?ежд?на?одн?й ???зал?ми??о ?и?айленко ? Се?г?й С??ом?лов п?одовжа?? ка?'??? в ла?в?й??ком? ТФ? "?езекне"?ежд?на?одн?й ???залЭ??-??? в ??но не ?де?жал ?вои во?о?а ???ими, но побед? не ?п???ил?апо?ож?ка???бок на п?из? газе?? "?едел? и л?ди". 2-й ???. ?ак "?оле?о-?ен??" "пе?ее?ал" ???? (обновл?е???)?ела?????ела????: обзо?? ма??ей 3-го ???а (обновл?е???)?инни?а24 ?ен??б?? в ?инни?е ??а???е? 15-й ?езон ???зал?н?? ?о?евнований ??еди IT - компаний го?ода??огоб????б???и ??о??а??? ???зал? ??в?в?ини деб???вали в ?к???а-л?з?Эк???а-лигаЭк???а-лига-2017-18. Т?? 1. ?а?али непло?о...?ежд?на?одн?й ???зал?ми??ий Со?окин и «Эконома?» дважд? об?г?али ?бо?н?? Че?ного?ии?ежд?на?одн?й ???зал«Спо??инг» в?иг?ал ? «Ф?ндао» и возглавил ???ни?н?? ?абли???е?е?ан??олодими? Ше?еме?а: «?а?а «б?онза» - ?о?о?ий ?ез?л??а?»??вовТа?а? ?а?ик: «? ??о??а??? ???зал? ??в?в?ини ??али?? пози?ивн? зм?ни»?ол??а?лек?анд? ?онда?? вме??е ? «?еко?дом» в?иг?ал С?пе?к?бок ?ол??и?ежд?на?одн?й ???зал"?ови??а? ?н?е?" и "?а??елона ?а??а" забили ?воим ?опе?никам по п??? м??ейЭк???а-лигаЭк???а-лига-2017/18. Т?? 1. ?оке? Хамдамова и ??и ???и? побед? (обновл?е???)Эк???а-лигаЭк???а-лига. Т?? 1. LIVE!?ежд?на?одн?й ???зал19.00 С?пе?к?бок ?ол??и: "?еко?д" (?ел??ко-??ла) - "?ли?ек?" (Хож?в). LIVE!?ен?кий ???зал?олодими? ?олок: "Ук?а?н??кий ж?но?ий ???зал за?аз ??има????? на одн?й л?дин?"?е?е?ан???бок Ук?аин? «40+»: «п?о??в» Т?? и победа «Че?ного мо??»Эк???а-лига?а ден? до ??а???: "У?аган" - "Ти?ан-?о??". ?е?едмова??бок Ук?аин?«?двиг» ?а «?али??ка ?доба» з?г?а??? ? ??бк? Ук?а?ни

?лек??й ?У????: «Т?и ?оки в «?инамо» б?ли най??кав??ими»

