Эк???а-лигаЭк???а-лига-2017/18. Т?? 15. LIVE!?ела????18.00. ??бок ?ела???и. 1/4 ?инала. "С?оли?а" - "?Ч". LIVE!Эк???а-лигаЭк???а-лига-2017/18. Т?? 15: ?азг?ом в ?апо?ож?е... (обновл?е???)?е?ва? лига ?е??а л?га. ???па "?а??д". 6 ???. ??о?ив ?еленкеви?а ?а емо??? ?п??ен????ол?н?ка?У ????к? п?ой?ла п?д??мкова на?ада о?ган?за?о??вЭк???а-лигаЭк???а-лига-2017/18. ?нон? 15-го ???а: к?о в???е?и? ?ов?й год на пе?вом ме??е??ел??е ?од??ео?гий ?е?е??ков: «??жно об?един???, а ? на? ?аз?един???»Ужго?од?и?айло ?ополове??: «Хо?е???? де?? по??ов?а?и??, ?кий?? п?дка?ик, а ??? од?аз? ?ол»Эк???а-лига«?к???а-???зал»: вип??к ??14Эк???а-лигаЭк???а-лига-2017/18. Т?? 14. ????ие гол?, комбина?ии и ?ейв?Эк???а-лига«Ци??? зна?? в?е»: е??? 300!?инни?ка?Ф??бол?ний Тижден? 276 в?д 27.12.2017Те?нопол??ми??о ?нд????ин: «?а два ?оки п?дн?ли ???зал на ви?окий ??вен?»?ела????Се?гей ???к?н: "? ?ела???и в мен? пове?или"?иев?иев. ????а? лига. "?л??е?на?ива" заве??ае? год в лиде?а??е?ва? лига ??обенно??и на?ионал?ного ???зала-2017/18: пе?ва? лигаЭк???а-лига?оао ?а?ло? ?а?боза: «?а?а ?ел? ??победа в Чемпиона?е Ук?аин? и п??евка в к?бок У?Ф?»?о??и??оман ?озлов: «?омандой ?п?авл??? об??о??ел???ва»Эк???а-лига?лади?лав Ще?бан?. ??д ?ЮСШ «Темп» до «Сокол?»?о??и?Эмил? ?лиев: "?або?а ? ?егионами в?йде? на нов?й ??овен?"

?оман ?озлов: «?омандой ?п?авл??? об??о??ел???ва»

?е?ед ин?е?в?? ?о Спо??ивн?м ди?ек?о?ом «?ин?» ?оманом ?озлов?м м? догово?или??, ??о ?е?? пойде? в бол??ой ??епени о ?по??ивн?? а?пек?а? ?ек??его ???е??вовани? кл?ба и не б?де? ка?а???? воп?о?ов нали?и?/о??????ви? ?пон?о?ов, ?инан?ов и о?ганиза?ионн?? момен?ов, за ко?о??е ?оман не о?ве?ае?. С?аз? огово?им??, ??о ?оман б?де? о?ве?а?? на воп?о?? как ?о???дник кл?ба, но може?, в ?ом ?и?ле, озв??и?? ли?ное мнение, ко?о?ое може? о?ли?а???? о? о?и?иал?ной пози?ии ??ковод??ва п??ка?ей.

?��?/span>?оман, ?па?ибо бол??ое, ??о ?огла?или?? о?ве?и?? на на?и воп?о??. ??ак, «?ина» ?н?ла?? ? ?оз?г???а ??бка ?о??ии. ? ?ем п?и?ина и можно ли б?ло ??ого избежа???
?��?/span>??и?ина банал?на ??/span>?не на?ло?? ??ед??в, ??об? о?ганизова?? и п?ове??и ??? иг?? (10 декаб?? п??ка?и должн? б?ли ??г?а?? в «?ква?и?ме» п?о?ив «?о?ил??кого ?икел?»). ?адо ?каза??, ??о и ???боли??? не о?обо го?ели желанием. ??ковод??во кл?ба пообе?ало им на?а?? га?и?? задолженно??и по за?або?ной пла?е 7-го и 22-го декаб??, какие-?о об?за?ел???ва в ??и ??оки должн? б?ли и?полн?????. ?о ??ого не п?оизо?ло. Э?о б?ла пе?ва? ла??о?ка, ?о?ма м?гкого п?о?е??а. ?? в ??ой ?и??а?ии поже??вовали ??бком, ?ак как на?одили?? в ?и??а?ии в?бо?а из дв?? зол и в?б?али наимен??ее.

