?ела?????ела????-2020/21. ?лей-о??. 1/8 ?инала. LIVE!Чемпиона? ?в?оп???новний ?а?нд ж?но?ого ?в?о: ??е??м ??пе?ником зб??но? Ук?а?ни ??ала ?ел?г??Эк???а-лига?го? ?о???н: «?е ?о??в би зали?и?и?? на безл?дном? о???ов? з во?о?а??ми, бо вони небезпе?н? ?лоп??»Чемпиона? ?в?оп??озе ?ле?ио: «???? команд?, ? ко?о??ми не ?о?ело?? б? в???е?а????»??пани?-2020/21. Т?? 30. Смена лиде?а и в?ле? «Фе??ол?»??али???али?-2020/21. ????ие гол? и ?ейв? 26-го ???аЭк???а-лига?ани?л ?бак?ин ??найк?а?ий г?аве?? кв??н? ? Favbet ?к???а-л?з? 2020/21?ига ?емпионов У?Ф???гла?: «?е?мо??? на в?е ???дно??и, ? ко?о??ми м? ??олкн?ли?? вме??е, м? о??аем?? ??ойкими и ?ил?н?ми»?ига ?емпионов У?Ф?Тайнан: «?лагода?? кон????к?ивной к?и?ике ? ???оил замок ?воей ме???»??пани??ани Сан?о? ??оди?, ?а?а?л? ?а?о о??ае???, ?ин возв?а?ае????зе?байджан??полком ?ФФ? ?е?и?, к?о п?ед??ави? ?зе?байджан в ?иге ?емпионов У?Ф??ига ?емпионов У?Ф??п?еделен? календа?? и ?о?ма? ?иги ?емпионов У?Ф? ?езона 2021/22Чемпиона? ?в?оп?С?а???е? квали?ика?и? жен?кого ????-2022??али???али?-2020/21. Т?? 26. ??е по ме??амЭк???а-лига?изна?ено да?и б?онзово? ?е??? Favbet ?к???а-л?ги м?ж «?не?г???» ? «Х?Том»Ф??зал в ми?е??га ?емп?он?в У?Ф? 2020/21: ??а?и??и?н? п?д??мки??азили??ано?л Тобиа?: «??ма?, ? вели?ай?ий иг?ок в?е? в?емен»?ига ?емпионов У?Ф??ига ?емпионов У?Ф?-2020/21. ??о?ой ??о?ей дл? ли??абон?евФ??зал в ми?еЧемпиона? ???????Ф-2021. LIVE!?ол??а??бок ?ол??и-2020/21. Финал. LIVE!

?лек?анд? ?о?енко: «?и по?инали п?дго?овк? до ма???в з Хо?ва???? не 28 л??ого, а з о?ен? мин?лого ?ок?»

Т?ене? на??онал?но? зб??но? Ук?а?ни з ???зал? ?лек?анд? ?о?енко в?дпов?в на пи?анн? п?ед??авник?в ??? на п?е?кон?е?ен??? за п?д??мками ма???в з ?о?ва?ами

?
??дб?ла?? п?е?кон?е?ен??? головного ??ене?а на??онал?но? зб??но? Ук?а?ни ?лек?анд?а ?о?енка за п?д??мками дво? ма???в о?новного ?а?нд? в?дб??кового е?ап? до ?емп?она?? ?в?опи 2022 ?ок? з ?о?ва?ами. ?а н?й на??авник головно? команди к?а?ни?в?дпов?в на ??? пи?анн? п?ед??авник?в ??зни? ???.
?

«?вген С??ий конк???? за м???е ? зб??н?й з Се?г??м ?али?ком»
?
??Як? ви?новки б?ли з?облен? п??л? ма???в з Хо?ва???? ? ?ого нам ?ека?и в?д ?го? з ?ан??? ?а ?лбан????
???и?новки з?обили, ма??? пе?егл?н?ли ? ?оз?б?али. ?айпе??е ?ека?мо в?д ?и? ?го? пе?емог, бо ??л?ки ?акий ?ез?л??а? в?дк?ива? нам ?л?? дал? ??на ?емп?она? ?в?опи. ?оки ?о не б?д? ?озк?ива?и ???? де?алей, але ми п?оведемо де?к? ?о?а??? ? ?клад?. Так ?о го??ва?имемо?? до ?и? важливи? ма???в.

??Чи можна ?ека?и на ?к??? нов? ?мена ? ?клад? зб??но???
???е б?демо загад?ва?и напе?ед. Ще подивимо?? ма???, ?к? в?дб?д????? пе?ед збо?ом, але д?ма?, ?о ?ак.

??Те, ?о зб??на ?лбан?? пе?ег?ала ?ан?? ? ?епе? ? ???о? зб??ни? по ??и о?ки нам на ??к? ?и не зов??м?
??/span>?Як?о ви?оди?и з ???н??но? ???а?ег??, ?о дл? на? но?мал?но, ?о вони ?озд?лили м?ж ?обо? о?ки ? здоб?ли по 3 зал?ков? п?нк?и. ??о?е ? б?д?-?ком? випадк? ми не повинн? на ?е диви?и??. ?ам обов?�язков�???еба виг?ава?и ??? ?? ??и ма???.