?и?оване?? ?а?к?в??кого ???зал???лек??й ??длай???один з най??п??н?? ?к?а?н??ки? ???зал????в. ?а ?а??в ви???п?в на на??онал?н? зб??н? Ук?а?ни ?лек??й ??ав дво?азовим в??е-?емп?оном ?в?опи, а п??л? ??ого п?одовжив зби?а?и наго?оди ? ?клад? ?о??й??ки? кл?б?в, де в?н ? з?г?ав б?л??? ?а??ин? ?во?? ка?'??и. ?е?ед по?а?ком ??ого ?езон? в?н заве??ив ка?'??? г?ав?? ? ??ав пом??ником Ю??? ??дн?ва в ново?иб????ком? «Сиб???к?».??/span>??лек???, ?и не?одавно зак?н?или ?во? ка??�єр? ? од?аз? ж по?али п?а??ва?и в ??ене???ком? ??аб? «Сиб???ка». Як дав?? ?акий ??зкий пе?е??д?
??/span>?У мо?м? випадк? но?мал?но. ??ло п?облема?и?но п?одовж?ва?и г?а?и ?е?ез зм?н? ??а???? лег?оне??в. ? ??? ?к?аз Ю??й ?иколайови? ??дн?в ??ав головним ??ене?ом «Сиб???ка» ? поп?о?ив ??а?и його пом??ником.
??/span>??е?одавно в ?о??? б?ло зм?нено ??а??? лег?оне??в. Як вважа??е, ?о п?ине???? ?? зм?ни ?о??й??ком? ???зал??
??/span>??елики? зм?н, ? д?ма?, не б?де, о?к?л?ки ?ей закон за?епив ?????-??м ?олов?к, ?к? б?ли заг?ан? за зб??н? к?а?н ек?-С?С?. ?е?? о??анн?й ??к й?ло до ?ого, ?о ?ей закон п?ийм???.
??/span>??и ??ле?п??мовано го??вали?? до ??ене???ва ?и зби?али?? ?е ??о?и пог?а?и?
??/span>??би?ав?? пог?а?и, але ?ано ?и п?зно ка??�єра г?ав?? зак?н???????. ?е?? ? д?мка? ? вже го??вав?? до пе?е?од? на ??ене???к? ?обо??.
??/span>??ам довело?? пог?а?и п?д ке??вни??вом бага??о? в?доми? ??ене??в: Ю??? ?обза??, ?але??? ?од?на, Ю??? ??дн?ва??Як може?е о?а?ак?е?из?ва?и кожного з? ?во?? на??авник?в?
??/span>?? Ю???м ?ванови?ем ?обза?ем по?ало?? пе??е, ?ак би мови?и, близ?ке знайом??во з ???залом. Я ? ?ан??е г?ав ? ???зал?, нав??? б?ав ??а??? ? дек?л?ко? ма??а? ?емп?она?? Ук?а?ни за ?а?к?в??к? «?нг?», але в ?ой ?а? г?ав ? ???бол ? до його мен?ого б?а?а ??авив?? не?е?йозно. ?днак в л??ом? 1998 ?ок? ? пог?ав в ?емп?она?? Ха?кова з ???зал? ? з ?ого ?а?? Ю??й ?ванови? зап?опон?вав п?дпи?а?и кон??ак? з «?Х?», ?кий ви???пав ? ви??й л?з? ?емп?она?? Ук?а?ни. ??к?л?ки ? два ?оки до ?ого не г?ав ?е?ез ??авм?, ?о ви???ив, ?о ??авма не дозволи?? г?а?и на ?аком? ??вн?. ?ле Ю??й ?ванови? ?казав: «Сп?об?й, а ?ам подивимо??, ?о з ??ого вийде.» Я йом? вд??ний за його наполеглив????, адже 15 ?ок?в г?ав ? ???зал.
?але??й ?ванови? ?од?н запам?�ятавс�?пе?? за в?е «зал?зно?» ди??ипл?но? команд, ко??? в?н ??ен?вав, а ?акож ???а?ним ба?енн?м г?и. ??н ?ве?? ?а? вно?ив ?к??? ко?ек?иви в ??ен?вал?ний п?о?е?, в ?ам? г??, ?пи?а??и?? на ?в?й о?оби??ий до?в?д, ?о?? п?дгл?да??и ? ?ноземни? кл?б?в ? зб??ни?. Саме в?н зап?о?ив мене в ?ка?е?инб??з?к? «?л???», коли о?олив ??.
У 2001 ?о?? вже Ю??й ?иколайови? ??дн?в о?олив ?? команд?, ? ми за ?ей ??к виг?али два ???н??и з ???о?, ? ?ки? б?али ??а??? (??бок ?о??? ? ??бок ?екопа). ? ?ого ?а?? ? п?д його ке??вни??вом п?ов?в ??м ?езон?в ? ??зни? кл?ба? з дванад???и, ?к? в?д?г?ав п??л? ?ого. Ю??й ?иколайови? д?же амб???йний ??ене?, ?кий ?ам ?ебе ? ?во? команди нала??ов?? ??л?ки на мак?имал?ний ?ез?л??а?. ? його ?обо?? можна зве?н??и ?ваг? на ?ил?-?иленн? ??зни? момен??в ? ?е бага?о ?ом? нав?и?и??. ?нод? його вимоги д?же ?кладн? дл? г?ав??в, але ??л?ки ?ак, в?н вважа?, можна мак?имал?но ?видко й?и до по??авлени? ??лей ? ??л?ки ?ак команда зможе ???ко п?ог?е??ва?и. Саме Ю??й ?ванови? з?г?ав найважлив??? ?ол? ? мо?й ка??�єр? г?ав??.