?��?/span>? ?ем п?и?ина не?вки команд? в Санк?-?е?е?б??г на иг?? С?пе?лиги п?о?ив «?оли?е?а»? ? п?о?л?? ??ббо?? б?ло оп?бликовано пи??мо кл?ба в ад?е? ??Ф?, ко?о?ое ?акже о??авило много воп?о?ов. ? ?ем п?и?ина заба??овки ???боли??ов?
?��?/span>Я ?о?ел б? напомни??, ??о е??? ?егламен? Чемпиона?а ?о??ии ??еди команд кл?бов С?пе?лиги. ? нем гово?и???, ??о две не?вки на иг?? влек?? за ?обой ?анк?ии ??ди?квали?ика?ии, ?н??ие ? ?емпиона?а и ?инан?ов?е ?анк?ии как ин????мен? нега?ивного воздей??ви? на кл?б. ?еб??а не пое?али в ?е?е?б??г по?ом?, ??о они не за?о?ели е?а??. ??и?ина в ?ом, ??о кл?б изна?ал?но п?о?ил ??г?а?? и? иг?? ? ека?е?инб??г?кой «Сина?ой» дл? ?ого, ??об? в?иг?а?? недел? в?емени до ?лед???его ма??а ? «?оли?е?ом» и поп??а???? най?и ден?ги. Соо?ве???венно когда по?ле ??ого и? поп?о?или е?е ?аз по?е?пе?? и ??г?а?? по п?о?е??вии недели не дав денег, они о?казали??. Ч?о ка?ае??? пи??ма, ?о зде?? н?жно понима??, ??о когда команда не ?вл?е??? на иг?? ?емпиона?а ??она не?е? о?ве???венно???.

?о и ???боли??? как едини?? ?акже не??? ди??иплина?н?? о?ве???венно??? ?огла?но ?егламен?ам, к ним ?акже мог?? б??? п?именен? ?анк?ии. ?о??ом? кл?б и? п?ед?п?едил, ??о е?ли они не ?оби?али?? е?а?? на ма??, ?о не?кол?ко по-д??гом? должн? б?ли ?вой о?каз о?и?иал?но о?о?мл???. ?еб??а в?е молод?е и в ?акой ?и??а?ии не?кол?ко неоп??н?е, им, наве?ное, п?авил?н?? ?о?м? ник?о не под?казал, по??ом? нами и? дема?? б?л о?о?млен ?аким об?азом. Э?о б?ла за?и?на? ?еак?и? кл?ба, они понимали, ??о ?ак и б?де?, и? п?ед?п?еждали, ??о в ?л??ае неп?иезда на иг??, м? б?де? ?о??авл??? ?оо?ве???в???ие б?маги.

?о?ле ??ого м? ?о??авили и о?п?авили в ??Ф? пи??мо, где ?казали, ??о б?ли к?плен? биле?? на «Сап?ан», ?ове??ен? д??гие о?ганиза?ионн?е ме?? дл? п?оведени? в?езда. ?о?кол?к? они не ?вили?? к ме??? ?бо?а и не в?е п?и?лали на кл?бн?? по??? надлежа?им об?азом о?о?мленн?е п?е?ензии и ?ведомлени? кл?ба ??кл?б ?о??авил ?ак?? б?маг?. ?ов?о????, ??о ?ове??енно но?мал?на? п?ак?ика. ? ??ом не? никакой обид?, ни дл? кого ??о не б?ло ?ек?е?ом. Э?а ?ака? ??иди?е?ка? ?о?ма. ?о?ем? ба????? ???боли??? ??о?ве? о?евиден. ?м не в?пла?ива???? в ?ом об?еме, в ко?о?ом кл?б б?ал на ?еб? об?за?ел???ва, денежн?е ??ед??ва.