???о?а?ок п?дго?овки до ма???в з Хо?ва???? ли?е з 28 л??ого об?мовлений ва?им ???енн?м, недо??а?н?м ??нан??ванн?м ?и ?имо?? ?н?им?
???и з?б?али?? од?аз? на на???пний ден? п??л? ма???в 1/4 ??нал? ??бк? Ук?а?ни. Так ?о ан? ??нан??ванн?, ан? мо? бажанн? на ?е не впливали.

????а?ов???и ??авм? ?иколи ??ло?е?к?в??, ?и ?озгл?дали?? ва??ан?и виклик? на ма??? з ?о?ва?ами ?ки?о?? ?н?и? г?ав??в?
??? ?оз?и?ений ?пи?ок г?ав??в зб??но?. Як?о пове?н??и?? ??о?и назад, ми по?инали п?дго?овк? до ма???в з Хо?ва???? не 28 л??ого, а во?ени мин?лого ?ок?. У на? б?ло ?оз?м?нн?, ?о ?е о?новний ??пе?ник, ?ом? в о??нн?? ?ова?и??ки? ма??а? з? зб??но? Уго??ини й?ла п?дго?овка до з??????ей з «ка??а?ими».?

?и ?од? дивили?? на кого з?оби?и ??авк?. ?а ?ой момен? «?не?г??» й?ла на д??гом? м???? ? ?ебе вдало п?о?вл?ла зв?�язк�??еле?-??з?. ? в «У?аган?» доб?е вза?мод??в д?е? ?еб?д?-?бак?ин. ? ?е ? «С?оли??», ?к? ??ен?? ?о?о?ий в???изн?ний ?а??ве?? ?ми??о ?амеко, з?б?ало?? бага?о ?к?а?н??ки? лег?оне??в. ?и ?озгл?дали ??? ?? ва??ан?и, зваж?вали «за» ? «п?о?и». ?и???или з?пини?и?? на «б?ло???а?» ???о?оли?ин, ?али?ко, б?а?и ??и?ини, а ?акож пе?егл?н??и «ене?ге?и?н?» зв?�язк�??еле?-??з? ? зб??н?й. Саме ?? г?ав?? ? по??али в Уго??ин?. ?же п?д ?а? ма???в з ???? зб??но? ми п?об?вали ??зн? ?пол??енн? г?ав??в, в?дп?а??ов?вали певн? момен?и.
?
?
Як?о ?озби?а?и ма??? з «пол?м?�яними�? ?по?а?к? ва??о з?пини?и?? на ??пе?ников?. Хо?ва?и ??д?же м??ний ? ?е?йозний опонен?, в?дм?нна команда. Як?о конк?е?но вз??и ?клад, ?о дво? ??н?? кл??ови? г?ав??в ?а?о?ев?? ? ?е??? п?ед??авл???? «?обове??», ?о в ??з? ?емп?он?в п?ой?ов м??ний каза???кий «?к?обе» з б?азил???ми ?а ?е й ? го????. ?на?мо, ?о в ??пан??к?й «?жимб? ?а??а?ен?» г?а? ?а??о ?а??нов??, а ?о?ип С??он?в ??ал?й??к?й «?е?а ?а?ан??». ??�ят�??олов?к з ?о?ва???кого «?лм????ма» (??ке??н, Хо?ва?, ?лов???, Ю?л?на, Сек?л?? ??п?им. ?ед.) ??команди, ?ка п?ог?ала «???Ф» ли?е з ?а??нком 1:2. Це не ?к вип?авданн?, а ?к кон??а?а??? ?или Хо?ва???. ?и ? го??вали?? до ?акого ?о?о?ого ?а збалан?ованого ??пе?ника.?

?важа?, ?о ми б?ли доб?е го?ов? до пе??о? г?и. ?езгл?зд? помилки в к?н?? з??????? не дали нам до??гн??и пози?ивного ?ез?л??а??. ?аб???, ?е п?и?олог??но вплин?ло на г?ав??в, бо ми г?али доб?е. ?ав??? ?к?о вз??и ??а?и??ик?, ?о за в??ма показниками ми н? в ?ом? не по???пали?? ?м ? го????, ? повинн? б?ли б?а?и ?к??? о?ки. ??о?е ми зали?или?? без зал?кови? п?нк??в ? ?е п?и?олог??но вибило г?ав??в з кол??.?

?и в?е ?оз?м?ли ? нала??ов?вали?? на дома?н? г??. ?нов? п??ли ва-банк в план? ?ого, ?о зад??ли ???? г?ав??в ? не ??али оби?а?и за?и?н? ?ак?ик?, а ?о??ли з?г?а?и ак?ивно. ?днак ?о?ва?и вз?ли ?? 3 о?ка вдома ? з 9 п?нк?ами вони одн??? ного? вже б?ли на ?в?о. Це дозволило го???м по??ва?и ?ебе ?озк????ими ? п?и?олог??но впевненими.