??/span>??о??? найб?л??а к?а?на ? ?в???, ?ож ? в?д??ан? м?ж м???ами найб?л??а. ?о???йне подоланн? ?аки? в?д??аней, зм?на ?а?ови? по???в ? кл?ма?? ?ко?? вплива??? на г?ав??в?
??/span>?Так, ? ?акий момен?. У де?к? м???а команди вил??а??? вве?е??, а п?ил??а??? вже в?ан?? ? н?? ??а? д?же «з?м?�ятою�? ? по??м, п?о??гом на???пно? доби до г?и, доводи???? зм?н?ва?и ?ежим, ?об п?д?й?и до не? в но?мал?ном? ??ан?.
??/span>?У 2002 ?о?? ?и пе?емогли ? ??бк? ?екопа. Що може?е ?каза?и п?о ?ей ???н???
??/span>??оп?и ?е, ?о ?ей ??бок ??бк?в б?в ек?пе?имен?ал?ним ? п?оводив?? впе??е, в н?ом? з?б?али?? д?же ?ил?н? команди, ?ак? ?к «Ф?нда??о» з ?о???гал?? ? го?пода?? ???н??? ????ал?й??ка «??г???а». У ?и? команда? б?ло д?же бага?о г?ав??в ?во?? на??онал?ни? зб??ни?, а л?де?ом ??ал?й??в б?в ?д??ано Фол?? ? ?амом? ?озкв??? ?ил. ?к?ай важким б?в п?в??нал з по???гал???ми, де ми п?ог?авали 0:3 по ?од? пе??ого ?айм? ?, до ?ого ж, ?лад ?о?н??в ви??гн?в ??и-?о?и?и «важки? м?�ячі�? ? к?н??в?? ?айм? Са?ко ?о?енко ? С?а? ?а??онов ?оз?г?али ???а?ний ? ?а??нок ??ав 1:3. ? в пе?е?в? Ю??й ?иколайови? ? ?лек?анд? ?о?енко ?казали, ?о по???гал??? вже «лед? ди?а???» ? ??еба не збавл??и ?емп г?и ???ак ? ??ало??. Уже до ?е?едини д??гого ?айм? ми вели 4:3 ? по???гал??? з?оз?м?ли, ?о за ?ако? г?и ? ни? мало ?ан??в, ? ?вилин за ??м вип???или п?�ятог�?пол?ового, але ми ви??о?ли. Ц? пе?емога дала нам певний зад?л на ??нал, ?о ми нав??? не пом??или, ?к Фол?? в?дк?ив ?а??нок на пе???й ?вилин? ??нал?ного ма???, ? п?одовж?вали г?а?и в ?аком? ж ??ил?, ?к ? в п?в??нал?. ? к?н?? ма???, коли ??ал?й?? забили ? з?обили ?а??нок 2:2, здало??, ?о вони ?никн??? по?азки в о?новний ?а?. ?а ??й ?вил? вони намагали?? на? до?и?н??и, але ми п?овели кон??а?ак? ? ???ал?й ?д?гов за 29 ?ек?нд до к?н?? забив пе?еможний м?�я�? Тако? ?и??, ?ка на??ала в зал? ? ?ей момен?, ? н?коли не ??в. Ще пам?�ята�? ?о п??л? в???енн? ??бк? ??ал?й??к? ?бол?вал?ники, ?е?ед ?ки? б?ли ? д??и, ?озд?гли на? до ?????в. ?е??о в п??мом? ?ен?? ?лова п?ий?ов в ?озд?гал?н? в одни? плавка?.
??/span>?У 2005 ?о?? ?и п?ийн?ли ?о??й??ке г?омад?н??во. Саме ?од? ? на??й зб??н?й по?инали?? зм?на покол?н? ? ?и могли ??а?и л?де?ом ново? команди. Чи не за?ано п?ийн?ли ?аке ???енн??
??/span>??в??но ж, ? мене б?ло велике бажанн? ви???па?и за зб??н?. Я нав??? поп?о?ив ?о???н?ина ??к?о?ови?а ???оменка по?ека?и з г?омад?н??вом, а п??л? ?емп?она?? ?в??? ? ?емп?она?? ?в?опи, ?кий й?ов ?л?дом, ? б його п?ийн?в. ?ен? ?о??ло??, ?об на ни? ми ви???пили ?е ???? командо?, ?ка дв??? б?ала «???бло» ? ?в?оп? ? 2001-м? ? 2003-м? ?ока?. ??о?е на ?емп?она? ?в??? ? ?е?ез ?к??? п?и?ини не по??апив, а на ?емп?она?? ?в?опи вже б?ла видозм?нена команда ? по?ала?? зм?на покол?н?. Че?ез надли?ок лег?оне??в ? кл?б? ? пе??? п?в?ок? ? л??ен? ?ази ви?одив на па?ке?. Як по??м показав ?а?, ?е б?ло п?авил?не ???енн?, бо ??и ?оки в «?инамо» б?ли най??кав??ими ? найб?л??е запам?�яталис�?з мо?? ка??�єри.
??/span>??аби?и ? ??нал? ??бк? У?Ф? ???ак? емо??? неможливо заб??и?
??/span>?У зв?�язк�?з ?им, ?о в ??ом? ?езон? ? повно??нно п?ов?в ли?е його д??г? ?а??ин?, ?? емо??? накопи??вали?? ? до ??нал? ?У?Ф? до??гли мак?имал?ного зна?енн?. ? ?ой момен? ми повели 3:2 ? ма???-в?дпов?д? з «?к??оном-21» ? ?ей ?а??нок на? вла??ов?вав. ?ле б?в ?е дода?ковий ?а?, по ?од? ?кого ми вели 6:4, п?о?е, в?е???-?е??, г?а зак?н?ила?? з ?а??нком 6:6 ? ??бок д???ав?? бел?г?й??м, ко??? на? об?г?али в пе??ом? ма??? з ?а??нком 4:3. ?о?? не мож? з?оз?м??и, ?к ми не виг?али ?ой ма??, ? ?ей момен? ??ав най??мн??им ? мо?й ка??�єр?.