?��?/span>0:11 в по?леднем календа?ном ма??е года ????о же??ко, о?обенно е?ли в?помина?? как он на?инал??. ?акие ?по??ивн?е зада?и ??о?? пе?ед кл?бом п??мо ?ей?а??
?��?/span>Э?о, без??ловно, бол?но, но ??о ?о, ??о ?егодн? лежи? на пове??но??и ????о об?ек?ивна? ?еал?но??? и никаки? илл?зий ни ? кого не?. ?ов?о???? ????ои? одна зада?а ???о??ани?? кл?б. ??о??о ?о??ани?? кл?б и ?о, ??о ?егодн? на ?камейке е??? ?ем? иг?оков ??/span>?бол??ое «?па?ибо» им за ?о, ??о в??ли. ??обенно по?ле ?ого как они не ??г?али в Санк?-?е?е?б??ге. ?аве?ное, они име?? на ??о п?аво. Также как и кл?б имее? п?аво за?и?а????. Я напомн?, ??о по ?егламен?? Чемпиона?а ?о??ии до??а?о?но ??е? иг?оков в п?о?околе ма??а дл? ?ого, ??об? он ?о??о?л?? из ?е???над?а?и. Сегодн? ? на? б?ло во?ем? ?еловек в за?вке. ? ??о п?и ?ом, ??о ? на? и? ?егодн? вооб?е не може? б??? бол??е де???и в?лед??вие ?анк?ий ?о ??о?он? ?ФС из-за неи?полнени? ?е?ений ?ала?? по ?аз?е?ени? ?по?ов и ?инан?ов?? об?за?ел???в пе?ед ??Ф?. Э?о, наве?ное, не ?ак ?ж и пло?о. ??е, к?о ?ей?а? в обойме кл?ба за и?кл??ением ?ладими?а ?аз?ванова и ?лек?анд?а ????ого б?ли задей??вован? в ??ой иг?е.

?��?/span>???? ли ?м??л по ва?ем? мнени? дл? молод?? ???боли??ов в??оди?? на ма??и в ог?ани?енном ?о??аве и пол??а?? «по ??ам» о? об?ек?ивно более ?ил?н?? ?опе?ников?
?��?/span>Я ??и?а?, ??о ?м??л е???. ?аже в??оди?? иг?а?? в?е??е?ом, в?еме?ом, где-?о п?евозмога? ?еб? ??в ??ой ?и??а?ии они п?о?од?? как ???боли??? о?ен? ?е??езн?? п?ове?к?, ко?о?а? им, возможно, бол??е никогда не п?ед??ои?. Те иг??, в ко?о??? им ?егодн? о?вод???? главн?е ?оли, п?о?ив ??ол? ма??е?ови??? ?опе?ников ????о нео?еним?й оп?? как ?по??ивн?й, ?ак и п?о??о жизненн?й. Сп?авл????? они ? давлением, ко?о?ое е???, на мой взгл?д, о?ен? до??ойно. ?озможно, в д??ги? об??о??ел???ва?, ?о??ани м? о??а??и команд? п?о?лого ?езона, неко?о??е из ни? не имели б? возможно??и иг?а?? на ?аком в??оком ??овне: ?е??? ма??ей в ??бке У?Ф?, п?ак?и?е?ки половина ?ег?л??ного ?емпиона?а в С?пе?лиге, ма??и ??бка ????о нео?еним?й оп?? дл? молод?? иг?оков. ? ? ?ве?ен, ??о ?егодн? за ними о?ен? п?и??ал?но набл?да?? в команда? С?пе?лиги, а ?ж ????ей лиги ?ак ?о?но.

?��?/span>Тем?? ?лекбе?ов, ?нд?ей Юдин, ?ик?о? ?ве?ев. ?н?о?ма?и? об о???авка? или нап?о?ив назна?ени?? в ??ене??ком ??абе полно???? о??????в?е?. ??о на ?егодн??ний ден? ?п?авл?е? командой?
?��?/span>?аве?ное, в ?егодн??ней ?и??а?ии, командой ?п?авл??? об??о??ел???ва. ?б??о??ел???ва ?клад?ва???? ?ак, ??о в?е?а на ??ене??ком мо??ике б?л ?ик?о? ?ален?инови?. ??о б?де? зав??а? Я не мог? ?каза??. Ч?о б?ло в?е?а в? в?? знае?е.

?��?/span>Т?ени??е??? ли команда вооб?е или ???боли??? бойко?и???? ??ени?ово?н?й п?о?е???
?��?/span>?еб??а ??ени??????. Те, к?о в??оди? на пло?адк?, понима??, ??о им н?жно подде?жива?? ?о?м?, ??об? не пол??и?? ??авм?. Э?о наи??д?ее, ??о може? ? ними ?л??и???? в ?ложив?ей?? ?и??а?ии, по?кол?к? може? по??ави?? воп?о?? о вооб?е дал?ней?ем п?одолжении ка??е?? в «?ине» или д??гой команде. ?о??ом? ??ени?ово?н?й п?о?е??, возможно, не в ?ом об?еме, ко?о??й п?едполагае??? в команде ма??е?ов ??овн? С?пе?лиги, ?е?а??ей зада?и, ?ем не менее иде?. ?женедел?н?й, ежедневн?й он п?о?оди?.