Як?о об?�єктивн�?диви?и??, ?о в пе??ом? ?айм? «ка??а??» вигл?дали ??о?и к?а?е. ???м, ? за гол?овими момен?ами, ? за кон??олем м?�яч�? ? за ?динобо???вами ? пе???й половин? г?и ми ?м не по???пили??, ? п??ли на пе?е?в? за ?а??нк? 2:2. ?в??но, вил??енн? певно? м??о? ?еж вплин?ло на ??д под?й. Хлоп?? здо?ово в?дза?и?али?? п?и г?? 3 на 4 ? ви??о?ли. ?о??м п?оп??ка?мо ??е??й ? безгл?здий ?е?ве??ий м?�я�? ?кий на? повн???? вив?в з? ??ан? впевнено??? ?а ??вноваги. ? ?о?ва?ам в?н навпаки надав к??аж. ??о ?е ?в?д?и?? ?е, ?к ?а??нов?? забивав ?о??ий м?�я�? ?к вони з пе??ого ?аз? вл??или ? по?ожн? во?о?а. У ни? ? ?ак май??е?на команда, а ?е ж ? ?ей к??аж дозволив ?м дове??и ма?? до ?ако? впевнено? пе?емоги.

Я ?оз?м??, ?о ?е д?же бол??а по?азка, але ?к?о об?�єктивн�??оз?б?а?и??, ми в п?ин?ип? г?али з ?о?ва?ами на ??вни? ??и ?айми. ? ??л?ки ?е?ез об?�єктивн�??а ??б?�єктивн�?п?и?ини ми повн???? п?овалили ?е?ве??ий ?айм.

?ове??а??и?? до на?ого кад?ового пи?анн?, ми пе?егл?да?мо ???? г?ав??в. Ча??о ??авл??? пи?анн? ??о?овно ?вгена С??ого. Так, ми ?л?дк??мо за його ви???пами, але в?н конк???? за м???е ? ?клад? з Се?г??м ?али?ком. ?о????и?? до ?и? ?го? ми ?оз?м?ли, ?о нам б?де по???бна л?дина, ?ка зможе бо?о?и?? з ви?о?езними ? ??зи?но ?ил?ними «??овпами» ??пе?ника. У ?али?ко за два ма??? показник +/- ?клада? +2, ?об?о в?н ?во? м?к?ома??? виг?ав 2:0, а ?е й гол забив. ??н повн???? ?п?авл?????? з? ?во?ми ??нк???ми ? дода? впевнено??? ? за?и???. ??о?е ми не ?кида?мо з ?а??нк?в? С??ого.
?

Те ?аме мож? ?каза?и п?о ?ебед? ? ?бак?ина. ?и ?? ?озгл?дали ? ?озгл?да?мо за?аз. ??о??о з?обили ??авк? на «б?ло????к?» ?е?в??к? ?е?ез ?е, ?о вони ма??? до?в?д ви???п?в за зб??н? ? ??? г?а??? в одном? кл?б?. Так ? п?ий?ли до о??а?о?ного ?пи?к? г?ав??в, ?о б?ли викликан? на ма??? з ?о?ва?ами.

?и ? за?аз ?л?дк??мо за ???ма г?ав??ми, ??н?ми ви???пами, ? б?демо дал? п?ийма?и ???енн?. У на? ? вла?н? ??б?�єктивн�?д?мки, але ми ?е п?а???мо з компан??? «InStat». ?и в ??н?й п?ог?ам? вз?ли виб??к? з ?о?и??о? команд, ?к? ?вно в?д??вали?? ? ???н??н?й ?абли??, а по??м п?ой?ли ??ад?? ?ве?????нал? плей-о? Favbet ?к???а-л?ги. ?а?аз? об?�єктивн�?вони ?ил?н???. Як?о вз??и ??н? ??а?и??ик?, ?о ?е?ед «??овп?в» найб?л??е забив ?бак?ин ??4 м?�яч�?(два «Х?Т?», по одном? ??«?не?г??» ? «??одек??м?»), ??з? забив 3 голи (два «??одек??м?» ? один «Х?Т?»), ?об?о ??зни?? не д?же велика. ??? ?е ??Я?о?лав ?еб?д? в?дзна?ив?? дв???, а ?а??�я�??еле? забив ??и голи. ??о??о ? ?акий показник, ?к +/-, ?кий в?а?ов?? ?е й ?обо?? ? за?и???, ?об?о ?к?л?ки команда п?оп??ка? коли ?? г?ав?? пе?еб?ва??? на майдан?ик?. ??? показник ?ебед? ? ?бак?ина в 6 ?г?а? ??-10, ?об?о по -5 ? кожного. У ??з??в?н ?клада? -3, а ???еле?а?0. ??оз?м?ло, ?о дл? на? ?е дода?ков? ?и??и, але ми зве??а?мо на ни? ?ваг?. У С??ого в ??ом? план? ?о?о?? показники, але ?е ?аз каж?, ?о ми ?озгл?дали його ?е?ез п?изм? конк??ен??? з ?али?ко.
?

«?але??й ?ег?анов ??емо??йний м???ок м?ж мно? ?а ???зал???ами»

???и бага?о гово?и?е п?о важлив???? з?г?ано???. Чом? б не ?п?об?ва?и «????в??к?» ?е?в??к? ?и «??аган?в??ке» ?пол??енн? ?ики??к-?еб?д?-?бак?ин?
?��?/span>?еб?д? з ?бак?иним г?а??? в одн?й ?е?в????, а Фа?ен?к з ?ики??ком в ?н??й. Ще ?аз каж?, ?о ми ?озгл?дали С??ого, але в?н конк???? з ?али?ко. ??г?ан???? ???е доб?е, але нам по???бна л?дина, ?ка може бо?о?и?? з габа?и?ними «??овпами». Того ж ?о???на мож??? «п?о?ави?и» не ?ом? ?о в?н ?лабк??е, а ?е?ез ?е, ?о в?н не може конк???ва?и за ан??опоме?????. Як ?ой же С??ий г?ав би з ?ими нападниками? ?апевно, йом? б?ло б д?же важко. ?л?? ва??о зве?н??и ?ваг? на еп?зод з його ?е?воно? ка??ко?. ?е ма? п?ава л?дина з ?аким до?в?дом, л?де? команди, о??им?ва?и под?бн? ка??ки ? ??ави?и ?в?й колек?ив ? ?аке положенн?. ??оз?м?ло, ?о ?е вн?????н?окл?бн? момен?и, але ?е ?еж важливо.