??/span>?Чом? п??ли з «?инамо»?
??/span>?У мене зак?н?ив?? кон??ак?. ? «?инамо» п?ий?ло к?л?ка нови? г?ав??в, з ?ки? па?? ?олов?к за?и?ного план?. ?ен? над?й?ла п?опози??? з? «Спа??ака-Щолково» ? ? погодив??.
??/span>?Так ??ало??, ?о ?ам довело?? пог?а?и ? команда?, ?к? ?оз?о?мов?вали??: «??нне?-Фо?д», «Спа??ак-Щолково», «?инамо-2». ?о??й??к? ?еал?? в ??ом? план? не ?ил?но в?д??зн?????? в?д ?к?а?н??ки??
??/span>?Так, коли ?оз?о?м?вав?? «??нне?-Фо?д», ? вже знав, ?о г?а?им? в ?н??й команд?, ?ом? ?ей пе?е??д б?в безбол??ним. ? в «Спа??ак?-Щолково» ? «?инамо-2» до о??анн?ого момен?? не б?ло в?домо, ?и п?одовжа?? кл?би ?во? ??н?ванн?. Це по??гло за ?обо? к?п? ??нан?ови? п?облем.
??/span>??и г?али п?о?и бага??о? г?ав??в ?в??ового ??вн?. ?ого з ни? може?е в?дзна?и?и ?к найнез???н??и? опонен??в?
??/span>??е пам?�ята�? ?об ми об?г?авали зб??н? ??пан??. Ще вид?л? б?азил???к? ? ??пан??к? кл?би ???ам бага?о квал???ковани? г?ав??в, ?к? ко?и???????? попи?ом в ???ом? ?в???. ?ав??? ? невдали? ма??а? з ними о??им??? без??нний до?в?д.
??/span>??и вже 13 ?ок?в живе?е в ?о???. ?ожна ?? назва?и ?а?им д??гим домом ?и коли?? зби?а??е?? пове?н??и?? на ?а??к?в?ин??
??/span>??апевно, можна, ?к?о ??е?ин? жи??? ? п?ов?в ???. Хо?а ? на?одив?? в С?С? ? ?е ?озд?ленн? пом??а? ??л?ки коли пе?е?ина? ко?дон. ? ?и пове?н??? ? в Ук?а?н?, ?каза?и важко. ?л? ??ого повинн? б??и певн? ?мови, п?и?ини, ?н?е?е?и.
??/span>?Сл?дк???е за ??аном ?п?ав в ?к?а?н??ком? ???зал?? Як може?е о?а?ак?е?из?ва?и ?е, ?о в?дб?ло?? за о??анн? 10 ?ок?в?
??/span>?Так, ?л?дк??, б?ва? в Ук?а?н?, ?п?лк???? з де?кими ??ене?ами, ке??вниками, ко?е?понден?ами. Ук?а?н??кий ???зал ? б?д?-?ком? випадк? ?озвива?????, о? зб??на по???йно бе?е ??а??? ? в??? ?о??ма?. Як?о ж гово?и?и п?о кл?би, ?о п??ов великий п?иплив лег?оне??в, ?к? ? б?д?-?ком? випадк? п?дви????? ??вен? ?к?а?н??кого ?емп?она??. Як?о гово?и?и п?о зб??н?, ?о за о??анн? в???м ?ок?в ви?е ?ве?????нал? вона не п?дн?мала??, а л?ди ?о???? ба?и?и, ?о вона бо?е???? за пе??? м????. ?а о??анн?ом? ?емп?она?? ?в??? ?лоп?? могли пов?о?и?и найви?е до??гненн? зб??но? ??4-?е м???е на Ч?-1996, ?а дол? ?озпо??дила?? ?нак?е. ???анн?м ?а?ом нам??или?? ???н? зв?�язк�??о??й??ки? ? ?к?а?н??ки? кл?б?в. ?г?и м?ж ними да??? до?в?д ? пожив? дл? ?озд?м?в, ?ом? ???зал в Ук?а?н? не ??о??? на м????. ?ове ке??вни??во д?же амб???йне, намага????? г?амо?но налагоди?и в?? ????к???? ???зал? в Ук?а?н? ??по?ина??и в?д д??ей ? зак?н????и зб??но?.
??/span>?Як ?и вважа??е, ?ом? ? зб??н?й ?о??? г?а??? б?азил???, адже ? д?же бага?о ?ил?ни? ?о??й??ки? г?ав??в?
??/span>??на?и??, ??ене?и зб??но? ?о??? вважа???, ?о на ??огодн? вони ?ил?н???. Ц? ?лоп?? п?ийн?ли ?о??й??ке г?омад?н??во ? незаг?ан? за зб??н? ??азил??, ?о ?ом би ??ене?ам не зап?о?и?и ?? в головн? команд? к?а?ни? Як?о ви пам?�ятаєт�? ?о в ??ал?й??ки? ? ??пан??ки? зб??ни? ? б?л???й ?и мен??й м??? завжди б?ли п?и???н? б?азил???к? г?ав??. Це но?мал?на ?в??ова п?ак?ика ? не ??л?ки в ???зал?. ??о??о в ??азил?? д?же бага?о ?о?о?и? г?ав??в, а м???? ? зб??н?й мало.
??/span>??и виг?али за ?во? ка??�єр? немало наго?од. Чи ? ?кий?? ??о?ей, ?ким би ?о??ло?? поповни?и вла?ний м?н?-м?зей?
??/span>??е ви??а?а? золо?а ?емп?она??в ?в??? ? ?в?опи.
?о?о?ка дов?дка ав?о?а.