?��?/span>?оп?о? по пе??онали?м: ?лек?анд? ?????й и ?ладими? ?аз?ванов. ?о?ем? они не иг?а?? и е??? ли надежда ?о??ани?? и? в ?о??аве кл?ба?
?��?/span>?ладими? ?аз?ванов в на??о??ее в?ем? на?оди??? за п?еделами ?о??ии, на?кол?ко мне изве??но, он в ?ела???и, подде?живае? иг?ов?? ?о?м?, по?кол?к? он иг?ок ?воей на?ионал?ной ?бо?ной и должен б??? в ?он??е. То? ??ени?ово?н?й п?о?е??, ко?о??й ?егодн? налажен в на?ем кл?бе, его не ????аивае?. ?? не идем ем? напе?еко?. ?н го?ов в?полн??? ??лови? ?воего кон??ак?а, е?ли команда о??ане??? по?ле ?ового года и пе?ед ним полно???? б?д?? в?полнен? ?инан?ов?е об?за?ел???ва по дей??в???ем? кон??ак??. Ч?о ка?ае??? ?лек?анд?а ????ого, ?о ?ей?а? он ?же ? нами не ??ени??е???, он подде?живае? ?о?м? в одной из команд. Я зна?, ??о ? него бол??ие амби?ии, он ?о?е? иг?а?? в команде, ?е?а??ей ?ам?е ?е??езн?е зада?и и ??о аб?ол??но но?мал?но. ??е ?пи?ае??? в воп?о? денег. ??ли кл?б ем? в?е в?пла?и?, ?о ? него дей??в???ий кон??ак? и дева???? ем? нек?да. ??бой кл?б може? поп??а???? в?к?пи?? ? на? его ??ан??е?. ??ли не? ??он как л?бой д??гой иг?ок може? об?а?и???? в Ю?и?дик?ионн?е о?ган? ?ФС.

?��?/span>? ?ем, по ва?ем? мнени?, должн? ?по???мен?, не пол??а??ие денег и ?е?п??ие ?азг?омн?е по?ажени?, на?оди?? мо?ива?и? дл? п?одолжени??
?��?/span>??новна? мо?ива?и? ???об??венно ???емление попа??? в команд?, ко?о?а? б?де? л???е и ?ил?нее, ?ем «?ина» ?ей?а?. Сегодн?, за и?кл??ением, ?и?илла ?ого?елова, в?е ?еб??а ?ол?ко ?одили??, когда «?ина» ?же г?емела. ?м н?жно ?або?а?? на ?еб?, на ?во? пе??пек?ив?. ?аз ? ни? по?вил?? ?акой ?ан? иг?а?? ??они должн? в?жа?? из него мак?им?м. ?л? кл?ба ????о пло?а? ?и??а?и?, кл?б в ?ме. ?л? молод?? ?еб?? ????о п?о??о пода?ок ??д?б? иг?а?? в «?ине». ????? ??о им? ?ей?а? во?п?инимае??? ?ко?ее нега?ивно ??дл? ни? ??о ?ан? г?омко за?ви?? о ?ебе.

?��?/span>? ?ем ?м??л п?одолжени? бо??б? л?бой ?еной, когда о?евидно, ??о в?е ??анови??? ?ол?ко ??же и ??же?
?��?/span>?л?б ? на? никогда не б?л б?дже?н?м, он ? пе?вого дн? б?л ?а??н?м, по??ом? ?егодн? в?е ?мо?ии, ?ил?, ?лез?, ??ед??ва, ?инан??, ??в?е ??о в него б?ло вложено на п?о??жении 27 ле? ??в?е ??о не ?о?е??? ?е???? и ?о?е??? до по?леднего ве?и?? в л???ее. ?ока о??а???? ?ан?? ??надо бо?о????. Хо?? кл?б ???еми?ел?но мен?е??? и, ?в?, мен?е??? к ??д?ем? по ??авнени? ? п?о?л?м, да, и пожал?й, на?алом ??ого ?езона. ?о??ом? даже ?акими ме?одами, може? непон??н?ми и неп?и??н?ми дл? болел??иков, но п?иемлем?ми дл? ?ого, ??об? кл?б п?о??о ?егодн? в?жил.

?��?/span>«?ина» ?може? доиг?а?? ??о? Чемпиона? или ?ниме????
?��?/span>??ве?а на ??о? воп?о? ? мен?, к ?ожалени? не?, п?авил?нее в?его б?де? о??ави?? его ?егодн? без о?ве?а.

???о?ник
??/span>??.С.?.?«?ина»

Т?ги:

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2017 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.