???ан??е ви казали, ?о в ??ло???? ?лабкий ?емп?она? ? ви не виклика?име?е зв?д?и г?ав??в. Що зм?нило?? за?аз?
??? «С?оли??» п?ий?ов ?ми??о ?амеко ? ?епе? ?е?ве?о г?ав??в г?а??? ?ам ?азом п?д його ке??вни??вом. Я д?же доб?е зна? ?ми??а ?к вд?мливого ?о?о?ого ?а??в??. ?ен? в?дом? п?ин?ипи його ?обо?и ? ми по???йно ?п?лк??мо??, ?ом? ? п?ийн?ли ?аке ???енн?. Я його докладно по??н?вав в попе?едн?? пи?анн??.

??оби??о мо? д?мка не зм?нила?? ? ? ?? не п?и?ов??. Я не каж?, ?о ?емп?она? ??ло???? ?лабкий, але вважа?, ?о за ?е?едн?м ??внем ? динам?ко? ?емп?она? Ук?а?ни ?ил?н??е.?

?��?/span>Хо??в би п?одовжи?и ?ем? ма???в п?о?и Хо?ва???. ?а?к?л?ки на г?? зб??но? позна?ила?? в?д???н???? ?але??? ?ег?анова на ??ене???ком? м???к?? ?дже, ?к?о ви ? б?л?? ?пок?йним, ?о ?але??? ?к?нд?нови?а можна назва?и мо?ива?о?ом.
?��?/span>??ез?мовно, нам не ви??а?ало ?але??? ?к?нд?нови?а. ?л? команди ? важливими кожен ?пе??ал???, г?аве?? ?а л?дина. ?ожен ма? ?во? важлив? ??нк???. ?а в?д???но??? ?але??? ?ег?анова ??о?м?вав?? певний вак??м, ?кий б?ло важко заповни?и вп?одовж ?ого ?а??, ?кий зали?ав?? до по?а?к? ма???в. Цей ?а??ве?? викон?? важлив? ?ол? ? зб??н?й. ??н ? ?аким ?об? емо??йним м???ком м?ж мно? ?а ???зал???ами. Як би ми з?г?али за його на?вно??? ? ??аб? ??можна ли?е здогад?ва?и??. ?днак, ?е, ?о його не ви??а?ало ???е ?ак?!
?

?��?/span>?а?к?л?ки зб??н?й не ви??а?а? ?акого л?де?а ? ?озд?гал?н?, ?ким б?в ?вген ?ван?к?
?��?/span>??де?а не п?изна?а???. Ц? ?ко??? або ?, або вони в?д???н?. Як на мене, ?е??о Шо???ма ма? ?ак? зада?ки. ??н вже намага????? ве??и за ?обо? команд?. У ма??а? п?о?и ?о?ва??в йом? вдавало?? ?е ?оби?и. Як?о о??н?ва?и по?динок, в ?ком? ми по???пили??, ?о мож? ?каза?и, ?о ?е??о ??ав л?де?ом за ТТ? з показником 111 за 18 ?вилин на па?ке??. ?л? п?иклад?, ? ?ого ж ?аки ?а??нов??а ??101. ??ед??авник зб??но? Хо?ва??? в?д?г?ав 24 ?вилини. ?важа??и на ?е ? ?е, ?к в?н п?д??им?? па??не??в ? ?озд?гал?н? ??мож? ?каза?и, ?о ?е??о вже ??а? ?им л?де?ом. Спод?ва???, ?о ? подал??ом? ?? ?и?и ли?е п?дк??пл?ва?им????? дода?ковим до?в?дом. ?агалом?на г?ав??в «??одек??ма» л?га? емо??йна, п?и?олог??на ?а ??зи?на в?ома. ?они ?е ?оз?м?ли й пе?ед ?езоном. ??о?одженн? ?аки? ?в?ок?бкови? вип?об?ван? ??важливий до?в?д дл? ни? ? зб??но? загалом, ?кий ма? п?ине??и вагом? див?денди.?

