?ен?кий ???залЧемп?она? Ук?а?ни ?е?ед ж?нок. ?и?а л?га. «IMS-?УХТ» (?и?в) ??«???С» (?ол?ава). LIVE!?е?ва? лига 17.30. ?е?ва? лига-2017/18. 2 ??ап. 6 ???. ??? ?????? ?апо?ижж?. LIVE!?е?е?ан??е?е?ан? "40 пл??". Э?ап 3. ?ен? 2. LIVE!?о??и??о??и?. С?пе?лига. 20-й ???. LIVE!?е?е?ан??е?е?ан? "40 пл??". Э?ап 3. ?ен? 1. LIVE!Эк???а-лига?ми??о ?амеко зали?а? "Ти?ан"?о??и?Се?гей ?ени?ов: «?лей-о?? ????о ?ов?ем д??гой ми?!»?аза???ан«?го ?а??о недоо?енивали». Сем? ле? ?ле?анд?е в «?ай?а?е»Ф??зал в ми?е??бок ?ибе??адо?е?. 1/4 ?инала. LIVE!?е?е?ан??е?е?ан? "40 пл??". Э?ап 3. ?акан?не. Ча??? 2?аза???ан?ле?анд?е и Эд?а?до покида?? «?ай?а?»Эк???а-лига«?к???а-???зал»: вип??к ??25??пани??лавн?й ??ене? ?бо?ной ??ген?ин? возглави? г?анда ??име????али?Finita la ?ег?л??н?й ?емпиона? Се?ии ?: назван? в?е па?? 1/4 ?инала?е??кий ???зал?ЮСШ-11 ??облада?ел? ??бка ?де??? ??еди де?ей 2006-07 г.?.Эк???а-лига?ик?о? ?ак?м: «?г?ок а?аки имее? п?еим??е??во пе?вого ?ода»?е?е?ан??е?е?ан? "40 пл??". Э?ап 3. ?акан?не. Ча??? 1?е?е?ан?Се?гей Тка?енко: «?е?вое ?емпион??во пода?ило ?ам?е ??кие ?мо?ии»?о??и??ладими? ?аз?ванов: «?о??а?а??? в плей-о?? забива?? ?а?е»?ен?кий ???залСв??лана Сини?ин: «Спод?ва???, ?Ф? ? надал? ?озвива?име ж?но?ий ???зал»

?го? ?в?а?: «Ц?ого ?езон? з??кн?ли?? з бага??ма п?облемами»

?олова ??Ф?Ф? ?озпов?в п?о нин??н?й ?езон

?

?го? ?ванови? ?в?а? ??л?дина ??кава ? ?е?йозна. ?ам?�ята�?ми?? на?ого з ним знайом??ва, ? ?од? п?и??ав до ?вано-Ф?анк?в??ка п?а??ва?и на змаганн?? ?е?ед ене?ге?и?ни? компан?й. ??зна???, по пе??им ?вилинам мен? здало??, ?о ?п?л?но? мови ми не знайдемо. У зал? ?по??комплек?? ?оледж? ??зи?ного ви?ованн? (?ен??ал?на ???зал?на а?ена Ф?анк?в??ка. ?в?..) б?ло ???но ли?е його голо?, а ??е навк??ги ???ало??, нена?е ? в?лик?. ?каз?вки ?ванови?а викон?вали?? ми???во, а ?к?о за ?ки?о?? п?и?ин не викон?вали?? ??п?о ?е д?знавали?? ???, нав??? випадков? пе?е?ож?. ? ли?е ?е?ез к?л?ка дн?в ?обо?и з ним ? з?оз?м?в ??коли ??еба, ?в?а? ??во?ий, але загалом ?е доб?од??ний ? ве?елий ?олов?к, ?кий ? ен??з?а??ом ?во?? ?п?ави, до ?ого ж д?же педан?и?ним ? о?ган?за??йни? ?п?ава?.
?
Свого ?а?? ?го? ?в?а? ??о?в ? ви?ок?в п?оек?? ?Ф?У, ?ом? зна? п?о ама?о???кий ???зал ??е, ?а нав??? б?л??е. ?ва ?оки ?ом? ми ?п?лк?вали?? п?о ???зал?н? ?п?ави ? його ?ег?он?, ? ?од? нега?ивни? новин п?ак?и?но не б?ло. Ц?ого ?ок? ??е зм?нило??, ?ом? нам за?о??ло?? о??има?и комен?а?, ?к ?о каж???, з пе??и? в???.
?

