ой?и ???ковой ма?? и попа??? на ?емпиона? ми?а. Э?о ?ам?й главн?й ???ни? в п?ед??о??ем ?езоне. ?о?ом е??? одна из по??о?нн?? и п?ин?ипиал?н?? зада?, ?е?и?? ко?о??? м? ??а?аем?? кажд?й год ??в?иг??? ?иги ?емпионов У?Ф?. ?л? «?ай?а?а» ??о ?ам?й важн?й ???ни? в ми?е. ?о? ??о две о?новн?е зада?и дл? мен? и мои? д??зей по кл?б? и ?бо?ной. Так ??о мо?ива?ии ?ва?ае?, и мне ?о?е??? ?нова по?адова?? каза???ан?ки? болел??иков ?е??езн?ми ??пе?ами. ?ак ??и?ае?е, ??ого вед? до??а?о?но, ??об? ?нова мобилизова?? ?вои ?ил?, д??, знани? и ?по?обно??и?..

??Ч?о б?де?е дела??, когда поеде?е в ??азили?, как плани??е?е п?оводи?? о?п??к и о?д??а?? о? ?езона?
???а, по?ле окон?ани? ??еб? до?е?и м? поедем в ??азили?. ??де? много в???е? ? д??з??ми, ?одн?ми и близкими л?д?ми, по ко?о??м м? ? женой и до?кой ??пели ?о?к??и????. С не?е?пением ждем в???е?и ? ?ио-де-?аней?о. Э?о ??о ка?ае??? ?мо?ионал?ной ?азг??зки и ?н??и? п?и?ологи?е?кой ???ало??и, накопив?ей?? по?ле неп?о??ого ?езона. ?а?аллел?но ? ??им, коне?но же, плани??? подде?жива?? ?во? ?изи?е?к?? ?о?м?. Э?о и по?е?ение ??енаже?ного зала, и ?або?а ? м??ом, и д??гие ?по?об? ??ени?овок без оп?еделенного давлени? на п?и?ик?, ??об? лег?е б?ло в??гива???? в ?або?ий п?о?е?? по?ле возв?а?ени? в ?лма??.

???апо?ледок ?о?ело?? б? ?зна?? о ?а?и? о?но?ени?? ? д??гим ?а?им к?ми?ом ??кол?мбий?ким голкипе?ом ?ене ?ги?ой, в ?е??? ко?о?ого ?? но?и?е ?вое ??ав?ее изве??н?м на ве?? ми? п?озви?е.
???огда м? б?ли на ?емпиона?е ми?а в ?ол?мбии, ?о его ?ам не б?ло, и в???е?и????, о ?ем ? давно ме??а?, не ?дало??. ?о он знае? обо мне и п?и?лал мне в пода?ок ?во? ???болк?, в ко?о?ой в?иг??вал ??бок ?ибе??адо?е?. Э?о ?делало мен? ???о?к? ??а??ливей, и мне б?л о?ен? п?и??ен ?акой знак внимани?.

???о?ник
??/span>?Талга? С??Ы???, Prosports.kz

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.