?��?/span>?а?к?л?ки вип?авдала ?ебе г?а ? ??и ?е?в??ки п?о?и зб??но? Хо?ва???, зважа??и на ?е, ?о ??пе?ник зад??вав нав??? не два повно??нни? ква??е?и й ?обив ??авк? на л?де??в?
?��?/span>?и й?ли ва-банк. ?а?а команда в?дновл?вала?? ??о?и дов?е й завд?ки г?? ? ??и ?е?в??ки ?под?вали??, ?о зможемо аг?е?ивно п?о?и??о??и ??пе?ник? ?а дик??ва?и ?во? ?мови. ?а жал?, не вий?ло. Хо?ва?и ви?вили?? го?овими до ?ако? модел? на?о? г?и. ?оманда п?д?ве?дила ?в?й кла?, до?и?? впевнено ви?одили з-п?д п?е?инг?. Я вже зазна?ав, ?о мен? ?мпон?? ?? команда завд?ки мал?нк? г?и, май??е?но??? й вдалом? вико?и??анн? габа?и??в. ?ви?айно, ? ?обл? компл?мен?и ??пе?ник?, але ? жодном? випадк? не каж?, ?о з ?акими командами не можна г?а?и.
?
?��?/span>?и згад?вали п?о вил??енн? Цип?на. ?а на???пний зб?? виклика?име???? ?акий ?амий ?клад во?о?а??в?

?��?/span>?м?н на ??й пози??? не в?дб?де????. ??де викликано ?и? ?ами? во?о?а??в, ?о й на попе?едн? ма???. ?и й надал? ?оз?а?ов??мо на С??ова, незважа??и на ?е, ?о пе??ий млине?? вий?ов глевким. Як?о в?н вм?? п?оводи?и анал?з ?аки? момен??в ???е ??ане дл? н?ого важливим ??оком. ?а? ??аб п?одовж?? вважа?и, ?о ?лек?анд? ? одним ?з найк?а?и? ? найпе??пек?ивн??и? голк?пе??в в ?к?а?н??ком? ?емп?она??. Як ? ?аза??й ?ой?ови?, в?н ? довол? молодим во?о?а?ем. ?и ?в?домо п??ли на ?акий к?ок. Хлоп?? ?во?? г?о? довод???, ?о повн???? за?л?гов???? на м???е ? зб??н?й. ?бидва ? пе??ими номе?ами ? ?во?? кл?ба?, ?к? квал???к?вали?? до п?в??нал?но? ?е??? плей-о?. ?оз?а?ов??мо на ?лек?анд?а ?а ?аза???!
?

«Як?о ми на ?о?? п?е?енд??мо, ?о повинн? пе?елам?ва?и ?ак? ?г?и, ?к з ?о?ва?ами»

?��?/span>Чим, на ва?? д?мк?, в?д??зн?????? одна в?д одно? зб??н? Хо?ва??? п?д ке??вни??вом ?а??нко ?ав?ов??а ? ?а?о С?анков??а?
?��?/span>?на?ни? зм?н ? г?? ? не поба?ив. ?а л?де???ки? пози???? ? зб??н?й Хо?ва??? до?? пе?еб?ва??? ?а??нов??, ?а?о?ев??, ?лов???. Як?о пам?�ятаєт�? ? ?клад? ???? команди до ?апо??жж? п?и?жджав омолоджений ?клад зб??но?, де ?к?аз пе??? к?оки ?обили ?е???, Хо?ва? ?а ?н??. ?а мо? д?мк?, ?ей ?ез?л??а? ?акож ? плодом ?обо?и ?а?о С?анков??а. ?ез?мовно, за ?ей не??ивалий пе??од б?ли вне?ен? певн? зм?ни. ?днак к????к зб??но? зали?ив?? незм?нним, молод? по?али зал??а?и ?е два ?оки ?ом?. Тим б?л??е, ?о ?а??нко ?ав?ов?? ?е ?од? пе?еб?вав ? ??ене???ком? ??аб? на??онал?но? зб??но?. ?ожливо, ?к ?е ?а??о б?ва?, певний емо??йний ?пле?к в?дб?в?? п??л? зм?ни ??ене?а.?

?��?/span>?а??нко ?а?ов?? ак?ивно зал??а? до ?клад? молоди? г?ав??в. У зб??н?й Ук?а?ни ? ??ом? план? ??о?м?вала?? невелика п???ва, о?к?л?ки не ?ак бага?о ??а?ник?в ?в?о-2019 п?одовжили ка??�єр? на ви?оком? ??вн?. ?а?ом???? ? ?и?-?аки ?о?ва??в ?? вза?мод?? вий?ла к?а?о?. Як ??ене???кий ??аб намага????? ви???и?и ?е пи?анн??
?��?/span>?а?п?авд? ви ?ам? в?дпов?ли?на ?во? пи?анн?. ?и не можемо виклика?и до лав на??онал?но? зб??но? г?ав??в, ?к? не г?а??? на п?о?е??йном? ??вн?.?

?��?/span>? ?им пов?�язуєт�??ак? п???в? ?одо ви?ованн? ???зал????в 2000-2002 ??.н.?
?��?/span>Це пов?�язан�?з ?им, ?о за?аз вже п?оводи???? Юна??ка ?к???а-л?га, 2019 ?ок? в?дб?в?? ?на??кий ?в?о-2019. ? бага?о пе??пек?ивни? ?лоп??в ?мовни? 2003-2005 ?.н., ?ким по???бен п?авил?ний п?д??д, ?об з?оби?и к?л?ка к?ок?в впе?ед. ?они ма??? ??ави?и пе?ед ?обо? ме??, ?об ?озвива?и??. Це допоможе по??апи?и ? п?о?е??йний ???зал й адап??ва?и?? ?ам. Як?о ви пам?�ятаєт�? ми ? довол? ?анн?ом? в??? викликали ?адеви?а, ?ики??ка. Це можлив???? п?о?ви?и ?ебе ?а о??има?и важливий м?жна?одний до?в?д. ?ал? в?е залежи?? в?д ни?. ?а?вн???? молодого покол?нн? ? ?о?ва??в, зви?айно, ? вагомим бон??ом. ?днак, пе?ед???м, вони о??им???? змог? ?ебе п?о?ви?и на кл?бном? ??вн?.?