??/span>??го?е ?ванови??, ?озкаж??? о??анн? новини з ?вано-??анк?в??кого обла?ного го?пода???ва??/strong>
?��?/span>Ц?ого ?езон? в обла?ном? ?емп?она?? п?ийма? ??а??? ли?е ?о?и?над???? команд. ?маганн? п?о?од??? ли?е ? одн?й ви??й л?з?. ?и наважили?? на певний ек?пе?имен? ? ?и??ем? змаган?, об?днав?и ?ил?н??? команди в одн? л?г?. ??о ?е вже о??анн?м ?а?ом п?о?или ?ам? ??а?ники змаган?. ?же ??огодн? можна гово?и?и п?о ?во? пл??и ? м?н??и ??ого ек?пе?имен??. Щодо ??вн? г?и, ?о в?н ??ади??йно ви?окий, адже на? к?ай ?лави???? ?во?ми ви?ован??ми. ?ле ? ??ом? ?о?? ми з??кн?ли?? з ??дом ?н?и? п?облем??br/> ?
??/span>?Яки? ?аме?
??/span>??оловна п?облема ??зал. ?оманди бажа??? змага?и?? ли?е ? манеж? коледж? ??зви?ованн? ??одном? з найк?а?и? ???зал?ни? майдан?ик?в Ук?а?ни, а, зважа??и на його ??ого???н? заван?ажен????, нам ?а?? вид?л???? зна?но мен?е н?ж по???бно дл? планом??ного п?оведенн? ?емп?она??. ?оводи???? ?озбива?и ма??? по два, по ??и, а ?е ? нез???ним ?к дл? о?ган?за?о??в, ?ак ? дл? команд. ??д??ва?мо по??еб? ? квал???ковани? ???зал?ни? а?б???а?. ?е вий?ло ?оз?и?и?и коло ???зал?ни? а?б????в ? ? ??ом? ?езон?, не дивл??и?? на ?е, ?о ма?мо аж ??и п?ед??авники ? пе???й л?з? Ук?а?ни, ?ка ??ого ?ок? ?акож змага????? в ек?пе?имен?ал?ном? ва??ан??. ?и делег?вали ?во?? п?ед??авник?в, але ?ом??е? а?б???аж? Ук?а?ни в?д?илив на?? п?опози???, а ?епе? п?изна?а? на ма??? л?в?в??ко? ?а ??анк?в??ко? команд одного а?б???а з? ??вова ? одного з ?вано-Ф?анк?в??ка. ??д комен?а??в ???има???, але ?е повний аб???д!
?
Також, ?е?ез велик? к?л?к???? обмежен?, ??ого ?ок? ??Ф?Ф? не п?ийма? ??а??? в ?Ф?У.
?

??/span>?Чом? не вий?ло п?ийн??и ??а??? в ?Ф?У?
??/span>??е?ед по?а?ком ?езон? ? п?о?и?ав новий ?егламен? змаган?, ? ? мене б?ло к?л?ка за?важен?. ?ад??лав ?? на ад?е?? о?гком??е??, але до мене н???о не до?л??ав??. ?нов? ж ?аки, за новими вимогами ?Ф?У нам не ви??а?ило дво? команд, ?об ма?и п?аво ??ого ?ок? б??и ?ленами ?Ф?У.
?

??/span>?Така п?облема не ли?е ? ?а?ом? ?ег?он??
??/span>?Так, к?л?ка ?ег?он?в, ?к? ? попе?едн? ?езони дол??али?? до ?Ф?У ? б?ли його ?а??ино?, ??ого ?езон? не бе???? ??а??? ? п?оек??. ??же ?кода, адже ?ам п?оек? мав на ме?? об?�єднанн�?ама?о???кого ???зал? в ?дине ??ле. ? за?аз ?ак ви?оди??, ?о ??и ?оки об?�єднувал�? а ?епе? по??о?и ?ег?они «в?двал??????». ?о ?ого ж не ?п?и?? ?озви?к? ?о?мал?не ??во?енн? ???го? л?ги, ?ка ?во?м ??н?ванн?м п?д?ива? ?ил? не ли?е ?Ф?У, а й ?е??о? ?а ?к???а-л?ги.

??/span>??и казали п?о обмеженн? дл? ??а?ник?в??/strong>
??/span>?Так, ?е м?н?м?м 16 команд, дв? л?ги ? ??вне?ок в?д ?ег?онал?но? а?о??а??? (!). ? ?е ??/span>??епе? один ? ?ой же г?аве?? може ви???па?и ?к ? ?емп?она?? ?ег?он?, ?ак ? ? ?е???й ?и ???г?й л?з?. ?и довгий ?а? з ?им бо?оли??, а ?епе? ?е дозволено. ?о ?е??, ? великого б?а?а ?акого нема.