?лек??й ?ванови? ??длай?на?одив?? 29 бе?езн? 1974 ?ок? ? Ха?ков?, пом??ник головного ??ене?а ? «Сиб???к?» (?ово?иб????к).

У????бол??г?ав за команди: «?лаС?о» (Ха?к?в) ??1994-1995 8/0, «?ол?г?а??е?н?ка-??и??ал» (?лек?анд???) ??1995 1/0 (обидв? - ?Ф?), «?ол?г?а??е?н?ка» (?лек?анд???) ??1995-1996? 31/7 (пе??а л?га).

У????зал??г?ав за команди: «?нга» (Ха?к?в) ??1993-1994, «?Х?» (Ха?к?в) ??1998, «??нне?-Фо?д-Ун?ве??и?е?» ??1998-1999 (?апо??жж?), «?апо??жкок?-Ун?ве??и?е?» (?апо??жж?) ??1999-2000, «Ф?нп?омко-?л??а» (?ка?е?инб??г) ??2000-2002 56/26, «???-С?на?а» ??2002-2004, «?инамо» (?о?ква) ??004-2007 86/31 (+15/2 в ??бк?), «Спа??ак-Щолково» 2007-2009 77/20, «?инамо-2» (?о?ква) ??2009-2010 22/2 (+1/0 в ??бк?), «?ол????» (Санк?-?е?е?б??г) 2010-2012 40/14 (+5/6 в ??бк?), «?ова ?ене?а???» (Сик?ивка?) ??2012-2013 17/5 (+2/1 в ??бк?).
???ого в ?емп?она?? Ук?а?ни п?ов?в 61 ма??, в ?ки? забив 64 голи, ? ??бк? Ук?а?ни ??16/8. ???ого в ?емп?она?? ?о??? п?ов?в 393 ма???, забив 126 гол?в. ???ого за зб??н? Ук?а?ни (1999-2005) забив 14 гол?в.

?во?азовий ???бний п?изе? ?емп?она?? Ук?а?ни ??1999, 2000

?олода? ??бк? Ук?а?ни ??1999

?во?азовий ???бний п?изе? ?емп?она?? ?в?опи ??2001, 2003 (5/1)

?во?азовий волода? ??бк? ?о??? ??2001, 2004

?олода? ??бка ?екопа (нео????йний ??бок к?бк?в) ??2002 (2/0)

?олода? ??бк? У?Ф? ??2007 (0/0)

?во?азовий ??нал??? ??бка У?Ф? ??2005 (7/3), 2006 (6/4)

Т?и?азовий ?емп?он ?о??? ??2005, 2006, 2007

?во?азовий?б?онзовий п?изе? ?емп?она?? ?о??? ??2003, 2004

?
?нд??й ?У???, ?пе??ал?но дл? Sport.ua

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2017 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.