?��?/span>?а?к?л?ки ви задоволен? ?им, ?ка б?ла п?дго?овка до ма???в з Хо?ва????? ?ожливо, ва??о б?ло ?ан??е по?а?и зб?? ?и з?г?а?и ?ова?и??к? ма??? з ?кимо?? кл?бом, ?и ?нак?е п?ове??и п?дго?овк? до по?динк?в ?к ? Хо?ва???, ?ак ? ? ?апо??жж???
?��?/span>Я вважа?, ?о ?кби ?ан??е по??н?ли?? ?? ?г?и, ?к? ?од? б?ли (ма????? на ?ваз? по?динки Favbet ??бк? Ук?а?ни. ??п?им. ?ед.), ?о, можливо, ? ?ак. ?ле в п?ин?ип? на п?дго?овк? до одн??? г?и до??а?н?о два-??и дн?, ?об з?б?а?и л?дей, п?иве??и ?? до ?диного емо??йного ?а п?и?олог??ного знаменника, бо г?ав?? п?и??али з ??зни? кл?б?в. Т?еба, ?об вони в?дновили?? нав??? не ??зи?но, а мо?ал?но. ?они в?д?г?а??? г?? ?емп?она?? ?и ??бк?, ? в?е одно ?кий?? ?он ??емо??йний або п?и?олог??ний ??зали?а?????. ??е одно по???бен ?а? на ?е, ?об в?днови?и??. ?важа?, ?о в?е одно ? на? б?в ?а?, ми го??вали??, знали ?ей календа?. ?о пе???й г?? з ?о?ва?ами ? ж каж?: ?кби ми не п?оп???или ?? голи, ?о, маб???, могли би ?оз?а?ов?ва?и на о?ки. ?и б?ли но?мал?но го?ов? до по?динк?. ??о??о ?? помилки нап?ик?н?? ма??? не дали нам здоб??и пози?ивний ?ез?л??а?. Якби вдало?? в пе???й г?? здоб??и ?ей по???бний ?ез?л??а?, ?о ? д??гом? ма??? ??? в ??ом? впевнений на 150 в?д?о?к?в ??ми би вигл?дали зна?но впевнен??е. ? ?о?ки зо?? п?и?олог??, ? на? б?ло би б?л??е впевнено???. ?ле ?? голи нап?ик?н?? пе??о? г?и вибили на? з кол??, ? ми не змогли в?д?й?и в?д ни?.?
?

?��?/span>?и ?казали, ?о до пе??о? г?и доб?е п?дго??вали??. ? ?к ?одо д??го?? ?оже ва??о б?ло ?ко?? зм?ни?и п?дго?овк?? Чи ?еж но?мал?но п?дго??вали??, але по ?од? г?и в?е п??ло не ?ак??
?��?/span>?о??вали?? ??и дн? но?мал?но. ?и п?иле??ли, в?дновили??, в?дпо?или, дв??? по??ен?вали?? в п?дго?ов?ом? ?ежим?, накопи?или ?или ?а емо???. ?аб???, ?ак?о? вил??енн? Цип?на й ?? голи (о?обливо ??е??й ?а ?е?ве??ий) о??а?о?но на? вибили. Хо?а ??ого не повинно в?дб?ва?и??. ?оманда, ?ка на ?о?? п?е?енд??, повинна вм??и впо?а?и?? з ?им ? п?и?олог??но, ? за ??внем май??е?но???. Як?о ми на ?о?? п?е?енд??мо, ?о повинн? пе?елам?ва?и ?? ?г?и, ?ом? ?о ?аки? момен??в ? ка??�єр? кожного г?ав?? ? ??ене?а ??? в ??ом? б?л?? н?ж ?певнений ??б?де д?же бага?о. ? по???бно вм??и ви?оди?и з ?и? ?и??а??й. ?ле ми, на жал?, не змогли з ?им впо?а?и??.?

?��?/span>?и каже?е, ?о п?дго?овка до ма???в з Хо?ва???? по?ала?? ?е з мин?лого ?ок?. Як вона взагал? в?дб?вала??? Як ви ?озби?али ??пе?ника? ?ожливо, ?обили ?к??? в?деона??зки ? в?дп?авл?ли ?? г?ав??м ?и ?е ?о?? под?бне??
?��?/span>У на? пе?егл?ди йд??? п?и п?дго?ов?? до г?и. ?и пе?едивили?? ма??? зб??но? Хо?ва??? п?о?и ?ан?? ?а ?лбан??. ?озби?а?мо нападник?в. ?ап?иклад, ?ом? ж ?али?к? ак?ен???мо ?ваг? на «??овп?в»: ?к з ними г?а?и, ?к ? ?о ?оби?и.