??/span>?Ц?ого ?езон? ?вано-Ф?анк?в??к делег?вав до ?е??о? л?ги ??и команди. Як ?ак ??ало???
??/span>??агалом ?е??а л?га ??/span>??е доб?е, але ??еба,??об вона мала ?по??ивно-?п?оможний зм??? ? змагал?ном? а?пек?? ?к план?вало?? ?по?а?к?. ? к?л?к??ним ?кладом не ?клало?? ? ?епе? г?а?им??? ? ?о?и?и кола (?и дог?а????) ? ?е й в обла?ни? змаганн?? ви???па???. У ?и?в? дозволили, ?к же ?и вдома забо?они?? ?ага?о пан?ки на ??зни? ??он?а?. Чи ?е по???бно дл? ?озви?к? ???зал??
Щодо д??го? команди У?аган?, ?о ке??вни??во ?вого ?а?? поба?ило, ?к важливо ма?и п?д о?новно? командо? ?езе?вний ?клад. Ц?ого ?езон? "У?аган" пове?н?в?? до пи?анн? ви?ованн? вла?но? молод? ? за?вив д??г? команд? ? ?е???й л?з?.
"?п??ен?? ?10" вже г?ав ? ?е???й л?з?. ??же п?и?мно, ?о поп?и п?облеми, з ?кими з??кн?ла?? команда, в?е ж вдало?? збе?ег?и ?акий ?амоб??н?й ? ?ил?ний колек?ив.
? о? "??за-??о?ма" ??ого ?езон? «до??игла» до п?дви?енн? ? кла??, ?о?а команда вже давно го?ова за ?во?м ??внем змага?и?? на в?е?к?а?н??к?й а?ен?. ?о?п?и?в ??ом? ?акож п?и??д на ??ене???кий м???ок ?вана Ск??ка.
?

??/span>?Що ?каже?е п?о ??вен? ?и? п?о?и??о?н??
??/span>?Скаж?, ?о ?? команди ? ?ак вдо??ал? наг?али?? одна з одно? ?е до ?е??о? л?ги, ?ом? за?аз ми ма?мо ?ой ?амий ?емп?она? обла???, ли?е п?д ?н?о? назво?. ?а??? пе??ого кола ?повна ?е п?д?ве?дж????.
?

??/span>?Яким ?и ба?и?е майб??н? ??анк?в??кого ???зал??
??/span>??а?п?авд?, в??? в доб?е майб??н?. ?дже ?ей ?по?? б?в, ? ? зали?а????? найб?л?? пе??пек?ивним дл? ?озви?к? ? на?ом? к?а?. ??облема ??в?д???н???? ??анда??ни? ?по??ивни? зал?в дл? п?оведенн? змаган?. ? ?о? ? на? в обла?ном? ?ен??? ? два ?о?о?? зали дл? ?го?, ? ?о?о?ий зал ? ?о?оден??, ? команда в ?к???а-л?з? ?а ??и команди в ?е???й л?з?, по??жний по?ен??ал ? г?ав???, однак, ??ого не ви??а?а?, ?об ??во?и?и ?дин? змагал?н? п??ам?д? ???зал?ни? змаган?. ??ак?и?но ? кожном? ?айон? змага????? до ??ид???и команд, а ? ?вано-Ф?анк?в??к? ? ??ого???ни? змаганн?? ви???па? ?еко?дна к?л?к???? команд ??36.
?

??/span>?? ?к ?одо ?к?а?н??кого ???зал??
??/span>??а?п?авд?, нам по???бно зов??м небага?о ??об?�єднатис�?навколо ?п?л?но? ме?и. Таке об?�єднанн�??по??е??гало?? ?з ??во?енн?м ?Ф?У, ?од? ? в??? го??ли о??, кожен п?агн?в показа?и в?е к?а?е на ??е?к?а?н??к?й ама?о???к?й а?ен?. ? ?епе?, ?к ? ?оз?м??, бага?о ?ого ?ом??? зм?нило?? ? на жал?, не ? к?а?? ??о?он?.
?

??/span>?Ско?о ?овий ??к, побажай?е на?им ?и?а?ам ?о?? в?д ?ебе ? ???ого ?вано-??анк?в??кого ???зал?ного о?е?едк?!
??/span>?Шановн? д??з?! ??д ????? д??? бажа? ?ам м??ного здо?ов?��??а ми?ного неба над голово?. ? ???зал???ам ?о?? побажа?и ?по??ивного ?озви?к?. Спод?ва???, ? новом? ?о?? ми б?демо ?п?лк?ва?и?? ли?е п?о ?о?о?е.
?
??�ячесла�?Ско?опад

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2017 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.