Також «??анда??и» ?озби?а?мо ???к ?о?ва?и ?? ?оз?г?????, ?к ?оз?а?ов??????. У на? ? пе???й г?? з ?о?ва?ами б?ло бага?о момен??в, коли ми ?? ловили на неп?авил?ном? ?оз?а??ванн?. ?и в?е п?авил?но ?обили, але до заве??енн? не доводили. Хо?а ? забили ми з а??? пе??ий гол, ? по??м ?е б?ло бага?о момен??в, де вони неп?авил?но ?оз?а?ов?вали??, ?ам ми ?? ? ловили. У пе???й г?? вони не п?овели жодного небезпе?ного «??анда???» б?л? на?и? во???. ?и?е одного ?аз? вони п??л?? ??анда??ного положенн? п?о????лили на ?а??нови?а, де ми ??о?и з??н?ли?? ???е ?диний б?в к??овий, ? його не можна назва?и небезпе?ним. ??л??е ? ни? п??л? «??анда???в» не б?ло жодного небезпе?ного момен?? ??ви може?е пе?едиви?и?? г??. ?и ?е ?оз?б?али, ?лоп?? здо?ово в?д?г?али в ??ом? компонен??, ? на ?во?? ??анда??ни? положенн?? в?д?г?али здо?ово, бага?о момен??в ??во??вали. ?дине, ?о не довели до гол?.?

?и ?е в?е ?озби?али, ? на кожном? ?ео?е?и?ном? зан???? ?обимо ак?ен? на ?оз?а??ванн? ??пе?ник?в, де ? ни? п?облеми, на ?ом? ми можемо ?? злови?и ?а заби?и гол, ?к вони ?оз?г????? ?во? а?аки, ? ?к? ?о?к? вони здеб?л??ого до??авл???? м?�я�? Т? ж ?о?ва?и ??вони ?обл??? ак?ен? на п?о????л на дал?н? ???йк? або ж ? ?айон ?е??и ме???в. ??? ми ?к?аз ? д??г?й г?? п?оп???или ?ей гол, ?о?а позна?али, ?о на? г?аве?? ? «???н??» повинен ви?е п?дн?ма?и?? ?а в?дпов?да?и за ?ой п?о????л, ?кий йде на ????? ме???в, ?ом? ?о важко ?о?ва??в пе?ек?ива?и, ? ни? ноги довг?, ? за ?а??нок ??ого вони ?об? мож??? виг?а?и п?вме??а, двад???? ?ан?име???в ?о?о. Так ? вий?ло. ?дна на?а мален?ка помилка, ?озкон?ен??а???, неп?авил?но ?оз?а??вав?? г?аве?? на «??анда???», ? ми ?е?ез ?е п?оп???или гол. ? ?о?ва?и од?аз? поба?или, ?о ? на? неп?авил?но ??ав г?аве??, ? ?ам ?о?ва? в?дк?ив?? ? ?? ?о?к?. Т?л?ки поба?или, ?о ??пе?ник неп?авил?но ?оз?а??вав?? ? «???н??», ?о можна в?дда?и пе?еда?? на ????? ме???в ??? в?е, в?н ??ди од?аз? ж п??ов. ???ко? комб?на???.?

Хо?а, ? ж каж?: ? пе???й г?? ми ?е повн???? викл??или, а ? д??г?й ??дали ?ак? можлив????, ? ?о?ва?и од?аз? не? ?ко?и??али??. Том? в?е ?е ?озби?а????? ? ?озпов?да?????. Я вважа?, ?о ми з ?им повн???? впо?али??.?
?

?��?/span>Хо??ло?? б пове?н??и?? до ?еми лег?оне??в. ?и зна?мо, ?о виклика????? г?ав?? «С?оли??». Чи ?озгл?да????? на?? лег?оне?и ?з ?н?и? команд? ?ок?ема ? ??ло???? ?а ?аза???ан? г?а??? до?в?д?ен? ?к?а?н??, ?о ?еж ма??? за пле?има ви???пи за зб??н?, але за?аз не виклика?????.?
?��?/span>Як? лег?оне?и ма????? на ?ваз???

?��?/span>Я ма? на ?ваз? б?а??в ?ло?к?в ?а ???ема ?о??. ?они ? ?во?? команда? за?аз на непоганом? ?а??нк?, але, можливо, ?? де?? ?еж не ви??а?а? на??й зб??н?й??
?��?/span>?ожливо. ?ле ми дивимо??, знов? ж ?аки, ?а поки ?о не ?озгл?да?мо ан? б?а??в ?ло?к?в, ан? ?о??. ?оки вони не в?одили ? ?оз?и?ений ?пи?ок. ?ле ?е не гово?и?? п?о ?е, ?о ми не б?демо ?озгл?да?и ??. ??о??о мен? зда?????, ?о вони вже не ?ак? молод?.?

?��?/span>??о??о па?адок?: ?нод? нам не ви??а?а? до?в?д?ени?, а ?нод? ??молоди??��?/strong>
?��?/span>?ен? зда?????, ?о в ??ом? план? до?в?д?ени? ? на? бага?о. ? ???ба до?в?д?ений, ? ??ло?е?к?ве??, ? ?ой же Шо???ма, Цип?н. Як?о з?�являтимутьс�?молод? г?ав??, ?о ми го?ов? ?озгл?да?и ? дава?и ?м ?ан?.?
?

«? жодним г?ав?ем ? мене н??кого кон?л?к?? нема?»

?��?/span>Як на мене, одне з в?дк?и???в ?емп?она?? Ук?а?ни ???го? Че?н?в??кий. ??н п?оводи?? пе??ий ?езон ? FAVBET ?к???а-л?з?, але до?и?? непогано д?? ? «Х?Т?» на пози??? «??овпа», в ?ом? ?и?л? ? за?аз, коли ? де?ки? важливи? г?ав??в команди не йде г?а, а ? н?ого ?к?аз до?и?? непогано ви?оди??. Чи ?озгл?да??е його кандида???? на п?облемн?й пози??? «??овпа» п??л? ??авми ??ло?е?к?в????
?��?/span>Так, ?е д?й?но в?дк?и??? ?емп?она??. Такий ?н?ве??ал?ний ?олда?. ? на «??овпа» може з?г?а?и, ? з глибини. ?е зна? ?к ?аме на ?? ?г?и, але, без?мовно, в пе??пек?ив? ми обов?�язков�?б?демо ?озгл?да?и його, ?ом? ?о д?й?но в?н ?во?? г?о? доводи??. ?ап?иклад, коли С??ого вил??или, ?о Школ?ного в?дп?авили на «??овпа», а в?н ?пок?йно г?ав ? ??й ?е?в????, ? до??а?н?о впевнено вий?ов. ? п?ин?ип?, ?е ???н?ве??ал?ний г?аве??. Що на «??овпа» його в?дп?авили ??в?н ?ам г?а?, ?о з глибини. ?и за н?ого вже ?озмовл?ли, ? д?й?но вже зве?н?ли ?ваг?. Том? ? йом? ??л?ки побажа? надал? п?ог?е??ва?и, ?озвива?и??, ?, без?мовно, вже недалеко ?ой ден?, коли в?н зможе ?ебе п?о?ви?и.?

?��?/span>?ен? зда?????, ?о ?вген С??ий г?а? ??о?и на ?н??й пози???, н?ж Се?г?й ?али?ко.
?��?/span>?ив?????,?С??ий г?а? ? ?е?в???? з ???бо? ?а ?ед??ем, ????о?? ?е ? ни? на «??овпа»: ?о Школ?ний, ?о ??к, ?о Че?н?в??кий. С??ого ж ми на «??овпа» не в?дп?авимо, п?авил?но? ? за?аз ? кожно? зб??но? нападники д?же габа?и?н?.?

?к??м ?ого, ?о ? на? ? «??одек??м?» ?е?в??ка ?лоп??в д?й?но з?г?ана, вони левов? ?а??к? еп?зод?в ви??????? ? в кл?б?, ? ? зб??н?й. ?? «??овпами» ? ни? п?облеми, о?обливо коли п?о?и ни? ви?од??? габа?и?н? нападники, ?а?? з ?о?ва?ами п?д?ве?див ?е. Тоб?о, коли габа?и?ний «??овп», ?о з ним важко бо?о?и??, ?к?о ?и не ма?? ан??опоме????. У ??й ?е?в???? ми п??ли на ??в?домлений ?изик. ?и знали, ?о мож??? б??и п?облеми, ?оз?м?ли ?е. Том? ?изик?вали, не зна?, ?и вип?авдано, ?и н?, ? з?оби?и ?е?в??к?, п?и ??ом? ????о г?а?име з? «??овпом»? ?и задавали?? ?им пи?анн?м. ??оз?м?й?е п?авил?но ? не д?май?е, ?о ми дл? ?ебе ?ак ви???или, ? б?л??е н??ого не ?о?емо ???и. ?и ?о?емо ?о?? пок?а?и?и, але з нападниками повинен ??о?? г?а?и. Це за?аз ?ака ?енден??? ???иловий ???зал. ?одив?????: за?аз ??? зб??н? ???илов?. ? ми до ??ого п?ийдемо. ??з?м??? б?д?-?к? зб??н?: Ф?ан???, балкан??к? команди??Там або б?азил??? ?ко?о в ???? зб??ни? б?д???, або г?енаде?и, ?к ? балкан??в. ? ?о п?о?и ?и?, ?о п?о?и ?н?и? г?а?и б?де д?же неп?о??о. Том? ми й п?ий?ли до ?акого ???енн?. Ще ?аз каж?: ?е?в??ка ?ед??, ???ба, ?али?ко ?а ??з?, ?кий за?аз з ними б?в, ?в?й м?к?ома?? з ?о?ва?ами виг?али 2:0 ? дво? ма??а?. Тоб?о ?к?аз по ?и? момен?а? ? на? за?аз нема? головного бол?. ??инаймн?, на ?ей момен?.?
?

?��?/span>? ?н?о?ма???, ?о ? ва? з ?вгеном С??им кон?л?к? ?е з? ???ден???кого ?емп?она?? ?в??? 2014 ?ок?. ?оже?е ?о?? п?о ?е ?каза?и??
?��?/span>??, од?аз? каж?, ?о н??кого кон?л?к?? в мене взагал? н? з ким нема?. ? жодним г?ав?ем ? мене н??кого кон?л?к?? нема?. ?оже, ? н?ого ??з? мно?? Я не зна?. У мене з ним ?о?но н??кого кон?л?к?? нема?.?
??
?��?/span>??оанон??й?е, б?д? ла?ка, коли ?озпо?не???? зб?? пе?ед ма??ами з ?ан??? ?а ?лбан???.?
?��?/span>?бе?емо?? 4 кв??н?.?

?нд??й ??л?й, ???ем Те?ен???в, ?огдан ??а?в

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.